Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Н А К А З

 

      24 жовтня 2011 року                      м. Дрогобич                                             529

Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних посібників,

навчально-методичних посібників  (далі – посібників), програм навчальних дисциплін та допоміжної навчальної літератури

 

Для належної організації роботи щодо написання та підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, програм навчальних дисциплін та допоміжної навчальної літератури

Наказую:

1. Затвердити нове „Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу” (додається). Увести в дію вказане Положення з 1 грудня 2011 року.

2. Наказ № 98 від 27.03.2008 року „Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників та програм навчальних дисциплін”  вважати таким, що втратив чинність.

3. При написанні та підготовці до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників та допоміжної навчальної літератури керуватись „Положенням про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу”, затвердженим цим наказом.

4. Рукописи, які підготовлені до друку, мають відповідати таким вимогам:

– усі автори (укладачі) підписують рукопис на титульному аркуші (із зазначенням дати), де має бути вказано, що цитати, тексти перекладів, цифровий та інший фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірено, зауваження рецензентів враховано. Автор (автори) відповідає за дотримання авторського права щодо використаних текстів та ілюстрацій. Внизу на титульній сторінці має бути підтвердження готовності рукопису до видання дослівно такого змісту:

„Формули, цитати, тексти перекладів, ілюстрації, цифровий та інший фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірено, зауваження рецензентів ураховано.

        _____________                     _______________                 ____________

                  дата                                      прізвище                             підпис

        _____________                     _______________                 ____________         

                  дата                                      прізвище                             підпис

         сторінки рукопису, починаючи з титульного аркуша, повинні бути пронумеровані;

         перед тим, як подавати рукопис, автор повинен:

·      перевірити відповідність одиниць фізичних величин, їх назв і позначень вимогам чинних стандартів, а термінів і визначень – термінологічним стандартам;

·      перевірити бібліографічні описи і цитати безпосередньо за цитованими і описуваними документами;

·      якщо рисунки і таблиці подаються не в тексті, а окремо, проставити на полях номери таблиць та ілюстрацій навпроти тих місць у тексті, де їх слід розмістити;

– в авторському рукописі дозволено робити не більше ніж 3 виправлення на сторінку і 2 вставки на 10 сторінок;

         таблиці і рисунки розміщують безпосередньо після посилання на них;

         рукопис має мати шифр зберігання видання: ББК, авторський знак та УДК. Згадані цифри отримують у відділі університетської бібліотеки (вул. Л.Українки, 2);

         у редакційно-видавничий відділ університету подається електронна версія і один роз друк на стандартному аркуші формату А4 шрифтом Times New Roman № 14  через інтервали 1,5.

5. Встановити такий порядок проходження підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, програм навчальних дисциплін та допоміжної навчальної літератури:

5.1. Написаний підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програма навчальної дисципліни та допоміжна навчальна література) проходить рецензування на відповідній кафедрі. Після розгляду кафедрою і при позитивній його оцінці він разом з двома рецензіями, однією внутрішньою, другою зовнішньою і витягом з ухвали кафедри та програмою навчальної дисципліни, відповідно до якої було укладено, подається на розгляд науково-методичної ради факультету (інституту) для перевірки відповідності посібника (програми) вимогам, встановленим цим Положенням.

При позитивній оцінці цей посібник, програму (чи допоміжну навчальну літературу) науково-методична рада факультету (інституту), разом із документами, поданими кафедрою, та витягом із протоколу свого засідання, подає на розгляд науково-методичної ради університету на предмет присудження йому (їй) грифу університету чи прийняття рішення щодо підняття клопотання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про присвоєння посібнику, програмі (допоміжній навчальній літературі) одного із його грифів.

5.2. До числа укладачів програм навчальних дисциплін мають обов’язково входити досвідчені викладачі з вченими званнями і науковими ступенями. Структура програми має відповідати тій, яка подана в додатку 1.

5.3. Фах рецензентів повинен відповідати предмету рецензованого підручника (навчального посібника, навчально-методичного посібника, програми навчальної літератури та допоміжної навчальної літератури).

Рецензенти, як правило, повинні працювати у вищих навчальних закладах або відповідних наукових установах. При рецензуванні навчально-методичних посібників, програм навчальних дисциплін, допоміжної навчальної літератури з фахових методик та шкільних підручників, рецензентами можуть виступати вчителі шкіл та інших закладів освіти, які мають відповідні категорії та звання.

Не рекомендується призначати одних і тих рецензентів для рецензування багатьох підручників (навчальних посібників, навчально-методичних посібників, програм та допоміжної навчальної літератури) одночасно.

