↑ Повернутись до Кафедра історії України

Галів Микола Дмитрович

Галів Микола Дмитрович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 13 травня 1979 року у с. Літиня Дрогобицького району Львівської області.

Освіта. У 2001 році закінчив з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2004 році вступив до аспірантури кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2007 році  успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії України. . У 2019 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.01).

Трудова діяльність. У 2000 році, будучи студентом, розпочав трудову діяльність на посаді вчителя історії Літинської ЗОШ І-ІІ ступеня. З 2002 р. – старший лаборант музею історії ДДПУ імені Івана Франка. У 2003 – 2004 р. редактор університетського часопису “Франківець”. З вересня 2003 року обраний за конкурсом на посаду викладача кафедри історії України ДДПУ імені Івана Франка за сумісництвом. З 2009 року – доцент кафедри нової та новітньої історії України. З 2011 року – вчений секретар вченої ради університету (за сумісництвом), 2020 р. – декан історичного факультету.

Наука. Автор понад 290 наукових і науково-методичних публікацій, з них 14 монографій (9 − у співавторстві, 5 − одноосібних). Крім того, опублікував майже 300 публіцистичних статей і матеріалів на історичну тематику (зокрема, в щорічному виданні “Календаря класного керівника” (2002-2017 рр.) та газетах “Франківець” і “Галицька зоря”).

Контактні засоби зв’язку: halivm@yahoo.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7068-3124

