↑ Повернутись до Кафедра української мови

Кушлик Оксана Павлівна

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови

Кушлик Оксана Павлівна

2000 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Омонімія незмінних класів слів». 2016 захистила докторську дисертацію. «Типологія словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові». Автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: основоцентрична дериватологія.

Основні публікації
Монографії:
 1. Кушлик О.П. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові. –Дрогобич: Коло, 2015. – 384 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Кушлик О. П. Дериваційне наповнення субстантивної зони словотвірної парадигми гормональних дієслів-ономатопів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – С. 46–50.
 2. Кушлик О. П. Особливості словотвірної парадигми бестіальних відзвуконаслідувальних дієслів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Серія : Філологія. – Умань, 2011 – С. 98–106.
 3. Кушлик О. П. Особливості субстантивної зони словотвірної парадигми бестіальних дієслів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 307–311.
 4. Кушлик О. П. Субстантивна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. – Херсон, 2011. – Вип. 15. – С.154–160.
 5. Кушлик О. П. Вербальна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів // Мовознавчий вісник: зб. наук. праць / МОНМС України Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького / відп. ред. Г. Мартинова. – Черкаси, 2012. – Вип. 14. – 15. – С. 159–167.
 6. Кушлик О. П. Дериваційна спроможність відприкметникових інхоативних дієслів на позначення кольору // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. – Вип. ХХХVI–ХХХVII. Філологія. – С. 71–78.
 7. Кушлик О. П. Словотвірна спроможність відприкметникових інхоативних дієслів на позначення світлових та кольорових відтінків в українській мові // Українознавчий альманах.– Київ, Мелітополь, 2012. – Вип. 9.– С. 144–148.
 8. Кушлик ОП. Відприкметникові інхоативні дієслова на позначення фізичного стану суб’єкта як джерело творення нових слів // Лінгвістика : зб. наук. праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012.– Вип. 3 (27). – С. 246–254.
 9. Кушлик О. П. Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів // Українська мова. Науково-теоретичний журнал. – 2012. – № 4(93). – С. 56–67.
 10. Кушлик О. П. Реалізація дериваційного потенціалу вербальної зони словотвірних парадигм бестіальнихдієслів-ономатопів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 4(93). – С. 41–45.
 11. Кушлик О. П. Словотвірні параметри есивних дієслів зі значенням фізичного стану суб’єкта // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Серія : Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012.– С. 288–291.
 12. Кушлик О. П. Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних дієслів сприймання в українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. № 22 (271). Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2013. – С. 63–69.
 13. Кушлик О. П. Компонентний склад субстантивної зони словотвірної парадигми дієслів-ономатопів із семантикою звучання рідини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 3 (98). – Дрогобич, 2013. – С. 66–69.
 14. Кушлик О. П. Реалізація словотвірної спроможності відприкметникових каузативних (конфіксальних) дієслів сприймання в українській мові // Філологічні трактати: науковий журнал Сумського державного ун-ту. – Суми, 2013. – Т. 5. – С. 69–74.
 15. Кушлик О. П. Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми конфіксальних каузативних параметричних дієслів в українській мові // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство) : зб. наук. праць. – № 2. – Дрогобич, 2014. – С. 77–82.
 16. Кушлик О. П. Параметри словотвірної парадигми відприкметникових інхоативних суфіксальних дієслів зі значенням психічного стану суб’єкта в українській мові // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 33. – С. 93–102.
 17. Кушлик О. П. Наповнення типової словотвірної парадигми відприкметникових каузативних дієслів на позначення якісних характеристик предмета // Новітня філологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – № 47. – С. 62–72.
 18. Кушлик О. П. Типологія словотвірної парадигматики відперсональних дієслів української мови // Українська мова. Науково-теоретичний журнал. – К., 2014. – №. 3. – С. 66–73.
 19. Кушлик О. П. Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових конфіксальних дієслів на позначення зміни якості предмета // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2014. – С. 62–74.
 20. Кушлик О. П. Континуум словотвірних значень вербальної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою «обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною» // Рідний край : альманах Полтавського національного університету. – Полтава, 2014. – № 30. – С. 125–132.
 21. Кушлик О. П. Дериваційний потенціал відсубстантивних дієслів із семантикою «обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною» // Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 4 (76). Філологічні науки. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. – С. 200–208.
 22. Кушлик О. П. Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою «обробляти об’єкт названою твірною основою речовиною» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія: Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ.– К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – C. 64–72.
 23. Кушлик О. П. Особливості компонентного складу субстантивної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням «діяти інструментом, названим твірним іменником» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Філологія». – Одеса, 2014. – № 9. – С. 18–22.
 24. Кушлик О. П. Дериваційне наповнення типової словотвірної парадигми мотивованих іменниками на позначення сільськогосподарського знаряддя дієслів, утворених за допомогою суфікса -и- / Оксана Кушлик // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2014. – № 2. – C. 339–350 .
 25. Кушлик О. П. Особливості структурування типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих іменниками на позначення знарядь та засобів дії / Оксана Кушлик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 37 : Філологічні науки. – С. 160–167.
 26. Кушлик О. П. Чинники структурування словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові / Кушлик О. П. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія „Філологічні науки” (мовознавство): зб. наук. праць. – № 3. – Дрогобич, 2015. – С. 129 – 136.
 27. Кушлик О.П.Словотвірна парадигматика відзвуконаслідувальних предметних дієслів із семантикою звукового вияву рідини //Мовознавчий вісник : [зб. наук. праць /МОН України Черкаський  національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – Вип. 21. – С. 110–118.