5.4. Підручники (навчальні посібники, навчально-методичні посібники, програми та допоміжна навчальна література) (титульні сторінки посібника і програм див. у додатках 2, 3) розглядаються кафедрою і при позитивній їх оцінці подаються в друкованому та електронному варіантах разом з двома рецензіями (внутрішня і зовнішня) у науково-методичну раду факультету (інституту) разом з витягом із протоколу засідання кафедри (додаток 4).

Разом з програмою подається витяг із освітньо-професійної програми галузевого стандарту вищої освіти відповідної галузі знань (напряму підготовки, спеціальності).

Разом з посібником (допоміжною навчальною літературою) подається чинна програма навчальної дисципліни, відповідно до якої укладено посібник (допоміжну навчальну літературу).

5.5. При підготовці підручників, програм (навчальних посібників, навчально-методичних посібників, програм та допоміжної навчальної літератури) для одержання одного з грифів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України автори подають 2 зовнішні рецензії (від різних ВНЗ) і одну внутрішню рецензію та додатково копію навчального плану і довідку про автора (авторів).

5.6. Науково-методична рада факультету (інституту) перевіряє відповідність підручника (навчального посібника, навчально-методичного посібника та допоміжної навчальної літератури) програмі навчальної дисципліни та вимогам „Положення про підручники навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу”, а програм навчальних дисциплін – на відповідність змістовим модулям цієї дисципліни в освітньо-професійній програмі галузевого стандарту вищої освіти відповідної галузі знань (напряму підготовки, спеціальності) або змістовим модулям цієї дисципліни у варіативній частині освітньо-професійної програми відповідної галузі знань (напряму підготовки, спеціальності) (додатки 5, 6).

При відхиленні від стандартів кафедра подає обґрунтування таких змін.

5.7. При позитивній його оцінці науково-методична рада факультету (інституту) передає підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник та допоміжну навчальну літературу) разом з документами, поданими кафедрою, та витягом із протоколу засідання науково-методичної ради факультету (інституту) (друкований та електронний варіанти) на розгляд науково-методичної ради університету на предмет присудження йому грифу університету чи прийняття рішення про підняття клопотання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про присвоєння підручнику (навчальному посібнику, навчально-методичному посібнику та допоміжній навчальній літературі) одного із його грифів.

5.8. Науково-методична рада університету доручає одному із своїх членів прорецензувати поданий підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програму навчальної дисципліни та допоміжну навчальну літературу) і написати письмову рецензію (додатки 7, 8).

5.9. На своєму засіданні науково-методична рада університету розглядає підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програму навчальної дисципліни та допоміжну навчальну літературу), рецензії та витяги з протоколу засідання кафедри і науково-методичної ради факультету (інституту) та рецензію, подану одним із членів науково-методичної ради університету, і приймає ухвалу щодо рекомендації його (її) до друку.

5.10. При позитивному рішенні науково-методична рада університету протокольно рекомендує вченій раді університету присвоїти підручнику (навчальному посібнику, навчально-методичному посібнику, програмі та допоміжній навчальній літературі) гриф «Рекомендовано вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» або підняти клопотання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про присвоєння йому одного з його грифів.

5.11. При негативному рішенні науково-методична рада університету повертає кафедрі (авторам) подані матеріали на доопрацювання, вказуючи причини, через які підручнику (навчальному посібнику, навчально-методичному посібнику, програмі, допоміжній навчальній літературі) відмовлено в рекомендації до друку.

5.12. Науково-методична рада університету рекомендує редакційно-видавничому відділу університету видати підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програму та допоміжну навчальну літературу) за кошти університету, вказуючи мінімальний тираж. При цьому враховується кількість студентів, які одночасно вивчають цю дисципліну, значимість посібника, наявність її у річному плані видання навчально-методичної літератури та в індивідуальному плані роботи викладача.

Автори також мають право видавати підручники (навчальні посібники, навчально-методичні посібники, програми та допоміжну навчальну літературу) за кошти фізичних і юридичних осіб.

В цьому випадку вони обов’язково передають три примірники друкованої продукції у редакційно-видавничий відділ університету.

5.13. Науково-методична рада університету розглядає у поточному місяці підручники (навчальні посібники, навчально-методичні посібники, програми та допоміжну навчальну літературу), які були подані у раду до 5 числа поточного місяця. Протягом наступних 8-10 днів подані підручники (навчальні посібники, навчально-методичні посібники, програми та допоміжна навчальна література) вивчаються членами науково методичної ради університету, після чого представляються ними на засіданні ради.

5.14. Остаточне рішення про присвоєння підручнику (навчальному посібнику, навчально-методичному посібнику, програмі, допоміжній навчальній літературі) відповідного грифу «Рекомендовано вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» приймає вчена рада університету. Вона ж дає дозвіл на видання спільних з іншими ВНЗ та організаціями підручників (навчальних посібників, навчально-методичних посібників, програм та допоміжної навчальної літератури), підготовлених працівниками нашого університету відповідно до їх індивідуальних планів роботи.

