Чепелюк Анна Вікторівна

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Чепелюк Анна Вікторівна, викладач, к.пед.н.
У 2014 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі» за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У доробку Анни Чепелюк понад 100 наукових і науково-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування студентів факультету фізичного виховання.
Наукові праці
1. Чепелюк А.В. Формування психолого-педагогічної компетентності фахівця фізичного виховання у вищій школі. / Чепелюк А.В. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Умань.-2010. — С. 133-137. (0,3 д.а).
2. Чепелюк А.В. Психолого-педагогічні знання у професійній компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання. / Чепелюк А.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 14. – С. 138-141. (0,2 д.а).
3. Чепелюк А.В. Організаційно-методичні умови, як сучасна проблема у підготовці вчителів з фізичного виховання / Кушнір Р., Чепелюк А., Вихованець Г. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : збірник наукових праць / редакційна колегія : Карпюк Р. П., Дем’янчук О. Н. [та ін.]. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – Випуск 6. – С. 12–15. (0,2 д.а.)
4. Чепелюк А.В. Теорія і методика викладання гімнастики. /Чепелюк А.В., Вихованець Г.М. Методичні матеріали до проведення практичних занять для студентів факультету фізичного виховання — Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Ів. Франка, 2011.- 68 с. (4,31 д.а.).
5. Чепелюк А.В. Умови психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / А. Чепелюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 98. Том 1. — 2012. – С. 263 – 266.(0,2 д.а.).
6. Чепелюк А.В. Характеристика компонентів формування в учнів стійкого інтересу до занять волейболом / С. Н. Будинкевич, А. В. Чепелюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 98. Том 1. — 2012. – С. 63 – 66 с. (0,2 д.а.).
7. Чепелюк А.В. Формування потреби здорового способу життя студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / А.В. Чепелюк, Г.Д. Кондрацька, А.В. Ніконець // Здоров’я людини у сучасному суспільстві / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012р., — Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 116 – 120. (0,3 д.а.)
8. Чепелюк А.В. Перевірка ефективності методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. / Чепелюк А. В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наук. праць Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: Волинський НПУ імені Лесі Українки, 2012. – №2 (18). – 91 – 97 с. (0, 4 д.а.).
9. Чепелюк А.В. Розвиток комунікативної культури студентів – майбутніх фахівців з фізичного виховання / Кондрацька Г. Д., Чепелюк А. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць – випуск 14 – Вінниця, 2012. – С. 204-214. (0,7 д.а.).
10. Чепелюк А.В. Методи педагогічного контролю на заняттях аеробікою / А. В. Чепелюк //Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини: Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції / Під заг. ред. Мусієнко О. В. – Львів, ЛДФА, 2011 р. – С. 99 – 102. (0,2 д.а.).
11. Чепелюк А.В. Умови психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / А. Чепелюк // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Випуск 1 — Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 187 – 193. (0,3 д. а.).
12. Чепелюк А.В. Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Чепелюк, Р. Кушнір, О. Михайловський, З. Сидоряк // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2012. – Вип. 7. – C. 59 – 64. (0,4 д.а.).
13. Чепелюк А.В. Критерії оцінювання психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі / А.В. Чепелюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – вип.27. – С. 423-430. (0,5 д.а.).
14. Чепелюк А.В. Роль фізичних якостей у професійній діяльності майбутніх фахівців з фізичного виховання / Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць – випуск 14 – Вінниця, 2012. – С. 286-290. (0,3 д.а.).
15. Чепелюк А.В. Легка атлетика та методика її викладання: основи методики навчання ходьби та бігу. / Г.Д. Кондрацька, Р.Л. Федорищак, А.В.Чепелюк. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 83с. (5,25 д.а.).
16. Чепелюк А.В. Інтегративний підхід у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Чепелюк Анна // Materiály IX mezinárodni vědecko — praktická conference “Dny vědy — 2013”.Dil 16. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. — С. 30-36. (0,5 д.а.).
17. Чепелюк А.В. Перевірка ефективності умов формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Чепелюк Анна // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). — С. 404-412. (0,6 д.а.).
18. Чепелюк А.В. Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури / Чепелюк Анна, Павлів Ігор, Федак Олена // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). — С. 412-418. (0,5 д.а.).
