↑ Повернутись до Кафедра української мови

Яким Мирон Богданович

доцент кафедри української мови.

Яким Мирон Богданович

Автор близько 80 наукових публікацій з проблем ареальної фразеології, функціонування лексико-фразеологічних одиниць у художньому тексті, фразеографії, історії мови.

Сфера наукових зацікавлень: діалектна фразеологія, лінгвостилістика, фразеографія наукових праць Івана Франка.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Яким М. Б., Стецик М. С. Фразеопростір поеми Івана Франка „Мойсей“: концептуальний та експресивний аспекти // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конкгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (27 вересня – 1 жовтня 2006). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010, – Т. 2. – С. 236–244.
 2. Яким М. Б., Стецик М. С. Образне мовомислення у поемі Івана Франка «Мойсей» // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 583–588.
 3. Яким М. Б. До проблеми синонімійності ареальних фразеологізмів (на матеріалі бойківських говірок) // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія / ред. кол.: Єрмоленко С. Я., Гриценко П. Ю., Городенська К.Г та ін. – К., 2011. – С. 216 – 225.
 4. Яким М. Б. Полісемійність ареальних фонем (на матеріалі іменних фразем бойківських говірок) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : [зб. наук. праць]. – 2017. – Вип.8. – С. 151–156.
 5. Яким М. Б. Фраземіка наукових праць івана Франка: спроба лексикографічної розробки // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. ‒ Дрогобич, 2018. ‒ № 9. ‒ 272с. ‒ С.256 ‒ 261.
Посібники з грифом університету:
 1. Яким М.Б., Кушлик О.П. Старослов’янська мова: програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «Філологія (Українська мова і література)» – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 16 с.
 2. Яким М.Б. Діалектологічна практика: програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «Філологія (Українська мова і література)» – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 24 с.
 3. Яким М.Б. Діалектологія української мови: навчально-методичний посібник – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 188 с.
 4. Яким М.Б. Діалектологія української мови: навчально-методичний посібник – 2-е вид. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 188 с.
 5. Яким М.Б. Старослов’янська мова. Синтаксис: матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 40 с.
 6. Паночко М.М., Яким М.Б. Діалектологія української мови. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2017.  – 158 с.