ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

 

І. Загальні відомості

Дата, школа, клас, прізвище вчителя, кількість присутніх І відсутніх учнів, який урок за розкладом. Підготовленість приміщення до заняття (чисто, провітрено, добре освітлення); готовність учнів до роботи (чи в усіх є підручники, зошити, ручки, чи зручно вони розміщені на партах і т,п,); коли розпочався урок) своєчасно – за дзвінком чи були згаяні робочі хвилини).

Тема і дидактична мета уроку. Як визначено освітнє, виховне і розвивальне завдання, чи доведено цілі уроку до свідомості школярів, яким способом безпосередньо чи опосередковано.

ІІ Тип і структура уроку.

1.      Відповідність типу і структури уроку його меті.

2.      Чіткість структури уроку. Розподіл часу.

Ш, Оцінка змісту навчального матеріалу.

1.               Відповідність вимогам програми, підручника, досягнень відповідної науки, віковим особливостям 1 підготовці учнів.

2.               Оцінка навчального матеріалу з точки зору освітніх, виховних і розвиваючих можливостей, їх реалізація.

3.               Оцінка навчального матеріалу з точки зору завдань загальної, політехнічної і професійної освіти.

4.               Оцінка навчального матеріалу з точки зору єдності теорії і практики, знань, умінь і навичок, зв'язку з місцевою практикою.

5.               Достовірність фактичного матеріалу (чи не припустився учитель помилок під час
пояснення або в доборі вправ).

ІV.Оцінка методів, прийомів і засобів навчання.

1.               Методи роботи вчителя та учнів, співвідношення роботи вчителя та учнів.

2.               Прийоми активізації пізнавальної діяльності та стимулювання творчої ініціативи учнів.

3.               Створення проблемних ситуацій, застосування елементів дослідницького навчання;
співвідношення пошукових, репродуктивних і тренувальних методів.

4.               Самостійна робота учнів на уроці.

5.               Наочні посібники, ТЗН. слово вчителя і наочність (наскільки вдало підібрано наочні посібники, ТЗН. інструменти, роздатковий матеріал оцінка методики їх використання).

6.               Види, методи і форми перевірки та оцінки знань, умінь і навичок учнів.

V. Оцінка ефективності окремих етапів уроку.

1.      Перевірка домашнього завдання:

а)        чи перевірялись знання, уміння і навички учнів за домашнім завданням, як розширювались і поглиблювались;

б)        які методи і прийоми застосовувались; фронтальне чи індивідуальне опитування, письмові чи усні тренувальні вправи, самостійна робота учнів тощо:

в)  чи всі учні виконали домашнє завдання;

г)   чи з'ясовано і виправлено виявлені помилки;

д)  об'єктивність оцінювання знань, умінь і навичок учнів, дотримання критеріїв та
загальноприйнятих педагогічних вимог.

2.      Вивчення нового навчального матеріалу:

а)        подача учителем нового матеріалу /евристична бесіда, , елементи проблемності,
самостійне опрацювання за підручником або дидактичними матеріалами тощо/, рівень
усвідомленості учнями виучуваного;

б)  дотримання послідовності й системи у викладі;

в)  виділення у гемі головного, істотного, що полегшило б сприймання, осмислення, запам'ятовування навчального матеріалу;

г)   зв'язок нового з раніше вивченим матеріалом як з даного, так і з суміжник предметів, логічна послідовність окремих видів навчальної роботи;

д)      міжпредметні зв'язки;

е)      зацікавленість учнів матеріалом уроку;

ж) правильність, своєчасність, у відповідності з програмою вживання наукової термінології учителем та учнями;

з) однозначність і правильність постановки вчителем  запитань.

3. Закріплення вивченого:

а) робота, спрямована на краще запам'ятовування учнями вивченого;

б)  оптимальний  добір  матеріалу для різних видів  навчальної  роботи:  закріплення,

повторення, систематизація й узагальнення:

в)        застосування прийомів самоконтролю (читання підручника, відтворення матеріалу вголос, подумки. переказування сусідові по парті тощо);

г)        помилки і способи їх виправлення:

д)        способи вироблення умінь і навичок;

е)        застосування засвоєних знань на практиці їх подальше поглиблення (які усні, письмові та практичні роботи виконувалися для цього);

ж)диференційованість завдань відповідно до індивідуальних  особливостей учнів.

VI. Розвиток учнів на уроці.

1.Розвиток самостійності і творчих сил учнів.

2.Навчання учнів прийомам логічного мисленні порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення, абстрагування, індукції, дедукції.

3.Розвиток образного мислення учнів.

