Тимошенко Леонід Володимирович

Тимошенко Леонід Володимирович. Народився 1.06.1955 р. в с. Потіївка Радомишльського району Житомирської області, де здобув неповну середню освіту. У 1970–1974 рр. навчався в Київському індустріальному технікумі, у 1974–1978 рр. працював робітником на Київському асбестоцементному комбінаті (у 1975–1977 рр. служив у війську). У 1978–1983 р. навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім.Т.Шевченка, який закінчив з відзнакою (спеціалізувався по кафедрі історії слов’ян). У 1983 р. отримав скерування в Дрогобицький державний педінститут ім. І. Франка, працював асистентом кафедри історії КПРС. У 1986–1988 р. навчався в аспірантурі Київського університету ім. Т. Шевченка, у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію». З 1988 р. працював старшим викладачем і доцентом кафедри історії КПРС (пізніше – кафедри політичної історії, пізніше – кафедри історії України) Дрогобицького педінституту. З 1992 р. – доцент кафедри загальної історії історичного факультету, викладав курс історії стародавнього світу. У 1995–1997 р. навчався в докторантурі КДУ ім. Т. Шевченка (кафедра історії стародавнього світу та середніх віків). У 1997 р. був обраний завідувачем кафедри всесвітньої історії Дрогобицького педінституту, у 2005 р. отримав вчене звання професора по цій же кафедрі.

З 1.10.2005 р. по 31.08.2020 р. – декан історичного факультету. З 2006 р. по 2015 р. – завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, з 2016 р. – професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

У 2021 р. на спецраді Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ захистив докторську дисертацію «Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVII ст.)», спеціальність – 07.00.02 – всесвітня історія.

Забезпечує викладання курсів: «Вступ до історії та основи наукових досліджень», «Археологія» (бакалаврат), магістерські курси «Дискусійні проблеми історичних досліджень княжої доби на Русі», «Соціальна історія, ментальність, політична культура суспільства, історія ідей та уявлень ранньомодерної Східної Європи», докторантський курс «Історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи ранньомодерного періоду: методологія, історіографія, дослідницький інструментарій».

Співорганізатор та член оргкомітетів міжнародних і всеукраїнських конференцій. Організатор проведення на базі кафедри  15 Дрогобицьких Міжнародних наукових історико-краєзнавчих конференцій (1992-2018 рр.); щорічних конференцій Дрогобицького осередку НТШ, спільних наукових проектів (з Жешувським університетом) “Дрогобич – місто багатьох культур”, з Регіональним музеєм ім. Адама Фастнахта (м. Бжозов), з гуманітарним факультетом університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Підготував дев’ятьох кандидатів історичних наук в аспірантурі історичного факультету ДДПУ ім. І. Франка. Головний редактор наукового щорічника «Дрогобицький краєзнавчий збірник». Стажувався в Центральному державному історичному архіві України у м. Львові, Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інституті історії Люблінського університету ім. М.-К.Склодовської (Польща). Брав участь у більше 200 наукових конференціях різного рівня, в тому числі й за кордоном. Автор 400 наукових та навчально-методичних праць (монографій, статей, рецензій, оглядів, повідомлень, передмов до книг, заміток), близько 100 науково-популярних краєзнавчих розвідок.

Завідувач Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства, що діє  при історичному факультеті (друкований орган – «Праці НДЛАК»). З ініціативи та під його керівництвом проводились археологічні розкопки у Дрогобичі, Тустані, а також було здійснено ряд експедицій у Керчі, Галичі та Белзі.

Член Українського геральдичного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (з березня 2007 р. – голова Дрогобицького осередку НТШ), Українського історичного товариства, Товариства дослідників Волині, Науково-культурологічного товариства «Бойківщина», керівник Дрогобицької філії Інституту Центрально-Східної Європи, член Асоціації істориків релігії (Росія), Асоціації істориків України і Литви (Литва), Товариства дослідників Холмщини (Польща).

Дійсний член НТШ (2018 р.). Член редколегії наукових видань: Острозька давнина. Науковий збірник [Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія»]; Res Historyka. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Saeculum Christianum. Pismo historyczne / Wydawca Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Учасник міжнародних проектів «Місце зустрічі двох культур: церква і монастир Св. Трійці у Вільні (XIV-XIX ст.)», «Портал літопису життя та діяльності Бруно Шульца» на 2016-2025 рр. (Гданський університет, Польща).

