Кондрацька Галина Дмитрівна

професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму

 

Кондрацька Галина Дмитрівна, зав. кафедри, доцент, к.пед.н.
У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Підготовка вчителя фізичної культури до викладання основ безпеки життєдіяльності в загальноосвітній школі» за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
У 2017 році захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців фізичного виховання» із присудженням наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Сфера наукових зацікавлень:
«Теоретико-методичні засади формування професійно-мовленнєвої культури фахівця фізичного виховання».
Наукові праці

 1. Кондрацька Г. Д. Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури / Г. Д. Кондрацька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86, т. ІІ. – С. 356–359.
 2. Кондрацька Г. Д. Комунікативні функції майбутнього учителя фізичної культури / Г. Д. Кондрацька // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали VІ регіонал. наук.-практ. конф. (Львів, 2011 р.). – Львів : ЛДФА, 2011. – С. 47–49.
 3. Кондрацька Г. Д. Підготовка учителя початкових класів до викладання фізичної культури / Г. Д. Кондрацька, І. П. Ільчишин // Науковий часопис Національного педагогічну університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). – К. : вид-во НПУ імені Драгоманова, 2011. – Вип. 13 (К. 6). – С. 243–246.
 4. Кондрацька Г. Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту в умовах навчання у ВНЗ / Галина Кондрацька // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць [Волинського національного університету імені Лесі Українки]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 4 (20). – С. 82–87.
 5. Кондрацька Г. Сучасний стан проблеми формування продуктивного стилю професійного спілкування, професійно-мовленнєвої культури фахівця з фізичного виховання і спорту в умовах навчання у вищій школі / Галина Кондрацька // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27. – С. 136–142.
 6. Кондрацька Г. Д. Особливості комунікативної діяльності вчителя фізичної культури / Г. Д. Кондрацька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми, 2012. – № 1 (19). – С. 295–301.
 7. Кондрацька Г. Д. Формування механізму комунікативної підготовки майбутнього учителя фізичної культури / Г. Д. Кондрацька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. ІІ. – С. 72–76.
 8. Кондрацька Г. Д. Концептуальні засади розвитку продуктивного стилю професійного спілкування, мовної культури в здоров’язберігаючих підходах до фізичного виховання студентів / Г. Д. Кондрацька // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб. матеріалів VІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Кам’янець-Подільський, 2012 р.). – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2012. – Вип. 2. – С. 152–158.
 9. Кондрацька Г. Психолого-педагогічні особливості спілкування під час формування в учнів інтересу до занять фізичною культурою і спортом / Галина Кондрацька, Іван Ільчишин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Вінниця, 2012. – Вип. 13. – С. 49–53.
 10. Кондрацька Г. Розвиток комунікативної культури студентів – майбутніх фахівців з фізичного виховання / Галина Кондрацька, Анна Чепелюк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Вінниця, 2012. – Вип. 14. – С. 204–213.
 11. Кондрацька Г. Д. Формування потреби здорового способу життя студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / Г. Д. Кондрацька, А. В. Чепелюк, А. В. Ніконець // Здоров’я людини у сучасному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь – Судак, 14–16 черв. 2012 р.). – Сімферополь–Судак, 2012. – С. 116–120.
 12. Кондрацька Г. Д. Теорія і методика викладання легкої атлетики : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Кондрацька, В. О. Редчиць. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 222 с.
 13. Кондрацька Г. Основні засоби формування здорового способу життя студентів / Г. Кондрацька, Р. Кушнір // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали VII регіонал. наук.-практ. конф. (Львів, 2013 р.). – Львів : ЛДФА, 2013. – С. 43–45.
 14. Кондрацька Г. Теоретико-методичні основи формування професійно-мовленнєвої культури спілкування майбутніх учителів фізичної культури / Галина Кондрацька // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2013. – № 4. – С. 129–139.
 15. Кондрацька Г. Д. Критерії оцінювання рівня професійно-мовленнєвої культури студентів – майбутніх учителів фізичного виховання / Г. Д. Кондрацька, Н. Б. Кізло // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 7 (33), т. 1 (А-М). – С. 353–358.
 16. Кондрацька Г. Підходи до формування професійно-мовленнєвої культури студентів – майбутніх учителів фізичної культури / Галина Кондрацька // Dny vědy–2013 : materiály IX mezinárodni vědecko-praktická konference (Praha, 27 březen – 05 dubna 2013 roku). – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. – Dil 16. Pedagogika. – S. 45–53.
 17. Кондрацька Г. Д. Види педагогічного спілкування у формуванні професійно-мовленнєвої культури майбутнього учителя фізичного виховання / Г. Д. Кондрацька, Р. Л. Федорищак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Сер. 7 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 7 (33), т. 1. – С. 359–363.
