Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Завідувач кафедри – к. пед. н., доцент Герасименко Світлана Юріївна
Поштова адреса: 82100 пл. Театральна,2, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони – (03244) 41-01-46; е-mailtmfvot_ddpu@ukr.net
Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/groups/121160126562629
Профіль кафедри у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=b38hnhUAAAAJ&hl=ru

Історія кафедри

Рік заснування – 2002 р. (наказ ректора №266 від 15.08.2002 року). Згідно з наказом №467 від 26.09.2011 року кафедру об’єднано з кафедрою фізичної реабілітації та перейменовано на теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання.
Попередні назви кафедри: теорії та методики фізичного виховання; теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій.
Попередні завідувачі кафедри: к. фіз. вих., доц. Молнар Михайло Васильович, ст. викл. Лемешко Олександр Сергійович, д. пед. н., проф. Лук’янченко Микола Іванович.

Професорсько-викладацький склад кафедри8 викладачів, з них: – 2 професори, 3 доктори наук, 3 кандидати наук , 4 доценти, 2 старших викладачі

%d0%ba-%d1%80%d0%b0_%d1%82%d0%bc%d1%84%d0%b2

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Герасименко Світлана Юріївна зав. кафедри, к.пед.н., доцент
2 Лук’янченко Микола Іванович професор, д.пед.н., професор
3 Кондрацька Галина Дмитрівна професор, д.пед.н., професор
4 Чопик Роман Володимирович доцент, к.пед.н., доцент
5 Турчик Ірина Хосенівна професор, д.пед.н., доцент
6 Логвиненко Олександр Борисович доцент, к.пед.н., доцент
7 Лемешко Олександр Сергійович ст. викладач
8 Мацола Наталія Павлівна ст. викладач

 

Наукова робота кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри теорії та методики фізичного виховання

Тема НДР кафедри: «Формування аксіосфери особистості засобами фізичного виховання в Україні та за кордоном» (наказ №525 від 27.12.2017 р.).

Керівник роботи: – доктор педагогічних наук, професор Лук’янченко М.І.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

«Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ВНЗ засобами фізичного виховання» (к. пед. н., доц. Герасименко С.Ю.)
«Формування здоров’язберігаючої компетентності в молоді, як суспільної цінності» (д. пед. н., проф. Лук’янченко М.І.)
«Аксіологічний підхід у формуванні професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання» (д. п. н., проф. Кондрацька Г.Д.)
«Формування цінностей учнівської молоді США засобами фізичного виховання» (д. п. н., проф. Турчик І.Х.)
«Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вирішення завдань фізичного виховання школярів» (к. пед. н., доц. Чопик Р.В.)
«Теоретико-методичні засади формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді засобами фізичного виховання і спорту в країнах Північної Європи та Україні» (к. пед. н., доц. Логвиненко О.Б.)
«Формування цінностей учнівської молоді засобами фізичного виховання в Україні та Німеччині» (старший викладач Лемешко О.С.)

«Формування ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному процесі» (ст. викладач Мацола Н.П.)

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

З’ясовано, найбільш відомі підходи та моделі  фізкультурній освіти початку ХХІ ст. у США.
Встановлено, що впродовж 1991- 2020 відбулася трансформація системи фізичного виховання та спорту в США у бік розширення можливостей формування  важливих загальнолюдських цінностей в учнів.
Отримані нами результати крос-культурного дослідження серед підлітків та дорослих США та України засвідчили про наявність як однакового уявлення про певні цінності у спорті так і відмінного бачення обумовленого на нашу думку розбіжністю культурних традицій та статусу спорту у державі.
Розроблено модель формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ЗВО засобами фізичного виховання.
Вивчено і систематизовано досвід формування ціннісних орієнтацій учнів засобами фізичного виховання і спорту в Україні.
Проаналізовано та узагальнено досвід формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді засобами фізичної культури в діяльності закладу загальної середньої освіти.
Розкрито особливості фізкультурно-оздоровчої діяльності як чинника формування навичок здорового способу життя підлітків в роботі вчителів фізичної культури.
Вивчено досвід спільної діяльності школи та сім’ї в рекреаційно-оздоровчій роботі з молодшими школярами.
Узагальнено практику реалізації виховних завдань у процесі занять футболом учнів закладів загальної середньої освіти, як чинника формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді.

