↑ Повернутись до Кафедра української мови

Яремко Ярослав Петрович

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови.

Яремко Ярослав Петрович

1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування української військової термінології». 2015 року захистив докторську дисертацію на тему «Концептуальні поняття сучасної термінології: лінгвокогнітолоічний аспект». Автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: українське термінознавство, когнітивна лінгвістика, теорія комунікації, лінгвокультурологія, лінгвополітологія, лінгвістичне франкознавство.

Основні публікації
Монографії:
 1. Яремко Я. П. Нариси з історії української військової термінології. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 403 c.
 2. Яремко Я. П. Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації.. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 434 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Яремко Я. П. Проблеми упорядкування сучасної української військової термінології / Я.П. Яремко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 192-197.
 2. Яремко Я. П. Термінологічна номінація і національно-мовна картина світу / Я.П. Яремко // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. пр. – Київ, Міністерство освіти і науки, Київський державний лінгвістичний університет, 2001. – Вип. 5. – С. 144-147.
 3. Яремко Я. П. До проблеми міжмовних контактів / Я.П. Яремко //Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. – К.: Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет, 2001. – Вип. IV. – С. 111-115.
 4. Яремко Я. П. Військова лексика княжої доби в інтра- та екстралінгвальному аспектах / Я.П. Яремко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка «Філологічні науки»: зб. наук. пр. – Луганськ, 2004. – С. 63-70.
 5. Яремко Я. П. Українська військова термінолексика XIV-XV ст. / Я.П. Яремко // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія філологічна. – Львів, 2004. – С. 451-457.
 6. Яремко Я. П. Німецько-українські мовні контакти як чинник розвитку української військової термінології / Я.П. Яремко // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. пр. – Київ, Міністерство освіти і науки, Київський державний лінгвістичний університет, 2005. – Вип. 7. – С. 168-173.
 7. Яремко Я. П. Розвиток синонімійних рядів в українській військовій термінології козацької доби / Я.П. Яремко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. – К.: Національна академія наук України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології, 2005. – С. 249-253.
 8. Яремко Я. П. Семантичний аспект природи терміна / Я.П. Яремко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – 2006. – № 559. – С. 53-56.
 9. Яремко Я. П. Семантика словесного знака: від лінгвоцентризму до антропоцентризму / Я.П. Яремко // Вісник Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. Філологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. XV-XVIII. – С. 50-55.
 10. Яремко Я. П. Прагматика як засіб лінгвоментальної ідентифікації / Я.П. Яремко // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 385-390.
 11. Яремко Я. П. Мова в антропоцентричній парадигмі Івана Франка / Я.П. Яремко // Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / МОН України, Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 6. – С.289-296.
 12. Яремко Я. П. Термін і дискурс / Я.П. Яремко // Науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН України «Українська мова». –2008. – №3. – С. 64–72.
 13. Яремко Я. П. Світло і тіні української термінології / Я.П. Яремко // Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника «Українознавчі студії». – 2007-2008. – № 8-9.– С.34-39.
 14. Яремко Я. П. Стратифікація концепту / Я.П. Яремко // Мовознавство. – 2009. – № 1 . – С. 60-69.
 15. Яремко Я. П. Роль Івана Франка у становленні сучасної теорії комунікації / Я.П. Яремко // Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 2009. – №10. – С. 33-45.
 16. Яремко Я. П. Концепт революціонізм у концептосфері І. Франка / Я.П. Яремко // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ. – 2009. – Вип. XXI – XXII. – С. 9-13.
 17. Яремко Я. П. Політична термінолексика у лінгвокультурному вимірі: зіставний аспект / Я.П. Яремко // Вісник Львівського ун-ту ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип.46. – Частина І. – С. 217-224.
 18. Яремко Я. П. Терміни-політоніми у лінгво- та антропоцентричному вимірах / Я.П. Яремко // Проблеми гуманітарних наук. Філологія: зб. наук. пр. – Дрогобич: Вид. ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. ХХIV. – С. 159-170.