 18. Кондрацкая Г. Д. Психолого-педагогические проблемы процесса формирования коммуникативной компетентности будущего учителя физического воспитания / Г. Д. Кондрацкая // Новый взгляд. Международный научный весник : сб. науч. трудов. – Новосибирск : изд-во ЦРНС, 2014. – Вып. 5. – С. 43–51.
 19. Кондрацька Г. Етапи формування комунікативної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання / Галина Кондрацька // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10, ч. 2. – С. 166–172.
 20. Кондрацька Г. Результати емпіричного дослідження комунікативно-мовленнєвої культури фахівців фізичної культури / Галина Кондрацька // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 132. – С. 194–198.
 21. Кондрацька Г. Специфіка професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури / Галина Кондрацька // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2014 – № 1. – С. 58–67.
 22. Кондрацька Г. Д. Концепція моделювання процесу формування професійно-мовленнєвої культури майбутнього учителя фізичного виховання / Г. Д. Кондрацька // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ : междунар. науч. период. журн. – 2014. – № 4 – С. 148–162.
 23. Кондрацька Г. Д. Перевірка ефективності умов формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури / Г. Д. Кондрацька, А. В. Чепелюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 41–53.
 24. Кондрацька Г. Д. Компетентнісний підхід у формуванні комунікативної культури фахівців фізичного виховання / Г. Д. Кондрацька, О. Ф. Твердохліб, І. Ю. Захарова // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ялта, 21–22 берез. 2014 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 128–133.
 25. Kondratska H. The levels of formation of professional communicative competence of the future teachers of physical training / Halyna Kondratska // Středoevropský VĚSTNÍK pro vědu a výzkum : Central European Journal for Science and Research. Filologické vědy. Pedagogika. Politické vědy. Právni vědy. Psychologie a Sociologie. – Рraha, 2015. – № 6 (19). – P. 50–56.
 26. Кондрацкая Г. Направления развития профессионально-речевой культуры у будущих специалистов по физическому воспитанию / Галина Кондрацкая // East European Scientific Journal. – Warsaw, 2015. – № 4, part 2. – Р. 122–127.
 27. Кондрацька Г. Змістове наповнення процесу формування професійної культури майбутнього вчителя фізичної культури у вищих навчальних закладах / Галина Кондрацька, Анна Чепелюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський НПУ, 2015. – № 1 (29). – С. 12–17.
 28. Кондрацька Г. Д. Методичні аспекти впровадження спецкурсу «Професійно-мовленнєва культура спілкування» на заняттях зі спортивних дисциплін / Г. Д. Кондрацька, Р. Л. Федорищак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5К (61). – С. 130–132.
 29. Кондрацька Г. Д. Суперечності розвитку комунікативно-мовленнєвої культури фахівців фізичного виховання / Г. Д. Кондрацька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. : педагогічні науки. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3. – С. 118–123.
 30. Кондрацька Г.Д. Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури / А. В. Чепелюк, Г. Д. Кондрацька, А. П. Веселовський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. ІІ. – С. 275–278.
 31. Кондрацька Г. Складові психолого-педагогічної компетентності вчителя фізичної культури / Галина Кондрацька, Анна Чепелюк // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи і корекційної освіти : зб. наук. праць за матеріалами регіонал. наук.-практ. конф. (Дрогобич, 15–16 жовт. 2015 р.). – Дрогобич : вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – C. 86–89.
 32. Кондрацька Г.Д. Професійна майстерність : курс лекцій / Г. Д. Кондрацька, А. В. Чепелюк. – Дрогобич : вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 88 с.
 33. Кондрацька Г. Контроль фізичного стану учнів середньої школи засобами легкої атлетики / Галина Кондрацька, Степан Марчук // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, 26–27 берез. 2015 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 331 – 332.
 34. Kondratska H. Formation of professional linguistic competence of future physical education specialist during the special course study «Professional linguistic culture of communication» / Halyna Kondratska, Roman Fedoryshchak, Anna Chepelyuk // Novation : междунар. науч. журн. Сер. : педагогические науки. – Варна, 2016. – № 5. – С. 17–20.
 35. Кондрацька Г. Зарубіжні системи освіти і їх роль у формуванні професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців / Галина Кондрацька // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 328–334.
 36. Кондрацька Г. Система формування професійно-мовленнєвої культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання / Галина Дмитрівна Кондрацька, Анна Вікторівна Чепелюк // Траектория науки : междунар. електрон. науч. журн. – 2016. – № 11, т. 2. – С. 1.1.–1.6.
 37. Кондрацька Г. Вступ до спеціальності : метод. реком. до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. – Дрогобич : вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 102 с.