 28. Кушлик  О. Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій», приурочена до 160-річчя від дня народження Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія: Філологія, 2016. – Вип. 38. – С. 379–380
 29. Кушлик О.Ампліфікація як засіб увиразнення градаційних відношень у стилістичному синтаксисі прозових творів Івана Франка (на матеріалі оповідання Хома з серцем і Хома без серця) // Проблеми гуманітарних наук :зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологія, 2016. – Вип. 38. – С. 179–188.
 30. Кушлик О.Компонентний склад словотвірних парадигм дієслів хрестити та христити в українській мові // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка]. Серія : Філологія, 2016. – Вип. 38. – С. 250–265.
 31. Кушлик О. Синкретизм дериваційних значень як вияв динамічних процесів у словотвірній парадигмі  // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64. – Ч. І. – С. 41–51.
 32. Кушлик О. П. Обмеженість континууму словотвірних значень відсубстантивних дієслів асоціативно-метафоричної мотивації в українській мові // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : [зб. наук. праць]. – 2017. – Вип. 7. – С. 97–103.
 33. Кушлик О. П. Словотвірнопарадигматичний принцип систематизації дериваційного потенціалу дієслів, мотивованих темпоральними іменниками // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : [зб. наук. праць]. – 2018. – Вип. 9. – С. 110–116.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Кушлик О.П. Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних параметричних дієслів // Spheres of Culture / Ed. byIhorNabytovych. – Lublin 2012, Vol. 1, st. 176–185.
 2. Кушлик О. Derivationpotential of motivated by adjectivesverbs of mental state of the subjectinthe Ukrainian language // Managementand Education. Humanitiesand Social Sciences. AcademicJournal. University «Prof. Dr. AssenZlatarov». – Burgas, – Vol. IX (4). – С. 71–78.
 3. Кушлик О. П. Компонентний склад вербальної зони типової словотвірної парадигми відприкметникових есивних дієслів зі значенням психічних станів суб’єкта в українській мові // Язык и культура: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции / под. общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 74–83
 4. Кушлик О. П. Континуум словотвірних значень субстантивної зони типової словотвірної парадигми відприкметникових есивних дієслів зі значенням психічних станів суб’єкта в українській мові. // Spheres of Culture / Ed. By Ihor Nabytovych. – Lublin – Vol. ІІІ. – S. 323–337.
 5. Кушлик О. П. Типологія словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів на позначення кольору в українській та російській мовах // Мир человека на гранях языка: международ. сб. науч. тр. по лингвокультурологии / под ред. Е. Е. Стефанского. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2013. – С. 110–116.
 6. Кушлик О. Реалізація дериваційної спроможності відсубстантивних дієслів    зі значенням «діяти інструментом, названим твірною основою» //Studia Slavica Hung. – 2015. – № 60 (2). – С. 405–421.
 7. Кушлик О. Континуум словотвірних модифікаційних значень відприкметникових каузативних дієслів української мови (на матеріалі творів Миколи Понеділка) // Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych Oddział Pan w Lublinie. – Lublin, 2016. – T.ХI.
 8.  Кушлик О. Дериваційна потужність відсубстантивних дієслів з темпоральною семантикою в українській мові // Spheres of Culture / [ed. by Ihor Nabytovych]. – Lublin, 2016 (Статтю прийнято до друку, про що засвідчує довідка).
 9. Кушлик О.П. Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням «перебувати в психічному стані, названому твірною основою» //Актуальні питання гуманітарних наук:[міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 180–188.
 10. Кушлик О.П. Обмеженість континууму словотвірних значень відсубстантивних дієслів асоціативно-метафоричної мотивації в українській мові// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка: [зб. наук. праць]. – 2017. – Вип. 7. – С. 97–103.
 11. Кушлик О.П. Континуум типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих темпоральними іменниками на позначення пір року. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 10. С. 56–64.
 12. Кушлик О.П. Датив як виразник семантико-синтаксичних відношень у семантично елементарному простому реченні (на матеріалі роману Олеся Лупія «Падіння давньої столиці») Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 10. С. 75–81.
 13. Kushlyk O. P. Parametrization of typical word-formation paradigms of the adjectival verbs denoting process and action in the Ukrainian language // Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization : collective monograph /  I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv,M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019 P. 108-124.
 14. Kushlyk O. P. The principles of word-building paradigmatic systematization of deverbatives In the ukrainian language// Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph /  І. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. –Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019.
 15. Kushlyk O. P., Kishyk N. M. Componential structure of the typical word formation paradigm of adjectival essive verbs in -и-ти with the semantics of mental state of the subject. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2020. № 13. С. 100–107.
 16. Кушлик О.П. Авторські фразеологізми Миколи Понеділка як «засіб занурення у внутрішній світ, де збереглися спогади про Україну» (В. Супрун). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В. М.Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н.Венжинович (голова редакц. ради), Г.Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород : ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43). С. 120–132.
 17. Kushlyk O. P., Koliasa O. V. Using Distance Edtech for Remote Foreign Languages Teaching During Covid-19 Lockdown in Ukraine. Special Issue on: “Trends and Applications of English Language Teaching and Learning in Ukraine Context”, which will be published in The Arab World English Journal (AWEJ). November 2020 URL:https://awej.org/index.php/special-issues/1684-call-for-papers-for-special-issue-november-2020
Посібники з грифом університету:
 1. Кушлик О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Швидкодрук, 2011. – 168 с.
 2. Кушлик О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Навчально-методичний посібник. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Дрогобич: Швидкодрук, 2012. – 180 с.
 3. Кушлик О., Баранська Л. Практикум з української мови. Навчально-методичний посібник. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Дрогобич: Швидкодрук, 2012. – 110 с.
 4. Кушлик О. Сучасна українська мова. Синтаксис. – Дрогобич: Швидкодрук, 2017. – 264 c.