Кафедра української мови

Завідувач кафедриКотович Віра Василівна, доктор філологічних наук, доцент.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 24.

Контактні телефони: (03244) 2–22–83.

Електронна адреса: kukrmova@ukr.net

Рік заснування – 1952 рік. 1955–1960 і 1987–1988 існувала об’єднана кафедра української мови та літератури.

Попередні завідувачі кафедри:

Клавдій Олександрович Яскевич (ст. викл.) 1952 – 1952 рр.

Євген Миколайович Дмитровський (ст. викл.) 1952 – 1955 рр.

Микола Іванович Домницький (ст. викл.)  1955 – 1960 рр.

Гаврило Федорович Шило (канд. філол. наук) 1961 – 1974 рр.

Клавдій Олександрович Яскевич (канд. філол. наук) 1974 – 1979 рр.

Іванна Михайлівна Уздиган (канд. філол. наук) 1979 – 1983 рр.

Михайло Миколайович Паночко (канд. філол. наук) 1983 – 1987 рр.

Василь Михайлович Винницький (докт. філол. наук) 1987 – 2018 рр.

Мацьків Петро Васильович (докт. філол. наук) 2018 – 22 рр.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 12 викладачів, з них – 4 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, доцентів.

Напрям наукових досліджень

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України від 11.07.2001р. № 2623- ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» – фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних  і гуманітарних наук.

Тематика НДР кафедри:
  • «Українська акцентуація: закономірності, тенденції» (термін виконання – 2015-2019 рр., керівник – проф. Винницький В.М.),
  • «Український мовний простір: етнолінгвістичний та функціональний аспекти» (термін виконання – 2019-2023 рр., керівник – проф. Мацьків П.В.)
Наукові школи

Назва наукової школи, рік заснування: Акцентологія української мови, 1995 р. (державний реєстраційний номер 0113U001234). Керівник – проф. Винницький В.М.

Напрями наукових досліджень: дослідження акцентної системи української мови.

Доробок наукової школи. Досліджено акцентну систему сучасної української літературної мови, закономірності і тенденції розвитку слів різних морфологічних класів (іменників, прикметників, дієслів, прислівників), висвітлено функційне навантаження українського наголосу.

24-25 листопада 2016 року кафедрою проведено Міжнародну наукову конференцію «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій», приурочену до 160-річчя від дня народження Івана Франка.

Наукові збірники кафедри
  1. Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 590 с.
  2. Мовознавчі студії. Випуск 3: Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 450 с.
  3. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 38. – 432 с.
  4. Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2018 р., м.Самбір). – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 298 с.
Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти: вступ до мовознавства, сучасна українська літературна мова, історична граматика української мови, практикум з української мови, старослов’янська мова, стилістика української мови, питання фонетики у підручниках для середньої і вищої школи, українська мова за професійним спрямуванням, проблемні питання морфології у підручниках для середньої і вищої школи, методика навчання української мови, діалектологія української мови, лексика і фразеологія у контексті міждисциплінарних зв’язків, складні питання синтаксису простого речення у підручниках для середньої та вищої школи, проблемні питання синтаксису складного речення у підручниках для середньої та вищої школи, основи наукових досліджень.

Другий (магістерський рівень) вищої освіти: актуальні питання історії української мови, етнолінгвістика, історія української мови, загальне мовознавство, лінгвістична інтерпретація художнього тексту, проблемні питання морфології, проблемні питання синтаксису, основи українського термінознавства, основні школи та напрямки в українському мовознавстві, актуальні питання дериватології сучасної української мови.

На кафедрі є аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.01.02 Українська мова.

Мацьків Петро Васильович

Котович Віра Василівна
доктор філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
virakotovych@dspu.edu.ua

Мацьків Петро Васильович

Мацьків Петро Васильович
завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
matskiv_petro@dspu.edu.ua

Винницький Василь Михайлович

Винницький Василь Михайлович
доктор філологічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
vm_vynnytskyi@dspu.edu.ua

Яремко Ярослав Петрович

Яремко Ярослав Петрович
доктор філологічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
yaremkoyar@dspu.edu.ua

Кушлик Оксана Павлівна

Кушлик Оксана Павлівна
доктор філологічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
Kush_oks@dspu.edu.ua

Стецик Марія Степанівна

Стецик Марія Степанівна
кандидат філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
Marija.stetsyk@dspu.edu.ua

Мельник Любов Богданівна

Мельник Любов Богданівна
кандидат філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

 

Паночко Михайло Михайлович

Паночко Михайло Михайлович
кандидат філологічних наук.

Контактні засоби зв’язку:
panochkoMM@dspu.edu.ua

Сеньків Степан Степанович

Сеньків Степан Степанович
кандидат філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
senkivsddpu@dspu.edu.ua

Легка Леся Іванівна

Легка Леся Іванівна
кандидат філологічних наук, старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
lesya5987@dspu.edu.ua

Галів Уляна Богданівна

Галів Уляна Богданівна
кандидат філологічних наук.

Контактні засоби зв’язку:
ulanahaliv@dspu.edu.ua

Баранська Леся Богданівна

Баранська Леся Богданівна
старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
baranskal@dspu.edu.ua

Пілько Орест Степанович

Пілько Орест Степанович
старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
orest.pilko63@dspu.edu.ua