Кафедра української літератури та теорії літератури

Завідувач кафедри – Іванишин Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор

Поштова адреса – вул. Т. Шевченка, 24,  email – ktiulit@gmail.com.

Рік заснування кафедри – 1945 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 11 викладачів, з них: 2 професори, доктори наук, 6 доцентів, кандидатів наук, 1 старший викладач, 2 викладачі.

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: – фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, соціальних і гуманітарних наук.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: –.

Тематика НДР кафедри: Українська література ХІХ – ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації.

Термін виконання: 2019-2023 рр.

Керівник роботи: Іванишин Петро Васильович – докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури.

 • Герменевтичний тезаурус націософської інтерпретації (на матеріалі української літератури та літературознавства ХІХ – ХХІ століть) (Іванишин П.В.).
 • Інтерпретація історичної прози української еміґрації в системі методологій інтерпретації (Набитович І.Й.).
 • Націософська і культурологічна проблематика в літературі (Баган О.Р.).
 • Концептуальне вираження національного відродження в доробку українських письменників ХХ століття (Новак С.М.).
 • Христологічна інтерпретація української літератури ХІХ – початку ХХІ століть (Дмитрів І.І.).
 • Ідейно-естетичні концепції неонародників в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. й проблеми націотворчої ролі дитячої літератури (Вовк О.В.).
 • Модерністські тенденції М. Євшана при розгляді тексту-твору (Розлуцький І.М.).
 • Націологічні концепти в літературознавчому досвіді вісниківства (Козачок В.П.).

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:  “Поезiя Тараса Шевченка”, “Історiя української лiтератури”, “Вступ до лiтературознавства”, “Дитяча лiтература”, “Лiтературний процес i генологiя лiтератури”, “Лiтературний твiр як художня система”, “Методика навчання української лiтератури”, “Фольклор (УНТ)”, “Інтерпретацiя лiтературного твору”, “Історiографiя лiтературознавства”, “Лiтературознавчий практикум”, “Риторика”, “Сучасний український лiтературний процес”, “Проблеми української лiтературної критики”, “Поетика українського романтизму”, “Основи франкознавства”, “Лiтература як вид мистецтва”.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти“Порiвняльне лiтературознавство”,  “Теорiя лiтератури”, “Вісниківство як естетичний і культурний феномен”, “Основи національно-екзистенціальної інтерпретації”, “Основи герменевтики”, “Українське літературознавство постколоніального періоду”,  “Христологічна інтерпретація літературного твору”, “Художня націософія Тараса Шевченка”, “Українська барокова література”, “Франкознавство як наука: здобутки та проблеми”, “Методика викладання української мови та літератури у закладах середньої освіти ІІІ ступеня”.

Особистий склад кафедри

Іванишин Петро Васильович

Іванишин Петро Васильович
завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
pivanyshyn@dspu.edu.ua

 

Набитович Ігор Йосипович
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
Nabytovych@dspu.edu.ua

 

Баган Олег Романович

Баган Олег Романович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
bahan.o59@dspu.edu.ua

Новак Сніжана Михайлівна

Новак Сніжана Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
snizhana.n@dspu.edu.ua

Дмитрів Ірина Іванівна

Дмитрів Ірина Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ira.myrna@dspu.edu.ua

Вовк Олена Василівна

Вовк Олена Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lindaswolfs@dspu.edu.ua

Розлуцький Ігор Миколайович

Розлуцький Ігор Миколайович
кандидат філологічних наук, ст.викладач.

Контактні засоби зв’язку:
rim2007@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри.

Спочатку кафедра була спільною: української, російської і зарубіжної літератури. У 1954 р. вона була розділена на кафедру української літератури і на кафедру російської і зарубіжної літератури. У 1955 р. кафедра української літератури була об’єднана з кафедрою української мови, і це нове об’єднання проіснувало до 1960 р. Після цього кафедра називалася «Кафедра української літератури», з 1 лютого 2001 року мала назву «Кафедра теорії та історії української літератури»з листопада 2011 р. – кафедра «Української літератури та теорії літератури». Попередні завідувачі кафедри – М. Бурба, М. Коробко, М. Домницький, Т.Комаринець, М. Шалата, Є. Пшеничний.

Навчальна діяльність.

На кафедрі щороку проводяться теоретико-методологічний і методичний семінари, наукові конференції викладачів та студентів. Студенти постійно виконують магістерські роботи. На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності   10.01.01. Українська література.

