Кафедра екології та географії

Завідувач кафедри екології та географії кандидат біологічних наук, доцент Бриндзя Ірина Володимирівна.

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 23 м. Дрогобич, Львівська обл., контактні телефони: (03244) 3-77-00; е-mail ecology_310@ukr.net

Історія розвиту кафедри екології та географії

Кафедра екології створена 02.07.2007 р. наказом ректора №330 у структурі біолого-природничого факультету.

Наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 113 від 20 березня 2014 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та географії.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри
На кафедрі екології та географії працює  9 викладачів, з них – 2 професори, 2 доктори наук, 5 кандидатів наук,  5 доцентів, 2 старших викладачі.
Навчально-допоміжний персонал кафедри: 2 працівника.

 

Напрям наукових досліджень кафедри екології та географії

Тематика НДР кафедри:„ Сталий розвиток геосоціосистеми Дрогобицької агломерації”

Термін виконання: 2018-2022 р.р.

Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент Сеньків Віктор Миколайович.

 • Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: раціональне природокористування.
 • Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора:стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини.

 

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра екології та географії
 1. Перший (бакалаврський) рівень:
Біогеографія
Гідрологія
Геоінформаційні технології в географії
Географія грунтів з основами грунтознавства
Географія материків та океанів
Географія світового господарства
Географія населення
Геологія
Геоморфологія
Грунтознавство
Екологія\геоекологія
Економічна і соціальна географія України
Загальне землезнавство
Історична географія
Картографія з основами топографії
Курсова робота з географії
Ландшафтознавство та ландшафтна екологія
Метеорологія і кліматологія
Основи теорії суспільної географії
Основи технологій виробництва
Охорона і раціональне використання природних ресурсів
Охорона географічного середовища
Геологія з основами геоморфології
Ґрунтознавство
Метеорологія і кліматологія
Методика навчання географії
Природні ресурси Карпат та Передкарпаття
Природні ресурси України
Рекреаційна географія
Регіональна економічна і соціальна географія
Туризм та рекреація в Україні та світі
Фізична географія України
Вступ до фаху
Екологічна безпека
Екологічна експертиза
Екологія людини
Економіка природокористування
Загальна екологія (та неоекологія)
Заповідна справа
Курсова робота з екології
Ландшафтна екологія
Моделювання і прогноз. стану довкілля
Моніторинг довкілля
Нормування антропоген. навантаження
Органанізація та управ. в природоохоронній діяльності
Природоох. закон.та екологічне право
Техноекологія
Урбоекологія
 1. Другий (магістерський) рівень:
Методологія наук. дослідж. у екол.
Методика викладання екології у ВШ
Методика викладання географії у ВШ
Геоінфоормаційні системи у екології
Очисні споруди і устаткування
Стратегія сталого розвитку
Рекреаційні ресурси України
Рекультивація та фітомеліорація
Глобальна екологія
Агроекологія
Управління та поводження з відходами
Садово-паркова архітектура
Екологічне інспектування
Міжнародне екологічне право
Конструктивна географія
Політична географія
Географія глобальних процесів

 

Особистий склад кафедри

 

Бриндзя Ірина Володимирівна

Бриндзя Ірина Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри

 

 

Контактні засоби зв’язку:

i.bryndzia@dspu.edu.ua

ira_3107@ukr.net

 

Народилася 31 липня 1982 року в с. Старосілля Іваничівського району Волинської області. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію  магістра екології. З 2005 року працювала вчителем природознавства Стебницької спеціалізованої школи № 7. З 2008 року працюю на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Протягом 2009 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: «Гідробіологія». Тема дисертаційного дослідження: « Гідроекологічні чинники формування вмісту та перетворення сполук азоту у воді колодязів на території Прикарпаття».

У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук нітрогену у колодязях Прикарпаття» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Автор 39 наукових праць: з них 34 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 6 у фахових виданнях України, 1 у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science),  9 у закордонних виданнях.

