П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про заснування соціальних стипендій
Верховної Ради України для студентів вищих 
навчальних закладів з числа дітей-сиріт 
та дітей з малозабезпечених сімей
 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 47, ст.358)
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР 
N 937-V (937-16) від 17.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.350 
N 2187-VI (2187-17) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.402)
 
Відповідно до статті 53 Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (2998-12) з метою моральної і матеріальної підтримки студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, заохочення молоді до здобуття вищої освіти Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 150 соціальних стипендій Верховної Ради України, у тому числі: 
50 стипендій - для студентів вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації; 
100 стипендій - для студентів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації. 
2. Установити такі розміри соціальних стипендій Верховної Ради України: 
для студентів  вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - 750 гривень; 
для студентів  вищих  навчальних  закладів III-IV рівнів акредитації - 900 гривень.
(Пункт 2 в редакції Постанови ВР N 2187-VI (2187-17) від 13.05.2010) 
3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.
(Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою ВР N 2187-VI (2187-17) від 13.05.2010) 
4. Затвердити Положення про порядок призначення соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей (додається). 
5. Кабінету Міністрів України: 
1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України передбачати кошти загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати соціальних стипендій Верховної Ради України; 
2) забезпечити розподіл Міністерством освіти і науки України соціальних стипендій Верховної Ради України між центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої пунктом 1 цієї Постанови.
(Пункт в редакції Постанов ВР N 937-V (937-16) від 17.04.2007, N 2187-VI (2187-17) від 13.05.2010) (Пункт 6 виключено на підставі Постанови ВР N 2187-VI (2187-17) від 13.05.2010) 
 
 
Голова Верховної Ради України                                                   В.ЛИТВИН 
м. Київ,
24 жовтня 2002 року
N 218-IV 
Додаток 
до Постанови Верховної Ради України 
від 24 жовтня 2002 року N 218-IV 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 
1. Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання в державних і  комунальних  вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації. 
2. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України  висуваються  вченими  (педагогічними)  радами  вищих навчальних  закладів за місцем навчання претендента з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають не нижче 7 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності не нижче 4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання. 
3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються щорічно з 1 січня на один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади. 
4. Соціальні стипендії Верховної Ради України продовжують виплачуватися до закінчення терміну, на який їх призначено, у разі: 
·               призначення стипендіату інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії);
·               призначення стипендіату  державної допомоги відповідно до законодавства; 
·               надання стипендіату академічної  відпустки  за  медичними показаннями; 
·               закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 
5. Виплата соціальних стипендій Верховної  Ради  України припиняється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно  з  відповідними пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у разі: 
·               порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу; 
·               вступу до закордонного  навчального закладу або набуття громадянства іншої країни; 
·               виїзду за кордон (крім випадків направлення стипендіата на навчання вищим навчальним закладом); 
·               відрахування за  власним  бажанням  з вищого навчального закладу; 
·               працевлаштування; 
·               надання в установленому порядку академічної відпустки або перерви в навчанні (крім відпустки за медичними показаннями); 
·               отримання за підсумками наступного семестрового контролю результатів успішності нижчих, ніж зазначені у пункті 2 цього Положення. 
(Текст Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 937-V (937-16) від 17.04.2007; в редакції Постанови ВР N 2187-VI (2187-17) від 13.05.2010)