 38. Кондрацька Г. Значення культури та мовної компетенції в дослідженнях зарубіжних вчених для підготовки учителів фізичної культури / Галина Кондрацька, Наталя Кізло // Humanities and Social Sciences: Achievements and Perspectives : materials of 9th International symposium (Vienna, 27 January 2016). – Vienna, 2016. – P. 93–97.
 39. Кондрацька Г.Д. Професійно-мовленнєва культура майбутнього фахівця фізичного виховання в системі вищої освіти : [моногр.] / Г. Д. Кондрацька // Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 450 с.
 40. Кондрацька Г.Д. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : [моногр.] / Анна Чепелюк, Галина Кондрацька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 176 с.
 41. Кондрацька Г. Здоров’язбережувальна складова у формуванні безпеки життєдіяльності //Науковий журнал здоров’я, спорт, реабілітація, Харків №2. – 2017 C. 32-37
 42. Кондрацька Г.Д., Кізло Н.Б. Експериментальне дослідження системи формування професійно-мовленнєвої культури студентів факультетів фізичного виховання // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» ПНУ ім. К.Д. Ушинського Одеса, 2017 С.127-133.
 43. Кондрацька Г. Д. Фази туристично-краєзнавчого руху. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 59: збірник наукових праць. Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 61 – 66.
 44. Кондрацька Г.Д. Методологічні основи формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – 159-162 с.
 45. Кондрацька Г.Д. Модель формування професійно-мовленнєвої культури майбутнього фахівця з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти / Г.Д. Кондрацька// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка Випуск 143 Серія Педагогічні науки, 2017. — С. 49-59.
 46. Кондрацька Г.Д. Технологія навчання фізичних вправ в Новій Українській школі. / Г. Кондрацька, В.Редчиць., І. Жукова.// Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Педагогіка, Соціальна робота» Випуск1(42) Частина 2, 2018. – С.308-314.
 47. Кондрацька Г.Д. Вплив мовленнєвої культури на взаємодію тренера та волейболістів у процесі змагальної діяльності / Г.Д. Кондрацька, С.Н. Будиневич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.. Т.Г. Шевченка Випуск 152 Том 1 Серія: Педагогічні науки, 2018. — С. 12-15
 48. Кондрацька Г.Д. Освітологія як основна складова у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. / Г. Кондрацька, А. Чпепелюк, Р.Проць //Social Work and Education, Vol 5, No 3, Тернопіль – 2018 C. 65-74.
 49. Кондрацька Г.Д. Шляхи формування здоров’язбережувальної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури/ International Academy Journal Web of Scholor 10(28), Vol 2, October 2018, Warsaw, Poland – 2018 C.14-19.
 50. Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич, Роман Федорищак Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: методичні рекомендації до практичних занять [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 014 Середня освіта»Фізична культура»]/ Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич, Роман Федорищак – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 74 с.
 51. Kondratska G.D., Budynkevich S.N., Suschak O.O.The use of interactive methods of educationin formation of stable interest beforevolley bol. Vol 3, No (33) Р.1 The scientific heritage Budapest, Hungary 2019. – С.9-11
 52. Кондрацька Г. Д. Інтегрований підхід до фізичної культури у початковій школі / Кондрацька Г. Д., Федорищак Р. Л., Жукова І. М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. – С. 176-181.
 53. Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. Професійна майстерність: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня] вищої освіти 014 Середня освіта (Фізична культура)] /
 54. Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019.
 55. Kondratska H. D. Educology as a main component in formation of professional competence of future physical training and sport specialists / Kondratska H. D.,Chepeliuk A.V., Prots R.O. // Social Work and Education, Vol. 5, No 3, 2018, P. 65-75.
 56. Кондрацька Г.Д. Умови формування рухового режиму в учнів загальноосвітньої школи Г.Кондрацька, І.Шарга //Розвиток сучасної освіти і науки: проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти . – Конін – Ужгород – Кривий Ріг, 2018. С. 306-308.
 57. Кондрацька Г.Д. Шляхи формування здоров’язбережувальної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури/ International Academy Journal Web of Scholor 10(28), Vol 2, October 2019, Warsaw, Poland – 2019. C.14-19.
 58. Кондрацька Галина. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності. / Кондрацька Галина // Матеріали І регіональної науково-практичної конференції. «Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді. — ТМТК Дрогобич, 2019 — С. 2-8.
 59. Кондрацька Галина. Динаміка результатів бігунів на 800 метрів на Олімпійських видах сучасності./ Кондрацька Галина, Галан Юрій // Матеріали І регіональної науково-практичної конференції. «Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді. ТМТК Дрогобич, 2019 — С. 33-36.
