Смуток Ігор Іванович

Смуток Ігор Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Народився 17 липня 1974 року.

Освіта. У 1991–1996 р. навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де отримав кваліфікацію «Історик. Викладач історії». У 1997–2000 р. навчався в аспірантурі того ж університету. У 2001 році захистив дисертацію на тему «Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI – XVIII ст.» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої  історії. З 2013 р. докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук.

Трудова діяльність. З 1996 року – викладач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2001 р. – доцент кафедри всесвітньої історії. У 2006-2007 рр. – доцент кафедри методики історії та спеціальних історичних дисциплін, а з 2007 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. З 2020 р. – професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

Наука.  У 1997 – 2003 рр. досліджував історію Самбірської економії, опрацював документальні збірки архівів та бібліотек Львова та Варшави. Упорядкував та систематизував матеріали до історії міст і сіл Самбірщини, Старосамбірщини, Турківщини, Дрогобиччини.  З 2003 р. вивчає історію шляхетських родів Прикарпаття, досліджує демографічні, конфесійні, соціальні, суспільні аспекти життя української  шляхти. Вивчає і реконструює генеалогію шляхетських родів XV – XIX ст.  Продовжує вивчати історію міст і сіл Прикарпаття, досліджує теоретичні і прикладні питання джерелознавства України XV – XVIII ст. та спеціальних історичних дисциплін, зокрема, генеалогії, сфрагістики, дипломатики, геральдики, історичної метрології, історичної демографії.

Основні публікації:

Монографії

 1. Смуток І. Вступ до генеалогії шляхетських родів Самбірського повіту XVI – початку XVII ст. – Львів: Камула, 2008. – 339 с.
 2. Смуток І., Смуток Л. Розділ 2. Історія села Східниця в 16-18 ст. // Нариси історії Східниці. – Дрогобич, 2013. – С. 33-44.
 3. Смуток І., Смуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. –Т. 1. Легітимації 1776-1817 рр. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2016. – 600 с. (співавтор – Смуток Л.) (авт. частка – 300 с.)
 4. Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження. – Львів: Простір-М, 2017. – 504 с.
 5. Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи. – Львів: Простір-М, 2019. – Т. 1. – 634 с.
 6. Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи. – Львів: Простір-М, 2019. – Т. 2. – 597 с.
 7. Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи. – Львів: Простір-М, 2020. – Т. 3. – 624 с.
 8. Смуток І., Смуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. – Львів: Простір-М, 2020. – Т. 2, ч. 1. Легітимації. Сертифікати шляхетства (А – К). – 460 с.(співавтор – Смуток Л., авторська частка 230 с.); Т. 2, ч. 2. Сертифікати шляхетства (Л – Я). –410 с. (співавтор – Смуток Л., авторська частка 205 с.)
 9. Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи. – Львів: Простір-М, 2021. – Т. 4. – 800 с.
 10. Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи. – Львів: Простір-М, 2021. – Т. 5. – 760 с.

 

