Вовк Олена Василівна

Вовк Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.

2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури (художнє вираження етнокультурної кореневості)». Автор близько 20 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: неонародництво, націотворча роль дитячої літератури.

Основні публікації
Монографії:
⦁ Вовк О.В. Борис Грінченко та проблеми розвитку укр. дит. літ-ри: художнє вираження етнокультурної кореневості: монографія. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 167 с.

Посібники:
⦁ Вовк О.В. Сіяч національної ниви: До 150-річчя від дня народження Б. Грінченка / Упор., статті Д. Луцик, О. Химин, О. Вовк. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 112 с.
⦁ Вовк О.В. Фольклор: тексти лекцій [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література (англійська, німецька, польська, російська)]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2014. – 118 с.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:
⦁ Вовк О.В. Основні ідеї народництва у парадигмальному аспекті // Молодий вчений. – 2017. – 43 (44.3). С. 45 – 48.
⦁ Вовк О.В. Актуалізація історичної пам’яті у творах Бориса Грінченка для дітей крізь призму націоцентричного світогляду автора // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. 2019. – Випуск 41. Том 1. С. 13 – 16.

Статті у фахових виданнях:
⦁ Вовк О.В. Основні завдання української дитячої літератури (роздуми над проблемою) //Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей/ Відп. ред.. В.А Зарва. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2009. – Вип. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. – С.241- 249.
⦁ Вовк О.В. Неонародництво в критичних оцінках ХІХ-ХХ століття // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С.Сковороди. Серія літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово». – 2012. – Випуск 3(71). – Частина друга. – С. 28-36.
⦁ Вовк О.В. Християнське буття та любов як виміри етичних вартостей у творах Бориса Грінченка для дітей // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ. – 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 4. – С. 299 – 306.
⦁ Вовк О.В. Національне відродження в естетичній парадигмі Бориса Грінченка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Випуск 45. Том 1. 2020. С. 7 – 10.

Статті у закордонних виданнях:
⦁ Вовк О.В. Неонародництво в критичних оцінках ХІХ-ХХ століття (основні аспекти) // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 67-71.