 60. Kondratska G.D. Тhe use of interactive methods of educationin formation of stable interest before volleybol. / Kondratska G.D., Budynkevich S.N., Suschak O.O. //The scientific heritage Budapest, Hungary. — Vol 3, No (33) Р.1 — 2019. — С.9-11
 61. Кондрацька Г.Д. Інтегрований підхід до фізичної культури у початкові школі / Кондрацька Г.Д., Редчиць В.О., Жукова І.М. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С. 329-332. ISNN 2311-2220
 62. Кондрацька Г.Д. Значення легкої атлетики у фізичній підготовці юних спортсменів / Галина Кондрацька, Романяк Іван // Дидактично-методичні аспекти фізичної культур. Збірник наукових праць за матеріалми І туру ХІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 2019 електроний ресурс – Херсон: ХДУ, 2019. С.70-72.
 63. Kondratska Halyna. Development of social and civil competencies of high school students //Науковий журнал «Молодий вчений» №11(75) листопад Харків. 2019. — С. 903 – 910.
 64. Кондрацька Г.Д. Професійна майстерність: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти 014 «Середня освіта (фізична культура)»] / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2019. — 32 с.
 65. Кондрацька Г.Д. Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г // Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281.
 66. Кондрацька Г.Д. Наука і практика як основа підготовки конкурентноспроможних фахівців. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» — Київ, 2020, с.138-141
 67. Kondratska G.D. Volleyball as a mathod of myopia oprevention in of 5-6 grades childen / Kondratska G.D., Budynkevich S.B. // Norwegian journal of development of the international Science №40/2020 / -p 43-48
 68. Кондрацька Г.Д. Проблемні питання підготовки футзального арбітра / Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій // Журнал «Фізична культура, спорт, здоров’я нації» № 9 – Вінниця, 2020. С.
 69. Кондрацька Г.Д. Сучасні підходи до проведення занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів / Галина Кондрацька, Микола Зінчук // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» — Дрогобич : Посвіт, 2020 с. 6-11.
 70. Кондрацька Г.Д. Методика початкового плавання в програмі фізичної культури для учнів початкових класів / Галина Кондрацька, Логин Аліна // матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» — Дрогобич : Посвіт, 2020 с.21-28.
 71. Галина Кондрацька, Романяк Іван. Значення легкої атлетики у фізичній підготовці юних спортсменів // Дидактично-методичні аспекти фізичної культур. Збірник наукових праць за матеріали І туру ХІVВсеукраїнської студентської науково-практичної конференції 2019 електроний ресурс – Херсон: ХДУ, 2019. С.70-72
 72. Halyna Kondratska. Development of social and civil competencies of high school students//Науковий журнал «Молодий вчений» №11(75) листопад Харків. 2019. — С. 903 -910
 73. Кондрацька Г.Д. Наука і практика як основа підготовки конкурентноспроможних фахівців. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» — Київ, 2020, с.138-141
  Kondratska G.D. Budynkevich S.B. Volleyball asamathod of myopia oprevention in of 5-6 grades childen / Norwegian journal of development of the international Science №40/2020 / — p 43-48
 74. Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій //Проблемні питання підготовки футзального арбітра // Журнал «Фізична культура, спорт, здоров’я нації» № 9 – Вінниця, 2020. С.
 75. Галина Кондрацька, Микола Зінчук. Сучасні підходи до проведення занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів/ матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхиформування рухової активності молоді України» — Дрогобич : Посвіт, 2020 с. 6-11.
 76. Галина Кондрацька, Логин Аліна. Методика початкового плавання в програмі фізичної культури для учнів початкових класів / матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхиформування рухової активності молоді України» — Дрогобич : Посвіт, 2020 с.21-28
 77. Кондрацька Галина. Соціокультурне середовище у підготовці фахівців для сучасної школи. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» — Київ, 2020, с.119-123
 78. Галина Кондрацька, Володимир Спариняк. Рухова активність складова здорового способу життя учнівської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 7–13.
 79. Галина Кондрацька, Вікторія Дуб. Сучасні види фізичних вправ у процесі занять велосипедним спортом // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 144–149.
 80. Галина Кондрацька, Володимир Спариняк Особливості розвитку юнаків старшого шкільного віку International scientific and practical conference: «Physical culture and sports in the educational space innovations and development prospect» conference proceeding, March 5-6 Wloclawek, Republic of Poland: “Baltija Publishing”, 2021 C.121-125
 81. Кондрацька Г,. Козак Н. Стан освітнього процесу на уроці фізичної культури. Перспективи та виклики International Humanitarian Research Center. Матеріали міжнародна науково-практична конференція «Стан освітнього процесу в умовах викликів», 12 лютого Дніпро. 2021. С. 157-160.