Іванишин Петро Васильович

Іванишин Петро Васильович

Іванишин Петро Васильович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

2007 року захистив докторську дисертацію на тему «Національний сенс екзистенціалів у поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (діахронія української літературної герменевтики)». Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: нова та новітня українська література, методологія літературознавства, літературна критика, герменевтика, метакритика, національно-екзистенціальна методологія інтерпретації, націософія, культурологія.

Основні публікації
Монографії:
 1. Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко. – К.: Академвидав, 2008. – 392 с.
 2. Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності: монографія / Петро Іванишин. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 288с.
 3. Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального періоду: монографія / Петро Іванишин. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 192 с.
 4. Іванишин П. В. Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності. – Львів.: ЛА «Піраміда», 2015. – 564 с.
 5. Іванишин П.В. Агон, або Перипетії одного захисту: монографія / Петро Іванишин. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 272 с.
 6. Іванишин П.В. Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти: монографія / Петро Іванишин. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 172 с.
Посібники:
 1. Іванишин П. В., Савка М. Б. Основи герменевтики: практикум. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВДДПУ, 2011. – 32 с.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних:
 1. Іванишин П. В. Шевченкові “Гайдамаки” у тенденційному дешифруванні: метакритична репліка // Філологічний дискурс: зб. наук. праць. / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2016. – С.273-284.
 2. Іванишин П. В. Національна революція в неоколоніальній країні: герменевтичне тлумачення на базі класично-націоналістичного досвіду // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.166-175.
 3. Іванишин П. В. Екзистенціал батьківщини в поезії Тараса Шевченка і вісниківців // Молодий вчений. – № 3.1. – Березень, 2018. – С.66-72.
Статті у фахових виданнях:
 1. Іванишин П.В. Національна держава як політичний дім народного тут-буття у творчості Івана Франка (пролегомени до експлікації) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006р). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т.1. – С.96-104.
 2. Іванишин П.В. Поза межами “Мурки” (Дещо про освіту нації та етичні виміри олімпіади) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 7-8. – С.144-148.
 3. Іванишин П.В. Літературознавство як кітч? // Слово і Час. – 2009. – № 7. – С.76-86.
 4. Іванишин П.В. Від “письма” до літератури, або Істина як сутність мистецтва слова // Дивослово. – 2009. – № 9. – С.45-50.
 5. Іванишин П.В. Мова і можливість літературної герменевтики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: Збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / За ред. д.ф.н. Поплавської Н.М. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип.27. – С.304-311.
 6. Іванишин П.В. Героїчний персонаж Леоніда Мосендза // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 29 / редкол.: Г.Ф.Семенюк (гол. ред.), А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2010. – С.5-14.
 7. Іванишин П.В. Критерії художності: актуалізація базового поняття // Українське літературознавство. – 2010. – Випуск 69. – С.70-76.
 8. Іванишин П.В., Іванишин М.В. Нова студія про постмодерне текстотворення // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 58.
 9. Іванишин П.В. Село як матриця українського тут-буття // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4 (42). – С.12-17.
 10. Іванишин П.В. Грані Шевченкового таланту: новий погляд // Слово і час. – 2011. – № 1. – С.98-102.
 11. Іванишин П.В. Проза генія, або Роман опору Ліни Костенко // Дивослово. – 2011. – № 4. – С.57-61.
 12. Іванишин П.В. Творчі пошуки Юрія Бачі (світоглядно-біографічний ескіз) // Українське літературознавство. – 2010. – Вип. 71. – С.75-91.
 13. Іванишин П.В. Створення світу: трансформація шевченківських мегаобразів у поезії вісниківців // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2010. – Вип. 27-28. – С.83-93.
 14. Іванишин П.В. Христологія і псевдохристологія: національно-екзистенціальна диференціація // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – Вип. 26. Філологія. – С.34-45.
 15. Іванишин П.В. “Орієнталізм” Едварда Саїда: критика імперського дискурсу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Вип. 15. – Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2011. – С.111-116.
 16. Іванишин П.В. Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців // Українська література в загальноосвітній школі. – – № 3. – С.4-10.
 17. Іванишин П.В. Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Дмитра Донцова: герменевтичний аспект // Гілея: Науковий вісник.Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН. – 2011. – Вип. 52. – С.417-423.
 18. Іванишин П.В. Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу // Українська література в загальноосвітній школі. – – № 6-7. – С.6-11.
 19. Іванишин П.В. Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект // Українське літературознавство. – 2012. – Випуск 75. – С. 154-160.
 20. Іванишин П.В., Іванишин М.В. Запрошення до літературознавчої когнітивістики [Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика: Монографія] // Слово і час. – №1. – 2012. – С. 105-108.
 21. Іванишин П.В. Переклади Петра Скунця: біографічно-герменевтичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: філологія. Соціальні комунікації. (науковий збірник). – Ужгород: УНУ. – 2012. – Вип. 28. – С.70-76.
 22. Іванишин П.В. Іван Франко як предтеча постколоніалізму // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. (науковий збірник). –Львів: ЛНУ. – 2013. – Вип. 58. – С.12-22.