 19. Яремко Я. П. Концепт «цілого чоловіка» у дискурсі Івана Франка: когнітивно-комунікативний аспект / Я.П. Яремко // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – № 11-12. – С. 309-331.
 20. Яремко Я. П. Категоризація суспільно-політичної дійсності 40–50-х років XX ст. у дзеркалі військової термінології ОУН та УПА / Я.П. Яремко // Вісник Прикарпатського національноо університету. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – Вип. 36-37. – С. 11-23.
 21. Яремко Я. П. Концепт політика в українському лінгвокультурному просторі / Я.П. Яремко // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Серія: мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2012. – Вип. 2(21) 2011. – 1(22) 2012. – С. 26-47.
 22. Яремко Я. П. Концепт держава в українському політичному дискурсі / Я.П. Яремко // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 2012/2013. – №13 – 14. – С. 154-170.
 23. Яремко Я. П. Еволюція семантики концептів воля, свобода / Я.П. Яремко // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 2014/2015. – № 15-16. – С. 203-226.
 24. Яремко Я. П. Джерела і способи формування української військової термінології / Я.П. Яремко // Збірник статей «Slavica Tarnopolensia». – Тернопіль, 1997. – С.78-83.
 25. Яремко Я. П. Українська військова лексика в Галичині на початку XX ст. / Я.П. Яремко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1997. – Випуск II. – С. 181-186.
 26. Яремко Я. П. До проблеми відновлення автентичності української військової термінології / Я.П. Яремко // Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні». – К., 1998. – С. 210-212.
 27. Яремко Я. П. Інтра- та екстралінгвістичні умови формування української військової термінології / Я.П. Яремко // Філологічний збірник. Наукові праці ДДПУ. – Дрогобич, 1998. – С.112-123.
 28. Яремко Я. П. Особливості української військової термінології козацької доби / Я.П. Яремко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 87-99.
 29. Яремко Я. П. Метафоризація і процес термінотворення / Я.П. Яремко // Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології». Вісник державного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2000. – С. 76-80.
 30. Яремко Я. П. Національне та інтернаціональне в українській військовій термінології 20-их pp. XX ст. / Я.П. Яремко // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми термінології та термінографії». – К.: Київський міжнародний університет цивільної авіації. – 2000. – С. 53-55.
 31. Яремко Я. П. Особливості українського термінотворення початку XX століття / Я.П. Яремко // Збірник статей «Актуальні проблеми українського словотвору». – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Інститут українознавства, 2002. – С. 469-483.
 32. Яремко Я. П. Міжмовні відношення і національно-мовна картина світу / Я.П. Яремко // Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології». – Львів, 2002. – С. 59-63.
 33. Яремко Я. П. Конотативний аспект семантики політонімів / Я.П. Яремко // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Семантика мови і тексту». – Івано-Франківськ, 2006. – С. 220-223.
 34. Яремко Я. П. Мова у світоглядній парадигмі Івана Франка / Я.П. Яремко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Рідне слово в етнокультурному вимірі». – Дрогобич, 2007. – С. 228-238.
 35. Яремко Я. П. Лаврентій Зизаній і національно-культурне відродження кінця XVI – поч. XVII ст. (соціолінгвістичний аспект) / Я.П. Яремко // Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. –  Січень-березень, 2008. –  Кн. 1-3 (718). – С.143-156.
 36. Яремко Я. П. Політичний дискурс Івана Франка і сучасна теорія комунікації / Я.П. Яремко // Нагуєвицькі читання – Дрогобич: Посвіт, 2008.– С.216-227.
 37. Яремко Я. П. Пізнаючи «Франка незнаного» / Я.П. Яремко // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 58.
 38. Яремко Я. П. Проблема національної ідентичності в українській військовій термінології / Я.П. Яремко // Мовознавчі студії. Вип. 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (за матеріалами Всеукраїнської наукової  конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського). – Дрогобич, 2010. – С. 498-507.
 39. Яремко Я. П. «Як много важить слово…» у концептосфері Івана Франка / Я.П. Яремко // Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку XXI століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Дрогобич, 2010. – 251-259.
