↑ Повернутись до Кафедра історії України

Футала Василь Петрович

Футала Василь Петрович

Футала Василь Петрович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 14 січня 1955 р. в селі Зарайське Самбірського району Львівської області.

Освіта. У 1977 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Історія”. Від грудня 1986 до грудня 1989 рр. навчався в цільовій аспірантурі Дніпропетровського державного університету.

Трудова діяльність. Працював учителем історії в СШ № 4 м. Дрогобича (1977–1979 рр.). Від 1979 р. до тепер працює в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, обіймаючи посади асистента (1979–1983 рр.), викладача (1985–1986 рр.), старшого викладача (1990–1992 рр.), доцента (1992–2012 рр.), професора (з 2012 р.). 1990 р. захистив кандидатську, а 2011 р. – докторську дисертації. Протягом 1999–2009 і 2016–2017 рр. очолював кафедру історії України (з 2007 р. – нової та новітньої історії України) ДДПУ імені Івана Франка.

Наука. Понад два десятки років досліджує в історіографічному аспекті суспільно-політичне життя українців у міжвоєнній Польщі. Найсуттєвіші наукові результати такі: залучив до наукового обігу понад тисячу історіографічних джерел, у тому числі близько 200 праць зарубіжних (в основному польських) авторів, що відбивають рівень розвитку історичних знань про діяльність українських політичних партій і організацій, рухів, масових самоврядних об’єднань, військової еміграції УНР у Другій Речі Посполитій;  здійснив наукову структуризацію українського соціуму Другої Речі Посполитої відповідно до статусу його політичних середовищ у державі, програмних цілей, форм і методів діяльності, зовнішньополітичних орієнтирів; простежив безперервність і суперечливість розвитку української та зарубіжної історіографій суспільно-політичних процесів на території розселення українців у міжвоєнної Польщі, встановив прямі й опосередковані впливи історіографічної ситуації на спрямування, науковий рівень та зміст конкретно-історичної проблематики; комплексно висвітлив історіографію функціонування українського легального політичного табору, представленого західноукраїнським політикумом національно-державницького спрямування, консервативним рухом і військово-політичною еміграцією; проаналізував підходи українських і зарубіжних істориків при висвітленні особливостей праворадикального та ліворадикального політичних рухів; обґрунтував роль конкретно-історичних досліджень у накопиченні знань з літопису культурно-освітніх, молодіжних і жіночих організацій, узагальнив внесок учених у вивчення кооперативного руху західних українців; показано доробок українських та зарубіжних авторів у вивченні культурно-політичної діяльності Греко-католицької церкви у міжвоєнний період ХХ ст.; на основі аналізу повноти висвітлення різних аспектів суспільно-політичного життя українців у міжвоєнній Польщі виокремив недостатньо досліджені питання та визначив перспективні напрями подальшого наукового пошуку (необхідність комплексного вивчення західноукраїнської націонал-демократії, праворадикального та ліворадикальних рухів, створення наукових біографій видатних діячів, розробка проблем, пов’язаних з ужитковою практикою тощо); розглянув моделі постановки проблем та їх розв’язання, що панували протягом певного історіографічного періоду, переосмисли низку оцінок, стереотипних тверджень, висновків, концептуальних підходів, які домінували в радянській історичній науці або ще зустрічаються у працях сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників.

Контактні засоби зв’язку: vfutala@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2521-4710

ResearcherID: I-3152-2018

Основні публікації.

