Кравченко Леся-Рома Степанівна

 Кравченко Леся-Рома Степанівна,
завідувач  кафедри, доктор філологічних наук, професор.Кравченко Леся-Рома Степанівна

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Парадигматика художньої модальності та її рецептивні аспекти (на прикладі лірики Р.М.Рільке)». Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: германістика та компаративістика, зокрема австрійська література ХІХ ст., сучасна німецька література, актуальні питання української класичної та новітньої літератури. 

Основні публікації
Монографії:
 1. Кравченко Л.С. В.Стус – інтерпретатор поезій Р.М.Рільке / Л.С. Кравченко. – Дрогобич : Коло, 2005. – 256 с.
 2. Кравченко Л.С.Художня модальність поетичного універсуму Р. М.Рільке: Монографія / Л. С.  Кравченко. – Дрогобич  : Коло, 2010. –  360 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Кравченко Л., Манько Р.Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта // Київські полоністичні студії. – Т. XIX. – К. : Університет «Україна», 2012. – С. 365 – 373.
 2. Кравченко Л. Феномен ліричного «Я» (на матеріалі поезії Р. М. Рільке) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. 28. – Філологія. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 253 – 271.
 3. Кравченко Л.С. Вітольд Гулевич – перекладач Р.М. Рільке // Київські полоністичні студії. – Т. ХХ. – К. : Університет «Україна», 2013. – С. 112 – 124.
 4. Кравченко Л.«Елегія до Марини» Райнера Марії Рільке в українській та польській перекладацькій рецепції // Київські полоністичні студії. – Том XXIV. – Київ, 2014. – С. 501 – 510.
 5. Кравченко Л.С. Філософські виміри поезії Райнера Марії Рільке в польській літературознавчій рецепції // Київські полоністичні студії. – Том XXVI. – Київ, 2015. – С. 392 – 399.
 6. Кравченко Л.С. Філософська амбіваленція дев’ятої «Дуїнської елегії» Р.М.Рільке // Studia methodologica. – Вип. № 30. – Тернопіль, 2015. – С. 193 – 200.
 7. Кравченко Л.С.Поетика художньої модальності як теоретична проблема // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. № 30. – Філологія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 118 –
 8. Кравченко Л.С.Авторська інтенція Василя Стуса  як перекладача  Р.М.Рільке // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал ДДПУ. –  Вип. №3 (98). – Філологія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 24 – 29.
 9. Кравченко Л.С.Феномен часопросторового універсуму Р.М.Рільке (на прикладі “Сонетів до Орфея» та “Дуїнських елегій») // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. № 34. – Філологія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – С. 196 –213.
 10. Кравченко Л.С.Тансформація художнього образу ангела у поетичній спадщині Райнера Марії Рільке та Збігнєва Герберта // Молодь і ринок. – №8. – Дрогобич, 2015. – С. 32 – 37. 
 11.  Кравченко Л. Своєрідність ідіостилю Р.М.Рільке // Рідне слово і етнокультурному вимірі  зб.наук.праць // Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка . – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.296 – 304.
Публікації у наукових виданнях:
 1. Кравченко Л.С.Основні складові поетики художньої модальності (на прикладі поезії Р.М.Рільке) // Особистість на тлі епохи. Науковий зб. На пошану проф. Любомира Сеника. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С.81-90.
 2. Кравченко Л.С. Філософська парадигма часопростору поезії Р.М.Рільке // Я вибрала долю собі сама. Збірник на пошану пофесора Т.Біленко. Статті, есеї . – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – С.166 – 179.
 3. Кравченко Л.С. Духовний світ лірики Р.М.Рільке // Філософія і поетика художнього твору /тексту. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип.2 – Дрогобич: Посвіт, 2010.– С.55 – 70.
 4. Кравченко Л.С. Метафора як джерело пізнання художнього світу Р.М. Рільке// Філософія і поетика художнього твору /тексту. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип.2 – Дрогобич: Посвіт, 2010.– С.29 – 45.
 5. Кравченко Л.С. Сюжетотворчі функції метафори «Traum» у ліриці Р.М. Рільке // Філософія і поетика художнього твору /тексту. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип.2 – Дрогобич: Посвіт, 2010.– С. 45 – 55.
 6. Кравченко Л. Основні складові поетики художньої модальності (на прикладі поезії Р. М. Рільке) // Класична спадщина й сучасний літературний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження Мирона Борецького (Дрогобич, 27 –28 вересня 2011 р.) / Упоряд. В. Зварич. – Дрогобич : Посвіт, 2012.– С. 157 – 166.
 7. Кравченко Л. С. Парадигматика та інверсія художньої модальності поезії Р. М. Рільке в українських перекладах ХХ століття // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 372 – 383
 8. Кравченко Л. С. Переднє слово // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 8 – 10
 9. Кравченко Л. С. Ігор Качуровський – український поет, перекладач Р. М. Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 22 – 26
 10. Кравченко Л. С. „Відкритий” простір Р. М. Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 100 – 111
 11. Кравченко Л. С. Майстерність перекладу Василя Стуса // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 271 – 282
 12. Кравченко Л.С., Манько Р.М. «Каменярі»  Івана Франка  в українсько-польській  перекладацькій  рецепції / Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К. : Університет «Україна», 2017. – С.294-303.
 13. Кравченко Л.С. Майстерність перекладу Василя Стуса // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р.М. Рільке. – Т.3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 271 – 282.
 14. Кравченко Л.С., Манько Р.М. Ангелологія поезії Райнера Марії Рільке в українсько-польському контексті  // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т.3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 144 – 151.
 15.  Кравченко Л. Передмова // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору.  – Дрогобич,2018. – С.5 – 8.
 16.  Кравченко Л. Поетика художньої модальності //Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору. – Дрогобич, 2018. – С.28 – 39.
 17.   Кравченко Л.  Переднє слово // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. ІІ. – Дрогобич, 2018. – С. 5 – 7.
 18.   Кравченко Л., Радюк О. Новаторські пошуки Болеслава Пруса і Генрика Сенкевича у контексті польського позитивізму // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. ІІ. – Дрогобич, 2018. – С. 97 – 114 (авторська частка  0,5 др. арк).
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. The Perception of Martin Walsers in Ukraine // Spheres of Culture //Journal of philological, historical, social and Media Communication, political Science and cultural Studies. – Volume 4. – Lublin, 2013.- p. 200-207.
 2. Кравченко Л.  Своєрідність ідіостилю  Р.М.Рільке // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 296 – 305.
Посібники з грифом університету
 1. Кравченко Л. С., Манько Р. М. Методика навчання польської літератури: практикум / навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 76 с.