 Значущість наукових результатів:

1) теоретична: проаналізовано освітню політику зарубіжних країн та України з формування аксіосфери молоді; матеріали збагачують вітчизняну педагогічну теорію та практику щодо досвіду  формування цінностей учнівської молоді в Україні та за кордоном зокрема засобами фізичного виховання, який може бути впроваджений у систему фізичного виховання школярів України;
2) практична: обґрунтовані й систематизовані у ході наукового пошуку основні наукові положення, емпіричні дані, висновки та рекомендації використані авторами у закладах вищої освіти, зокрема, під час викладання теоретичних курсів і проведення семінарських занять з таких навчальних дисциплін, як «Історія фізичної культури», «Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном», «Нові технології у фізичному вихованні», «Основи педагогіки здоров’я», «Теорія та методика фізичного виховання», «Державна освітня політика з питань здорового способу життя» для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), а також у процесі перекваліфікації та підвищення кваліфікації працівників сфери фізичного виховання і спорту.

 

У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія «Теоретико-методичних проблем формування фізкультурної освіти школярів в Україні та за кордоном». (https://dspu.edu.ua/ffv/structure/ndl/ffo)
Керівник лабораторії: д. п. н., проф. Турчик Ірина Хосенівна.
Лабораторія створена з метою здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування фізкультурної освіти учнів.
Завдання лабораторії:

1. дослідження стану вітчизняної та за кордонної теорії та практики шкільного фізичного виховання та цінностей які вони формують;
2. ґрунтовний аналіз та порівняння вітчизняних та зарубіжних програмно-нормативних основ фізкультурної освіти;
3. виявлення особливостей та провідних тенденцій розвитку фізкультурної освіти школярів за кордоном;
4. розробка рекомендацій щодо можливостей використання позитивного за кордонного досвіду фізичного виховання та спорту школярів на сучасному етапі реформування системи фізичного виховання школярів України;
5. публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;
6. участь у наукових конференціях, семінарах тощо;
7. підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методики фізичного виховання у 2021-2022 н. р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Спеціальність: 014 «Середня освіта (Фізична культура)»
Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Адаптивний спорт
Адаптивне фізичне виховання
Біомеханіка
Історія фізичної культури
Історія фізичної культури і олімпійський спорт
Метрологічний контроль
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Методика викладання фізичної культури у спеціальних медичних групах
Методика навчання фізкультурної освітньої галузі у початковій школі
Нетрадиційні методи оздоровлення
Основи педагогіки здоров’я
Олімпійський та професійний спорт
Основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень у фізичній культурі
Організація та методика масової фізичної культури
Організація та управління у сфері фізичної культури
Професiйна майстернiсть
Спортивні споруди та обладнання
Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Теорія і методика фізичного виховання
Технології ментального і функціонального фітнесу
Кінезіологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Спеціальність: 014 «Середня освіта (Фізична культура)»
Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Інтегративне та інклюзивне фiзичне виховання школярів
Педагогіка здоров’я
Професiйна дiяльнiсть у сферi фiзичної культури
Теорія і методика фізичного виховання
Теорія і методика фізичного виховання дорослих
Теорія та методика оздоровчої фізичної культури
Методологія наукових досліджень
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
Фiзичне виховання i спорт у шкiльнiй освiтi за кордоном

Науково-методичні праці викладачів кафедри

Герасименко С.Ю., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кізло Т.В. Теорія і методика викладання гімнастики. Загальнорозвивальні вправи без предметів Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2011. – 77 с.
 • Герасименко С.Ю. Гімнастика та методика її викладання. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею: навчально-методичний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Герасименко С.Ю. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 34 с. (2,1 д.а.)
 • Герасименко С.Ю. Адаптивне фізичне виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Герасименко С.Ю., Михаць Л.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 р. – 76 с.
 • Герасименко Світлана. Фізичне виховання студентів із захворюваннями серцево-судинної системи: методичний посібник [для студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи] / Світлана Герасименко, Ірина Жукова, Володимир Ярема. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Герасименко С.Ю. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
 • Герасименко Світлана. Методичні матеріали до написання курсових робіт [для студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 28 с.

