Новак Сніжана Михайлівна

Новак Сніжана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент.

2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Володимира Бірчака 20–40-х років ХХ століття в українському літературному процесі». Автор близько 20 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: українська література ХХ століття, проблема національного відродження в українській літературі ХХ століття.

Основні публікації
Посібники:
⦁ Новак С.М. Історія української літератури (ХХ століття, частина І): Практикум: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Коло, 2015. – 60 с.
⦁ Новак С.М., Дмитрів І.І. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності “8.02030301. Українська мова та література”]. – Дрогобич : Коло, 2015. – 40 с.

Статті у фахових виданнях:

⦁ Новак С.М. “…Завжди вірю, що служу добрій справі…” (Публіцистика Володимира Бірчака за матеріалами газ. “Українське слово”) // Слово і час. – 2010. – № 12. – С. 31 – 40
⦁ Новак С.М. Літературознавчі засади Володимира Бірчака: націоцентричні та естетичні константи // Studia methodologica. – Випуск 30. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – С. 183 – 190
⦁ Новак С.М. Націотворчі концепти в “Нотатнику” Юрія Липи // Вісник Прикарпатського національного університету: Філологія. – Івано-Франківськ. – 2013. – Випуск 38 – 39. – С.198 – 203.
⦁ Новак С.М. Образ українського емігранта в малій прозі Володимира Бірчака // Київські полоністичні студії / Київ: Талком, 2019. – С. 267 – 271.
⦁ Новак С.М. Аксіологічний потенціал роману «Чорне Сонце» Василя Шкляра // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 2. С 131 – 137

Статті у закордонних виданнях:
⦁ Новак С.М. Літературознавчі засади Володимира Бірчака: націєцентричні та естетичні константи // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 77-84.