19. Чепелюк А.В. Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання / А. Чепелюк, Н. Пиц, Р. Кушнір // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. — Вип. 4. – С. 219-225. (0,5 д.а.).
20. Чепелюк А.В. Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури / Дмитро Пецкович, Анна Чепелюк, Олег Михайловський // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6. – Ч. ІІ – С. 128-134. (0, 44 д.а.)
21. Чепелюк А.В. Професійне становлення майбутнього вчителя фізичної культури як проблема вищого навчального закладу. / Чепелюк А.В., Пецкович Д.Д., Михайловський О.Б. //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПу ім. І. Фанка 21-22 листопада — Дрогобич: Посвіт. 2013. – С.185-189. (0,3 д.а.).
22. Чепелюк А.В. Перевірка ефективності умов формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В. // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014р. – С. 40-51. (0,7 д.а.).
23. Чепелюк А.В. Гімнастика з методикою викладання :навчання техніки базових гімнастичних вправ : наочний навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини»] / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г., Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с. (3,12 д.а.).
24. Chepelyuk A.V. Differentiation and integration of knowledge in forming of psychological – pedagogical competence of a future teacher of physical training / Annа Chepelyuk // Journal of Physical Education & Health, 2014, vol. 1 (5), P. 37-41.(0,3 д.а.)
25. Чепелюк А.В. Особливості самовиховання особистості у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Будинкевич Світлана, Чепелюк Анна, Кізло Наталія // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 401-407. (0,5 д.а.).
26. Чепелюк А.В. Модель формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього учителя фізичної культури: результати дослідження / Анна Чепелюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / наук. ред. Руснак І. С. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 705 : Педагогіка та психологія. – С. 197-205. (0,6 д.а.)
27. Чепелюк А. В. Особливості відбору до занять спортивною акробатикою / Анна Чепелюк // Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 375-381. (0,4 д.а.)
28. Чепелюк А.В. Поетапна організація психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як умова формування їх професійної компетентності // А. Чепелюк / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори –упорядники В. Ільницький, А. Душний, І Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 318-323. (0,4 д.а.)
29. Чепелюк А.В. Складові психолого-педагогічної підготовки вчителів фізичної культури та їх професійного становлення // А. Чепелюк / Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2015. – С. 475-481. (0,4 д.а.)
30. Чепелюк А.В. Методи навчання як одна із складових у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури // А. Чепелюк / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 258-261. (0,3 д.а.)
31. Чепелюк А.В. Професійна майстерність: курс лекцій [для студентів напряму підготовки «фізичне виховання»]/ Г.Д. Кондрацька, А.В. Чепелюк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 88 с. (5,62 д.а.)
32. Чепелюк А.В. Змістове наповнення процесу формування професійної культури майбутнього вчителя фізичної культури у вищих навчальних закладах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наук. праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: Східноєвропейський НПУ, 2015. – № 1 (29). – С.12-17. (0,4 д.а.)
33. Чепелюк А.В. Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури/ Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Веселовський А.П. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 129. Том 2. – 2015. – С. 275-279 (0,3 д.а.).
34. Чепелюк А.В. Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання. / А.В. Чепелюк, Р.Л. Федорищак // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори –упорядники В. Ільницький, А. Душний, І Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип.16. – С. 452-457.
35.Chepelyuk A. Formation of professional linguistic competence of future physical education specialist during the special course study “Professional linguistic culture of communication”/ Halyna Kondratska, Anna Chepelyuk, Roman Fedoryshchak // Ежемесячний международный научный журнал «Novation». № 7. — октябрь 2016. – С. 31-34.
Сhepelyuk А. System of formation of professional-speech culture of communication of future specialists in physical education / Halyna Кondratska, Аnna Сhepelyuk // path of science: international electronic scientific journal. 2016., vol 2, no 11, рр 1.1-1.6. www.pathofscience.org issn 2413-9009
Чепелюк А.В. Диференційний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури. / Чепелюк А., Кушнір Р., Жукова І.// Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал. 2017., Т.3., № 2. – C. 1.1.-1.6 www.pathofscience.org ISSN 2413-9009
Chepelyuk A. Elements of pedagogical activities of a physical education teacher / Chepelyuk A., Fedoryshchak R. // International scientific journal «Internauka». – 2018. – №4. DOI: 10.25313/2520-2057-2018-4-3505
36. Chepelyuk A. Culture of communication, important constituent, in professionalactivity of physical training teacher. / Chepelyuk A., Kushnir R. // Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work»: collection of scientific articles / Kozubovska, I.V. (Ed.). − Uzhhorod: Publishing House «Goverla», 2018. − Issue 1 (42), Part I, Part II. −Р. 383-387.
