↑ Повернутись до Кафедра історії України

Попп Руслана Петрівна

Попп Руслана Петрівна, кандидат історичних наук, доцент історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 17 липня 1970 року у м. Броди Львівської області.

Освіта. У 1992 році з відзнакою закінчила історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. З 1997 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка. В листопаді 2003 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Інтелігенція Львова в 1944 – 1953 роках (історико-соціологічний аспект)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

Трудова діяльність. Після закінчення університету з 1992 по 1996 рр. працювала вчителем історії у ЗСШ № 3 м. Дрогобича. З 1996 р. – викладач кафедри історії України та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2000 р. працює старшим викладачем кафедри історії України, а з березня 2004 р. доцентом цієї ж кафедри. З 2006 по 2011 рр. виконувала обов’язки заступника декана історичного факультету з виховної роботи. З вересня 2017 р. доцент кафедри історії України.

Наука. Займається дослідженням історії західноукраїнських земель у перші повоєнні роки, вивчає становище інтелігенції краю, суспільно-політичні, етнодемографічні та соціальні процеси в регіоні у повоєнні роки.

Автор понад 60 наукових і науково-методичних публікацій, учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій. Заступник редактора розділу ”Історія” фахового збірника “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, член  наукової ради збірника ”Rocznik Kolbuszowski”, координатор проекту співпраці історичного факультету з інститутом історії та архівістики Педагогічного університетуім. Комісії народної освіти в Кракові.

Контактні засоби зв’язку: ryslana_popp@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5370-1770

