↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного

Завідувач кафедри – Возняк Володимир Степанович – доктор філософських наук, професор

Поштова адреса:

м. Дрогобич, вул. Івана Франка 36

Електронна пошта:
filosofia_ddpu@ukr.net

Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного заснована в листопаді 1944 року. Спочатку називалась кафедрою марксистсько-ленінської філософії, потім кафедрою філософії, і, нарешті, кафедрою філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного.

За час існування кафедри обов’язки завідувача виконували П.Т. Пацей, І.І. Гапшенко, А.М. Черненко, О.В. Вавілов, О.П. Малюк, Г.Є. Розовський, В.Я. Вербенчук, В.С. Мовчан, В.Г. Скотний, В.С. Возняк, В.А. Бодак.  З 2019 року завідувачем кафедри є Володимир Степанович Возняк.

 Скотний Валерій Григорович

Основу колективу кафедри складають фахівці, які пройшли через Київську філософську школу і залишаються її послідовниками. Значущу роль у цьому відіграв професор Валерій Григорович Скотний – академік Академії наук вищої школи України, академік Європейської Академії проблем людини, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За трудові досягнення» IV ступеня, доктор Honoris Causa Жешувського університету (Польща), академік Української академії політичних наук.

Протягом довгого часу на кафедрі працювали професори: Т.І. Біленко, М.Ю. Головчук, В.В. Здоровенко, В.С. Мовчан та інші. І сьогодні людяність, духовний досвід, професіоналізм, інтелігентість присутні у стінах кафедри та університету, а наукові і навчально-методичні доробки залишаються пріорітетними при організації освітньо-наукової діяльності не лише в ДДПУ імені Івана Франка, але й у багатьох освітніх закладах України.

На сьогодні на кафедрі працюють професори: В.А. Бодак, В.С. Возняк, В.В. Лімонченко; доценти: О.В. Бичков’як, М.А. Стуканов, О.А. Ткаченко, Л.К. Фоменко, Ж.В. Янко; старший викладач М.С. Галущак.

Кафедра здійснює викладання філософських дисциплін в 3 інститутах і на 5 факультетах ДДПУ імені Івана Франка для студентів першого (бакалаврського), другого (маґістерського) рівня вищої освіти. Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: філософія, філософія освіти, історія української культури, логіка, релігієзнавство, етика і естетика, педагогічна етика, світова художня культура, культура XX ст., історія мистецтва, риторика, філософія мистецтва, медична етика та інші. Для студентів спеціальності «Філософія» історичного факультету кафедра є базовою при організації наукової і навчально-виховної роботи. Для аспірантів усіх спеціальностей кафедра забезпечує викладання курсу «Філософія як досвід мислення».

На кафедрі діє аспірантура, де готуються висококваліфіковані наукові кадри у галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 033 Філософія. пріоритетною метою і результатами освітньо-наукової програми «Філософія», за якою здійснюється підготовка аспірантів, є розвиток критичного наукового мислення дослідницької компетентності, комунікативних здібностей здобувачів, стимулювання їх до вироблення нових ідей та проєктів.

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, які започаткували професори В.Г. Скотний (проблеми духовного життя українського суспільства, проблеми філософії науки і освіти) та В.С. Мовчан (проблеми етичного і естетичного знання).

Сьогодні, узагальнюючи попередній досвід наукових досліджень, пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри є діалектика духовних процесів.

Кафедра є співзасновником Міжнародного Центру Методологічних досліджень та інноваційних програм (Республіка Казахстан, м. Усть-Каменогорськ). У межах співпраці з Центром викладачі кафедри (проф. В.С. Возняк та проф. В.В. Лімонченко) друкують наукові статті та розділи у колективних монографіях, а Голова Міжнародного Центру Методологічних досліджень та інноваційних програм професор Н.В. Гусєва є постійним автором наукових збірників кафедри.

Впродовж 30 років кафедра проводить щорічні Міжнародні наукові людинознавчі читання. Біля їхніх витоків були: професори Валерій Скотний, Віталій Табачковський, Ігор Бичко. З 1996 року бере початок ще одна щорічна Міжнародна наукова конференція філософсько-культурологічного спрямування. Центральною стали проблеми малодосліджених сторінок культури «срібного віку» (кінця ХІХ – початку XX ст.).