37.Чепелюк А.В. Степ-аеробіка у фізичному вихованні студентів / А. Чепелюк, В. Токмакова // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 30-33.
38. Чепелюк А.В. Проблеми збереження фізичного здоров’я дитини. / Н. Іваніків, А. Чепелюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 18. – С. 77-83.
39. Чепелюк А.В. Особливості занять степ-аеробікою / А. Чепелюк, О. Буцик // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23-24 березня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – С. 52-57.
40. Чепелюк А.В. Особливості психолого-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури / Чепелюк А., Роїк Я. // Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Слов’янськ, 4-5 жовтня 2018 р.) / Відповід. ред. О. Хващевська. Слов’янськ: Мінідрукарня «Папірус», 2018. – С. 56-60. Чепелюк А.В. Лікувальна фізична культура при гіпотонічній хворобі серця / Чепелюк А., Буцик О. // MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (20th October, 2018) — Warsaw: Sp. z o. o. «iScience», 2018. – Р. 90-94.
41. Чепелюк А.В. Профілактика травматизму студентів на заняттях з гімнастики. / Чепелюк А., Токмакова В.// Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9–10 листопада 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – С. 14-18.
42. Чепелюк А.В. Educology as a main component in formation of professional competence of future physical training and sport specialists / Kondratska H. D., Chepeliuk A.V., Prots R.O. // Social Work and Education, Vol. 5, No 3, 2018, P. 65-75.
43. Чепелюк А.В. The phenomenon of a healthy lifestyle / Chepeliuk A., Ivanikiv N. // State of environment and human health. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. P. 172-181.
44. Чепелюк А.В. Aеробіка, як засіб фізичного виховання студентів у ВЗО / Чепелюк А.В., Веселовський А.П., Сенюх С. // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. – Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. — С. 260-262.
45. Чепелюк А.В. The Original Approaches to the Study of the Technique of Performing Attacks in Volleyball // Кондрацька Г.Д., Будинкевич С.Н., Чепелюк А.В., Проць Р.О. / Журнал фізичної культури та спорту (JPES). Грудень, 2019.
46. Чепелюк А.В. Особливості самовиховання особистості у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Будинкевич Світлана, Чепелюк Анна, Кізло Наталія // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 401-407. (0,5 д.а.).
47. Чепелюк А.В. Складові психолого-педагогічної підготовки вчителів фізичної культури та їх професійного становлення // А. Чепелюк / Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2015. – С. 475-481.
48. Чепелюк А.В. Методи навчання як одна із складових у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури // А. Чепелюк / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 258-261.
49. Чепелюк А.В. Змістове наповнення процесу формування професійної культури майбутнього вчителя фізичної культури у вищих навчальних закладах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наук. праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: Східноєвропейський НПУ, 2015. – № 1 (29). – С.12-17. (0,4 д.а.)
50. Чепелюк А.В. Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури/ Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Веселовський А.П. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 129. Том 2. – 2015. – С. 275-279 (0,3 д.а.)
51. Чепелюк А.В. Складові психолого-педагогічної компетентності вчителя фізичної культури. / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В. //Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи та корекційної освіти: зб. наук. праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції. – Дрогобич: ВВ ДДПУ імені Івана Франка. – 2015. – С. 90-93 (0,15 д.а.)
52. Чепелюк А.В. Система формування творчого потенціалу майбутніх учителів фізичної культури у процесі туристично-краєзнавчої діяльності. / Пецкович Д.Д., Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В. – 2015. – С. 246-252.
53. Чепелюк А.В. Теоретичні засади професійної підготовки фахівців з українських бойових мистецтв у вищих навчальних закладах. / Чепелюк А.В. // Вип. 759. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 220-225.
