ОЦІНКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА–ПРАКТИКАНТА

                          КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

          СТУДЕНТА–ПРАКТИКАНТА ЯК КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

Робота класного керівника оцінюється за такими критеріями:

·              ступінь зростання вихованості, інтелектуального, морального, естетич­ного, правового розвитку учнів, розширення їхнього світогляду;

·              упорядкованість життєдіяльності класу;

·              рівень сформованості й розвитку класного колективу;

·              соціальна захищеність кожного члена класного колективу;

·              реальне зростання вихованості й загальної культури учнів;

·              активність позиції класного керівника;

·              участь у дослідно-експериментальній роботі;

·              залучення батьків учнів до справ класу;

·              педагогічна майстерність класного керівника, його життєва позиція.

 

Студент–практикант за результатами практики у трьохденний термін повинен подати робочий зошит, в якому заносить всі заходи, пов’язані з проходженням практики, поширену психолого–педагогічну характеристику на учня або клас, конспекти (сценарії) виховних заходів, звіт про індивідуальні завдання тощо.

Після завершення практики студенти складають звіт/самоаналіз про проходження практики. Необхідно зробити аналіз власної діяльності з погляду успішності/неуспішності, легкості/труднощів, проаналізувати причини результатів, висловити шляхи подолання можливих труднощів.

Педагогічна практика завершується диференційованим заліком. Оцінка виставляється методистом, що курував роботу студента.

Критеріями оцінювання практики є: виконання програми практики; оригінальність та дисциплінованість; ініціатива і творчість, виявлені на різних ділянках роботи; якість виховної і навчальної роботи з учнем і класом; професійна та дослідна компетенція; ставлення до практики, прояв професійно значущих якостей; якість виконання всіх завдань та видів роботи під час проходження практики; якість та своєчасність здачі підсумкової документації.

Підсумки кожної педагогічної практики обговорюються на засіданнях фахових кафедр, а загальні підсумки педагогічних практик підбиваються на радах факультетів не менше одного разу протягом навчального року.

 «Відмінно” ставиться студенту, який вчасно і на високому рівні виконав весь намічений обсяг навчальновиховної роботи, що вимагається програмою, виявив уміння, спираючись  на психолог–педагогічну теорію, правильно визначив і ефективно здійснював основне виховне завдання та залучення учнів до виховної роботи, способи і результати його розв’язання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів; виховна робота виконана на високому рівні, якщо практикант проявив себе як організований, сумлінний, ініціативний на всіх ділянках роботи, завоював повагу і виключно позитивну оцінку серед учнів і педагогічного колективу, методистів, керівників педпрактики; здав у визначений термін правильно оформлену документацію.

Оцінкою “добре” характеризується педагогічна практика студента, який повністю виконав намічену на період практики програму виховної роботи роботи з учнями, виявив уміння, спираючись на психолого–педагогічну теорію; визначив основне виховне завдання і способи його розв’язання, проявляв ініціативу в роботі; у тому випадку, коли  виховний процес організований на достатньому рівні; допустив деякі методичні помилки, але зміг їх з власної ініціативи самостійно виправити, або пояснити причину їх допущення в процесі обговорення результатів виховного процесу. У ході практики студентом не допускається неорганізованість, шаблонність на всіх ділянках роботи.

Оцінкоюзадовільнооцінюється педагогічна практика тоді, якщо результати практики  в цілому позитивні ф магістр на задовільному рівні забезпечив виховний процес і виконав заплановані завдання, але не проявив при цьому глибокого знання психолого–педагогічної теорії й уміння застосовувати її, припускався помилки в плануванні окремих моментів виховної діяльності та позакласних занять, не враховував у достатній мірі вікові та індивідуальні особливості, допустив  незначні порушення вимог щодо доцільної організації виховної роботи, які вміє виправити або пояснити їх причини при зверненні на це уваги методиста, керівника педпрактики і не повторює їх у подальшій роботі. Студент проявив себе як організований, дисциплінований, хоч недостатньо ініціативний та самостійний, вчасно здав документацію, в яку можуть бути внесені незначні доповнення і поправки згідно вказівок керівника практики.

Незадовільно” ставиться студенту–практиканту, який не виконав програму навчальновиховної роботи, проявив слабке знання психолого–педагогічної теорії, невміння застосовувати її для постановки і реалізації виховних завдань, встановлювати правильні взаємостосунки з усіма учасниками педагогічного процесу, не готовий до забезпечення доцільної навчальновиховної роботи у школі внаслідок недостатніх знань з провідного предмета, недобросовісне ставлення до педагогічної та виховної роботи.

 

Критерії оцінювання виховної роботи (30 балів)

1.  Ознайомлення з пакетом документів про школу (план роботи школи, книги обліку та реєстрацій, навчальний план, навчальні програми, плани роботи класних керівників). Ознайомлення з роботою методоб'єднань, педради, шкільної ради. 2 б

2.         Участь у роботі метод об’єднання, педради тощо 2 б.

3.         Участь у підготовці та проведенні батьківських зборів, засідань батьківського комітету, консультацій з батьками тощо. 2 б.

4.         Індивідуальна робота з учнями (індивідуальні бесіди, відвідування вдома, розмова з батьками, допомога у визначенні програми самопідготовки чи самовиховання). 3 б.

5.         Виховна спрямованість уроків. З б.

6.         Проведення тематичних годин класного керівника, морально-етичних бесід. 4 б.

7.         Самостійна організація і проведення разом з учнями масового заходу. 6 б.

8.         Підготовка класу до участі у загальношкільних заходах. 3 б.

9.         Допомога класному керівнику в оформленні класної кімнати, виготовленні костюмів, декорацій. 2 б.

10.Підготовка текстів бесід, сценаріїв свят, розробок заходів. 3 б.