Лук’янченко М.І., професор, доктор педагогічних наук

 • Лук’янченко М.І. Педагогіка здоров’я: теорія та практика / Микола Іванович Лук’янченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 348.
 • Лук’янченко М.І. Теорія та методика фізичного виховання у вищих закладах освіти: тексти лекцій / М.І. Лук’янченко, Л.В. Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112.
 • Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 124 с. (5,6 др.арк.)
 • Лук’янченко М.І. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
 • Лук’янченко М.І.. Державна освітня політика з питань здорового способу життя: тексти лекцій / Микола Іванович Лук’янченко, Наталія Павлівна Мацола. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018.
 • Лук’янченко Микола. Методичні матеріали до написання курсових робіт [для студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 28 с.

Кондрацька Г.Д., професор , доктор педагогічних наук

 • Кондрацька Г.Д. Теорія і методика викладання легкої атлетики : навч.-метод. посіб. / Г.Д. Кондрацька, В.О. Редчиць. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 222 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійна майстерність : курс лекцій / Г.Д. Кондрацька, А.В. Чепелюк. – Дрогобич : вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 88 с.
 • Кондрацька Г. Вступ до спеціальності : метод. реком. до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. – Дрогобич : вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 102 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійно-мовленнєва культура майбутнього фахівця фізичного виховання в системі вищої освіти : [моногр.] / Г.Д. Кондрацька // Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 450 с.
 • Галина Кондрацька. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : [моногр.] / Анна Чепелюк, Галина Кондрацька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 176 с.
 • Галина Кондрацька, Загальна теорія підготовки спортсменів. Методичні рекомендації до практичних занять. / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич, РВВ ДДПУ ім.. Івана Франка . – 2017. – 42.с.
 • Кондрацька Г.Д. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: методичні матеріали до практичних занять [(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта»] / Кондрацька Г.Д., Федорищак Р.Л., Будинкевич С.Н. – Дрогобич : ДДПУ, 2018.
 • Галина Кондрацька. Професійна майстерність: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня] вищої освіти 014 Середня освіта (Фізична культура)]/ Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019.

Чопик Р.В., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Чопик Р.В. Асистентська практика: методичні матеріали / Р.В. Чопик, І.Х. Турчик. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2011. – 52 с.
 • Чопик Р.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Чопик Р.В., Турчик І.Х. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 90 с.
 • Чопик Р.В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей / Р.В. Чопик, І.Б. Зазуляк // – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2013. – 40 с. (2,5 д.а.)
 • Чопик Р.В. Баскетбол на етапі початкової підготовки: комплексне використання основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування: монографія /Р.В. Чопик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 204 с. (8,5 др.арк).
 • Чопик Р.В. Метрологічний контроль у фізичному вихованні : методичні матеріали до практичних занять [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання»] / Р.В. Чопик., О.В. Шатинська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 336 с.
 • R.V. Chopyk. Monitoring of health culture of pedagogical university students / N.M. Hrybok, R.V. Chopyk, N.R. Zakalyak // Health and environvent. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 348–359.
 • Чопик Р. В. Метрологічний контроль : тексти лекцій [для студентів спеціальності 227 Фізична реабілітація] / Р. В. Чопик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 162 с.

Турчик І.Х., професор, доктор педагогічних наук

 • Турчик І.Х. Асистентська практика / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 38 с. (2,37 д.а)
 • Турчик І.Х. Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –40 с. (3 д.а.)
 • Турчик І.Х. Адаптивне фізичне виховання: тексти лекцій / І.Х. Турчик, Л.В. Михаць – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 84 с. (5,3 д.а.).
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : методичні рекомендації до семінарських занять [для студ. другого магістерського рівня вищої освіти] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 50 с.
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання в шкільній освіті Європи: монографія / І.Х. Турчик. – Дрогобич: Швидкодрук, 2017. – 138 с.
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : тексти лекцій [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», галузі знань 01 Освіта] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2019. – 50 с.
 • Турчик І.Х. Шкільний спорт як засіб формування цінностей учнівської молоді США: теорія і практика : монографія. Дрогобич : ТзоВ «Трек ЛТД», 2020. 401 с.