На кафедрі підготовлено ряд навчально-методичних посібників: Теорія будови та інтерпретації літературного твору (Іванишин П., 2009); Нариси з теорії літератури (Іванишин В., 2010); Теорія літератури: курс лекцій (Іванишин В., 2010); Основи герменевтики: практикум (Іванишин П., Савка М., 2011); І я був школярем у школі Шкільника (Шалата М., 2011); Михайло Коцюбинський. Наша хатка. Вірші. Казки. Оповідання (Химин О., 2008);  Олена Пчілка. Добра порада. Вірші, казки, оповідання, фольклорні записи для дітей (Химин О., 2009); Леонід Глібов. Таємниця чарівного світу. Твори для дітей (Химин О., 2010); Степан Руданський. Над колискою: Збірник творів. Критики про автора (Химин О., 2011); Олександр Олесь. Чарівні звуки: Твори для дітей (Химин О., 2011); Андрій Чайковський. За сестрою: для додаткового читання студентам, учителям, викладачам та аспірантам (Химин О., 2012); Сіяч національної ниви: До 150-річчя від дня народження Б. Грінченка (Химин О., 2013); Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст. (Химин О., Савка М., 2015); Дитяча література. Практикум (Химин О., Савка М., 2015); Українська барокова культура в європейському контексті : практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х-ХVІІІ ст.) Ч.1: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.). Ч. 2: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.): практикум та матеріали до самостійної роботи (Дмитрів І., 2015); Методика навчання української літератури. Практикум (Гулевич Л., 2010, 2014); Методичні рекомендації до написання дипломної роботи з «Методики навчання української літератури» (Гулевич Л., 2010); Методика навчання української літератури. Організація самостійної роботи студентів (Гулевич Л., 2013); Сучасний український літературний процес. Практикум (Іванишин М., 2013); Історія української літератури (ХХ століття, частина І) : Практикум (Новак С., 2015); Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: навчально-методичний посібник (Новак С., Дмитрів І., 2015); Фольклор: тексти лекцій (Вовк О., 2014), Василь Симоненко. Мій родовід (Химин О., 2016); Володимир Винниченко. Краплини життя (Химин О., 2017); Історія української літератури перших десятиріч ХІХ ст. (дошевченківський період). Практикум. (Барна І., 2017).

Наукова діяльність.

З 2019 року кафедра працює над темою «Українська література ХІХ – ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації». Зараз наукова робота кафедри включає:

 • планові наукові дослідження зі звітністю у таких формах: дисертація, монографія, навчальний посібник, наукова стаття, тези доповіді на конференціях, семінарах тощо
 • рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, авторефератів, наукових статей тощо;
 • перевидання монографій, підручників, навчальних посібників  тощо;
 • керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, роботи на конкурс  тощо.

Викладачами кафедри підготовлено ряд монографій: Національний спосіб розуміння в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (Іванишин П., 2008); Критика і метакритика як осмислення літературності (Іванишин П., 2012);  Українське літературознавство постколоніального періоду (Іванишин П., 2014);  Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності (Іванишин П., 2015);  Світова великість поета. (Іван Франко) (Шалата М., 2012); Ідея і чин Ярослава Стецька (Баган О., 2008); Поміж містикою і політикою. (Дмитро Донцов на тлі української політичної теорії ХХ ст.) (Баган О., 2008); Іван Франко: інтерпретації (Баган О., 2015); Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідеї (Баган О., 2015);  Микола Устиянович. Життя і творчість (Гулевич Л., 2011); Екзистенція української людини в прозі Валер’яна Підмогильного (на матеріалі роману “Невеличка драма”) (Іванишин М., 2013); Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві (Іванишин М., 2015); Борис Грінченко та проблеми розвитку укр. дит. літ-ри: художнє вираження етнокультурної кореневості (Вовк О., 2014); Україну вмів у слово перелити. Студії над творчістю Теодосія Осьмачки (Барна І., 2015); Дискурс християнської символіки: творчість українських католицьких письменників (Дмитрів І., 2015); Агон, або Перипетії одного захисту (Іванишин П., 2015); Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти (Іванишин П., 2016); Актуальна націософія: теоретичні, культурологічні, геополітичні, історіософські аспекти (Баган О., 2016); Дрогобич – місто Івана Франка: [альбом] (За ред. Петра Іванишина, 2016); Українська література ХІХ-ХХІ століть у літературознавчих дискурсах: колективна монографія (За ред. Петра Іванишина, 2018); З непоцінованої класики. (Дві редакції епосу Т. Осьмачки “Поет”) (Шалата-Барна І., 2018); Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська (Набитович І., 2018); Творець українського вольового націоналізму (Баган О., 2018); Мислитель. Воїн. Учитель. Спогади та матеріали про Василя Іванишина (За ред. Петра Іванишина, 2019, колективна монографія); Шевченко в українській вічності: [Літературно-критичний нарис] (Шалата М., 2019); Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltsczmerz буття (Набитович І., 2019); Художнє слово і національна ідентичність: Статті про методику навчання літератури в школі (Баган О., 2021); Культурологічна і націософська проблематика в літературознавчих студіях Івана Франка (Пізній період творчості: 1895 – 1907 рр.) (Баган О., 2021).