Основні наукові інтереси: моніторинг стану малих джерел водопостачання на територіях Прикарпаття з різним рівнем антропогенного навантаження.

Климишин Олександр Семенович

Климишин Олександр Семенович

доктор біологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:

o.klymyshyn@dspu.edu.ua

trilobit6@gmail.com

Народився 16 липня 1948 р. у м. Львів

Освіта. Отримав вищу освіту у Львівському державному університеті імені Івана Франка (1966–1971 рр.) на біологічному факультеті за спеціальністю “Біологія. Викладач біології та хімії”. 1976-1979 рр. навчання в стаціонарній аспірантурі Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія, а у 2008 році на спецраді Дніпропетровського національного університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Трудова діяльність. Розпочав у 1971 р. на посадах інженера-геоботаніка та молодшого наукового співробітника у геоботанічній експедиції науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І.Я. Франка. З 1975 по 1985 рр. – інженер-еколог та молодший науковий співробітник Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. З 1985 по 2020 рр. – працював на посадах вченого секретаря, старшого, провідного та головного наукового співробітника, а також заступника директора з наукової роботи Державного природознавчого музею НАН України у Львові. З 2020 р. працює на посаді професора кафедри екології та географії біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. За сумісництвом працював на посадах доцента та професора кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка (2009-2015 рр.) та на посаді провідного наукового співробітника Державного природознавчого музею НАН України (з 2020 р.).

Наукові інтереси. Наукову діяльність розпочав у Студентському науковому товаристві, вивчаючи вік ссавців за шарами цементу зубів. Досліджував екологію хребетних тварин у Кандалакшському заповіднику на Баренцевому та Білому морях, складав геоботанічні карти і вивчав динаміку степової рослинності Центрального Казахстану, проводив багаторічні дослідження екології популяцій рослин, динаміки верхньої межі лісу та сукцесійної трансформації рослинності високогір’я Українських Карпат на біологічному стаціонарі Інституту екології Карпат НАН України, брав участь у наукових експедиціях в Уральських горах, Тянь-Шані, Гірському Криму, Волинському Поліссі, Північному Поділлі, басейні Дністра.

Розвинув та поглибив теоретичні положення В.М. Сукачова, М.А. Голубця, К.А. Малиновського стосовно форм динаміки біогеоценозів, що дало можливість сформулювати поняття елементарної сукцесійної системи, як основної одиниці еволюційних змін біогеоценотичного покриву, а також встановити типи сукцесійних систем (циклоценонів) та сукцесійних комплексів високогір’я Карпат. Розробив теоретичні засади формування екологічних ніш ксилотрофної мікобіоти гірських лісових екосистем. Започаткував новий науковий напрям – “природнича музеологія”.

Автор 133 наукових праць.

Климишин Олександр Семенович

Іванов Євген Анатолійович

доктор географічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:

eugen_ivanov@email.ua

yevhen.ivanov@lnu.edu.ua

Народився 16 липня 1975 р. в м. Валуйки Бєлгородської області.

Освіта. У 1992‒1997 рр. навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність “Географ. Викладач”). У 1997‒2000 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013‒2016 рр. перебував у докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

У 2001 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області)” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий керівник: проф. А. В. Мельник).

У 2018 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію на тему: “Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий консультант: проф. І. П. Ковальчук).

Трудова діяльність. З 2000 р. працював на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка на посадах інженера Чорногірського географічного стаціонару, лаборанта та інженера кафедри фізичної географії, завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування, асистента кафедри конструктивної географії і картографії (за сумісництвом). З вересня 2004 р. перебував на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У листопаді 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У 2005‒2008 рр. був завідувачем відділення “Прикордонний екологічний контроль” у Природничому коледжі університету. У 2011‒2013 і 2018‒2019 рр. був заступником декана географічного факультету з навчально-виховної і наукової роботи. З вересня 2016 р. виконував обов’язки, а з червня 2018 р. ‒ завідувач кафедри конструктивної географії і картографії.

