↑ Повернутись до Кафедра української мови

Паночко Михайло Михайлович

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Паночко Михайло Михайлович

2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток української юридичної термінології в Західній Україні (1772-1918 рр.)». Автор 21 наукової праці.

Сфера наукових зацікавлень: українська юридична термінологія ХІХ-XX ст., історія українського мовознавства

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Паночко М.М. Кость Левицький як дослідник української правничої термінології (за матеріалами німецько-українських правничих словників) // Українознавчі студії №11–12. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. 254–260.
 2. Паночко М.М. Особливості словотвірної структури українських правничих термінів-іменників Західної України ХІХ – початку ХХ ст. // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.– Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 1. – С. 250–259.
 3. Паночко М.М. Лексичні особливості західноукраїнської юридичної термінології початку ХХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – №3(98). – С. 150–154.
 4. Паночко М. М. Словотвірна структура українських правничих термінів-іменників Галичини австрійського періоду // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 38. – С. 261 –266.
 5. Паночко М.М. Словотвірна структура українських правничих термінів-іменників Галичини австрійського періоду // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 38. – С. 261–266.
 6. Паночко М.М. Лексичні особливості української юридичної термінології ХХ ст.  // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса, 2015. – Вип. 5.– С.112–116.
 7. Паночко М.М. Чужомовні запозичення як джерело збагачення українського правничого лексикону ХІХ ст.  // Лінгвістика. Збірник наукових праць. – Старобільськ, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – № 1 (34).– С.70–81.
 8. Паночко М.М. Іван Франко та становлення української правничої термінології // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 49–57.
 9. Паночко М.М. Українська суспільно-політична термінологія кінця ХІХ-початку ХХ ст.: лексикографічний аспект // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. «Філологічні науки» (мовознавство). – Дрогобич, 2017. – Вип. 7. – С. 133–137.
 10. Паночко М.М. Особливості словотвору українських суспільно-політичних термінів-іменників кінця ХІХ ст. // Modernphilology: relevantissuesandprospectsofresearch. – Lublin, RepublicofPoland, 2017. – С. 18–22 .
 11. Паночко М.М. Лексичні особливості української правничої термінології ХІХ ст.// «Українознавчі студії». Випуск 20. Івано-Франківськ, 2019. С.71-81.
 12. Паночко М.М. Лексико-семантичні особливості західноукраїнської суспільно-політичної термінології середини ХІХ ст.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки». Київ, МЦНІД, 2020. С. 73-75.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Паночко М. М.  Термінологічна практика Івана Франка та становлення західноукраїнської юридичної термінології // Язык и культура. Сборникматериалов / подобщ. ред. С. С. Чернова.– Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 47–51.
 2. Паночко М. М. Системні відношення в юридичній термінології Західної України // Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам в неязыковыхвузах.–Брянск: БГИТА, 2013. – С. 44–47.
 3. Паночко М. М. Соборна основа української юридичної термінології як визначальний чинник її функціональної розбудови в 20-х рр. ХХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.– Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 148 – 157.
 4. Паночко М. М. Запозичення як джерело збагачення українського юридичного лексикону ХІХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.– Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 326 – 331.
 5. Паночко М. М. Українська юридична думка кінця ХІХ- початку ХХ ст. та її лексикографічне відображення // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.– Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 155 – 162
Посібники з грифом університету:
 1. Паночко М.М., Яким М.Б. Діалектологія української мови. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2017.  – 158 с.