Мельник Любов Богданівна

Мельник Любов Богданівна

    кандидат філологічних наук,  доцент

2011 року захистила  кандидатську дисертацію на тему “Творчість Федора Заревича і процес національно-літературного відродження в другій половині ХІХ століття”. Автор 20 наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень:  літературознавчі та  лінгвістичні студії над прозовою та публіцистичною спадщиною Ф. Заревича, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту, методологія навчання української мови у школі.

 

 

 

Основні публікації


Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 

 1. Мельник Л. Вивчення листів Миколи Куліша в мовно-етичному аспекті /Дивослово. – 2009. – №5.–  С.34-36.
 2. Мельник Л. Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя  Стуса “Палімпсести”/ / Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 44- 46.
 3. Мельник Л. Гонитва за грошима чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданням Федора Заревича “Хлопович Жорж Мотозо”) // Українське літературознавство: зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 73. – С. 194–199.
 4. Мельник Л.  Семантико-стилістичні особливості маркованої лексики Василя Стуса // Молодь і ринок. – № 4 (99), – С. 49 –  52.
 5. Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича // Наукові записки. Серія: «Літературознавство».– Тернопіль:Видавничий центр Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 2013. – № 38. – С.167 – 178.
 6. Мельник Л. Дивосвіт рідної мови у творчості Є.Маланюка // Молодь і ринок. –  №4 (111), – С. 67 – 71.
 7. Мельник Л.  Соціальна дійсність крізь призму антонімії у творах Федора Заревича (на матеріалі публіцистичної та прозової спадщини митця)// Записки з українського мовознавства. Збірник наукових праць. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 141 –
 8. Мельник Л. Вербалізація сакрального поезії В. Герасим’юка// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса, 2016.  – Вип. 25, Т.1. – С. 44 –
 9. Мельник Л.  «Любов до тебе була моєю провідною звіздою…» (лінгвістичний аналіз інтимного епістолярію І.Франка) // Проблеми гуманітарних наук. Серія :«Філологія» – Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016.  – Вип. 38. – С.135 –
 10. Мельник Л. Повтор як семантико-стилістична домінанта у творчості Олега Ольжича // Молодий вчений. – №2 (42), лютий, 2017. – С. 403 –
 11. Мельник Л. Письменность, котора повинна якнайближча бути живому народному слову (мовно-світоглядні позиції Федора Заревича) // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 27–  28 жовтня 2017. – С. 12 – 14.

 

Посібники з грифом університету:

 

 1. Зубрицька Марія, Мельник Любов. Методика навчання української мови: практикум. Частина І. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Коло, 2015. – 76 с.
 2. Мельник Любов, Зубрицька Марія. Методика навчання української мови: практикум. Частина ІІ. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Коло, 2016. – 70 с.