Зелінська Марія Зенонівна

Зелінська Марія Зенонівна

кандидат філологічних наук, викладач

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України». Авторка  понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавленьсоціолінгвістичні параметри функціонування мовлення носіїв польської мови в Україні; мовно-комунікативна поведінка індивідуумів та перемикання мовних кодів в ситуації двомовності/багатомовності.

 

 

Основні публікації

Монографії:

Зелінська М.З. Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України: Монографія. – Дрогобич: По́світ, 2018. – 288 с.


Публікації у наукових фахових виданнях,затверджених ВАК України:

 1. Зелінська М.З. Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються в недільній школі м. Самбора // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2010.– Вип.12. – C.66–77.
 2. Зелінська М. З. Комунікативні невдачі в мовленні учнів польських суботньо-недільних шкіл // „Мова і культура”. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. V (141). – С. 89–96.
 3. Зелінська М. Специфіка синтаксичних структур у мовленні молодого покоління носіїв польської мови Львівщини // Київські полоністичні студії. – Київ : Університет „Україна”, 2011. – Т. XVIII. – С. 439–443.
 4. Зелінська М. Лексичні особливості польського мовлення учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– Вип. 60. – С. 225–234.
 5. Зелінська М.З. Мовленнєвий етикет молодих носіїв польської мови (на прикладі учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини) // „Мова і культура”. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго,2011.– Вип.14.– Т.V(151).– С.168–173.
 6. Зелінська М. З. Словотвірні особливості мовлення молодих носіїв польської мови в Західній Україні // Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць. – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2012. – Вип. 22. Мовознавство.– С.233–242.
 7. Зелінська М. Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови у Львівській області (на прикладі м. Борислав) // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 137–148.
 8. Зелінська М. Особливості сучасної мовної ситуації : використання польської мови в західних регіонах України // Слов’янський збірник : зб. наук. праць. – Одеса–Чернівці: Букрек, 2015. – Вип. 19. – С. 278–288.

 

Публікації у наукових виданнях:

 1. Зелінська М. Комунікативно орієнтоване навчання мови національної меншини в польських суботньо-недільних школах // Мовне обличчя міста. Черкаси-2010 : матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – C. 308–317.
 2. Зелінська М. Словозмінні особливості польського мовлення учнів суботніх шкіл (на прикладі школи м. Борислав) // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 59. – С. 283.
 3. Зелінська М. Комунікативна компетенція: методологія дослідження (на прикладі польськомовної молоді в Україні) // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2014 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 207–210.
 4. Зелінська М. Комунікативна компетенція польськомовної молоді західноукраїнських областей // Польська мова та полоністика у Східній Європі : минуле і сучасність : зб. праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ : Фірма „ІНКОС”, 2015. – С. 107–117.
 5. Зелінська М. Результати дослідження комунікативної компетенції польськомовної молоді Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей на тлі студій з проблем функціонування польської мови в Україні // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / За ред. А.Кравчук, І. Бундзи. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2018. C. 340–353.

 

Публікації у закордонних наукових виданнях:

 

 1. 1. Zielińska M. Nauczanie języka polskiego w polskich szkołach sobotnio-niedzielnych na Ukrainie // Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej / Pod red. U. Kopeć i Z. Sibigi. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – S. 173–181.
 2. 2. Zielińska M. Sytuacja socjolingwistyczna uczniów pochodzenia polskiego w obwodzie lwowskim (na podstawie badań ankietowych) // Tożsamość na styku kultur / Pod red. I. Masojć i H. Sokołowskiej. – Vilnius : Edukologija, 2011. – T. 2. – S. 551–564.
 3. 3. Zielińska M. Rola polszczyzny w życiu młodych użytkowników języka polskiego na Ukrainie Zachodniej // Język. Komunikacja. Informacja. Polityka językowa w Europie Środkowo-Wschodniej / Pod red. I. Koutny i P. Nowaka. – Poznań : Wydawnictwo SORUS, 2011. – T. 6. – S.127–134.
 4. 4. Zielińska M. Tożsamość narodowościowa i językowa młodych osób polskiego pochodzenia w obwodzie lwowskim // Актуальныя праблемы паланістыкі, 2010 : сб. навук. артыкулаў / Пад рэд. С. А. Важнік, А. А. Кожынава. – Мінск : „Медисонт”, 2011. – С. 87–92.
 5. 5. Zielińska M. Kompetencja językowa uczniów polskich szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie Zachodniej // Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą / Рod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak i J. Kamienieckiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – S. 247–258.
 6. 6. Zielińska M. Sytuacje komunikacyjne a umiejętności tworzenia wypowiedzi przez młodych użytkowników języka polskiego na terenach Ukrainy Zachodniej // Słowo. Studia językoznawcze. – 2012. – Nr 3. – S. 192–200.
 7. 7. Zielińska M. Język polski w pozaszkolnych placówkach oświatowych
  na Ukrainie // Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury / Рod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak i J. Kamienieckiego.–Wrocław: Wydawnictwo GAJT, – S. 155–169.
 8. 8. Zielińska M. Osobliwości fleksji werbalnej w polszczyźnie młodych osób pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej // Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju / Pod red. G. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – S. 403–412.
 9. 9. Zielińska M. Odstępstwa od ogólnopolskiej normy składniowej w polszczyźnie młodzieży pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej / nauk. S. Gajda, I. Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – T. II. – S. 237–245.
 10. Geben K., Zielińska M. Sytuacja socjolingwistyczna akompetencja leksykalno-słowotwórcza młodzieży ze szkół polskich zSolecznik (Litwa) i Gródka (Ukraina) // Prace Filologiczne, tom LXIX, 2016. S. 155–168.
 11. Geben K., Zielińska M. Porównanie sytuacji socjolingwistycznej uczniów szkół polskich z Mościsk, Gródka (Ukraina) oraz Solecznik (Litwa) // Slavistica Vilnensis. Vilnius 2016, 61 tomas. S. 131–141.
 12. Зелінська М.З. Орфоепічні особливості польського мовлення молоді в Західній Україні // Язык, сознание, коммуникация : cб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – Москва: МАКС Пресс, 2017. – Вып.55. – С. 98–107.
 13. 13. Зелінська М. Статус відхилень від словозмінної та синтаксичної норми в успадкованій польській мові молодих осіб у Західній Україні: вплив на успішність перебігу комунікації // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / Pod red. M. Gębki-Wolak, A. Krawczuk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. S. 103–116.

 

У міжнародних наукометричних базах даних:

Geben K., Zielińska M. Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie // Poradnik Językowy, z. 3. Warszawa: Towarzystwo Kultury Języka and Dom Wydawniczy ELIPSA, 2020. S. 34–48.

Підручник з грифом МОН України:

Барбара Гузюк-Свіца, Гражина Пшеходзка, Аґнєшка Рочняк, Марія Зелінська. Польська  мова  (7-й  рік  навчання,  рівень  стандарту) : підручник для 11 класу спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов та закладів загальної середньої освіти. – Чернiвцi: Букрек, 2019. – 176 с.