 1. Футала В. Історія вивчення суспільно-політичного життя українців у міжвоєнній Польщі (1921–1939). – Львів – Дрогобич: “Коло”, 2010. – 456 с.
 2. Футала В. Місто Дрогобич у ХІХ–ХХ ст. (історіографія проблеми) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2000.– Вип. 4. – С. 223 – 233.
 3. Футала В. Дискусійні питання історії ОУН (1929–1939 рр.): порівняльний аналіз доробку української і польської історіографій // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич, 2005. – Вип. 16. Історія – С. 74 – 83.
 4. Футала В. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця: історіографічний аспект // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Держава та армія. – 2006. – № 572. – С. 17–22.
 5. Футала В. Україна у роки Другої світової війни: історіографічні аспекти // Druga wojna światowa w Europie 1939–1945 – aspekty militarne. – Siedlce, – S. 97–108.
 6. Футала В. Українська державно-політична еміграція в Польщі (1920–1930-ті рр.): сучасні дослідження та інтерпретації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Держава та армія. – Львів, 2008. – № 612. – С. 124–128.
 7. Футала В. Суспільно-політичне життя Західної України у 1920–1930-х рр.: стан і перспективи дослідження // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 195–210.
 8. Футала В. Стан вивчення польсько-українських взаємин напередодні і під час німецько-польської війни 1939 р. // Wrzesień 1939 – wojna na dwa fronty / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego; Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. – Warszawa, 2010. – S. 99–110.
 9. Футала В. Польська історіографія діяльності українських самоврядних організацій у Другій Речі Посполитій // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2011. – № 6 (96). – С. 26–30.
 10. Футала В. Консервативний рух Західної України міжвоєнної доби ХХ ст. у працях зарубіжних дослідників // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 329–337.
 11. Футала В. Польська історіографія західноукраїнського національно-демократичного руху 1920–1930-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – № 20–21. – С. 446–452.
 12. Футала В. Націоналізм ОУН у сучасному науковому дискурсі // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2014. – Вип. 24. – С. 35–52;
 13. Футала В. Правове та суспільно-політичне становище Східної Галичини (червень 1919 – березень 1923 рр.): результати і перспективи наукових досліджень // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2014. − № 25–26. − С. 224–231.
 14. Футала В. Постать Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам’яті // Український визвольний рух. – Львів, 2015. – Збірник 20. – С. 56–73.
 15. Футала В. Національно-патріотична діяльність Греко-Католицької Церкви у міжвоєнний період ХХ ст.: сучасне українське бачення // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ “Добрий Пастир”. Збірник наукових праць. Богослов’я. – 2015. – Вип. 8. – С. 185–195.
 16. Футала В. Український визвольний рух 1920–1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. Серія “Історія”. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 107–121.
 17. Футала В. Постать Романа Шухевича в українській історіографії // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Гуманітарні науки. –Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 81–88.
 18. Футала В. Дрогобицька область/округа ОУН в українському визвольному русі 1940–1950-х рр.: до історіографії питання // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич, 2017. – С. 284–299.
 19. Футала В. Український націоналізм 1920–1930-х рр. на порівняльному тлі інших європейських націоналізмів: історіографічні оцінки та судження // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 2019, 2/44, 38–63.
 20. Футала В. Чи була зрада в ОУН? (Історіографічні оцінки причин і передумов розколу націоналістичної організації у 1940 році) // Новітня доба. Львів, 2019. Вип. 7. С. 75–88.
 21. Футала В. Українське питання у політичних стратегіях польських партійних середовищ міжвоєнної доби ХХ ст.: польське бачення // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2020. – Вип. 16. – С. 239–249.
 22. Футала В. Питання української державності на міжнародній арені (1919–1923): дослідження та інтерпретації польських істориків // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 2020, 5/47, 250–270.
 23. Футала В. Україна та українці у польському суспільно-політичному дискурсі першої третини ХХ ст.: українське бачення // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія, 2021, 6/48. С. 199–223.
 24. Футала В. Західноукраїнські реалії ХХ ст. у сучасних повсякденнознавчих студіях // Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953): колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2021. С. 9–31.
 25. Футала В. Діяльність українських національно-державницьких партій у міжвоєнній Польщі: проблеми і напрями наукових досліджень у сучасній Україні // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019–2021. Спецвипуск: до 75-річчя професора Костянтина Кондратюка. – С. 138–156.

Навчально-методичні посібники:

 1. Історія України (період пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу): методичні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с.
 2. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920–1950-х рр.: історіографія проблеми. Конспект лекцій – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 115 с.
 3. Історіографія історії України та історії слов’янських народів: навчально-методичний комплекс [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 40 с.
 4. Історія України ХVІ – ХVІІІ ст. (період пізнього Середньовіччя та Раннього нового часу): методичні матеріали до семінарських занять. 2-ге видання. Розширене та доповнене. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 88 с.

Науково-організаційна діяльність.

Співорганізатор міжнародних наукових конференцій: “Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 20–50-х роках ХХ ст.” (Дрогобич, 2002 р.), “Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі” (Дрогобич,2004 р.), “Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття” (Дрогобич,2008 р.), “Дрогобич і Дрогобиччина в історичній ретроспективі (ХІХ – початок ХХІ ст.)”.

З 2001 по 2007 рр. – член редколегії збірника наукових праць “Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (редактор розділу “Історія”). Тепер – член наукової ради збірника наукових праць “Historia i Świat” інституту історії природничо-гуманітарного університету в Сєдльцях (Польща) та редакційної колегії збірників наукових праць: “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. Серія «Історія»”, “Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, “Східноєвропейський історичний вісник”.

Співупорядник збірника наукових праць “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ ст. – Львів, 2008”.

Науковий керівник кафедральної наукової теми «Трансформаційні процеси у суспільно-політичному, культурному та етнонаціональному житті західних земель України (кінець ХVІІІ – ХХ ст.)» (2016–2020 рр.).

Брав участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (за спеціальністю 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”) (2017–2021 рр.).

Науковий керівник одного аспіранта.

Систематично керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт студентів.

Навчальна робота.

Читає курси: “Історія України (XVI–XVIІІ ст.)” , “Історіографія історії України та історії слов’янських народів”, “Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920–1950-х рр.: історіографія проблеми”, “Сучасна українська історіографія: стан і перспективи розвитку”.

Навчально-методична робота.

Розробив навчальні програми: “Історія України” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, “Історіографія історії України та історії слов’янських народів” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”, “Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920–1950-х рр.: історіографія проблеми” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

Розробив навчально-методичні посібники: “Історія України (період пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу): методичні матеріали до семінарських занять” (Дрогобич, 2012), “Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920–1950-х рр.: історіографія проблеми. Методичні матеріали до семінарських занять” (Дрогобич, 2015),“Історіографія історії України та історії слов’янських народів: навчально-методичний  комплекс” (Дрогобич, 2017)та ін.

Взяв участь у написанні посібника для студентів неісторичних напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” “Історія України. Тексти лекцій” (Дрогобич, 2013). Підготував навчальний посібник “Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.: історіографія проблеми. Конспект лекцій” (Дрогобич, 2016).

Оновлено: 2 Лютого, 2022