Козій Олександр Іванович

Kozij01

Козій Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 1964 р. в м. Дрогобичі, Львівської області.

Освіта. У 1981 р. закінчив середню школу № 1 м. Дрогобича. У 1983–1984 рр. навчався на історичному факультеті Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. У 1984–1990 рр. продовжив навчання на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. У 1992–1995 рр. навчався в аспірантурі  Львівського університету ім. Івана Франка. У 1997 р. першим в історії м. Дрогобича в незалежній Україні успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – вітчизняна історія. У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Трудова діяльність. У 1985–1987 рр. проходив службу в лавах радянської армії. У 1990 році присвоєно військове звання – лейтенант. З 1990 року – асистент кафедри історії КПРС Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка. З 2001 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. У 2000-2005 рр. – заступник декана історичного факультету. У 2011-2013 рр. – начальник навчально-методичного відділу університету.

Наука. З 1990 р. наукові інтереси були пов’язані з проблемою становища польської шляхти і польського землеволодіння на Поділлі у ХІХ ст., що зумовило вибір теми  кандидатської дисертації «Становище польської шляхти на Поділлі в період між повстаннями 1830–1831 і 1863 років» (науковий керівник проф. Макарчук С.А.). Цей напрям дослідження представлений 16 публікаціями та дисертацією, в якій виділено та обгрунтовано характер польського землеволодiння напередоднi i пiсля повстання 1830-1831 рокiв; проаналізовано динамiку спiввiдношення польського i «русского» землеволодiння на Подiллi дослiджуваного перiоду та полiтику царського уряду щодо дрiбноi польськоi шляхти пiсля повстання 1830-1831 рокiв; охарактеризовано розклад феодальних i зародження капiталiстичних  вiдносин у помiщицьких господарствах, особливостi проведення реформи 1861 р. на Подiллi; з’ясовано динамiку соцiальноi структури польського населення Подiлля та особливостi змiни культурно-полiтичних характеристик польського елементу; досліджено становище римо-католицького духовенства, його роль у суспiльно-полiтичному життi Подiльського краю, iдейно-полiтичнi проекти визволення польського народу в середовищi подiльськоi шляхетськоi знатi та соцiально-полiтичнi наслiдки повстання 1863 р. Апробація проміжних та кінцевих результатів дослідження здійснювалась на міжнародних та всеукраїнських  науково-практичних конференціях «Репресивні заходи царського уряду проти римо-католицького духовенства у південно-західних губерніях Росії після польського повстання 1831 р.» (Львів, 1998), «Репресії російського уряду проти польської шляхти після повстання 1863 р.» (Житомир, 1998), «Етапи і засоби формування земельної власності польських поміщиків на Поділлі. Землеволодіння напередодні і після повстання 1831 р.» ( «Rzeczpospolita Obojga Narodow i jej tradycje». Siedlce, 2004.), Повстання 1863 р. на Поділлі (історіографічний огляд) (Брест, 2004).

З 2010 до 2020 р. наукові інтереси стосувались проблеми дослідження всесвітньої історії в українській історіографії у ХІХ-ХХ ст., українського сходознавства зокрема. Завершено бібліографічне опрацювання джерел та дослідницьких матеріалів щодо сходознавчого доробку в українській історіографії у ХІХ-ХХ ст. На основі проведеного дослідження виявлено особливості становлення та еволюції українського сходознавства у ХІХ-ХХ ст., що дозволяє обґрунтувати його важливе значення у контексті розвитку світової історіографії. Апробація проміжних та кінцевих результатів дослідження здійснювалась на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях «Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Туркменістаном наприк. ХХ – на поч. ХХІ ст.» (Дрогобич, 2013), «Українсько-китайські взаємовідносини в науково-технічній та гуманітарній сферах на рубежі ХХ-ХХІ ст.» (Дрогобич, 2015). У рамках проведеного дослідження видано у співавторстві з кандидатом історичних наук Горбачик О.О. навчально-методичні посібники з дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки» та «Новітня історія країн Азії та Африки».

Основні публікації.