Логвиненко О.Б., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Логвиненко Олександр. Фізкультурно-оздоровчі клуби. Тексти лекцій для студентів спеціальності «ПМСО. Фізична культура». Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 93 с.
 • Логвиненко О.Б. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні: методичні рекомендації до семінарських занять для підготовки фахівців ОКР “Магістр” напряму підготовки 8.01020101 “Фізичне виховання”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2013. – 30 с. (2,31 д.а.)
 • Логвиненко О.Б. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 8.01020101 “Фізичне виховання”, 8.01020302 “Фізична реабілітація”] / О. Б. Логвиненко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2016. – 68 с.
 • Логвиненко Олександр. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: тексти лекцій [для студентів ВНЗ] / Олександр Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2017. – 108 с.
 • Логвиненко О.Б. Професійна діяльність у сфері фізичної культури (тексти лекцій) / О.Б.Логвиненко / Навчальний посібник (2-е доповнене видання). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2018.

Лемешко О.С., старший викладач

 • Лемешко О.С. Методичні рекомендації до семінарських занять з «Історії фізичної культури» / Олександр Лемешко, Віктор Копач – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. 44 с.
 • Лемешко О.С., Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: тексти лекцій [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, напряму підготовки 6.010203 “Здоров’я людини”]/ Олексендр Лемешко, Ігор Павлів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2015. – 168 с.(10,5 д.а.)
 • Лемешко О.С. Історія олімпійського та спортивного руху: методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів І курсу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»] / Олександр Сергійович Лемешко, Ігор Ярославович Павлів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.
 • Лемешко О.С. Історія фізичної культури та олімпійський і професійний спорт : методичні рекомендації до семінарських занять / Олександр Сергійович Лемешко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 54 с.
 • Лемешко О.С. Історія фізичної культури: методичні матеріали до семінарських занять[(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта»] / Лемешко О.С. – Дрогобич : ДДПУ, 2018.
 • Лемешко О.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Олександр Сергійович Лемешко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2021. – 26 с.

Мацола Н.П., старший викладач

 • Мацола Н.П., Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення / Методичні матеріали до семінарських занять (для студентів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2011. – 65 с.
 • Мацола Н.П., Лук’янченко М.І. Нетрадиційні системи оздоровлення / Тексти лекцій [для студентів спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація»]/ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012. – 46 с.
 • Мацола Н.П. Державна освітня політика з питань здорового способу життя: тексти лекцій / Микола Іванович Лук’янченко, Наталія Павлівна Мацола. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018.
Наукові праці викладачів кафедри
Наукова робота студентів

2021 рік

1 Світлана Герасименко, Іван Попович. Рухова активність як чинник збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 54–57.
2 Світлана Герасименко, Ігор Кутельмах. Аналіз рухової активності хлопців 2-х класів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 63–67.
3 Роман Чопик, Микола Герчук. Роль особистісно-педагогічної саморегуляції у професійному становленні майбутніх учителів фізичної культури // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 129–134.
4 Галина Кондрацька, Володимир Спариняк. Рухова активність складова здорового способу життя учнівської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 7–13.
5 Галина Кондрацька, Вікторія Дуб. Сучасні види фізичних вправ у процесі занять велосипедним спортом // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 144–149.
6 Олена Мусієнко, Василь Кудибин. Вплив оздоровчих тренувань на гемодинаміку організму // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 32–36.
7 Наталія Мацола, Генадій Жерж. Проблеми формування мотивації до здорового способу життя у дітей і молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 14–17.
8 Олександр Лемешко, Андрій Вовденко, Віталій Бечкало. Теоретичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку спортивного и оздоровчого туризму у прикарпатському рекреаційному регіоні // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 36–40.
9 Олександр Лемешко, Роман Сосяк, Сергій Овчаренко. Проблемне навчання і функції рухової навички // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 109–113.
10 Анна Чепелюк, Олександра Табачинська. Заняття фізичними вправами, одна з умов здорового способу життя учнівської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 23–27.
11 Анна Чепелюк, Анастасія Дуб, Єлізавета Ветриченко. Засоби тренування, що застосовуються в підготовці велосипедистів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 93–99.
12 Анна Чепелюк, Вікторія Дуб. Застосування інноваційних засобів рухової активності на етапі осінньо-зимової підготовки велосипедистів // Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С.164-167.
13 Анна Чепелюк, Тетяна Шуптар. Інновації у фізичному вихованні // The XVII International Science Conference «Development of science: trends, innovations problems and prospects», April 01 – 02, 2021, Amsterdam, Netherlands. c. 147-150.
14 Галина Кондрацька, Володимир Спариняк. Особливості розвитку юнаків старшого шкільного віку // International scientific and practical conference: «Physical culture and sports in the educational space innovations and development prospect» conference proceeding, March 5-6 Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021 C.121-125.
15 Кондрацька Г,. Козак Н. Стан освітнього процесу на уроці фізичної культури. Перспективи та виклики International Humanitarian Research Center. Матеріали міжнародна науково-практична конференція «Стан освітнього процесу в умовах викликів», 12 лютого Дніпро.  2021. С. 157-160.
16 Логвиненко О.Б., Д. Кренців. Фізкультурно-оздоровча діяльність як чинник формування навичок здорового способу життя підлітків // Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 травня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – 82-85.
17 Логвиненко О.Б., В. Кшиповський. Реалізація виховних завдань у процесі занять футболом учнів закладів загальної середньої освіти // Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 травня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – 85-88.
18 Логвиненко О.Б., В. Лазор. Спільна діяльність школи та сім’ї в рекреаційно-оздоровчій роботі з молодшими школярами // Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 травня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – 89-91.
19 Світлана Герасименко, Василь Кухар. Аналіз рухової активності хлопців 3-х класів // Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – C. 75–77.
20 Світлана Герасименко, Олег Кришталь. Структура вільного часу дівчат 8-х класів закладів загальної середньої освіти // Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – C. 77–79.
21 Світлана Герасименко, Іванна-Сніжана Ашенберг. Ставлення хлопців 5-х класів до уроків фізичної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 73. – C. 76–79.
22 Світлана Герасименко, Ольга Добуш. Структура вільного часу дівчат 10-х класів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 73. – C. 79–82.