Нагороджений відзнаками Міністерства освіти України: «Відмінник освіти України» (2000 р.) і «За наукові досягнення» (2005 р.), премією обласної ради та адміністрації за наукові досягнення 2013 р., грамотою обласної ради 2015 р. та ін. Лауреат Міжнародної премії Івана Франка 2021 р. у галузі гуманітарних наук. У 2010 р. – візит-професор відділу дослідження модерної історії університету Париж-1 Сорбонна-Пантеон, у 2008-2013 рр. – професор-консультант міжнародного проекту «Історія релігійних традицій Європи» (С.-Петербург, Іваново, Москва, Суздаль, Пльос).

Сфера наукових інтересів – історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи (XV–XVIII ст.), литуаністика (білорусистика), волинознавство, історія Дрогобиччини, історичне краєзнавство Київського Полісся, спеціальні історичні дисципліни (джерелознавство, археографія, архівознавство, символіка, родоводи).

Найважливіші праці:

Книги: “З історії уніатської церкви на Київщині (XVI – XIX ст.)” (Київ, 1997); “Потіївка та її околиці в XVI–XIX ст.” (Дрогобич, 2000); „Бібліографія Дрогобича” (Дрогобич, 2002); „Нариси з історії давнього Дрогобича (Праці НДЛАК. Вип.2.)” (Дрогобич, 2003); „Берестейська унія 1596 р. Навч. посібник” (Дрогобич, 2004); „Нариси з історії Потіївки та її околиць в XVII–ХХ ст.” (Дрогобич, 2005); Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2013; Іпатій Потій / ред. кол.; упор.: Л. Моравська, І. Паславський. – Львів: Логос, 2013 (серія: Духовні діячі України). Сны о Византии ? Место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2014. – 332 с. (Спіавтори О. Дзярнович, В. Бырледяну); На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі. Колективна монографія за редакцією Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса. Vilnius: Vilnius universitety press, 2017. 472 p.; Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas. Kolektyvinė monografija / Mokslinai redaktorai: A. Bumblauskas, S. Kulevičus, I. Skočilasas. Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 408 p.; На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі: Колективна монографія за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулевічюса та Ігоря Скочиляса / 2-ге, виправл. й доповнене видання.  Львів: УКУ, 2019 (Серія «Київське християнство». Т. 16).  912 с.; Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича) / Наук. ред. Л. Тимошенка. – Дрогобич: Коло, 2016. – 374 с. (32,5 д.а.) (співавтори Б. Лазорак, Л. Хомич, І. Чава); Церква Святого Юрія в Дрогобичі. Ілюстрований нарис-проспект історії та мистецтва храму й парафії / Автор тексту, упорядник: Леонід Тимошенко. – Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2016. – 84 с.;  Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVІ – перша третина XVII ст.): монографія. – Дрогобич: Коло, 2020. – 795 с.: Іл.

Статті: 

