Колечко Марія Дмитрівна

Колечко Марія Дмитрівна,
кандидат філологічних наук, доцент.

Колечко Марія Дмитрівна1995 року захистила дисертацію «Посесивні конструкції в українській та російській мовах». Автор понад 50 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: Системне опрацювання паремій із загальною семантикою «життєві цінності» в українській та російській мовах.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Куцик О.А.,Колечко М.Д. Антропоніми і топоніми як смисловий центр паремій із семантикою «життєві ситуації» // В. Даль в мировой культуре. Сб. научных работ. Ч. ІІ. – Луганск – Москва, 2012. – С. 220 – 229.
 2. Куцик О.А., Колечко М.Д. Концепт «Здоровье» как стержневой компонент дискурса (на материале сборника В. Даля «Пословицы русского народа») // В.И. Даль в мировой культуре: Сборник научных работ. – Часть третья. – Луганск – Москва: Изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2014. – С. 285 – 293
Публікації у наукових виданнях:
 1. Куцик О.А.,Колечко М.Д., Іваночко Г.О. Портретна характеристика персонажа як різновид композиційно-мовленнєвої форми «опис» (на матеріалі циклу оповідань І.Тургенєва «Записки охотника») // Класична спадщина й сучасний літературний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження доцента кафедри світової літератури Мирона Івановича Борецького. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 195 – 204.
 2. Куцик О.А.,Колечко М.Д. Російська мова. Практикум. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова і література)». – Дрогобич, 2012 р. – 105
 3. Колечко М.Про деякі підводні камені перекладу усталених сполук // Молодь і ринок. – № 3 (98) 2013. – С. 94–98.
 4. Куцик О.А.,Колечко М.Д. Концепт «Сон» у малих фольклорних жанрах (на матеріалі збірника В. Даля «Пословицы русского народа») // Молодь і ринок. – № 3 (110), 2014. – С. 25 – 29. – 10 с.
 5. Куцик О., Колечко М.. Реалізація лінгвокультурологічного концепту «робота/ работа» в українських і російських паремійних одиницях (на матеріалі збірників І. Франка «Галицько-руські народні приповідки» та В. Даля «Пословицы русского народа» // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 34. Філологія. – С. 99 – 108.
 6. Куцик О., Колечко М.. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 10 с.
 7. Куцик О.А., Колечко М.Д.  Концепт гріх як стрижневий компонент паремійного дискурсу (на матеріалі збірників І. Франка «Галицько-руські народні приповідки» та В. Даля «Пословицы русского народа») // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Випуск 38. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,2016. – С. 162–169.
 8. Колечко М., Гожан Л. Художньо-виражальний потенціал обмеженої та стилістично  маркованої лексики у малій прозі Івана Буніна // Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. –  С.40 – 51 (авторська частка 0,4 др.арк.).
 9. Колечко М. Актуалізація семантики «Життєві цінності» у фольклорному дискурсі з ономастичним компонентом: зіставний аспект // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич, 2018. – С. 121 – 150.
 10. Колечко М., Куцик О. Концепт «робота» як ідеальний образ уособлення культурно детермінованих уявлень слов’ян про світ крізь призму пареміології (на матеріалі збірників І. Франка «Галицько-руські народні приповідки» та В. Даля «Пословицы русского народа»// Нагуєвицькі читання: збірник наукових праць / Ред. кол. П. Іванишин та інші. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – Вип.5. – С. 116-122.
Публікації у закордонних наукових виданнях:
 1. Куцик О. А., Колечко М. Д. Лінгвістичні параметри концепту „свято” у малих фольклорних жанрах (на матеріалі збірників І. Франка „Галицько-руські народні приповідки” та В. Даля „Пословицы русского народа”) // Славістичні студії. Етнолінгвістика і міжкультурна комунікація. – Люблін: Вид-во Католицького Люблінського Університету Іоанна Павла ІІ, 2016. – С. 221 – 230
Посібники з грифом університету:
 1. Куцик О.А., Колечко М.Д. Російська мова. Практикум. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова і література)». – Дрогобич, 2012 р. – 105 с.
 2. Русецька В.Ф., Колечко М.Д. Сучасна російська мова: Лексика. Фразеологія. ПрактикумНавчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203. Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 «Українська мова і література» філологічного факультету. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 56 с.
 3. Куцик О.А., Колечко М.Д. Російська народна творчість. Навчально-методичний комплекс. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2014. – 23 с.
 4. Куцик О., Колечко М., Стецик М. Порівняльна типологія східнослов’янських мов. Практикум: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 38 с.
 5. Куцик О. А., Колечко М. Д. Вступ до мовознавства. Практикум (для студентів галузі знань – 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки – 6.020303 Філологія* Російська мова і література). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 6. Куцик О. А., Колечко М. Д. Сучасна російська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Практикум: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного  університету імені Івана Франка, 2017. – 64 с.
У міжнародних наукометричних базах даних
 1. Куцик О.А.,  Колечко М.Д. Колір як засіб увиразнення концепту пейзаж (на матеріалі малої прози І. Буніна) / О.А. Куцик, М.Д. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст]: Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 315–323.