Наукова робота. Наукові інтереси пов’язані з питаннями картографування, моделювання, обліку, ландшафтного планування, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у межах гірничопромислових територій Західного реґіону України в умовах реструктуризації гірничих підприємств. У коло наукового зацікавлення входять актуальні питання конструктивної географії, ландшафтознавства, ландшафтної екології, геоекології, гідроекології, геоекологічного картографування і моделювання.

Здійснював наукове керівництво держбюджетними науково-дослідними темами: “Трансформація природно-господарських систем гірничопромислових територій” (2008‒2010) і “Оптимізація природно-господарських систем Західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку” (2017–2019).

Виступав (спів)організатором дев’яти наукових конференцій і семінарів. Брав участь у понад 60 міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних з’їздах, конференціях і семінарах.

Автор понад 390 наукових, навчально-методичних, енциклопедичних і публіцистичних праць, у т. ч. 13 монографій, трьох навчальних посібників, 11 методичних розробок, 54 статей у фахових виданнях, 37 статей в закордонних і наукометричних виданнях. Опублікував понад 20 статей до “Екологічної енциклопедії” і 10 статей до “Енциклопедії Сучасної України”.

Скробач Тарас Богданович

Скробач Тарас Богданович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

t.scrobach@dspu.edu.ua

tskrobach@ukr.net

 

Народився  6 грудня 1978 року в м. Дрогобич, Львівської області. В 1995 р.   –  вступив на лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного  університету, який закінчив з відзнакою у 2000 році. Кваліфікація – спеціаліст, інженер лісового та садово-паркового господарства. З 2002 – 2005 р. р. – навчання в аспірантурі (денна форма) при Національному лісотехнічному університеті України. У 2006 р.  захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата сільськогосподарських наук за напрямком 06.03.01. Лісові культури та фітомеліорація.

З 2006 року працював  асистентом кафедри лісових культур та лісової селекції в Національному лісотехнічному університеті України. З 2007р.  –  до сьогодні працює доцентом кафедри екології та географії Дрогобицького  державного педагогічного університету імені Івана Франка та виконує функції заступника декана біолого-природничого факультету з виховної роботи. В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та географії.

Автор наукових праць з лісового господарства, рекультивації та фітомеліорації, агроекології, серед яких  статті, методичні посібники, тези. Основними науковими інтересами є проблематика лісового господарства, садово-паркове будівництво, фітомеліорація та рекультивація.

 

 Сеньків Віктор Миколайович

Сеньків Віктор Миколайович

кандидат технічних наук,доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

v.senkiv@dspu.edu.ua

v_senkiv@ukr.net

 

Народився 2 листопада 1977 року у м. Болехів Івано-Франківської області.

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» (1999). Кандидат технічних наук (2007).З 2000 р. – молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Національного університету „Львівська політехніка”. З 2003 по 2006 р. – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету „Львівська політехніка”. З 2007 р. – працює у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи” за спеціальністю 05.17.01 – Процеси та обладнання хімічних виробництв. З 2007 по 2010 р. – старший викладач кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2010 р. і до сьогодні – доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (до 2014 кафедри екології).

Основні наукові інтереси: екстрагування у системі тверда фаза-рідина, утилізація відходів, оптимізація техногенних екосистем.Автор 53 публікацій, з них 49 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі 17 у фахових виданнях України, 9 у закордонних виданнях та 2 патенти України.

 

Стецула Надія Осипівна

Стецула Надія Осипівна

кандидат біологічних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

n.stetsula@dspu.edu.ua

n.stetsula@gmail.com

 

Народилася 11 жовтня 1976 року (с. Снятинка, Дрогобицький район, Львівська обл.).

У 2002 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.