Радомишльський архів уніатських митрополитів // Записки Наукового Товариства Шевченка / Комісія спеціальних історичних дисциплін. – Т. 240. – Львів, 2000. – С.72-85; Василіянські життєписи митрополитів Михайла Рагози, Іпатія Потія та Йосифа Рутського з Віленського монастиря Святої Трійці // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С.97-109; Осецька шляхта: причинки до історії давнього поліського роду // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Ч.2. – Біла Церква, 2001. – С.89-98; Архів уніатських митрополитів: до історії вивезення з України // Київська Церква. Альманах християнської думки/ Видання ЧСВВ. – Львів, 2001. – № 2-3 (13-14). – С.157-159; Архіви уніатської церкви – джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя XVI-XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархівів України. – К., 2003. – Т.10. – С.12-16; Життєпис та діяльність Перемишльського єпископа Михайла Копистенського // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал. – К., 2003. – № 1. – С.132-156; Нові джерельні свідчення про герб Дрогобича // ДКЗ. – Вип.VIII. – Дрогобич, 2004. – С.414-423; Єпископ Кирило Терлецький: родовід і початок духовної кар’єри // ДКЗ. – Вип.ІХ. – Дрогобич, 2005. – С.202-213; Іван Франко – знавець історії ранньомодерної церкви // ЗНТШ. – Т. 250. – Львів, 2005. – С.338-355; „Жаль намъ души и сумненья вашей милости” (київський митрополит Онисифор Дівочка перед викликами часу) // ДКЗ. – Вип. Х. – Дрогобич, 2006. – С. 149-165; Духовенство дрогобицьких церков XV–XVIII ст.: особовий склад, душ пастирська та мистецька праця // ДКЗ. – Вип. Х. – Дрогобич, 2006. – С.221-240; Інвентар Дрогобицького староства 1568 р. // ДКЗ. – Вип. Х. – Дрогобич, 2006. – С.519-570 (у співавторстві з І. Смутком); Iwan Franko (1856–1916) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J.Maternickiego przy współpracy L.Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S.241-252; Anton Petruszewicz (1821–1913) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J.Maternickiego przy współpracy L.Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S.121- 130; Stauropigija bractw cerkiewnych i geneza unii brzeskiej // Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Zbiуr studiоw / Red. Andrzej Gil. Lublin: Instytut Ewropy Srodkowo-Wschodniej, 2005. – S.237-250; Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович  // Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Вип.  21). – Львів, 2012. –  С. 732-737; Єпископська альтернатива ставропігійній реформі церкви (неставропігійні братства Київської митрополії кінця XVI – початку XVII століття) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталії Яковенко. – Київ: Laurus, 2012. – С. 277-287; Генеза церковних братств та початковий етап мирянського руху в Київській митрополії у XVI ст.: історіографічна традиція й спроби переосмислення проблеми // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя.  – Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка, 2012. – С. 174-191; Руське (українсько-білоруське) православ’я і «єдиновірна» Московська Русь в останній третині XVI – на початку XVIІ ст. (до проблеми взаємовідносин релігійних культур Східної Європи) // ДКЗ. – Вип. XVI. – Дрогобич, 2012. – С. 103-132;  Старий Самбір за інвентарем Самбірського староства 1585 р. // ДКЗ. – Вип. XVI. – Дрогобич, 2012. – С. 431-446 (співавтор І. Смуток); Predgovor // Galyk V. Ivan Franko i hrvatska kulturna ba?tina. S ukrainskog preveo Domagoj Kliček. Uvod J. Paščenko. – Zagreb, 2012. – S. 27-33; Кризис православия в Речи Посполитой и Московском государстве второй половины ХVI – начала XVII вв.: сравнительный анализ // Смутное время в России: конфликт и диалог культур. Материалы научной конференции, Санкт-Петербург, 12-14 октября 2012 года. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 241-243;  Князь В.-К. Острожский и «единоверная» Московская Русь (к проблеме взаимоотношений православных религиозных культур Восточной Европы) // Православие Украины и Московской Руси в XV – XVII веках: общее и различное / Под ред. М. В. Дмитриева. – Москва, 2012. – С. 82-109; Скільки церковних братств заснували патріархи в XVI – першій половині XVII ст. ? (Малодосліджені аспекти генези та масштабів ставропігійської форми організації мирянського руху в Київській митрополії) // Записки НТШ. – 2013. – Т. 264: Праці Історично-філософської секції. – С. 234-256; Полемічний твір Клірика Острозького «Исторіа о листрикійскомъ синоде»: історіографічні традиції і «флорентійсько-берестейські» контексти відповіді православних на виклики часу // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Вип. 2. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.  – С. 73-91; Берестейська (Радзивилівська) Біблія 1563 р. та її вплив на релігійні культури Східної Європи (до 450-річчя видання пам’ятки) // Український археографічний щорічник. – Т. 18. – Київ, 2013. – С. 196-218; Братський «епізод» в історії Берестейського собору 1594 р. // ДКЗ. – Вип. XVII-XVIII. – Дрогобич, 2014. – С. 101-113; Документи до історії церкви та братства Св. Юра в Дрогобичі (друга половина XVII – початок XVIII ст.) // ДКЗ. – Вип. XVII-XVIII. – Дрогобич, 2014. – С. 467-476; Historia ecclesiastica institutionalis contemporalis (огляд найновішої літератури з історії Київської православної і унійної митрополій ранньомодерної доби) // ДКЗ. – Вип. XVII-XVIII. – Дрогобич, 2014. – С. 607-620; Генеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії // SPHERES OF KULTURE / Jornal of Philologi, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Editor-in-Chief I. Nabytovych. – Vol. VII. – Lublin, 2014. – S. 394-413; Генеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії та нових гіпотез // Острозька давнина. – Вип. 3. – Остріг, 2014. – С. 148-191; Ustawy bractw kościelnych i cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI wieku: analiza porównawcza // Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku) / Red. D. Burdzy, B. Wojciechowska. – Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – S. 283-293; Східні церкви ранньомодерної доби на польсько-українському пограниччі в сучасній історіографії // Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich. – T. I: Historia – religia / Pod red. W. Wierzbieńca / Państwowa Wyższa Szkloła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Jarosław, 2014. – S. 37 – 50; Спрэчныя пытанні з гісторыі Берасцейскай уніі // Палитычная сфера. Часопіс палітычных даследаванняŷ. – Мінск, 2014-2015. – № 22-23: Гісторыя: літаратура, права, палітыка. – С. 161 – 172; Tajemnice symboliki miejskiej Drohobycza z XVIII wieku // Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. – Nr 16. – Wrocław, 2015, maj. – S. 14-18; Інтриги і конфлікти в історії укладення Берестейської унії у світлі документальних джерел та полемічної латератури // СОЦІУМ. Альманах соціальної історії / Інститут історії України НАН України; ред кол. В. Смолій, В. Горобець, Н. Старченко, Н. Білоус. – Вип. 11-12. – Київ, 2015. – С. 185-209; Wspomnienie zmarłych w prawosławnych bractwach cerkiewnych metropolii kijowskiej w XVI-XVII wieku // Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Cykl II: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej / Stidia pod red. A. Jankowskiego i A. Klondera. – Baydgoszcz, 2015. – S. 149-157; Wizje Drohobycza w retrospektywie historycznej (kształtowanie i ewolucja koncepcji miasta wśród jego mieszkańców i obserwatorów) // O Drohobyczu, trójmieście i zaglębiu. Polsko-ukraińskie studia z sociologii historycznej / Red. J. Kurczewski, D. Wojakowski, L. Tymoszenko. – Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016. – S. 36-54; Археологічні дослідження вежі-дзвіниці костьолу Святого Бартоломея в Дрогобичі 2015 р. // ДКЗ. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич, 2017. – С. 9-54 (співавтори Ю. Лукомський, Р. Миська); Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок ХІХ ст.) ДКЗ. – Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич, 2017. – С. 21-30; Мирянські організації Перемишльської єпархії в XVI – на початку XVII ст.: ставропігійні чи єпископські братства  ? // Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznice synodu unіjnego / Pod. red. A. Krochmal i A. Nowak. – Warszawa, 2017. – S. 21-34; Програма реформування церкви у фундаційних та статутних документах і релігійних практиках мирянських організацій Київської митрополії доби Берестейської унії (друга половина XVI – початок XVII ст.) // Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини / наук. ред. І. В. Орлевич; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: Логос, 2017. – С. 7-43; Крилоси єпископських кафедр Київської митрополії у XVI – на початку XVII століть: місце в системі церковно-адміністративної організації, повноваження та особливості функціонування // ЗНТШ. – Т. CCLXX: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 2017. – С. 135-164; Організаційна структура Київської митрополії в другій половині XVI ст.: становище та функціонування інституцій // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 149 – 187; Луцьке Хрестовоздвиженське братство в XVII ст.: типологічні риси мирянської організації та її інституційний розвиток // Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства, м. Луцьк, 28-29 вересня 2017 р.: наук. зб. / упоряд. О. Бірюліна, О. Карліна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 9-30; Історія давнього Трускавця (XV – початок ХІХ ст.): підсумки і перспективи дослідження // Східноєвропейський історичний вісник [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. – С. 6 – 18; Берестейський собор Київської митрополії у червні 1590 р. у світлі маловідомих та віднайдених джерел // Studia z dziejów Europy Šrodkowo-Wschodniej / Red. naukowa W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki [Profesorowi Henrykowi Gmiterkowi w czterdziestopięciolecie Jego pracy naukowej – uczniowie, współpracownicy, przyjaciele]. – Lublin, 2018. – S. 467-483; Митрополит Михайло (Рагоза) і підготовка собору Київської митрополії в Бересті 1596 року в контексті документальних джерел // ЗНТШ. – Т. CCLXXI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2018. – С. 16-38.; Сакралізація міст Перемишльської і Холмської єпархій унаслідок поширення топоса Богоспасаємого града (XVI – перша половина XVII ст.) // ДКЗ. – Вип. ХХІ. – Дрогобич, 2019. – С. 221-230; Полемічний твір Бенедикта Гербеста «Wypisanie drogi» (1566) та відповідь на нього православних // ДКЗ. – Вип. ХХІ. – Дрогобич, 2019. – С. 388-410 (співавтор М. Тимошенко); Справа про трагічну загибель дівчинки-християнки в Дрогобичі та спробу обвинувачення в злочині місцевого кагалу (1687 р.) // ДКЗ. – Вип. ХХІ. – Дрогобич, 2019. – С. 466-477 (співавтор І. Смуток); Сакралізація Луцька і Острога внаслідок поширення топосу «Богоспасаємого граду» (XVI – перша половина XVII ст.) // Острозька давнина. Науковий журнал / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 6. – С. 97-112; Єзуїтська і православна програми релігійних перетворень на Сході Європи: проблема взаємовідносин і впливів (доба Берестейської унії) // Orientalia et Occidentalia. Analecta Instituti studiis spiritalitatis orientalium occidentaliumque provenenedis nomine P. Michaelis Lacko Apellati. – Volumen 24: NATIO ERUDITA. ?kolstvo v konfesion?lnom prostred? na slovensku v minulosti. – Ko?ice, 2019. – S. 139-162; Dendrochronological dating of St. Georg’s orthodox church in Drohobych, Ukraine // GEOCHRONOMETRIA. Journal on Methods and Application of Absolut Chronologi. – Gliwice / Poland, 2020. – Т. 47. – Р. 93-100  (DOI 10.2478/geochr-2020-0023) (співавтори: M. Krąpiec, E. Szychowska-Krąpiec, R. Myska).