54. Чепелюк А.В. Особливості туризму як засобу фізичної активності студентів вищих навчальних закладів. / Чепелюк А.В., Щербанік Х.О. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М.О. – Ч. – Випуск 136. – 2016. – С. 211-215.
55. Чепелюк А.В. Особливості диференційного підходу у навчально-виховному процесі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. / Чепелюк А., Максим’як Я., Федак О.// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ. – 2016. – С. 176-181.
56. Чепелюк А.В. Вплив мовленнєвої культури на психоемоційний стан студентів-волейболістів / Світлана Будинкевич, Анна Чепелюк // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – 48-51с. (0,35 д.а.) ISNN 2311-2220
57. Чепелюк А.В. Туризм як складова екологічного виховання студентів вищих навчальних закладів / Христина Щербанік, Анна Чепелюк // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – 374-377с. (0,35 д.а.) ISNN 2311-2220
58. Чепелюк А.В. Принципи підготовки учителя фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С. 329-332. ISNN 2311-2220
59. Чепелюк А.В. Біологічний вік як інтегральний показник рівня індивідуального здоров’я студента / Чепелюк А.В., Грибок Н.М., Іваніків Н.М. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С. 84-89. ISNN 2311-2220
60. Чепелюк А.В. Інноваційні підходи у фізичному вихованні учнів початкової школи // Надім’янова Т.В., Чепелюк А.В. / Молодь і ринок: щомісячний науково — педагогічний журнал № 8 (175). 2019.
61. Чепелюк А.В. Професійна майстерність: курс лекцій [для студентів напряму підготовки «фізичне виховання»]/ Г.Д. Кондрацька, А.В. Чепелюк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 88 с. (5,62 д.а.)
62. Чепелюк А.В. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: посібник (курс лекцій) / А.В. Чепелюк, Р.Г. Кушнір. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 96 с. (6 д.а.)
63. Чепелюк А.В. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі / Чепелюк А., Кондрацька Г. // Монографія. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 176 с.
64. Чепелюк А.В. Educology as a main component in formation of professional competence of future physical training and sport specialists / Kondratska H. D.,Chepeliuk A.V., Prots R.O. // Social Work and Education, Vol. 5, No 3, 2018, P. 65-75.
65. Чепелюк А.В. Принципи підготовки учителя фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С. 329-332. ISNN 2311-2220
66. Чепелюк А.В. Біологічний вік як інтегральний показник рівня індивідуального здоров’я студента / Чепелюк А.В., Грибок Н.М., Іваніків Н.М. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С. 84-89. ISNN 2311-2220
67. Чепелюк А.В. The phenomenon of a healthy lifestyle / Chepeliuk A., Ivanikiv N. // State of environment and human health. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. P. 172-181.
68. Чепелюк А.В. Aеробіка, як засіб фізичного виховання студентів у ВЗО / Чепелюк А.В., Веселовський А.П., Сенюх С.-І. // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. – Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. — С. 260-262.
69. Чепелюк А.В. Інноваційні підходи у фізичному вихованні учнів початкової школи // Надім’янова Т.В., Чепелюк А.В. / Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал № 9 (176). 2019. C. 60-65.
70. Чепелюк А.В. Принципи підготовки фахівців фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності / А. Чепелюк, В. Дуб // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 16-21.
71. Чепелюк А.В. Методи запобігання травматизму в пауерліфтингу / А. Чепелюк, С.-І. Сенюх, А. Журавчак // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 21-24.
72. Чепелюк А.В. Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г // Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281
73. Чепелюк А.В. Проектна діяльність, як складова навчально-виховного процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури / Чепелюк А., Дуб В. // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.45-49.
74. Чепелюк А.В. Розвиток витривалості на заняттях аеробікою у процесі фізичного виховання студентів / Чепелюк А., Сенюх С.-І.// Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 90-94.
75. Чепелюк А.В. Оздоровчий танцювальний фітнес: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / Анна Чепелюк, Роман Кушнір – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – 22 с.
76. Анна Чепелюк, Олександра Табачинська. Заняття фізичними вправами, одна з умов здорового способу життя учнівської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 23–27.
77. Анна Чепелюк, Анастасія Дуб, Єлізавета Ветриченко. Засоби тренування, що застосовуються в підготовці велосипедистів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 93–99.