Статті / тези у нефахових виданнях

 1. Волошанська О. О., Філь В. М. Аналіз морфометричних особливостей серцево-судинної системи дітей з ДЦП / О. О. Волошанська, В. М. Філь, Б. Ванот / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 96 – 98.
 2. Kopko I. I., Fil V. M. Biological age as a marker of physiological aging / I. I. Kopko, V. M. Fil // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Дрогобич. – С. 90 – 92.
 3. Лупак О. М. Вивчення впливу біостимуляторів росту на фотосинтетичний апарат рослин Calendula officinalis L. / О. М. Лупак, М. П. Шпек, Г. Л. Антоняк // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 106 – 107.
 4. ЛупакО. М. ВпливбіостимуляторівнапродуктивністьCalendula officinalis сорту Польова красуня / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 – 9 квітня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. І. – С. 48 – 50.
 5. Шпек М. П., Лупак О. М. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність Matricaria recutita в умовах Передкарпаття / М. П. Шпек, Г. М. Коссак, О.М. Лупак // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14 – 15 липня 2016 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Київ: ТОВ «ДІА», 2016. – С. 147 – 150.
 6. Волошин О. Р. Профілактика девіантної сексуальної поведінки підлітків / О. Р. Волошин // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня – 16 квітня 2016 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 51–55.
 7. Волошин О. Р., Волошин Г. Р. Здоров’язбережувальне освітнє середовище в сучасній школі // Громадське об’єднання «Вектор пошуку». Збірник статей учасників восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього». (30 січня – 7 лютого 2017 р.). Галузь «Педагогічні науки». –  Дніпро, 2017. – С. 8 – 10.
 8. Ковальчук Г. Я., Кавчак В. С. Тренінгові форми роботи як дієвий засіб мотивації учнів на здоровий спосіб життя // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХIV Каришинські читання). – Полтава, 2017. – С. 150 – 151.
 9. Лупак О. М., Клепач Г. М. Антоняк Г. Л. Активність деяких ензимів антиоксидантного захисту рослин сорту MARTICARIA   RECUTITA L. за впливу  біостимуляторів //  Молодь і поступ біології / Збірник тез доповідей ХIІІ міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – (Львів, 25 – 27 квітня 2017), Львів, 2017. – С. 284–285.
 10. Лупак О. М., Антоняк Г. Л. Вплив біостимуляторів росту на активність деяких ферментів антиоксидантного захисту рослин Calendula officinalis L. // «Шевченківська весна : досягнення біологічної науки / Bio Science Advances» : збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 18 – 21 квітня 2017 р.). – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2017. – С. 129 – 130.
 11. Присяжна Н., Флюнт І. Оцінка ефективності імунізації у Самбірському районі / Наталія Присяжна, Ігор Флюнт // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск  № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 48 – 57.
 12. Кравчук М., Ковальчук Г. Інноваційні підходи до вивчення теми «шкірні захворювання» у шкільному курсі біології / Марта Кравчук, Галина Ковальчук, // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2018. – С. 182 – 188.
 13. Решетова І., Ковальчук Г. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках біології у 8-му класі / Ірина Решетова, Галина Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2018. – С. 188 – 200.
 14. Волошин О. Р. Особливості освітнього процесу та його вплив на виховання здоров’язберігаючих компетентностей школярів. Science, socieny, education: topical issues and development prospects. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Kharkiv. January 20–21, 2020, p. 389 – 393.
 15. Волошин О. Р., Копко І. Є. Моніторинг професійної захворюваності серед учителів в умовах сталого розвитку «Стан природних ресурсів: перспективи їх  збереження та відновлення у контексті сталого розвитку». Збірник матеріалів ІV Міжнародної. науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 27–28 жовтня 2020 р. Дрогобич, 2020. С. 97 – 104.
 16. Клепач Г., Лупак О., Ковалів Я. Вміст деяких біологічно активних речовин у листі рослин Mentha piperita, вирощених у ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. Дрогобич : Коло, 2020. С. 24–28.