↑ Повернутись до Кафедра української мови

Сеньків Степан Степанович

кандидат філологічних наук, доцент  кафедри української мови

Сеньків Степан Степанович

2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Дистрибуція приголосних фонем в українській мові». Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: дистрибуція фонем сучасної української літературної мови.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сеньків С.С. Початкові дистрибутивні структури приголосних фонем у сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Мовознавство. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С. 16-21.
 2. Сеньків С.С. Кінцеві дистрибутивні структури приголосних фонем у сучасній українській мові // Наука і сучасність: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К., Логос, 2002. – Том XXXII. – С. 251-260.
 3. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності двох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. –Луцьк: Вежа. – 2002. – Вип. 5. – С. 61-66.
 4. Сеньків С.С. Окремі аспекти сполучуваності приголосних фонем в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2002. – Вип. 3. – С. 30-41.
 5. Сеньків С.С. Моделі кінцевих дистрибутивних структур приголосних фонеми // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Мовознавство.– Вип. 30. – Львів, 2003. – С. 49-53.
 6. Сеньків С.С. .Моделі початкових дистрибутивних структур сучасної української мови // Семантика мови і тексту: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський центр ЦІТ, 2006. – С. 171-173.
 7. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності приголосних фонем на початку слова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 12. – С. 72-86.
 8. Сеньків С.С., Старосольська Н.Т. Двофонемні дистрибутивні структури приголосних фонем на межі слів у тексті наукового стилю // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови: Матеріали Міжнародної першої науково-практичної конференції. – Т. 2. – Полтава: Освіта – С. 232-237.
 9. Сеньків С.С., Дмитренко О. О. Дистрибутивні структури початкових приголосних фонем у словах тексту офіційно-ділового стилю // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 67. – Вип.. 54. – Філологія. – Миколаїв: Видавництво Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Моголи, 2007. – С.69-73.
 10. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності двох приголосних фонем у кінці слова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2007. – Вип. 14. – С. 151-161.
 11. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності трьох і чотирьох приголосних фонем у кінці слова // Семантика мови і тексту: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський центр ЦІТ, 2009. – С. 298-301.
 12. Сеньків С.С. .Моделі інтервокальних дистрибутивних структур сучасної української мови // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук ст. /від. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип.. XXIII. – Ч. 1. – С. 455- 465.
 13. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності трьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Семантика мови і тексту: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 555-558.
 14. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності чотирьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013. – №4 (99). – С. 67-72.
 15. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності п’ятьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – №11 (118). – С. 69-74.
 16. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності фонем у двофонемних словах сучасної української літературної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.‒ Дрогобич: Посвіт, 2019. ‒ С. 68-77.
 17. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності фонем із початковою голосною у трифонемних словах сучасної української літературної мови // Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути” (м. Київ, 13 листопада 2020 року). ‒ К., 2020. ‒ С. 699-708.
Посібники з грифом університету:
 1. Сеньків С. С. Українська мова (за професійним спрямуванням) та методика її викладання. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 88 с.
 2. Сеньків С. С. Лексика і фразеологія у контексті міждисциплінарних зв’язків. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 80 с.
 3. Сеньків С.С. Проблеми морфології української мови. Практикум: навчальний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 98 с.