ResearcherID: F-3855-2018

Основні публікації.
 1. Chronology in the timeline of historical knowledge. Collective monograph / V.M. Andryeyev, M.D. Haliv, H.Z. Hrytsenko, V.I. Ilnytskyi, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 160 p.
 2. Український історико-педагогічний наратив (середина ХІХ – кінець ХХ століття): епістемологічні засади. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 614 с.3
 3. Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ – 60-ті роки ХХ століття). – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – 251 с.
 4. Михайло Харів – “Шугай”: життєпис оунівця. Наук. видання. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 72 с. (у співавторстві з В.Ільницьким)
 5. Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / ДДПУ ім. І.Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л.Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 с. (у співавторстві з Л.Тимошенком, Я.Ісаєвичем, С. Білою та ін.)
 6. Лицар невмирущої ідеї. Життя і боротьба Михайла Харіва. Наукове видання. – Дрогобич, 2009. – 108 с. (у співавторстві з В.Ільницьким)
 7. Між серпомолотом і свастикою: освіта на Дрогобиччині у 1939 – 1944 рр. – Дрогобич: ПП “Коло”, 2010 – 337 с.
 8. Нарис історії школи села Літиня (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Дрогобич – Стрий: ПП Ткачик С.А., 2011. – 176 с.
 9. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Львівська область / Ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому Н. Скотна (гол.) [та ін.]; НАПН України; Ін-т вищої освіти; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи. – К.: Знання України, 2012. – 267 с.   (у співавторстві з Андрущенком В., Кременем В., Скотною Н. та ін.)
 10. Історія школи села Гаї Нижні. Книга 1: 1816 – 1939 рр. – Дрогобич: Швидкодрук, 2013. – 124 с., (у співавторстві з Т. Батюком)
 11. Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2013. – 404 с., 21 д.а.  (у співавторстві з С.Білою, В.Галиком, Б.Лазораком та ін.)
 12. Мета і завдання формування характеру особистості у вітчизняній педагогіці (20 – 80-ті рр. ХХ ст.) // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 43 – 47.
 13. Бойовий шлях сотні УПА “Булава” (1943 – 1948) // Український визвольний рух. – Львів: Інститут україно-знавства НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2007. – Збірник № 11. – С. 138 – 166.
 14. Організація самовиховання учнів. Методичні рекомендації для класних керівників. – Дрогобич, 2008. – 37 с.
 15. Газета “Голос Підкарпаття” (1942 – 1944) як джерело з історії Дрогобича // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІ – ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 376 – 400.
 16. Сучасне соціальне замовлення і педагогічний ідеал характеру особистості, або який нам потрібен характер // Молодь і ринок. – 2008. – № 12 (47). – С. 35 – 40.
 17. Українсько-польське протистояння на теренах Дрогобиччини (1943 – 1944 рр.): документи ОУН і УПА. Наук. видання. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 60 с. (у співавторстві з В.Ільницьким)
 18. Світський гуманізм і українська педагогіка // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: Збірник мате-ріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 15-16 травня 2009 року). / Наук. ред. С.А.Щудло. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2009. – С. 222 – 227.
 19. Документи і матеріали до історії українського визвольного руху на Сколівщині (1944 – 1950) в Державному архіві Львівської області // Фортеця : збірник заповідника “Тустань” : на пошану Михайла Рожка. – Львів : Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 689 – 703.
 20. Діяльність Служби безпеки ОУН на Дрогобиччині: документи і матеріали (1944 – 1951). Наукове видання / Упоряд. В.Ільницький, М.Галів; передмова – В.Ільницький, примітки – М.Галів. – Кн. 1. – Дрогобич: ПП “Швидкодрук”, 2009. – 264с.
 21. Педагогічні погляди Степана Бандери // Галичина. Всеукраїнський науковий та культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2009. – Ч. 15 – 16. – С. 723-729.
 22. До питання першої писемної згадки про село Літиня // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: Л.Тимошенко (голов.ред.), В.Александрович, Л.Винар, Л.Войтович, Я.Ісаєвич та ін. – Вип. ХІІІ. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 45 – 52.
 23. Діяльність Дрогобицького обласного проводу ОУН(Б) у липні 1941 року // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2010. – Вип. 16. – С. 92 – 101.
 24. Вчительство загальноосвітніх шкіл Дрогобиччини в період нацистської окупації (1941 − 1944) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск двадцять шостий. Історія. – С. 131 – 144.
 25. Українське і польське народне шкільництво на Дрогобиччині періоду німецької окупації (1941 − 1944): порівняльний аналіз // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: Збірник наукових праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010-2011. – Вип. 3-4. – С. 147 – 158.
 26. “Святоюрець” із Дрогобиччини: штрихи до біографії о. Івана Котіва // Слово : Релігійно-суспільний часопис Дрогобицької духовної семінарії. – 2012. − № 1(49). – березень-травень. – С. 33 – 41.
 27. Польське шкільництво на Дрогобиччині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzozów: Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2011. – Nr. 5. − S. 235 – 262.
 28. Матеріальне забезпечення сільського вчительства Галичини у 1867 – 1918 рр. (на прикладі Дрогобицького повіту) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 48 – 64.
 29. Репресії проти службовців та інтелігенції Дрогобицької області у 1946 р.: історично-статистичний нарис // Український націоналізм: історія та ідеї. Науковий збірник / За ред. О.Багана. – Рожнятів, 2013. − Вип. 2. − С. 96 – 104.
 30. Категорія “вітчизняна педагогіка” в сучасному українському історико-педагогічному дискурсі // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6. – Ч. ІІ. − С. 32 – 40.
 31. Історико-педагогічне джерело та встановлення істини в історико-педагогічній науці (думки крізь призму поглядів Єжи Топольського) // Педагогічний дискурс: Збірник наукових праць. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 135 – 140.
 32. Громадські та персональні борги в селі Літиня Самбірської економії (ХVIII ст.) // Український історичний збірник: Наукове видання Інституту історії України НАН України / Гол. ред. проф. Т.Чухліб. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 68 – 80.
 33. Епістемологія наративного підходу в історико-педагогічній науці // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. − № 2 (109), лютий. – С. 74 – 80.
 34. Дискусія про періодизацію історії радянської школи і педагогіки в журналі “Советская педагогика” (1958 − 1959) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип. − С. 204 – 212.
 35. Об’єктивність як проблема історико-педагогічного наративу  // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. − № 4 (111), квітень. – С. 75 – 81.
 36. Ліберальні ідеї в українському історико-педагогічному наративі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип. 10. − С. 190 – 197.
 37. Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2015. − № 1 (302). – С. 15 – 21.
 38. Літинські герба Сас у XV – середині XVI ст.  // Генеалогічні записки. – 2015. – Вип. ХІІІ (нової серії VІI). – С. 10 – 23.
 39. Судова справа літинянських «солтисів alias мельників» (1737 – 1744 роки) // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – 2015. – Т. CCLXVIII: Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 311 – 339.
 40. Релігійно-конфесійні візії в українському історико-педагогічному наративі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки : збірник наукових статей / МОН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. – К.: В-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск CXXIV (124). – С. 43 – 52.
 41. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 23 – 31.
 42. Джерельне знання в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (29.06/2016 – 30.06.2016). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 6 – 15.
 43. Слов’янофільські ідеї в історико-педагогічному наративі Миколи Лавровського // ΛΌГОΣ: The scientific potential of the present [text]: Proceeding of the International Scientific Conference December 1, 2016 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production of N.P.Kazmyna. – 2016. – P. 35 – 39.
 44. Критика писемних джерел в історико-педагогічних працях Івана Франка // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 4 (86). – С. 51 – 55.
 45.   Церковно-рілігійне життя села Літиня на Дрогобиччині у XVІ – XVIII ст. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2016. – Вип. 1. – С. 5 – 13.
 46. Село Літиня на Дрогобиччині в умовах воєнних знищень кінця XV – XVIІІ ст. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – Вип. 2. – С. 5 – 15.
 47. Релігійно-національні візії в історико-педагогічному наративі Степана Голубєва // Педагогічні науки: Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – 2017. – Випуск LXXIV. – Том 1. – С. 22 – 28.
 48. Освітні інституції Дрогобича наприкінці XVIII – 70-х рр. ХІХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: Л. Тимошенко (голов. ред.), упорядники і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спецвипуск ІІІ. – С. 45 – 62.
 49. Духовенство в селі Літиня на Дрогобиччині (друга половина XVII – XVIII ст.): генеалогічний нарис //Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – Вип. 3. – С. 23 – 29.
 50. Шкільництво Трускавця (ХІХ – початок ХХ ст.) // Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – Спецвипуск. – С. 61 – 75.
 51. Категорія “факт” в історико-педагогічному наративі Степана Голубєва // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. − № 5 (148), травень. – С. 94 – 99.
 52. Вплив романтизму на український історико-педагогічний наратив (ХІХ – початок ХХ ст.) // Traektoria Nauki / Path of Science. – 2017. – Vol. 3, No 7. – S. 1.1 – 1.12.
 53. Невмержицька О., Галів М. Статут промислової школи в Дрогобичі (1888) як історичне джерело // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 6. – С. 70 – 77. (Web of Science)
 54. Галів М. The national policies of the Russian and Austro-Hungarian empires’ in Volhynia and Galicia (at the beginning of the ХХ century): a comparative analysis // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 7. – С. 65 – 74. (Web of Science)
 55. Галів М., Огар А. Громадсько-політичні погляди греко-католицьких священиків Дрогобицького повіту у середині 1920-х років (за матеріалами польської поліції)  // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 8. – С. 114 – 123. (Web of Science)
 56. Галів М., Огар А. Польське вчительство Східної Галичини в умовах нацистської окупації (1941 – 1944) // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 9. – С. 72 – 80. (Web of Science)