Кафедра видала низку наукових збірників: Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячених пам’яті Василя Іванишина (2009); Український націоналізм: історія та ідеї. Науковий збірник. Вип. І. (2009); Нагуєвицькі читання – 2008: Іван Франко і новітнє українство. Матеріали Міжнародної наукової конференції ( 2009); Нагуєвицькі читання – 2009: Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (2010); Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140-річниці від дня народження Івана Филипчака) (2011); Нагуєвицькі читання – 2010: Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством (2011); Вісниківство: літературна традиція та ідеї». Науковий збірник. Вип. 2 (2012); Літературологія: Збірник наукових праць. До 70-річчя від дня народження Василя Іванишина (2013); Studia Ingardeniana. Теоретичні аспекти вивчення літератури (2013); Співаник  УПА (2017); «Слово на пошану Михайла Йосиповича Шалати (до 80-ліття від дня народження)» (2017); Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць (Ред. кол. П.Іванишин (голова), 2019); Філологічні студії. Вип. 1 (Ред. кол. Л.Кравченко (співголова), П.Іванишин (співголова), П.Мацьків (співголова) та ін., 2019); РУСАЛКА ДНІСТРОВАЯ: Фольклорно-літературний альманах «Руської трійці» (1837) (Редактор-упорядник, автор вступ. статті та коментарів М. Шалата, 2019); Сов’як Р. Остап Нижанківський (Редактор та автор вступ. статті М. Шалата, 2019); Любов Проць. Чотири відмінки сльози (За ред. Л.Гулевич, 2019).

Також при кафедрі діє наукова школа «Теорія та практика націософської (національно-екзистенціальної) інтерпретації в літературознавстві» і науково-дослідна лабораторія «Теоретико-методологічна лабораторія (з проблем  дослідження літературознавства)».

Конференції, проведені кафедрою.

На базі кафедри щороку проводиться конференція “Нагуєвицькі читання”. Також організовуються як всеукраїнські, так і міжнародні конференції: міжнародна  науково-методична конференція “Іван Франко: недруковане, забуте” (2009); міжнародна  наукова конференція “Релігійний універсум української літератури: європейський контекст” (2009); міжнародна наукова конференція “Вісниківська традиція у літературі ХХ ст.: концепти, особливості стилю, світові контексти” (2010); міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Любомира Сеника “Особистість на тлі епохи” (2010); міжнародна наукова конференція “Studia Ingardeniana: Поетика художнього тексту” (2010); міжнародна наукова конференція  “Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140-річниці від дня народження Івана  Филипчака)” (2011); всеукраїнська наукова конференція “Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі: історичні основи, естетичні контексти, культурні особливості” (2011); всеукраїнська наукова  конференція  “Тарас Шевченко в естетиці, культурології та націософії вісниківства” (2011); міжнародна наукова конференція “Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття” (2012); студентська наукова конференція “Творчість Андрія Чайковського у контексті української літератури” (2012); міжнародна наукова конференції “Studia Ingardeniana. Інтертекстуальність як об’єкт літературознавчого дослідження” (2012); ІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Літературні контексти ХХ століття: проза Галини Журби в ідейно-естетичному контексті міжвоєнної доби” (до 125-ї річниці від дня народження письменниці) (2013); всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю “Націософська парадигма художнього універсуму Тараса Шевченка” (2013); всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Письменник в умовах заблокованої культури” (2013); всеукраїнська наукова конференція “Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ ст.” (2014); всеукраїнська наукова конференція «Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття» (2016); Всеукраїнська наукова франкознавча конференція «Нагуєвицькі читання – 2017: Іван Франко у вимірах сучасної філології: націософські, культурологічні та методологічні акценти» (2017); Всеукраїнська франкознавча конференція «Нагуєвицькі читання – 2018: Іван Франко в гуманітарно-філологічному просторі» (2018); Щорічна всеукраїнська франкознавча конференція «Нагуєвицькі читання – 2019» (2019); Всеукраїнська наукова конференція. ІІ Маланюківські читання. «Феномен есеїстики Євгена Маланюка» (2019); Всеукраїнська науково-практична конференція «Микола Євшан і розвиток літературної та естетичної думки в Галичині на початку ХХ ст.» (2019); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчі контексти» (2019); Всеукраїнська франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: «Творчість Івана Франка у філософському, культурно-історичному, націологічному вимірах» (2020); Всеукраїнська щорічна франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: «Творчість Івана Франка: актуалізація провідних концептів» (2021).

Співпраця з установами НАН України, НАПН України та іншими ВНЗ. 

Кафедра тісно співпрацює з Інститутом літератури ім. Т.Шевченка НАН України, а саме відділом української літератури ХХ ст. Тематика досліджень. Написання нової академічної історії української літератури у 12 т. (Петро Іванишин – історія українського літературознавства постколоніального періоду, Олег Баган – творчість Івана Франка); дослідження феномена вісниківської літератури; дослідження українського літературного процесу ХХ ст. Також налагоджені зв’язки з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Ужгородським національним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. Михайла Коцюбинського, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В. Винниченка, Прикарпатським національним університетом, Кременецьким інститутом ім. Т. Шевченка.

Міжнародна співпраця.

Кафедра співпрацює з Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), а саме Закладом української філології. Викладачі систематично беруть участь у міжнародних конференціях, які проводять в Україні та закордоном, видають публікації в одному з видань цього університету.