2020 рік

1 Світлана Герасименко, Вадим Альохін. Контроль рівня розвитку здібності до гнучкості студентів 1-го курсу ЗВО // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 87–89.
2 Світлана Герасименко, Марія Рошко. Аналіз рухової активності учнів 3-х і 4-х класів // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 89–92.
3 Світлана Герасименко, Владислав Коман. Ставлення хлопців 8-х класів до уроків фізичної культури // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 92–94.
4 Світлана Герасименко, Олександр Турко. Рівень соматичного здоров’я юнаків-студентів 1-го курсу ЗВО // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 94–96.
5 Світлана Герасименко, Ігор Кутельмах. Ставлення дівчат 8-х класів до уроків фізичної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 41–44.
6 Світлана Герасименко, Іван Попович. Рівень фізичного (соматичного) здоров’я студентів ЗВО // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 44–47.
7 Світлана Герасименко, Марія Рошко. Аналіз рухової активності учнів 2-х класів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 47–50.
8 Світлана Герасименко, Марина Химинець. Структура вільного часу хлопців 7-х класів закладів загальної середньої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 50–52.
9 Світлана Герасименко, Марина Химинець. Структура вільного часу дівчат 7-х класів закладів загальної середньої освіти // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 131–133.
10 Світлана Герасименко, Марія Рошко. Рівень рухової активності дітей молодшого шкільного віку / Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» – Дрогобич : Посвіт, 2020. – С. 81–84.
11 Микола Лук’янченко, Іванна Якимець. Ставлення учнів ЗЗСО до уроків фізичної культури  // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 137–140.
12 Чопик Р., Кошілко Н. Цінність фізичного виховання у профілактиці з подолання шкільної тривожності у підлітків. Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали регіональної науково-практичної конференції (Дрогобич, 14 травня 2020 р.). Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 49-53.
13 Чопик Р.В., Біла Н. Фізичне виховання як засіб зниження тривожності молодшого школяра. Психологічні умови благополуччя персоналу організацій : тези I Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 15–17 жовтня. 2020 р. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2020. С. 217-219.
14 Турчик І., Сороколіт Н., Цюпак Б. Формування громадянських та соціальних компетентностей в учнів засобами фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 1 (121) 20. – С. 102-107
15 Галина Кондрацька, Микола Зінчук. Сучасні підходи до проведення занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів / Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» — Дрогобич : Посвіт, 2020 р.
16 Мусієнко О., Салій Ю. Скелелазіння як один із засобів підвищення якості життя дітей з розладами спектру аутизму // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 23-24 квітня 2020 р. – Львів: ЛДУФК, 2020. – 221-224.
17 Мусієнко О., Ямборко О. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи йоги // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 23-24 квітня 2020 р. – Львів: ЛДУФК, 2020. – 112-115.
18 А. Чепелюк, В. Дуб. Принципи підготовки фахівців фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 16-21.
19 А. Чепелюк, С.-І. Сенюх, А. Журавчак. Методи запобігання травматизму в пауерліфтингу // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 21-24.
20 Чепелюк А.В., Дуб В. Проектна діяльність, як складова навчально-виховного процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.45-49.
21 Чепелюк А.В., Сенюх С.-І. Розвиток витривалості на заняттях аеробікою у процесі фізичного виховання студентів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 90-94.
22 Лемешко О., Бечкало В. Історичні особливості формування основ олімпійського руху в Україні. Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали регіональної науково-практичної конференції (Дрогобич, 14 травня 2020 р.). Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 94-97.
23 Анастасія Дуб. Система «табата» як ефективний засіб фізичного виховання студентів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020.
24 О. Логвиненко, А. Парцей. Спортивна гра як чинник покращення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, жовтень 2020 р. Львів, 2020.