ResearcherID: F-9496-2018

Основні публікації.
 1. Театральне життя Львова в перші повоєнні роки (1944-1950) // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Т. 3. (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск.) – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – С. 624 – 632. (співавтор Кондратюк К.К.)
 2. Репресивні акції органів НКДБ-МДБ проти львівської інтелігенції у 1944 – 1953 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 164 – 168.
 3. Становище творчої інтелігенції Львова у повоєнні роки (1944 – 1953рр.) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич: Вимір, 2000. – Вип. 5. – С.151 – 163.
 4. Інтелігенція Львова у 1944 – 1953 рр.: етносоціальна характеристика // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – Вип.4. – С. 373 – 383.
 5. Ідеологічний тиск і репресії щодо інтелігенції Львова (1944 – 1953 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – С. 448 – 462.
 6. Соціально-побутові умови інтелігенції Львова у перші повоєнні роки (1944 – 1953) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 12. – Дрогобич: Вимір, 2003. – С. 179 – 188.
 7. Інтелігенція Львова в культурному і господарському житті міста (1944 – 1953 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 14. – Дрогобич: Вимір, 2004. – С.70 – 80.
 8. Трансформація етносоціального складу населення Дрогобича наприкінці 30-х років ХХ ст. // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921 – 1939): Матеріали міжнар. наук. конф., Дрогобич, 8 – 9 жовтня 2004 р. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 174 – 179.
 9. Професійна структура інтелігенції Львова у перші повоєнні роки (1944 – 1953) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 18. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 4 – 14.
 10. Місто Дрогобич у перші повоєнні роки // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. X. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 458 – 467.
 11. Студентство Львова в 1944 – 1953 роках (історико-соціологічний аспект // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2007. – Випуск двадцятий. Історія. – С. 76 – 86.
 12. Етносоціальний склад населення Дрогобича (30 – 60-ті рр. ХХ ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник – Вип. ХІ – ХІІ – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 349 – 359.
 13. Інтелігенція Львова у 1944 – 1953 роках (історіографія проблеми) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008.- Випуск двадцять другий. Історія. – С. 127 –
 14. Культурно-освітнє життя Дрогобича у повоєнні роки (1944 – 1953) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття. – Львів: Вид-во Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича, 2008. – С. 442 –
 15. Західноукраїнська інтелігенція і національно-визвольний рух у повоєнні роки // Український націоналізм: історія та ідеї. Науковий збірник. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 286 –
 16. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка у перші повоєнні роки (1944 − 1953) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск двадцять четвертий. Історія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 120 – 135.
 17. Дрогобич за радянських часів (1944 – 1980-ті рр.) / Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.). – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 211 – ( співавтор Біла С.).
 18. Формування соціальної структури населення Дрогобицької області (середина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск двадцять шостий. Історія. − С. 145 − 160.
 19. Дрогобич у роки Другої світової війни − етносоціальні процеси // Wresień 1939: wojna na dwa fronty / Pod redakcją Janusza Gmitruka, Wojciecha Włodarkiewicza. − Warszawa, 2010. − S. 635 − 645.
 20. Шкільна освіта в Дрогобицькій області в повоєнні роки (1944 – 1953) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 156 – 167.
 21. Освіта в Дрогобичі у повоєнний період (1944 − 1953) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. − Вип. ХІV − ХV. − Дрогобич: Коло, 2011. − С. 400 − 408.
 22. Етносоціальні процеси у Дрогобичі у 1944 − 1953 роках // Historia i dziedzictwo regionόw Europie Środkowo-Wshodniej w ХІХ і ХХ w. / Pod redakcja M. Stolarczyka, A. Kawalec, J. Kuzickiego. − Rzeszόw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszόwskiego, 2011. − S. 345 − 353.
 23. Студентство Дрогобицького учительського інституту в перші повоєнні роки (1944 − 1953) // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Випуск 2: Збірник наукових праць. − Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. − С. 99 − 104.
 24. Дрогобич наприкінці Другої світової війни // Polska wobec zagrozenia ze strony Trzeciej Rzescy. – Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012. – С. 307 – 314.
 25. Повсякдення інтелігенції Львова 1944 – 1953 рр. Дрогобицький краєзнавчий збірник. − Дрогобич: Коло, 2012. – Вип. ХVІ. − С. 384 − 395.
 26. Репресії сталінського тоталітарного режиму проти західноукраїнської інтелігенції (1944 – 1953 рр.) // Український націоналізм: історія та ідеї. Науковий збірник. – Дрогобич – Рожнятів, 2012. – Вип. 2. – С. 128 – 139.
 27. Джерела з історії інтелігенції Львова (1944 – 1953) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск тридцятий. Історія. – С. 131 – 148.
 28. Інтелігенція Львова в 1944 – 1953 роках: статусна та професійна характеристика // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія Історія. − Одеса: Астропринт, 2014. – Вип. 30. – С. 210 − 222.
 29. Номенклатура Дрогобицької області у перші повоєнні роки (1944 – 1950) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХVІІ – ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 349 – 357.
 30. Кадрове забезпечення в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 134 – 146.
 31. Ідеологічний вплив на населення Дрогобицької області (1944 – 1945 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 227 – 235.
 32. Джерела особового походження з історії інтелігенції Львова (1944 – 1953) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 62 – 69.
 33. Соціальні трансформації в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С.94 – 103.
 34. Газета “Радянське слово як джерело вивчення повсякдення населення Дрогобиччини (за матеріалами 1950 року)” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 473 – 481.
 35. Переміщення населення Дрогобицької області (1944 – 1953) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С.69 –
 36. Населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки: соціальний вимір. Східноєвропейський історичний вісник. / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Спецвипуск. – С.154 –
 37. Політика радянської системи щодо жіноцтва Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944 – 1953) / Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІІ – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 328 – 336.
 38. Попп Р. Історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в перші повоєнні роки (1944 – 1953) // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 6. – С. 189 – 196. (Web of Science)
  Попп Р. Ідеологічно-пропагандистська політика радянської системи в західних областях України у 1944 – 1953 рр. (на матеріалах Дрогобицької області) // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 8. – С. 143 – 152. (Web of Science)
  Попп Р. Діяльність Військового трибуналу військ МВС Дрогобицької області (1947): документальне свідчення // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 9. – С. 119 – 1129. (Web of Science)
 39. Ставлення населення до діяльності ОУН і УПА у перші повоєнні роки (на матеріалах підпільних звітів) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 2/44 (2019). – С. 270 – 286. (фахове видання категорії Б), Google Scholar, Index Copernicus. Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/184679
 40. Повоєнне шкільництво у світлі звітних документів Українського націоналістичного підпілля // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 3/45 (2020) – 172 – 190. (фахове видання категорії Б), Google Scholar, Index Copernicus. Режим доступу: file:///C:/Users/TGX/Downloads/203986-476543-1-PB.pdf
 41. Депортація населення Дрогобиччини 21 жовтня 1947 року (за матеріалами звіту ОУН // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 355 – 358. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/53167/2/2020_Popp_R-Deportatsiia_naselennia_Drohobychchyny_355-358.pdf

Навчальний посібник:

 1. Українська діаспора історія і сучасність. Тексти лекцій: [для фахівців другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 8.02030201 «Історія»]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 86 с.

