Кафедра біології та хімії

Завідувач кафедри: кандидат біологічних наук, доцент Монастирська Світлана Семенівна
Адреса кафедри: м. Дрогобич, вул. Т. Шеченка, 23.
Е-mail: biochem.ddpu@gmail.com

Історія кафедри
Кафедра біології створена відповідно до наказу №204 ректора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 4 вересня 1998 року і є ровесницею біологічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Кузьмак Микола Іванович.
У процесі розвитку факультету кафедра змінювалась як структурно, так і в кадровому відношенні. Саме кафедра біології стала тим пагоном, від якого відбрунькувалися сучасні кафедри біолого-природничого факультету.
На сьогодні на кафедрі працюють 20 викладачів та 6 осіб навчально-допоміжного персоналу. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Світлана Монастирська. Серед викладачів кафедри – 2 доктори наук, професори, 16 кандидатів наук.
Для забезпечення освітнього процесу на кафедрі обладнані лабораторії ботаніки, зоології, основ сільського господарства, біохімії та фізіології рослин, органічної та неорганічної хімії, генетики та мікробіології.
Навчально-педагогічна діяльність викладачів кафедри невіддільна від наукової роботи. Наукова робота кафедри здійснюється за темою: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття», керівник Монастирська С.С., завідувач кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук, доцент.
Результати досліджень представляються викладачами, як на різних наукових форумах (конференціях, семінарах), так і у публікаціях. Щорічно викладачі кафедри публікують 5-10 наукових статей, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus Web of Science.
До наукових досліджень активно залучаються студенти, які мають змогу продемонструвати свої досягнення на міжнародних та Всеукраїнських конференціях („Молодь та поступ біології”, ЛНУ ім. І. Франка), а також на конференціях у країнах зарубіжжя ( „Нові тенденції розвитку рільництва і сільської місцевості”, Жешувський університет ім. св. Ядвіги Крульової, Польща), Міжнародній студентській науково-практичній конференції «SMART SOCIETY-2021» (Ченстохова, Польща). У 2006 році була проведена перша студентська конференція „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”, яка є періодичною що чотири роки, .
Важливе значення у сучасному глобалізованому світі має обмін досвідом та інформацією. Кафедра підтримує тісні зв’язки з кафедрами біохімії, мікробіології, зоології ЛНУ ім. І. Франка, природничим факультетом Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок, Передкарпатською дослідною станцією ІЗіТ західного регіону УААН іншими навчальними та науковими установами. Кафедра має тісну співпрацю з міжнародними з Польщі, Бельгії, Латвії, Азербайджанської Республіки.
З метою розширення навчально-методичної і матеріальної бази підготовки майбутніх фахівців з біології, спільного проведення науково-дослідних робіт, пропаганди науково-природничих і медико-біологічних знань у санаторії „Молдова” (Трускавець) створено філіал кафедри, що дає змогу розширити матеріальну базу кафедри, використовувати практичний досвід лікарів санаторію.
Оглядаючись на пройдене хочеться відзначити, що колектив кафедри здійснив чимало хороших справ, однак перспективи майбутнього надзвичайно широкі. Опираючись на молодий, згуртований, енергійний колектив, кафедрі до снаги рости і зміцнюватись, забезпечуючи підготовку висококваліфікованих фахівців.


Професорсько-викладацький склад кафедри:
Монастирська С.С. доцент, кандидат біологічних наук
Лесик Я.В. професор, доктор ветеринарних наук
Старчевський М.К. професор, доктор хімічних наук
Волошанська С.Я. доцент, кандидат біологічних наук
Коссак Г.М. доцент, кандидат педагогічних наук
Стахів В.І. доцент, кандидат біологічних наук
Шпек М.П. доцент, кандидат біологічних наук
Клепач Г.М. доцент, кандидат біологічних наук
Павлишак Я.Я. доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Гойванович Н.К. доцент, кандидат біологічних наук
Ковальчук Г.Я. доцент, кандидат біологічних наук
Кропивницька Л.М. доцент, кандидат технічних наук
Кречківська Г.В. доцент, кандидат біологічних наук
Брюховецька І.В. доцент, кандидат хімічних наук
Прийма А.М. доцент, кандидат технічних наук
Кавецький Т.С. доцент, кандидат фізико-математичних наук
Дрозд І.Ф. доцент, кандидат сільськогосподарських наук.
Николаїшин О.В. старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук.
Волошин С.В. старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Наукова робота кафедри
Основні напрями наукової діяльності кафедри біології та хімії:

Тематика НДР кафедри: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття».
Державний реєстраційний номер №0121U111027

Керівник: Монастирська С.С, доцент кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук.
Термін виконання: 2021-2025 рр.
У науковій роботі кафедри беруть участь студенти, аспіранти. Свої здібності до наукової роботи студенти можуть проявити у студентських наукових гуртках.
На кафедрі функціонують 3 наукові студентські гуртки: «Школа ХХІ століття», «Хімік-дослідник», «Моніторинг об’єктів довкілля»
Щорічно на кафедрі проводяться викладацькі і студентські наукові конференції, олімпіади серед учнів шкіл Дрогобицької ОТГ.