2019 рік

1 Герасименко С.Ю., Гурелич М.С. Визначення рівня соматичного здоров’я студенток 1-го курсу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 48–53.
2 Герасименко С.Ю., Данчевська Н. А. Ставлення учнів 7-х класів до уроків фізичної культури // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 53–59.
3 Герасименко С. Ю., Ковалів Д. І. Оцінка рівня фізичної працездатності учнів 4-х класів // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 59–65
4 Герасименко С.Ю., Соломчак І.І.  Ставлення студенток до занять оздоровчою аеробікою // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 65–71.
5 Чопик Р., Слесарчук А. Застосування оздоровчо-прикладної системи Nordiс Walking у фізичному вихованні студентської молоді. Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019). Київ : НУФВСУ, 2019. С.140‑142.
6 Дуцяк О. Використання інформаційних технологій у процесі теоретичної підготовки з футзалу дівчат старшого шкільного віку. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : збірка наукових праць за матеріалами І туру XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 16 грудня 2019 р.). Херсон, 2019. С.46-49.
7 Чопик Р., Проць Р., Дуцяк О. Використання інформаційних технологій у процесі навчання старшокласниць футзалу. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 26. Том 2. С.172-178.
8 Галина Кондрацька, Романяк Іван. Значення легкої атлетики  у фізичній  підготовці юних спортсменів // Дидактично-методичні аспекти фізичної культури. Збірник наукових праць за матеріалами І туру ХІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 2019 Електронний ресурс – Херсон: ХДУ, 2019. – С. 70-72
9 Кондрацька Г., Галан Ю. Динаміка результатів бігунів на 800 метрів на олімпійських видах сучасності / «Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді // ТМТК Дрогобич, 2019 – С. 33-36.
10 Олена Мусієнко, Олег Терехов. Навчання техніки плавання способом «брас» школярів // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – 23.04.2019 р. – Львів: УАД, 2019. – С. 65-70.
11 Олена Мусієнко, Мар’ян Гуржій. Розвиток гнучкості у дітей молодшого шкільного віку // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – 23.04.2019 р. – Львів: УАД, 2019. – С. 71-78.
12 Мусієнко О.В., Одинак М.Р. Розвиток швидкості і спритності засобами рухливих ігор у дітей молодшого шкільного віку // Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді. Матеріали ХІІІ наук. практ. студ. конф. – 17-18.05.2019 р. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 56-59.
13 О. Логвиненко, О. Краснодемська. Особливості організації фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи / О. Логвиненко, О. Краснодемська // Актуальні проблеми психології, педагогіки та соціальної роботи: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, листопад 2019 р. Дрогобич, 2019. – С. 115 – 117.
14 О. Логвиненко, В. Созанський. Профілактично-оздоровча робота з підлітками засобами фізичної культури // Актуальні проблеми психології, педагогіки та соціальної роботи: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, листопад 2019 р. Дрогобич, 2019. – С. 117 – 118.