Навчальні посібники:

 1. Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх напрямів підготовки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 92 с. (у співавторстві з В.Ільницьким).
 2. Історія сучасного світу: тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 122 с.

Наукові статті:

 1. Епістемологія наративного підходу в історико-педагогічній науці // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. − № 2 (109), лютий. – С. 74–80.
 2. Об’єктивність як проблема історико-педагогічного наративу // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. − № 4 (111), квітень. – С. 75–81.
 3. Корчмарство в селі Літиня на Дрогобиччині (XVI – XVIIІ ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. XVІІ. – С. 114–125.
 4. Дрогобицький повіт за поборовим реєстром Перемишльської і Сяноцької земель 1507 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. XVІІ. – С. 441–451. (у співавторстві з Л. Смуток).
 5. Шкільництво українсько-польського пограниччя: черговий здобуток у дослідженні проблеми // Історико-педагогічний альманах. – 2014. − № 1. – С. 90–97.
 6. Участь учнівської та студентської молоді Дрогобицької області в національно-визвольному русі (1946 – початок 1947 рр.): мовою одного документа // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: Л. Тимошенко (голов. ред.), упорядники і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Спецвипуск ІІ. – С. 465–474.
 7. До історії діяльності молодіжних українських націоналістичних організацій на Дрогобиччині: нове документальне свідчення // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: Л. Тимошенко (голов. ред.), упорядники і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Спецвипуск ІІ. – С. 475–485. (у співавторстві з В. Ільницьким).
 8. Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2015. − № 1 (302). – С. 15–21.
 9. Літинські герба Сас у XV – середині XVI ст. // Генеалогічні записки. – 2015. – Вип. ХІІІ (нової серії VІI). – С. 10–23.
 10. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 23–31.
 11. Духовенство в селі Літиня на Дрогобиччині (друга половина XVII – XVIII ст.): генеалогічний нарис // Східноєвропейський історичний вісник, 2017. – Вип. 3. – С. 23–29.
 12. Шкільництво Трускавця (ХІХ – початок ХХ ст.) // Східноєвропейський історичний вісник, 2017. – Спецвипуск. – С. 61–75.
 13. The national policies of the Russian and Austro-Hungarian empires’ in Volhynia and Galicia (at the beginning of the ХХ century): a comparative analysis // Східноєвропейський історичний вісник. – 2018. – Випуск 7. – С. 65–74.
 14. Критика та інтерпретація джерел в історико-педагогічних дослідженнях Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – № 7. – С. 21–28.
 15. The struggle of Soviet repressive and punitive organs against former Romanian intelligence and counterintelligence structures in Ukraine (1944 – 1951) // Analele Universităţii din Craiova. Istorie, Anul XXIV. – 2019. – Nr.2(36). – S. 103 – 118 (у співавторстві з В. Ільницьким).
 16. Вплив неокантіанства на український історико-педагогічний наратив кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 1. – С. 252 – 257. (фахове видання, категорія Б; Index Copernicus) (0,6 д.а.)
 17. Репресований освітянин Федір Вишиваний (1890–1951): за матеріалами архівно-кримінальної справи // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. – 2020. – Вип. 3/45. – С. 224 – 246. (фахове видання, категорія Б; Index Copernicus) (у співавторстві з М.Ярушак, авторська участь – 0,5 д.а.)
 18. Ідеї неоромантизму в українському історико-педагогічному наративі (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Пазюра Н.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2020. – Вип. 1 (11). – С. 15 – 20. (фахове видання, категорія Б; Index Copernicus) (0,6 д.а.)
 19. Матеріальне забезпечення виховних закладів сестер василіянок у Дрогобичі (1920 – 1939 рр.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 28. Том 4. – С. 116 – 120. (фахове видання, категорія Б; Index Copernicus) (у співавторстві з Ю.Стециком, авторська участь – 0,2 д.а.)
 20. Зміст освіти у Дрогобицькій учительській семінарії сестер Василіянок (1920 – 1936 рр.) // Гірська школа Українських Карпат. – 2020. – № 22. – С. 54 – 59. (фахове видання, категорія Б; Index Copernicus) (0,7 д.а.)
 21. Педагогічна освіта в Дрогобичі (кінець XVIII – перша половина XX ст.): до передісторії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2020. – № 2 (181). – С. 6–17. (фахове видання, категорія Б; Index Copernicus) (у співавторстві з Н.Скотною, авторська участь – 0,5 д.а.)