З 1998 року по 2013 р. – вчитель біології Снятинського навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст.). У 2005 р. встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”, з 2010 р. – “спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання “Старший учитель”.

Кандидат біологічних наук з 01 липня 2010 року. Дисертацію захистила 04 березня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 03.00.16 – екологія.

З 2010 р. по 2012 р. викладач кафедри біології за сумісництвом. У 2012 р. старший викладач кафедри екології. З 2013 р. призначена на посаду доцента кафедри екології та географії.

Член Українського Теріологічного Товариства НАН України (з 2007 р.).

Основні наукові інтереси: фауністичні угруповання, антропогенний вплив, таксономічне різноманіття, структура угруповань хребетних, рідкісні види ссавців.

Автор 32 публікацій, з них 4 навчально-методичного характеру та 28 наукового про склад фауни, структуру і динаміку популяцій гризунів гірських і передгірних екосистем Карпат, переважно Національного природного парку “Сколівські Бескиди”. Брала участь у роботі 16 конференцій та семінарів. За результатами конференцій опубліковано 13 статей і 5 тез.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та географії.

Член Українського Теріологічного Товариства НАН України (з 2007 р.).

Основні наукові інтереси: фауністичні угруповання, антропогенний вплив, таксономічне різноманіття, структура угруповань хребетних, рідкісні види ссавців.

Автор 51 публікації, з них 9 навчально-методичного характеру та 42 наукового про склад фауни, структуру і динаміку популяцій гризунів гірських і передгірних екосистем Карпат, переважно Національного природного парку “Сколівські Бескиди.

 

Микитчин Оксана Іванівна

Микитчин Оксана Іванівна

кандидат географічних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

o.mykytchyn@dspu.edu.ua

omykytchyn@ukr.net

 

Народилася 19 листопада 1984 р. в с. Довге, Стрийського району, Львівської області. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (2006). Кандидат географічних наук (2013). З вересня 2005 до серпня 2006 року – вчитель географії Миртюківської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів Стрийського району, з серпня 2006 до жовтень 2006 року – вчитель географії Стрийської районної вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів.

З 2006 до 2012 року – аспірант кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Моделювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище басейну р. Бережниця (Правобережжя Дністра)” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2015 року – викладач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Автор 43 наукових праць. з них 38 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 16 у фахових виданнях України,  1 у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science), 5 у закордонних виданнях.

Основні наукові інтереси: геоінформаційне моделювання, басейнові геосистеми, заплавно-руслові комплекси, антропогенне навантаження, дешифрування даних дистанційного зондування Землі, оптимізація геоекологічного стану.

 

Слободян Людмила Зеновіївна

Слободян Людмила Зеновіївна

викладач

 

Контактні засоби зв’язку:

l.slobodyan@dspu.edu.ua

ludasl18@ukr.net

 

Народилася 18 листопада 1983 року у с. Станиля Дрогобицького району.

У 2004 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». У 2004 році вступила до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України у м. Львові. Тема дисертаційного дослідження “Сукцесії рослинного покриву техногенних екосистем Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу”. З 2007 року працюю на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси пов’язані з вивченням рослинних угруповань антропогенних та техногенних екосистем, зокрема деградованих екотопів гірничих розробок м. Борислава і м. Стебника, які розташовані в межах Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Такі території не підлягають використанню, а оптимізація їх відбувається тільки шляхом самозаростання та формуванням незональних угруповань рослин.

Досліджено участь деревних видів рослин у процесах самозаростання. Саме така спонтанно сформована деревна рослинність виконує пилозахисну та газопоглиначу функцію, протидіє процесам ерозії, тому її вивчення має практичне значення при розробці техніки рекультивації.

Проведено інвентаризацію флори зазначених техногенних екотопів, оскільки флористичний аналіз є важливим елементом при оцінці використання екологічних ніш рослинами. Вивчено таксономічну структуру видового складу угруповань. Досліджено стенотопні види антропогеннозмінених екосистем Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу.

