Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія, хімія); 6.040102 Біологія