Навчально-методичні посібники:

 1. Історія сучасного світу. Методичні матеріали до семінарських занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 62 с.
 2. Історія України: методичні матеріали до семінарських занять: навчально-методичний посібник [для студентів неісторичних напрямів підготовки. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 62 с. (співавтори В. Ільницький, Т. Батюк).
 3. Історія української державності: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с. (співавтори В. Ільницький, Т. Батюк, І. Лучаківська).
 4. Система освіти в Галичині (ХІХ – перша половина ХХ ст.): методичні матеріали до семінарських занять. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 36 с.

Внесок у розвиток кафедри:  у 2007-2017 рр. –  брав участь у підготовці навчальних програм з історії України, історії української державності та історії сучасного світу, підготував низку навчально-методичних посібників, хрестоматію з ранньомодерної історії України; у 2014-2016 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри нової та новітньої історії України. З 2009 р. − член вченої ради історичного факультету, з 2011 р. – член вченої ради університету. Співорганізатор (спільно з викладачами кафедри) низки наукових конференцій. З 2016 р. – відповідальний редактор фахового наукового видання “Східноєвропейський історичний вісник” (гол. редактор – В. Ільницький).

Громадська діяльність.  Бере активну участь у врочистих заходах університету та міської влади Дрогобича, під час яких виголошує доповіді з історичної, національно-патріотичної проблематики. Зокрема, виголосив доповіді з нагоди Дня національного прапора (23 серпня 2009, 2010, 2014 рр.), Голодомору 1932 − 1933 рр. (2012, 2015 рр.), Листопадового чину (2011, 2016 рр.), Дня Соборності (22 січня 2012 р.). 30 квітня 2015 р. разом з викладачами кафедри організував історично-туристичну мандрівку студентів історичного факультету на гору Маківка. Улітку 2015 р. виступив з лекцію перед добровольцями АТО.

Відзнаки та нагороди: подяка Міністерства освіти і науки України (2015 р.), грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Інтереси та вподобання: сфера наукових інтересів – історія освіти в Галичині (кінець ХVIII – перша половина ХХ ст.), український визвольний рух на Дрогобиччинні у 1940 – 1950-х рр., епістемологія українського історико-педагогічного наративу.

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій у Перемишлі, Дрогобичі, Львові, Києві, Тернополі, наукових сесій НТШ (Дрогобич). За період 2014 – 2019 рр. взяв участь у понад 40-ти наукових конференціях.

Член редакційної колегії фахових збірників наукових праць “Східноєвропейський історичний вісник”, “Актуальні питання гуманітарних наук”, “Молодь і ринок”.

Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Рецензент декількох монографій.

Систематично керує написанням курсових і магістерських робіт. Під його керівництвом було опубліковано 5 наукові статті студентів.

Оновлено: 24 Листопад, 2020