Партнери кафедри, міжнародне співробітництво:

Жешувський університет, Польща
Інститут прикладних наук VIVES (Бельгія)
Полонійна академія в Ченстохові, Польща
Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща)
Спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем (НОЦ) входить до організаційної структури біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

pol.akad-720x409
polon.akad.-303x360
kaveckij-270x360
Кафедра біології та хімії залучена до виконання наукових проєктів

Проєкт «Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території» за програмою прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (2013-2015 рр.).

Проєкт «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів»

 • ДР №011U100671
 • Терміни виконання НДР: 2019-2021 рр.
 • Науковий керівник: Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
 • Виконавці проєкту від кафедри біології та хімії:
 • Клепач Галина Миколаївна, канд.біол.наук, доцент
 • Гойванович Наталія Костянтинівна, канд.біол.наук, доцент

Проєкт «Структурно-морфологічна характеристика кон’югатів нанозимів із полімерами з використанням атомно-силової мікроскопії»

 • Терміни виконання НДР: 2019-2021 рр.
 • Науковий керівник: Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент

Проєкт «Керована модифікація карбонізованої целюлози для підвищення ефективності іммобілізації ферментів у біорозпізнаючому шарі безмедіаторних амперметричних біосенсорів»

 • ДР №0121U109543
 • Терміни виконання НДР: 2021-2022 рр.
 • Науковий керівник: Волошанська Світлана Ярославівна, канд.біол.наук, доцент
 • Виконавці проєкту від кафедри біології та хімії:
 • Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
 • Гойванович Наталія Костянтинівна, канд.біол.наук, доцент
risunok8
risunok6
risunok7
risunok5
Практики

Перший (бакалаврський) рівень

ОПП  СО (Біологія та здоров’я людини, хімія)

 • Навчальна (польова) практика
 • Навчальна практика з основ с/г
 • Виробнича (педагогічна) практика

ОПП Біологія

 • Навчальна польова практика
 • Виробнича практика з біології
 • Виробнича (педагогічна) практика

Другий (магістерський) рівень

ОПП  СО (Біологія та здоров’я людини, хімія), ОПП  СО (Біологія та здоров’я людини)

 • Виробнича (педагогічна) практика

ОПП  СО (Хімія, інформатика), ОПП (Хімія)

 • Виробнича (педагогічна) практика

ОПП  (Лабораторна діагностика біологічних систем)

 • Виробнича (лабораторно-дослідницька) практика

Договори з базами практики

 

img_20210702_170846_239
risunok2
img_20210702_172916_973
risunok3
risunok1
risunok4

 

Навчальні курси, що читаються на кафедрі біології та хімії

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Аналітична хімія
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Біонеорганічна хімія
 • Біоорганічна хімія
 • Біотехнологія
 • Біохімія
 • Ботаніка
 • Ботаніка з основами фізіології рослин
 • Генетика з основами селекції
 • Генетика людини
 • Ґрунтознавство
 • Еволюційне вчення
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Зоологія
 • Імунологія
 • Інтерактивні та проектні технології навчання хімії
 • Історія біології
 • Методика викладання біології
 • Методика викладання біології в закладах вищої освіти
 • Методика викладання хімії
 • Мікологія
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Мікробіологія промислова
 • Молекулярна біологія
 • Нанохімія
 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Основи наукових досліджень в біології
 • Основи сільського господарства
 • Основи хімічної технології
 • Прикладна ботаніка
 • Радіобіологія
 • Різноманітність фітобіоти України
 • Санітарна мікробіологія
 • Фізична і колоїдна хімія
 • Фізіологія рослин
 • Флора та рослинність України
 • Хімія
 • Хімія біметалів
 • Хімія харчових продуктів
 • Цитологія з основами гістології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Аналітична хімія
 • Біоетика та біобезпека
 • Ботаніка з основами фізіології рослин
 • Вибрані питання неорганічної хімії
 • Генетичні основи репродуктивної біології людини і тварин
 • Демонстраційний експеримент у школі
 • Експериментальні методи дослідження біології
 • Інноваційні методи навчання біології
 • Клініко-лабораторні методи дослідження
 • Методика викладання біології та екології у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методика викладання біології у вищій школі
 • Методика викладання хімії у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методологія наукових досліджень
 • Основи біотехнології та генної інженерії
 • Основи організації науково-дослідницької роботи з хімії у закладах
 • Основи філогенії рослин і тварин
 • Регуляція обміну речовин
 • Сучасні методи хімічного аналізу
 • Теоретичні проблеми сучасної біології