Іваночко Ганна Остапівна

Іваночко Ганна Остапівна,
кандидат філологічних наук, доцент.

Іваночко Ганна Остапівна2003 року захистила дисертацію «Автологічне слово у ліриці Івана Франка». Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: Функціонально-ономасіологічне вивчення фразеологізмів з образною основою в українській та польській мовах.

Основні публікації
Публікації у наукових виданнях:
 1. Куцик О.А., Колечко М.Д., Іваночко Г.О. Портретна характеристика персонажа як різновид композиційно-мовленнєвої форми «опис» (на матеріалі циклу оповідань І.Тургенєва «Записки охотника») // Класична спадщина й сучасний літературний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження доцента кафедри світової літератури Мирона Івановича Борецького. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 195 – 204.
 2. Смерчко А.К., Іваночко Г.О.,Смерчко А.А. Символи-колоративи як мотивуюча і дериваційна база слов’янських фразеологізмів (словникові матеріали) // Молодь і ринок. – № 3 (86). – 2012. – С. 86 – 91.
 3. Іваночко Г.О. Правописні проблеми в епістолярії Івана Франка // Франкознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 211 – 219.
 4. Іваночко Г., Грабинська О. Діалогічний дискурс у польському казковому тексті // Молодь і ринок. – № 3 (98). – 2013. – С. 125 – 129.
 5. Іваночко Г.Лексико-семантичні особливості польських дієслівних дериватів у бойківських говорах // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць. Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 118 –128.
 6. Куцик О.А.,Іваночко Г.О. Сакральна лексика у творчості Райнера Марії Рільке (на матеріалі українських, російських та польських перекладів) // Райнер Марія Рільке й Україна. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 84 – 90.
 7. Іваночко Г.О., Грабинська Л.І. Самопідготовка учнів на уроках польської мови // Молодь і ринок. – № 3 (110) 2014. – № 4 (111) 2014. – С. 21 – 28.
 8. Іваночко Г.О. «Сакральний світ у творах «Во дні они» Наталени Королени» // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 34. Філологія. – С. 64 – 73.
 9. Іваночко Г.О.,Явір Л. Іван Франко «Життя людського сонце невечерне» (символічне навантаження лексеми любов в поетичних текстах Івана Франка) // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 10 с.
 10. Іваночко Г., Шемелинець І. Духовність, віра, самозречення Тараса Шевченка – основи відродження української нації // Молодь і ринок, №10(141) жовтень 2016 (авторська участь доц. Іваночко Г. О.
 11. Куцик О.А., Іваночко Г. О. Обрядова лексика в українських, російських та польських перекладах творів Райнера Марії Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 124
 12. Іваночко Г.О. Автологічне слово в «Тюремних сонетах» Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Вип. 38. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2016. – С. 142 – 154.
 13.  Іваночко Г., Токар Х. Роль лексем у польських перекладах «Прологу» до поеми Івана Франка «Мойсей»// Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору : наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич, 2018. – С. 115 – 125 (авторська частка  0,3 др. арк.).
 14.  Іваночко Г., Мазурик Г. Дмитро Павличко як перекладач поезії Ярослава Івашкевича / Ганна Іваночко, Галина Мазурик // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. – С.  84 – 93  (авторська частка 0,3 др. арк.).
 15.  Іваночко Г., Віленська К. Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом «шия» в українській та польській мовах // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. – С.  132 – 140  (авторська частка 0,3 др. арк.).
 16.  Іваночко Г., Козаков О. Фонетичні помилки українців при вивченні польської мови, методи їх запобігання та усунення // Філологічні студі : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. – С.  141 – 150  (авторська частка 0,3 др. арк.).
Посібники з грифом університету:
 1. Іваночко Г.О., Грабинська Л.І., Манько Р.М. Практикум з польської мови (ІІ частина). Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 169 с.
 2. Іваночко Г.,Грабинська О., Манько Р. Практикум з польської мови (Частина ІІІ). – Дрогобич, 2013 р. – 100 с.
 3. Іваночко Г.,Машненко М. Навчально-методичний посібник «Сучасна польська мова. Фонетика. Практикум» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного І (бакалаврського) рівня вищої освітигалузі знань Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303. Мова і література (польська)*, цикл: професійно-практична підготовка, дисципліна: варіативна (за вибором університету). – Дрогобич: Посвіт, 2015.
 4. Іваночко Г., Білоган І. Морфологія польської мови. Частини мови (Частина І) (для студентів галузі знань – 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки – 6.020303 Філологія* Польська мова і література). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 60с. (авторська участь доц. Іваночко Г. О.
 5. Іваночко Г.О. Морфологія польської мови. Частини мови (Частина ІІ)  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 88с.
 6. Іваночко Г., Григорчук В. Стилістика польської мови. Методичні рекомендації до практичних занять Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019 . – 60 с.