 

Рецензії:

Перше поунійне півстоліття в Україні (Волинь та Київщина) мовою документальних джерел // Архіви України. Науково-практичний журнал / Держкомархівів України. – К., 2002. – № 1-3. – С.34-45; Міське право України на тлі жанрово-стилістичного „безправ’я”: Тетяна Гошко. Нариси з історії магдебурзького права в Україні. XIV – початок XVII ст. Львів: Афіша, 2002 // Український гуманітарний огляд / Національний університет „Києво-Могилянська Академія”. – К., 2003. – Вип.9. – С.151-163; Lorens B. Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII – XVIII wieku. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – 336 s. // ДКЗ. – Вип.ІХ. – 2005. – С.572-580; Тетяна Шевченко. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст. – Львів: Свічадо, 2005. – Серія: Studia rationis 1. – 340 c. // Записки НТШ. – Львів, 2006. – Т.251. – С.663-670; М.В.Дмитриев, Л.В.Заборовский, А.А.Турилов, Б.Н.Флоря. Брестская уния 1596 г. и общ.-полит. борьба… Ч.2. М., 1999 // Український історичний журнал. Науковий журнал / НАН України. – К., 2004. – № 1. – С.133-136; Aurea mediocritas російського унієзнавства: зміна парадигми чи реанімація старих концепцій? // Український гуманітарний огляд. – Вип.11. – 2005. – С.104-120; Historiografia unii brzeskiej na przełomie stulieci: prуba porуwnawczej recenzji monografii o. Borysa Gudziaka i Michaiła Dmitriewa // Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej. – Lublin: Instytut Ewropy Srodkowo-Wschodniej, 2005. – R.3. – S.206-221; Криза ідентичності історика [Рецензія] // ДКЗ. – Вип. XVI. – Дрогобич, 2012. – С. 585-604; A. Gil, I. Skoczylas. Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795. – Lublin-Lwów, 2014, 684 s. // Наукові записки УКУ. – Львів, 2014. – Число VI. – Серія «Історія». – Вип. 2. – С. 214-218.

 

Література про вченого: 

Микитяк Н. Нове прочитання історії давнього Дрогобича // Галицька Зоря. – 2004. – 16 лютого; Данилів Л. Леонід Тимошенко вважає історію романтичною наукою (Для науковця краще ходити без взуття, ніж залишитися без книжок) // Вільне Слово. – 2004. – 23 вересня; Галів М. Полудень віку у професора Тимошенка // Франківець. – 2005. – 3 червня; Пастух Р. Потіївські старожитності (Щоб «накопати» фактів про своє рідне село, вченому довелося добряче попотіти) // Мій Дрогобич. – 2005. – 19 травня; Стратонович С. Дослідження минувшини Потіївщини // Зоря Полісся. – 2006. – 2 вересня; Гольберг Л. Задля збереження унікальних пам’яток історії в Дрогобичі необхідний історико-культурний заповідник [Розмова з Леонідом Тимошенком] // Львівська газета. – 2006. – 5 жовтня; Шустер В. Відкриття професора Дрогобицького педуніверситету: Трускавець на 45 років старший, ніж вважалося дотепер // Високий Замок плюс Дрогобиччина. – 2008. – 24 січня; Дорофтей О. З Вільнюса Леонід Тимошенко повернувся з історичними раритетами // Високий Замок плюс Дрогобиччина. – 2012. – 20 грудня;  Ще два факти з наукової біографії Леоніда Тимошенка // Майдан. – 2013. – 26 травня / http://maydan.drohobych.net/?p=19739 ; Леонід Тимошенко про Дрогобич – бібліографія написаного // Майдан. – 2013. – 3 червня / http://maydan.drohobych.net/?p=19863

Оновлено: 31 Січня, 2022