4.   Навчання учнів самостійно переносити знання і вміння у нову ситуацію, знаходити проблему у новій Функції об'єкта, самостійно комбінувати відомі способи для виконання певного завдання, бачити різні способи виконання завдання, будувати принципово "нові",

5.   Навчання школярів виділяти основні ознаки предметів і явищ, добирати істотні, узагальнювати їх у поняття, що формувалось.

6. Підбір вправ, які потребують пошуку й обов'язкового контролю за кожною дією

7. Закріплення знань включенням їх у нові зв'язки з раніше вивченим і з новими життєвими фактами.

8. Навчання учнів прийомами логічної аргументації, всебічного розгляду предметів, планування.    

9.Розвиток фізичних сил школярів.

VIІ .Виховна робота на уроці

1.         Формування елементів наукового світогляду: природничо-наукових (розуміння природних явищ та процесів, ставлення до природи), гносеологічних (пізнання світу), суспільних (виконання обов'язків учнів, громадських доручень) тощо.

2.    Моральні якості особистості, що формувалися в учнів на уроці.

3.    Формування відповідального ставлення до праці, культура праці.

4.      Естетичне виховання, зокрема Формування естетичного ставлення до навколишнього, на якому матеріалі проводилось (програмовому чи додатково підібраному).

5.      Створення умов для реалізації активної внутрішньої позиції учнів щодо навколишнього середовища

Здійснення індивідуального підходу у вихованні учнів.

VIІІ.Морально-психологічний клімат на уроці.

1. Поведінка учнів на уроці:

а)  рівень зацікавленості, сумлінності, дисциплінованості;

б)  активна розумова праця:

в)  цілеспрямованість і зосередженість уваги;

г)   напруженість у роботі сильних і слабких учнів;

д)        регуляція поведінки дітей (зацікавленість матеріалом, загальною робочою атмосферою в класі, волею вчителя тощо);

є) порушення дисципліни. їх причини, ставлення учнів до порушників,

2.Стиль роботи вчителя на уроці:

а)  володіння класом, вміння зосередити увагу учнів, створити робочу атмосферу,
підтримувати дисципліну;

б)      вміння організувати роботу, зацікавити нею дітей, підвищити їхню активність;

в)      володіння творчими методами й прийомами навчання:

г)   знання дитячої психології /легко розуміє учнів, правильно визначав особливості пізнавальної діяльності кожного, рівень знань, вихованості учнів/;

д)  особистість учителя /спостережливість, вдумливість, винахідливість, акуратність, вимогливість, зовнішній вигляд, культура мовлення, поза міміка, жестикуляція тощо/;

е)      культура педагогічної праці;
е) авторитет учителя в учнів.

3. Взаємини вчителя та учнів, педагогічний такт.

4.Настрій учителя та учнів на уроці.

5.Емоційність уроку.

IX. Загальна оцінка уроку.

1.Позитивні моменти уроку, досягнення мети і завдань уроку.

2.Недоліки, помилки, аналіз їх причин.

3.Поради і рекомендації на майбутнє.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

1.         Загальні відомості.

  Дата, клас, час проведення, назва заходу, тема, мета (пізнавальна, виховна), кількість присутніх.

2.         Хід заходу та зауваження щодо його проведення.

Схема може мати такий вигляд:

 

Структурні частини заходу, їх тривалість

Позитивне

Недоліки

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ЗАХОДУ:

1.               Відповідність змісту заходу поставленій педагогом меті. Підготовленість учнів до проведення заходу, Методико-організаційна структура заходу. Актуальність теми, відповідність її виховним завданням і вікові дітей.

2.               Організаційні заходи: місце проведення, оформлення приміщення, форма учнів, своєчасність початку та чіткість проведення. Ступінь участі кожного учня в проведенні заходу. Дозування часу, доцільність його використання.

3.               Наявність плану і конспекту виховного заходу, відповідність їх методичним вимогам.

4.               Пізнавальна цінність заходу. Які методи виховання застосовані при його проведенні, наскільки ефективно; доцільність та ефективність використання технічних засобів та наочних посібників. Використання при проведенні заходу інформації, раніше одержаної учнями на уроках, позакласних і позашкільних видах роботи. Відповідність форм і методів змісту, меті заходів та віку учнів.

5.               Вихованість, активність, ініціативність, емоційність та самостійність учнів, Міжособистісні стосунки. Ставлення до проведеного заходу. Вироблення практичних умінь і навичок при проведенні виховного заходу.

6.               Вплив проведеного заходу на формування соціальних установок, моральних почуттів, поглядів, переконань.

7.               Педагогічний такт, організаційні здібності та вміння педагога

8.               Участь батьків та представників громадськості у заході.

9.                 Загальні висновки. Досягнення мети, виконання плану, програми. Чи раціонально використано всі умови виховання учня. Що заслуговує на узагальнення і поширення. Недоліки та рекомендації.