 1. Козій О.І. Чисельність та соціальні верстви польського населення на Поділлі в сер. XIX ст. /  О.І. Козій // Вісник ЛДУ. – Вип. 30. – Львів, 1995. – С.39-46.
 2. Козій О.І. Польські політичні рухи на Поділлі в період між повстаннями (1830-1863 рр.) / О.І. Козій. – Дрогобич : Відродження, 1995. – 8 с.
 3. Козій О.І. Ліквідація стану малоземельної і безземельної 30-50-хх рр. XIX ст. / О.І. Козій – Львів : ЛДУ, 1997. – 30 с.
 4. Козій О.І. Польська шляхта Поділля  в системі державного управління і політичного життя між повстаннями 1830-31 і 1863 рр. / О.І. Козій  // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. II. – Дрогобич, 1998. – С.86-95.
 5. Козій О.І. Огляд вибраної польської історіографії про Дрогобиччину / О.І. Козій // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІІІ. – Дрогобич, 1998. – с.300-308.
 6. Козій О.І. Репресії російського уряду проти польської шляхти після  повстання  1863 р. / О.І. Козій // Національні меншини Правобережної України. Науковий збірник. – Житомир, 1998. – С.127-129.
 7. Козій О.І. Маловідомі аспекти проведення селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні / О.І. Козій // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІV. – Дрогобич, 2000. – С.134-142.
 8. Козій О.І. Етапи і засоби формування земельної власності польських поміщиків на Поділлі. Землеволодіння напередодні  і після повстання / О.І. Козій // Rzeczpospolita Obojga Narodow i jej tradycje. Studia i szkice. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004. – S.241-249.
 9. Козій О.І. Втягування поміщицьких маєтків Поділля в систему капіталістичних товарно-грошових відносин у п.п. ХІХ ст. / О.І. Козій // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 18. – Дрогобич, 2006. – С.74-83.
 10. Козій О.І. Інваріантні риси поміщицького господарства, заснованого на кріпосному праві. Поміщицькі маєтки Поділля у середині ХІХ ст. / О.І. Козій // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 20. – Дрогобич, 2007. – С. 117-127.
 11. Козій О.І. Освіта і виховання на Поділлі у першій половині ХIХ століття / О.І. Козій // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 22. – Дрогобич, 2008. – С.14-23.
 12. Козій О.І. Основні форми політичної боротьби поляків Поділля на поч. 60-х рр. ХІХ ст. / О.І. Козій // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 24. – Дрогобич, 2009. – С.178-187.
 13. Козій О.І. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Туркменістаном наприк. ХХ – на поч. ХХІ ст. / О.І. Козій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції від 18-19 жовтня 2013 р., Дрогобич. – С.69-71.
 14. Козій О.І. Соціально-громадська функція римо-католицького духовенства Поділля у середині ХІХ ст. / О.І. Козій  // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 34. Дрогобич, 2014. – С.87-96.
 15. Козій О.І., Горбачик О.О. Новітня історія країн Азії і Африки. –  Частина 1: Методичні матеріали для семінарських занять / О.І. Козій, О.О. Горбачик // Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2015. – 34 с.
 16. Козій О., Горбачик О. Manor estates in Podillia in the period of socio-economic changes in the Russian  Empire in the first half of the XIX century // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім  «Гельветика», 2018. – Вип. 9. –  С. 9 – 16. (Web of Science)
 17. Козій О., Горбачик О.  Stakhiv’s political activity in researches by the representatives of Ukrainians abroad and contemporary domestic historians // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Випуск 7. –  С. 97 – 104. (Web of Science)
 18. Козій О., Горбачик О. Громадсько-політична діяльність Матвія Стахіва в еміграції у 1949–1978 рр. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 3/45  (2020), С. 204–217. (фахове видання)
 19. Козій О., Горбачик О. Ставлення царського уряду до дрібної польської шляхти Поділля в 30-х роках ХIХ століття // Archiwum Państwowe w Rzeszowie & Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie. Prace historyczno-archiwalne. T. XXXIIІ. Rzeszów, 2021.   С. 7 – 18. (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 20. Козій О., Горбачик О. Matviy Stakhiv’s work in scientific and educational centers in emigration // Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 21. С. 188–197. (Web of Science).

 

Вклад у розвиток кафедри. 2011-2022 рр. – допомога викладачам кафедри у підготовці до друку навчальних посібників. Участь у дослідженні кафедральних тем «Проблема всесвітньої історії в українській історіографії ХІХ–ХХ ст.» та «Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція» (2020-2023 роки).

Особиста практика. Співпрацює з учителями шкіл району та міста Дрогобича, проводить індивідуальні консультації студентам.

Громадська діяльність. Член трудового колективу історичного факультету.

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів – польська шляхта і польське землеволодіння на Поділлі у ХІХ ст.; актуальні проблеми історії Сходу та українське сходознавство

Оновлено: 31 Січня, 2022