Наукові статті:

 1. Кадрове забезпечення в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – Випуск 34 Історія. – С. 134–146.
 2. Інтелігенція Львова в 1944 – 1953 роках: статусна та професійна характеристика // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія Історія. / Г. І. Гончарук (голов. ред.) та ін.] − Одеса: Астропринт, 2014. – Вип. 30. – С. 210−222.
 3. Номенклатура Дрогобицької області у перші повоєнні роки (1944 – 1950) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ – ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 349 – 357.
 4. Депортаційно-переселенські процеси в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / [Ф. Г. Турченко (голов. ред.) та ін.)]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 203–207.
 5. Джерела особового походження з історії інтелігенції Львова (1944 – 1953) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 62–69.
 6. Ідеологічний вплив на населення Дрогобицької області (1944 – 1945 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький]. – Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 227–235.
 7. Переміщення населення Дрогобицької області (1944 – 1953) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 69–74.
 8. Газета “Радянське слово як джерело вивчення повсякдення населення Дрогобиччини (за матеріалами 1950 року)” // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 473–481.
 9. Соціальні трансформації в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 94–103.
 10. Політика радянської системи щодо жіноцтва Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944 – 1953) / Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІІ – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 328–336.
 11. Населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки: соціальний вимір. Східноєвропейський історичний вісник. / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спецвипуск. – С. 154–161.
 12. Документ про порушення законності працівниками органів міліції, НКВС, НКДБ і військовослужбовцями військ НКВС в Дрогобицькій області // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спецвипуск ІІ. – С. 229 – 240.
 13. Історичний факультет Дрогобицького Державного у перші повоєнні едагогічного університету імені Івана Франка (1944 – 1953) // Східноєвропейський історичний вісник // [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 6. – С.179 – 189.
 14. Документи про реагування польського населення Дрогобиччини на підписання угоди між Польським Комітетом Національного визволення і Урядом УРСР про евакуацію польських громадян з території УРСР і українського населення з території Польщі // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний випуск 3. – С. 310–317.

Навчально-методичні посібники:

 1. Більшовицький режим і доля західноукраїнської інтелігенції (1939 – 1953 рр.): Методичні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання [для фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0203. Гуманітарні науки Спеціальності 7.02030201 «Історія»] – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 72 с.
 2. Українська діаспора: історія та сучасність. Матеріали до самостійної роботи студентів” [галузі знань 01. Освіта, Спеціальність 014. 03. Середня освіта (Історія)]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 46 с.
 3. Історія української діаспори. Методичні матеріали для семінарських занять [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр». Галузі знань 0203-гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020302. «Історія] – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 30 с.
 4. Українська діаспора: методичні матеріали до семінарських занять / історія і сучасність Методичні матеріали до семінарських занять – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018 – 24 с.
 5. Більшовицький режим і доля західноукраїнської інтелігенції (1939 – 1953 рр.): методичні матеріали до семінарських занять – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 20 с.

Внесок у розвиток кафедри:  бере участь у підготовці робочих  навчальних програм з дисциплін кафедри. підготувала низку навчально-методичних посібників. Член вченої ради історичного факультету, факультетської та університетської методичних рад. Співорганізатор низки наукових конференцій. Розвиває міжнародну співпрацю.

Громадська діяльність. Бере участь у загальноміських, університетських культурно-просвітницьких заходах.

Відзнаки та нагороди: подяки ректора університету до дня науки (18.05.2005 р.; 09. 04. 2012 р. ), з нагоди професійного свята працівника освіти (01.10.14 р.), подяка з нагоди 75-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (01.10.2015 р.), Міністерства освіти та науки України ( вересень 2017 р.), грамоти від Дрогобицького міського та районного відділів освіти.

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема, за період 2014 – 2018 рр. взяв участь у 30-ти наукових конференціях.

Член наукової ради збірника: Rocznik Kolbuszowski.

Член редколегії збірника наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук» Серії «Історія».

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента.

Науковий керівник 2-х аспірантів, другого та третього року денної форми навчання.

Систематично керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт. Під її керівництвом було опубліковано 10 наукових статей студентів.

Оновлено: 24 Листопада, 2020