2018 рік

1 Герасименко С.Ю., Шімон Т.Т. Оцінка рівня соматичного здоров’я учнів 6-х класів // Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – C. 48–53.
2 Герасименко С.Ю., Краснодемська О.О. Структура вільного часу учнів 6-х класів загальноосвітніх шкіл // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. – C. 28–33.
3 Герасименко С.Ю., Павлишин Я.П. Рівень соматичного здоров’я дівчат старшого шкільного віку // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. – C. 33–38.
4 Герасименко С.Ю., Шатинська О.В Ставлення учнів 6-х класів до уроків фізичної культури // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. – C. 38–44.
5 Кондрацька Г.Д., І. Шарга. Умови формування рухового режиму в учнів загальноосвітньої школи // Розвиток сучасної освіти і науки: проблеми, перспективи. аксіологічні аспекти в розвитку  науки та освіти. – Конін – Ужгород – Кривий ріг, 2018. С.
6 Кондрацька Г., Венцик Т. Формування мислення в учнів. щодо вибору спорту / Матеріали науково-практичного семінару. – Самбір: Видавничий відділ КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, 2018 – С. 19-23.
7 Кондрацька Г., Гурелич М. Мислення в різних вікових періодах / Матеріали науково-практичного семінару – Самбір: Видавничий відділ КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, 2018 – С.12-19.
8 Кондрацька Г., Хомин Р. Профілактика ожиріння у дітей середнього шкільного віку / Матеріали науково-практичного семінару. – Самбір: Видавничий відділ КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, 2018 – С. 8-12.
8 Хомин Р. Соціальне значення спорту у нормативно-правових документах Євросоюзу/ Р. Хомин // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: матеріали 2 туру XII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (22 березня 2018 року) / Збірка наукових праць. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С.84-87.
9 М. Одинак Модернізація економічної освіти в умовах формування економіки знань // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник п’ятої науково-практичної конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. П. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 308 с. – С. 98-101.
10 Михаць Л.В., Шатинська О.В. Основи здоров’я у фізичному вихованні шкільної освіти Польщі // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 508 с.
11 Мацола Н.П., Ганцюк Ю. Значення музики в лікувальній фізичній культурі /Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 березня 2018 року / [редактори-упорядники  В. Ільницький, І. Зимомря, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 508 с.

2017 рік

1 І. Турчик, С.Степанюк, О.Сацик. Особливості навчальної програми з фізичної культури (1-4 класи) в Україні // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали VII  Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. – С.13-16.
2 Чайковський Р. Значення шкільного спорту у США у формуванні цінностей молоді (соціологічне опитування) // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури. Збірка наукових праць за матеріалами І туру ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). [Електронний ресурс] – Херсон: ХДУ, 2017. – C.132-134
3 Мусієнко О., Моісеєнков Д. Вплив оздоровчих тренувань на функціональний стан серцево-судинної системи // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту. Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 25 квітня 2017 року. – Львів : УАД, 2017. – С. 35-40.
4 Михаць Л.В., Сенюх В.Ю. Обґрунтування позитивної позиції до фізичного вдосконалення школяра //Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – 636 с.
5 Мусієнко О.В., Гурелич М.С. Нейрогімнастика як один із засобів адаптивного фізичного виховання дітей з розладами спектру аутизму // Адаптивні технології управління навчанням ATL-2017. Матер. ІІІ Міжнар. конф. – Одеса, 26-28 жовтня 2017 року. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2017. – С. 77-80.
6 Мацола Н.П., Головчак А. Організація активного відпочинку для зниження нервово-емоційного напруження студентів-першокурсників в адаптаційному періоді навчання / Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції /[редактори А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 424 с.

2016 рік

1 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Оцінка рівня соматичного здоров‘я учнів 10-х класів  / Світлана Герасименко, Світлана Запара // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 256–258.
2 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Оцінка рівня фізичної працездатності учнів  10-х класів // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 258–260.
3 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Особливості та рівень фізичного розвитку хлопчиків молодшого шкільного віку // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016.
4 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Особливості та рівень фізичного розвитку дівчат молодшого шкільного віку // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 228–230
5 Світлана Герасименко, Василь Мушинський. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді // Матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 165–167
6 Логвиненко О.Б., В. Васільєв. Інтерес до фізичної культури як компонент фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 364-366 с.