Статті

 1. Смуток І. Рід Комарницьких наприкінці XV – на початку XVII ст.: спроба генеалогічної реконструкції // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип.8. – С. 127-145.
 2. Смуток І.І. Початки роду Яворських, Турецьких, Ільницьких (XV – XVI ст.) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2006. – Вип. V. – С. 55-64.
 3. Смуток І.І. Станова замкнутість / не замкнутість дрібно шляхетських родів Самбірського повіту XVI ст. // Записки НТШ. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ у Львові, 2006. – Т. 252. – С. 477-490.
 4. Смуток І.І. Рід Блажівських гербу Сас у XIV – на початку XVII ст. // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ. – 2006. – Вип.8. – Ч.1. – С. 109-121.
 5. Смуток І.І. Дрібношляхетські роди Сяноцької землі на Перемишльщині у XVI – на початку XVII ст. // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzozów: Wydawnictwo Muzeum regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2007. – Nr – S. 45-54.
 6. Смуток І. Дрібношляхетські роди Львівської землі на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2008. – Вип. XI – XII. – С. 87 – 96.
 7. Смуток І. Достовірність даних історико-генеалогічних матеріалів легітимізації Галицької шляхти кінці XVIII – ХІХ ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2008. – С. 87-93.
 8. Смуток І. З історії виникнення прізвиськ шляхетських родів Перемишльської землі у XV – XVIIІ ст. // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ у Львові, 2010. – Т. CCLX, книга 1. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 190-233.
 9. Смуток І. Родовід Шептицьких за матеріалами перемишльських гродських і земських актів XVI – першої половини XVIII століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2011. – Вип. 20. Actes testantibus.  Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. – С. 592 – 602.
 10. Смуток І. Стрийські войські (кінець XVII – перша половина XVIII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2011. – Вип. 14-15. – С. 465-473.
 11. Смуток І. Архівна колекція О. Чоловського як джерело до історії та генеалогії руської шляхти Перемишльської землі XV – XVIIІ ст. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.. Івана Франка, 2011. – Вип. 28. Історія. – С. 176-185.
 12. Смуток І. Дрібношляхетські роди Жидачівського повіту на Перемишльщині  у – на початку XVIІ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – С. 117-128.
 13. Смуток І. Копистенські у Перемишльській землі в XVI – XVIII ст.: генеалогічне дослідження // Генеалогічні записки. – Львів, 2011. – Вип. ІХ (нової серії ІІІ). – С. 52-68.
 14. Смуток. І. Руська шляхта у Перемишльському повіті (XV – XVII ст.): географія землеволодіння // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2012. – Вип. XVI. – С. 88-102.
 15. Смуток І. Походження Брилинських (у справі шляхетства Арсенія Брилинського, перемишльського владики, 1586-1591 рр.) // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. Х (нової серії IV). – С. 1-4.
 16. Смуток І. Печатки шляхти Перемишльської землі XVI – XVIII ст. // Сфрагістичний щорічник. – К.: НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих, 2012. – Вип. ІІІ. – С. 164-172.
 17. Смуток І. У справірусько–польського походження Станіслава Оріховського Роксолана // Генеалогічні записки. – Львів, 2013. – Вип. ХІ (нової серії V). – С. 41-46.
 18. Смуток І. Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (XV-XVIII ст.) // Генеалогія. Збірник наукових праць. – К.: ВД «Простір», 2013. – Вип. І. – С. 255-270.
 19. Smutok Ihor. Родовий склад шляхти Перемишльської землі у XV – початку XVII ст. // RocznikLubelskiego Towarzystwa  – Lublin, 2014. – T.5 r. 2013. – S. 110-148.
 20. Смуток І. Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі в XVI ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. –.С. 79-89.
 21. Лазорак Б., Смуток І. Два документи львівського кушніра Василя Реваковича на “Мікрошовський” ґрунт: з архіву львівського богоявленського братства (1654, 1669 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. –. С. 461-466.
 22. Смуток І. До питання про походження Петра Конашевича Сагайдачного // Генеалогічні записки. – Львів, 2014. – Вип. XІI (нової серії VI). – С. 11-16.
 23. Смуток І. Ступницькі в контексті історії руської шляхти Перемишльської землі XIV – XVIII ст. (походження, генеалогія, демографічний і соціальний розвиток) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Випуск 24. Генеалогія та геральдика. – С. 88-108.
 24. Смуток І. Баранецькіу Перемишльській землі в XV–XVIII ст.: генеалогія роду // Генеалогічні записки. – Львів, 2015. – Випуск ХІІІ (нової серії VII). – С. 67-94.
 25. Смуток І., Смуток Л. Генеалогія Хлопецьких гербу Сас (XV – XVIII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 118 – 135.
 26. Смуток І., Смуток Л. Родовий склад та господарсько-суспільне життя руської шляхти Перемишльської землі через призму історії шляхетського осідку (на прикладі с. Уличне) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. Серія «Історія». – Дрогобич: РВВ ДДПУ. – 2018. – Вип. 42. – С.135 – 147.
 27. Смуток І. Достовірність генеалогічних відомостей  з актів deductio nobilitatis перемишльської шляхти XVI – XVIII ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів,2018. – Том CCLXXI Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 533-553
 28. Смуток І., Смуток Л. Документи до історії Самбірської економії у перемишльських гродських і земських актах // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2019. – Вип. ХХІ. – С. 441-448.
 29.  Смуток І., Смуток Л. Документи до історії Самбірської економії у перемишльських гродських і земських актах // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2019. – Вип. ХХІ. – С. 441-448.
 30. Смуток, І., Лисейко, Я., Смуток, Л. Документи Львівського шляхетського суду (1784-1855) як джерело до генеалогії та історії шляхти Галичини Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки, 2021. – Т. 33. – С. 46–64.
 31. Смуток І., Смуток Л. Історія родини Туркулів (XVII – XVIII ст.). Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». – Дрогобич, 2021. – Книга. ІІ. – С. 601-606.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Смуток І. Допоміжні історичні дисципліни. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 «Історія» заочної форми навчання] / Ігор Смуток . – Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка. – 2014. – 39 с.
 2. Смуток І.І. Допоміжні історичні дисципліни: Методичні матеріали до семінарських занять [для студ. вищ. навч. закл.] / Ігор Смуток. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 34 с.
 3. Смуток І. Архівна евристика: метод. матер. до семінарських занять: [для підгот. фах. третього (освітньо-наукового) рівня вищ. освіти за спец. 032 “Історія та археологія” гал. знань 03 “Гуманітарні науки”] / ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич:РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2021. 50 с

 

Вклад у розвиток кафедри. Керівник кафедральної теми «Дрогобицько-Самбірсько-Стрийське Підгір’я у ХV – ХІХ ст.: історія світських та релігійних еліт, формування ранньомодерних ідентичностей та урбаністичної культури». Індивідуальна тема: «Історія нобілітету Галичини у (XVXIX ст.».

 Сфера наукових зацікавлень:  Історія шляхетських родів Перемишльської землі у XVI–XVIII ст.; історія міст і сіл Перемишльської землі у XVI–XVIII ст.

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2020 рр. взяв участь у роботі понад 35-ти наукових конференцій. Член Українського геральдичного товариства.

Оновлено: 31 Січня, 2022