5.15. Після позитивного рішення вченої ради університету про надання підручнику (навчальному посібнику, навчально-методичному посібнику, програмі та допоміжній навчальній літературі) грифу «Рекомендовано вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програма та допоміжна навчальна література) з рецензіями і витягом з протоколу засідання вченої ради університету (де вказується тираж) навчально-методичний відділ передає у редакційно-видавничий відділ університету для підготовки до друку і видання.

5.16. Після позитивного рішення вченої ради університету про клопотання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про присвоєння підручнику (навчальному посібнику, навчально-методичному посібнику, програмі та допоміжній навчальній літературі) одного з його грифів, вчений секретар ради університету відправляє підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програму та допоміжну навчальну літературу) разом з іншими документами, що вимагає Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, в Інститут інноваційних технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для прийняття відповідного рішення.

5.17. Право на підняття клопотання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про присвоєння підручнику, посібнику, навчально-методичному посібнику, програмі та допоміжній навчальній літературі одного з його грифів мають лише ті підручники, посібники, навчально-методичні посібники, програми та допоміжна навчальна література, які пройшли річну апробацію в університеті.

5.18. До міністерства автори підручників, посібників, навчально-методичних посібників та допоміжної навчальної літератури подають: лист-клопотання університету, редакційний висновок, витяг з протоколу засідання вченої ради університету, 3 рецензії фахівців з відповідями авторів на зроблені зауваження, програму навчальної дисципліни, копію навчального плану, відредагований і повністю підготовлений до видання рукопис, відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада).

5.19. Редакційно-видавничий відділ університету редагує підручник (навчальний посібник, навчально-методичний посібник, програму та допоміжну навчальну літературу) і передає його (її) для тиражування. Всі організаційні питання з оплатою вирішує редакційно-видавничий відділ за погодженням з автором (авторами), ректором та бухгалтерією університету.

5.20. Редакційно-видавничий відділ не приймає для видання і тиражування навчальні посібники та інші навчальні матеріали, які не рекомендовані до друку науково-методичною радою університету.

У випадку невідповідності, виявленої редактором редакційно-видавничого відділу, електронного варіанту підручника (навчального посібника, навчально-методичного посібника, програми та допоміжної навчальної літератури) його друкованої копії, яка проходила рецензування у науково-методичній раді університету, редакційно-видавничий відділ призупиняє роботу над його розтиражуванням і повідомляє про це голову науково-методичної ради, який приймає рішення щодо повторного його розгляду і рецензування на засіданні науково-методичної ради.

Редакційно-видавничий відділ університету також припиняє роботу над підручниками (навчальними посібниками, навчально-методичними посібниками, програмами та допоміжною навчальною літературою), які невичитані, неохайно оформлені та містять грубі граматичні та стилістичні помилки.

5.21. Розтиражовані підручники (навчальні посібники, навчально-методичні посібники, програми та допоміжна навчальна література), видані за кошти університету, редакційно-видавничий відділ розподіляє між автором, кафедрами, бібліотекою і підрозділами університету відповідно до розподілу:

– автору – 10%  накладу;

– кафедрі – 10% накладу;

 ректору – 3 екземпляри;

– проректорам з навчальної роботи – по 1 екземпляру;

– редакційно-видавничий відділ -5 екземплярів;

– решта – бібліотека.

5.22. Редакційно-видавничому відділу монографії, підготовлені науково-педагогічними працівниками університету, видавати за кошти університету (не більше 50 примірників – див. п.3.7. Колективного договору Дрогобицького державного педагогічного університету на 2008-2010 роки) з таким розподілом накладу:

– кафедрі – 5 примірників;

– ректору – 3 примірники;

– 2 проректорам – по 1 примірнику;

– редакційно-видавничий відділ – до 15 примірників (для розсилки за рахунок авторів);

   бібліотеці – 3 примірники;

   автору – решта.

За додатковий наклад (не більше 200 примірників) автор оплачує за витратні матеріали.

5.23. Розподіл накладу кожного підручника (навчального посібника, навчально-методичного посібника, програми, допоміжної навчальної літератури) та монографії оформляється у вигляді акту. Відповідальним за розподіл накладу призначити начальника редакційно-видавничого відділу п. Невмержицьку Ірину Михайлівну.

5.24. Начальник редакційно-видавничого відділу протягом першого тижня січня і червня поточного року подає у навчально-методичний відділ інформацію про видання, надруковані на різографі копіювально-множильного відділу ДДПУ.

5.25. Підручники (навчальні посібники, навчально-методичні посібники, програми та допоміжна навчальна література), які отримали гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, видаються відповідно до пунктів 5.18-5.20 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Кишакевича Ю.Л.

 

 

 

 

Ректор                                       В.Г.Скотний

Юрисконсульт                           А.В.Буховський