 40. Яремко Я.П.Прагматична забарвленість терміна-політоніма //Зб. наук. праць «Записки з українського мовознавства».– Вип.23.– Одеський національний університет ім..І.І. Мечникова, 2016.– С.95-104.
 41. Яремко Я.П. Характер терміна в когнітивно-дискурсному вимірі /Зб. наук. праць «Актуальні проблеми філології та перекладознавства». – Вип.10.–Т.3 (Р-Я).– Хмельницький нац. університет, 2016.– С.265-270.
 42. Яремко Я.П. Проблема вербальної лакунності концепту // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2016. – С. 27–31.
 43. Яремко Я.П. Концепт нація в українському політичному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка . Серія „Філологічні науки (Мовознавство)”. – 2016. – Вип.6
 44. Яремко Я.П. Лінгвополітологічні погляди Івана Франка і сучасна теорія комунікації /Проблеми гуманітарних наук. Філологія: збірник наукових праць. – Дрогобич: вид. ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип.38.
 45. Яремко Я.П. Національно-мовна картина світу крізь призму політичної термінолексики //Зб. наук. праць «Наукова термінологія нового століття:теоретичні і прикладні виміри». – Рівне: НУВГП, 2016.– С.69 –71.
 46. Яремко Я.П. Конотативна семантика у сучасному політичному терміні // Зб. наук. праць „Записки з українського мовознавства”. – Вип. 24. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова,  2017. – С. 85-95.
 47. Яремко Я.П. Природа терміна у комунікативному контексті // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 64. – Ч.1. – Львівський національний університет ім. Івана Франка,  2017. – С. 330-337.
 48. Яремко Я.П. Феномен національного відродження козацької доби: лінгво-культурологічний аспект // Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2018р., м.Самбір). – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С.66 – 86.
 49. Яремко Я. Франкова ідея «цілого чоловіка»: лінгвокультурологічний аспект. // Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць / Ред. кол. П. Іванишин (голова) та ін. Дрогобич : Посвіт, 2019. Вип. 5.
 50. Яремко Я. Ідеї когнітивної лінгвістики у лінгвофілософській концепції Івана Франка // На сторожі слова: зб. наук. праць на пошану професора Василя Ґрещука. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.– 2019. – С. 401–410.
 51. Яремко Я. Франкова концепція терміна у контексті сучасної антропоцентричної парадигми // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 94 – 108.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Яремко Я. П. Типологія політонімів у суспільно-політичному дискурсі початку ХХІ ст. // Maria Cklie-Sklodoyska Universityin Lublin. Facyltu jf Humanities. Branch оf Ukrainiаn Studies/ Spheres of Culture. – Lublin, 2012.– С.214–222.
 2. Яремко Я. П. Політична картина світу: особливості стерео типізації і функції політ онімів // Maria Cklie-Sklodoyska University in Lublin. Facyltu jf Humanities. Branch оf Ukrainiаn Studies/ Spheres of Culture. – Lublin, 2013.– С.234–244.
 3. Яремко Я. П.Прагматичният компонент в социо-политическата термінологія // Management and Education. Humanitiesand Social Sciences. Academic Journal. University «Prof. Dr. Assen Zlatarov». – Бургас. Том 4.– Бургас, 2013.– С. 94–102.
 4. Яремко Я. П. Терміни-політоніми у зіставному лінгвокультурному аспекті (на матеріалі української та російської мов) // Мир человека на гранях языка: международ. сб. научн. тр. по лигвокультурологии / под. Ред. Е.Е.Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. – С. 85–90.
 5. Яремко Я. П. Концепти народ, етнос у лінгвокультурологічному вимірі // Человек-культура-язык: международый сборнык научных трудов по лингвокультурологии (под. ред. Е. Е. Стефанского) – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. – С. 85-90.
 6. Яремко Я.П.Ya. Yaremko.Theory ofsuggestion of Ivan Franko: communicative-pragmaticaspect // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2017 – С. 275 – 283.
 7. Yaremko Ya. Conceptualization of politonims volia, svoboda in Ukrainian language picture of the world // Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, ets. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. 320 p.
 8. Yaremko Ya. Concept-Politonyms as a Reveal of the Political «We Image» // Traditions and innovations in Teaching Philological Disciplines : collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – pp. 334–348.
Навчальні посібники з грифом МОН України:
 1. Яремко Я. П. Нариси з історії української військової термінології. Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 412 с.