Іванишин Петро Васильович

Іванишин Петро Васильович

Іванишин Петро Васильович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

2007 року захистив докторську дисертацію на тему «Національний сенс екзистенціалів у поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (діахронія української літературної герменевтики)». Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: нова та новітня українська література, методологія літературознавства, літературна критика, герменевтика, метакритика, національно-екзистенціальна методологія інтерпретації, націософія, культурологія.

Основні публікації
Монографії:
⦁ Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко. – К.: Академвидав, 2008. – 392 с.
⦁ Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності: монографія / Петро Іванишин. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 288с.
⦁ Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального періоду: монографія / Петро Іванишин. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 192 с.
⦁ Іванишин П. В. Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності. – Львів.: ЛА «Піраміда», 2015. – 564 с.
⦁ Іванишин П.В. Агон, або Перипетії одного захисту: монографія / Петро Іванишин. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 272 с.
⦁ Іванишин П.В. Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти: монографія / Петро Іванишин. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 172 с.
⦁ Ivanyshyn P. Ontological type of artistic reflection in the poetry of Rainer-Maria Rilke // Development trends of philological sciences: collective monograph / D.Ch. Chyk, O.M.Demska, I.I.Dmytriv, M.Yu.Fedurko, etc. – Lviv-Torun; Liha-Pres, 2019. – S.100-120.
⦁ Ivanyshyn P. The meaning of the knight rank of Ivan Gonta in “Haidamaks” by Taras Shevchenko: hermeneutical-comparative aspect // Development trends of the modern philology: collective monograph / D.Ch.Chyk, I.I.Dmytriv, P.I.Ivanyshyn, N.V.Maftyn, etc. ‒ Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. ‒ S.41-58.
⦁ Ivanyshyn P. Ukrainian post-imperial science about literature: key factors of formation // Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L.I.Bielickova, I.I.Dmytriv, M.Yu.Fedurko, K.M.Ivanochko, etc. ‒ Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. ‒ S.41-58.
⦁ Іванишин П.В. Модус геніальності в оповіданні “Геній» Мо Яня: філософсько-герменевтичні аспекти // Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня: колективна монографія / Упор.І.З.Павлюк. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. С.150-171.

Посібники:
⦁ Іванишин П. В., Савка М. Б. Основи герменевтики: практикум. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВДДПУ, 2011. – 32 с.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:
⦁ Іванишин П. В. Шевченкові “Гайдамаки” у тенденційному дешифруванні: метакритична репліка // Філологічний дискурс: зб. наук. праць. / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2016. – С.273-284.
⦁ Іванишин П. В. Національна революція в неоколоніальній країні: герменевтичне тлумачення на базі класично-націоналістичного досвіду // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.166-175.
⦁ Іванишин П. В. Екзистенціал батьківщини в поезії Тараса Шевченка і вісниківців // Молодий вчений. – № 3.1. – Березень, 2018. – С.66-72.
⦁ Ivanyshyn P., Yolkina L., Osmak N. Natiosophical Type of Hermeneutic Thinking in the Esseys of Yevhen Malaniuk: Propedeutic Aspects // Wisdom. 1(17), 2021. S.212-220.
⦁ Drozdovskyi, D., Ivanyshyn, P., & Prykhodko, O. (2020). The Irish Experience of Identity Representation: M. J. Hyland’s “Carry Me Down”. Journal of History Culture and Art Research, 9(4), 262-275.
⦁ Ivanyshyn, P., Dmytriv, I. & Grzesiak, J. (2021). The Concept of Cultural Nationalizm in the Works of Dmytro Dontsov: Main Aspects // Skhidno-ievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 18, 118-126.
⦁ Іванишин П.В. Основні концепти націософської інтерпретації Євгена Маланюка: есеїстичний дискурс // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2021. Випуск 49. С.151-161.

Статті у фахових виданнях:

⦁ Іванишин П.В. Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 3. – С.4-10.
⦁ Іванишин П.В. Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6-7. – С.6-11.
⦁ Іванишин П.В. Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект // Українське літературознавство. – 2012. – Випуск 75. – С. 154-160.
⦁ Іванишин П.В., Іванишин М.В. Запрошення до літературознавчої когнітивістики [Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика: Монографія] // Слово і час. – №1. – 2012. – С. 105-108.
⦁ Іванишин П.В. Переклади Петра Скунця: біографічно-герменевтичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: філологія. Соціальні комунікації. (науковий збірник). – Ужгород: УНУ. – 2012. – Вип. 28. – С.70-76.
⦁ Іванишин П.В. Іван Франко як предтеча постколоніалізму // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. (науковий збірник). –Львів: ЛНУ. – 2013. – Вип. 58. – С.12-22.
⦁ Іванишин П.В. Осмислення мистецтва у вісниківців та Ганса Зедльмаєра // Слово і Час. – 2013. – № 7. –С.31-37.
⦁ Іванишин П.В. Обрії словесності професора Івана Денисюка // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ. – 2012. – Вип. 77. – С.319-328.
⦁ Іванишин П.В. Популярна література і кітч // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 1. – С.2-5.
⦁ Іванишин П.В. Творчі злети і пастки Юря Бачі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С.2-7.
⦁ Іванишин П.В., Іванишин М.В. Типологія націософії: вираження національного імперативу в Тараса Шевченка та хорватських поетів // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ: ПНУ ім. В.Стефаника, 2013. – Вип. 38-39. – С.249-255.
⦁ Іванишин П.В. Тарас Шевченко як письменник-націотворець: герменевтичні аспекти // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 11. – С.8-13.
⦁ Іванишин П.В. Літератор в умовах перехідного періоду: між заблокованістю і невизначеністю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ 2014. – С.305-311.
⦁ Іванишин П.В. Герменевтика туги, радості й жаху в поезії Тараса Шевченка // Слово і час. – 2014. – № 5. – С.3-11.
⦁ Іванишин П.В. Обрії словесності професора Івана Денисюка: націоцентричний аспект // Українське літературознавство. – 2013. – Вип. 77. – С.323-333.
⦁ Іванишин П.В. Нові грані Шевченкового Слова // Українська література і загальноосвітній школі. – 2015. – № 3. – С.11-13.
⦁ Іванишин П. В. Тлумачення мистецтва «кінця віку» в теорії Макса Нордау // Слово і час. – 2015. – № 8. – С.38-43.
⦁ Іванишин П.В. Категорія “великий письменник” як герменевтична проблема // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – Вип.44. Частина 1. – К.: КПЦ “Київський університет”, 2015. – С.171-183.
⦁ Іванишин П.В. Дещо про сенс чину Гонти в “Гайдамаках” Тараса Шевченка: комапративно-інтермедійний аспект // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць. – К.: Логос, 2016. – С.120-130.
⦁ Іванишин П.В. Над томом Скунця // Наукові записки. – Випуск 142. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.34-38.
⦁ Іванишин П.В. Дещо про сенс чину Гонти в “Гайдамаках” Тараса Шевченка: компаративно-інтермедійний аспект // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць. – К.: Логос, 2016. – С.120-130.
⦁ Іванишин П.В. Таємниця чину, або Дещо про героїзм Івана Гонти // Слово і час. – 2016. – № 12. – С.49-57.
⦁ Іванишин П.В. Національний підхід Тараса Салиги // Наукові записки. – Вип. 158. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2017. – С.89-99.
⦁ Іванишин П.В. Шевченкові “Гайдамаки” у тенденційному дешифруванні: метакритична репліка // Філологічний дискурс: зб. наук. праць. / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2016. – С.273-284.
⦁ Іванишин П.В. Трактування характеру карпатського верховинця в поезії Петра Скунця: герменевтично-компаративні аспекти // Слово і час. – 2017. – № 12. – С.21-28.
⦁ Іванишин П.В. Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка // Слово і час. – 2018. – № 2. – С.11-18.
⦁ Іванишин П.В. Прихований сенс у компаративному вимірі // Слово і час. – 2018. – № 6. – С.121-123.
⦁ Іванишин П.В. Національний і соціальний імперативи Івана Франка в тлумаченні Луки Луціва // Київські полоністичні студії / Т. ХХХV. – К.: Талком, 2019. – С.161-166.
⦁ Іванишин П.В., Козачок В.П. Основні елементи шевченкознавчої герменевтики Леоніда Білецького: методологічні аспекти // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 29. Т. 2. – С.41-46.
⦁ Іванишин П.В. Основні інтерпретаційні ідеї у творчості Миколи Євшана: пропедевтичне окреслення // Слово і Час. – 2020. – № 4. – С.3-19.

Статті у закордонних виданнях:
⦁ Іванишин П.В. Теорія інтертекстуальности як інтерпретаційна стратеґія ХХ ст.: методологічна верифікація // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 31-35.
⦁ Ivanyšyn Petro. Hermeneutiche Aspekte der Theorie einer nationalen Identitӓt in der modernen Literatuwissenschaft [Іванишин П. Герменевтичні аспекти теорії національної ідентичності в сучасній науці про літературу] // Щорічний науковий збірник Пʼятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. – Випуск 2014 / Під ред. Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. – München-Berlin-Leipzig-Washington: Verlag Otto Sangner, 2015. – С.606-614.
⦁ Іванишин П. Імперативи Івана Франка і інтерпретації Луки Луціва // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Том 7: Матеріали Міжнародного форуму “V Дні Австрії у Дрогобичі” (23-30 квітня 2017 р.) / упор., наук. ред. Я.Лопушанського та О.Радченка. – Дрогобич-Ґрац: Посвіт, 2018. – С.167-179.
⦁ Іванишин П.В. Імперативи Івана Франка і інтерпретації Луки Луціва // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Том 7: Матеріали Міжнародного форуму “V Дні Австрії у Дрогобичі” (23-30 квітня 2017 р.) / упор., наук. ред. Я.Лопушанського та О.Радченка. – Дрогобич-Ґрац: Посвіт, 2018. – С.167-179.