 23. Іванишин П.В. Осмислення мистецтва у вісниківців та Ганса Зедльмаєра // Слово і Час. – 2013. – № 7. –С.31-37.
 24. Іванишин П.В. Обрії словесності професора Івана Денисюка // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ. – 2012. – Вип. 77. – С.319-328.
 25. Іванишин П.В. Популярна література і кітч // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 1. – С.2-5.
 26. Іванишин П.В. Творчі злети і пастки Юря Бачі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С.2-7.
 27. Іванишин П.В., Іванишин М.В. Типологія націософії: вираження національного імперативу в Тараса Шевченка та хорватських поетів // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ: ПНУ ім. В.Стефаника, 2013. – Вип. 38-39. – С.249-255.
 28. Іванишин П.В. Тарас Шевченко як письменник-націотворець: герменевтичні аспекти // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 11. – С.8-13.
 29. Іванишин П.В. Літератор в умовах перехідного періоду: між заблокованістю і невизначеністю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ 2014. – С.305-311.
 30. Іванишин П.В. Герменевтика туги, радості й жаху в поезії Тараса Шевченка // Слово і час. – 2014. – № 5. – С.3-11.
 31. Іванишин П. В. Обрії словесності професора Івана Денисюка: націоцентричний аспект // Українське літературознавство. – 2013. – Вип. 77. – С.323-333.
 32. Іванишин П. В. Нові грані Шевченкового Слова // Українська література і загальноосвітній школі. – 2015. – № 3. – С.11-13.
 33. Іванишин П. В. Тлумачення мистецтва «кінця віку» в теорії Макса Нордау // Слово і час. – 2015. – № 8. – С.38-43.
 34. Іванишин П.В. Категорія “великий письменник” як герменевтична проблема // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – Вип.44. Частина 1. – К.: КПЦ “Київський університет”, 2015. – С.171-183.
 35. Іванишин П.В. Дещо про сенс чину Гонти в “Гайдамаках” Тараса Шевченка: комапративно-інтермедійний аспект // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць. – К.: Логос, 2016. – С.120-130.
 36. Іванишин П.В. Над томом Скунця // Наукові записки. – Випуск 142. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.34-38.
 37. Іванишин П.В. Дещо про сенс чину Гонти в “Гайдамаках” Тараса Шевченка: компаративно-інтермедійний аспект // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць. – К.: Логос, 2016. – С.120-130.
 38. Іванишин П.В. Таємниця чину, або Дещо про героїзм Івана Гонти // Слово і час. – 2016. – № 12. – С.49-57.
 39. Іванишин П.В. Національний підхід Тараса Салиги // Наукові записки. – Вип. 158. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2017. – С.89-99.
 40. Іванишин П.В. Шевченкові “Гайдамаки” у тенденційному дешифруванні: метакритична репліка // Філологічний дискурс: зб. наук. праць. / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2016. – С.273-284.
 41. Іванишин П. В. Трактування характеру карпатського верховинця в поезії Петра Скунця: герменевтично-компаративні аспекти // Слово і час. – 2017. – № 12. – С.21-28.
 42. Іванишин П. В. Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка // Слово і час. – 2018. – № 2. – С.11-18.
 43. Іванишин П. В. Прихований сенс у компаративному вимірі // Слово і час. – 2018. – № 6. – С.121-123.
 44. Іванишин П.В. Національний і соціальний імперативи Івана Франка в тлумаченні Луки Луціва // Київські полоністичні студії / Т. ХХХV. – К.: Талком, 2019. – С.161-166.
Статті у закордонних виданнях:
 • Іванишин П.В. Теорія інтертекстуальности як інтерпретаційна стратеґія ХХ ст.: методологічна верифікація // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 31-35.
 • Ivanyšyn Petro. Hermeneutiche Aspekte der Theorie einer nationalen Identitӓt in der modernen Literatuwissenschaft [Іванишин П. Герменевтичні аспекти теорії національної ідентичності в сучасній науці про літературу] // Щорічний науковий збірник Пʼятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. – Випуск 2014 / Під ред. Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. – München-Berlin-Leipzig-Washington: Verlag Otto Sangner, 2015. – С.606-614.
 • Іванишин П.В. Теорія інтертекстуальности як інтерпретаційна стратеґія ХХ ст.: методологічна верифікація // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 31-35.
 • Ivanyšyn Petro. Hermeneutiche Aspekte der Theorie einer nationalen Identitӓt in der modernen Literatuwissenschaft [Іванишин П. Герменевтичні аспекти теорії національної ідентичності в сучасній науці про літературу] // Щорічний науковий збірник Пʼятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. – Випуск 2014 / Під ред. Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. – München-Berlin-Leipzig-Washington: Verlag Otto Sangner, 2015. – С.606-614.
 • Іванишин П. Імперативи Івана Франка і інтерпретації Луки Луціва // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Том 7: Матеріали Міжнародного форуму “V Дні Австрії у Дрогобичі” (23-30 квітня 2017 р.) / упор., наук. ред. Я.Лопушанського та О.Радченка.– Дрогобич-Ґрац: Посвіт,2018. – С.167-179.
 • Ivanyshyn P.V. Ontological type of artistic reflection in the poetry of Rainer-Maria Rilke // Development trends of philological sciences: collective monograph / D.Ch. Chyk, O.M.Demska, I.I.Dmytriv, M.Yu.Fedurko, etc. – Lviv-Torun; Liha-Pres, 2019. – S.100-120.
 • Ivanyshyn P. The meaning of the knight rank of Ivan Gonta in “Haidamaks” by Taras Shevchenko: hermeneutical-comparative aspect // Development trends of the modern philology: collective monograph / D.Ch.Chyk, I.I.Dmytriv, P.I.Ivanyshyn, N.V.Maftyn, etc. ‒ Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. ‒ S.41-58.
 • Ivanyshyn P. Ukrainian post-imperial science about literature: key factors of formation // Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L.I.Bielickova, I.I.Dmytriv, M.Yu.Fedurko, K.M.Ivanochko, etc. ‒ Lviv-Torun: Liha-Pres,2019. ‒ S.41-58.