Кафедрою здійснюється робота по підготовці і виданню фахових збірників: «Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філософія» і «Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філософія».\

Гуманізм. Людина. Людяність Матеріали ХХХ-х Міжнародних ЛЮДИНОЗНАВЧИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ЧИТАНЬ (постійнодіючий філософський семінар) 2022 

Гуманізм. Людина. Камо грядеши. – Матеріали ХХХ-х Міжнародних ЛЮДИНОЗНАВЧИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ЧИТАНЬ (постійнодіючий філософський семінар) 2020 

Роль філософських дискурсів в аналітиці проблем сучасності. 2021. Науковий збірник

Філософська та художньолітературна творчість Г.С. Сковороди у контексті проблем сучасного людського буття

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ВАЛЕРІЯ ГРИГОРОВИЧА СКОТНОГО

Возняк Володимир Степанович

Возняк Володимир Степанович – завідувач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, доктор філософських наук, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистив 2011 р. на тему «Співвідношення розсудку і розуму: філософсько-педагогічний контекст». Автор понад 350 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософія освіти, діалектика, епістемологія, історія філософії.

Контактні засоби зв’язку: volodimir.voznyak@dspu.edu.ua


Бодак Валентина Анатоліївна

Бодак Валентина Анатоліївна  доктор філософських наук, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистила 2006 р. на тему «Релігія як феномен універсуму культуру: християнський контекст». Автор 2-х монографій, понад 70 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: релігієзнавство, культурологія релігії, філософія освіти.

Контактні засоби зв’язку: bodakvalentyna@dspu.edu.ua


Лімонченко Віра Володимирівна

Лімонченко Віра Володимирівна – доктор філософських наук, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Продуктивна уява: філософсько-педагогічний аспект проблеми» захистила 1992 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему «Методологія антропологічного дискурсу православ’я як історико-філософська проблема» захистила 2014 р. Автор понад 240 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософська антропологія релігійний екзистенціалізм, персоналізм, методологія гуманітарного знання, православне мислення, східноєвропейський дискурс, філософія культури, філософія дитинства, феноменологія продуктивної уяви.

Контактні засоби зв’язку: volim_s@dspu.edu.ua


Фоменко Людмила Костянтинівна – кандидат філософських наук, доцент. Дисертацію захистила  1994 р. на тему «Соціокультурна трансформація медичного знання (методологічний аспект)». Автор 76 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософські проблеми медицини, філософська антропологія, християнська етика.

Контактні засоби зв’язку: l.k.fomenko@dspu.edu.ua


Ткаченко Олександр Анатолійович

Ткаченко Олександр Анатолійович –кандидат філософських наук, доцент. У 2010 р. захистив дисертацію на тему «Духовність традиції: соціально-філософський аналіз». Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: соціальна філософія, філософія культури.

Контактні засоби зв’язку: o.a.tkachenko@dspu.edu.ua


Янко Жанна Василівна

Янко Жанна Василівна – кандидат філософських наук, доцент. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз». Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: соціальна філософія, філософія історії, гендерна проблематика, соціолінгвістика, мовознавство, літературознавство.

Контактні засоби зв’язку: zhane.ya@dspu.edu.ua


Бичков’як Олена Вікторівна

Бичков’як Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Єдність Істини, Добра і Краси у філософії В.Соловйова» захистила у 2007 р. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія філософії,історія української культури, філософія науки, філософія освіти.

Контактні засоби зв’язку: o.bichkovyak@dspu.edu.ua


Галущак Мар’яна Степанівна

Галущак Маряна Cтепанівна – кандидат філософських наук, доцент. У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Філософсько-культурологічний аналіз кризового стану європейської свідомості епохи постмодерну». Автор понад 20 наукових на науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософія культури, філософська антропологія, сучасна західна філософія.

Контактні засоби зв’язку: mary_jane_83@dspu.edu.ua


Оновлено: 25 Липня, 2022