↑ Повернутись до Кафедра української мови

Винницький Василь Михайлович

доктор філологічних наук,
професор.

Винницький Василь Михайлович

У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему «Акцентна система сучасної української літературної мови». Автор понад 150 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: теоретичні проблеми лінгвістики, акцентологія української мови, лінгводидактика.

Основні публікації
Монографії:
 1. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа, 1984. – 160 с.
 2. Винницький В.М.Українська акцентна система: становлення, розвиток. – Львів: Бібльос, 2002. – 578 с.
 3. Винницький В.М. Акцентуаційні етюди: Монографія. – Львів – Жовква: Місіонер, 2004. – 280 с.
 4. Винницький В.М. Функційне навантаження українського наголосу. – Львів: ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010.– 373с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Винницький В.М. Деякі теоретичні питання акцентології // Мовознавство.– 2003.– №3.– С.14-26.
 2. Винницький В.М. Про акцентуаційний спосіб словотворення // Мовознавство.– 2007.– №3.– С.12-22.
 3. Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство.– 2008.– №4.– С.11-21.
 4. Винницький В.М. Цікавий і неповторний // Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора М. Демського). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 7 – 8.
 5. Винницький В.М. Про деякі неточності у трактуванні мовознавчих понять у сучасних правописах української мови // Мовознавство. – 2012. – №2. – С. 65–83.
 6. Винницький В.М. Теоретичні проблеми акцентології // Акцентологія. Етимологія. Семантика. Збірник наукових праць до 75-річчя академіка НАН України В.Г.Скляренка. – Київ: Наукова думка, 2012. – С.41–52.
 7. Винницький В.М. Український правопис: неточності у трактуванні мовознавчих понять – Львів, 2012. – 54 с.
 8. Винницький В.М. Наголошування префіксально-суфіксальних іменників жіночого роду із суфіксом –к(а) в українській мові // Культура слова. – 2013. – №78. – С. 38–41.
 9. Винницький В.М. Трактування деяких лінгвістичних термінів //Мовознавство. – 2014. – № 5. – С.58-73.
 10. Винницький В.М. Про складні проблеми граматики української мови // Мовознавство. 2015. – №5. – С. 58 – 64.
 11. Винницький В.М. АпОстроф чи апострОф? /Культура слова.– Вип.84. –К., 2016 .– С.198-199.
 12. Винницький В. М. АлфАвіт чи алфавІт? /Культура слова. – Вип.84.– К., 2016.– С.199-202.
 13. Винницький В. М.  РОзбір чи розбІр? Культура слова. – Вип.84. – К., 2016. – С.202-204.
 14. Винницький В. М.ЧАстки чи часткИ /Культура слова.– Вип.84–К.,2016.– С.204-206.
 15. Винницький В. М. ДзвОник чи дзвінОк? /Культура слова. – Вип.84. –К.,2016. – С.206-208.
 16. Винницький В.М. БАйдуже чи байдУже? //Культура слова. Вип.90. К., 2019. С.201-203.
 17. Винницький В. М. ГоспОдь чи ГОсподь, ГОсподові чи ГосподЕві //Культура слова. Вип. 92, 2020. С.160 – 163.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Винницький В.М. Національна специфіка українського наголосу // Ucraina Irredenta: Literatura i język Ukrainy XX wieku. Studia Ruthenica Cracoviensia/ Pod red. J.Poliszczuka, O.Baraniwskiej, T.Hodany. – Кraków: Wyd-wo Uniwersytet Jagiellońskiego, 2011. – №5 – С. 167–175.
Посібники з грифом університету:
 1. Винницький В., Мацьків П. Сучасна українська літературна мова. Практикум. – Дрогобич: Вимір, 2009. – 112 с.