Проаналізовано демутаційні процеси рослинного покриву Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Охарактеризовано види сукцесій та етапи проходження первинних сукцесій на порушених територіях.

Досвядчинська Мар’яна Романівна

Досвядчинська Мар’яна Романівна

викладач

 

Контактні засоби зв’язку:

dosviadchunska@dspu.edu.ua

maryanados88@gmail.com

 

Народилася 3 серпня 1988 року в с. Унятичі Дрогобицького району Львівської області.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка, біологічний факультет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології загальноосвітньої школи другого та третього ступенів.

 В 2010 році  закінчила магістратуру і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. У 2011 році вступила до аспірантури Інститут біології тварин НААН  України. Тема дисертаційного дослідження «Кисень транспортна функція крові та метаболізм у клітинах легень білих щурів за впливу афлатоксину В1»

З 2011 року працює на посаді викладача кафедри екології та географії.

Основні наукові інтереси: біохімічні механізми впливу афлатоксинів на живі організми, оптимізація екологічної ситуації у Дрогобицькому районі.

 

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри за останні 5 років

 

Бриндзя Ірина Володимирівна
кандидат біологічних наук, завідувач кафедри

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Кучманич Н.Г. Геологія: Методичні матеріали до проведення лабораторних занять / Н.Г. Кучманич, І.В. Бриндзя. − Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. − 2016. − 91 с.

 

Публікації у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science)

 1. Бриндзя І.В. Пластові води Бориславського нафтопромислового району як джерело йоду та брому / І.В. Бриндзя, Н.Г. Кучманич, Г.В. Щемельов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. – 2018. – Вип. 48. С. 62‒70. (База даних Web of Science)

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Kuchmanch N. Environmental assessment of water quality in springs of Drohobych region. / N. Kuchmanch,  Bryndzia// Acta Carpatica. – Rzeszow. 2018. Vol. 29-30. – P. 25-36.
 2. V. Bryndzya. V.V. Grubinko Structural modificacions in cell membranes of bryophyte Amblystegium serpens and Brachythecium mildeanum as indicator of pollution by heavy metals of well water on the territory of Precarpathians / Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Biologia. № 7, 2016. – P. 136-141.
 3. Kuchmanych N., Bryndzia I., Slobodyan L. Estimation for the influence of phenol content in groundwater and surface waters of boryslav on the prevalence of chronic hepatitis. Sustainable development and human health : монографія. Czestochowa, 2020. С. 151–161.(
 4. Mariana Buksa, Uliana Malaniak, Iryna Bryndzia  Рlantation cultivation of forests as a means of increasing the productivity of forests for Drohobych state forestry enterprise. Conference proceedings (student section) series: ss-05/01 isbn 978-83-7542-181-1: Publishing House of Polonia University “Educator”. Czestochowa, 2020. С. 119 – 129.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Бриндзя І. Вміст фотосинтезуючих пігментів у мохоподібних з криниць території Прикарпаття / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Мат-ли ІІ-ї міжнар. науково-практ. конф., 24–25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники : І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 13-14.
 2. Бриндзя І.В. Формування вмісту та перетворення сполук нітрогену у воді криниць (на прикладі Прикарпаття) / Матеріали науково-практичного семінару «Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров’ю». – Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 29-32.
 3. Bryndzia I.V., Kuchmanych N.H. The role of Amblystegium serpens and Brachythecium mildeanum in the change of ammonia content in the Carpathian wells with different type of anthropogenic load. Аcta Carpathica, 27. – – Р.42-48.
 4. Бриндзя І. В., Кучманич Н. Г. Екологічна оцінка річки Тисмениця в межах Дрогобицько-Бориславської агломерації. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжн. наук.-практ. онлайн-конф., присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р., Львів, 2020. С. 159 -165.
 5. Досвядчинська М., Бриндзя І., Коваль К. Гідрологічний стан джерел с. Нагуєвичі. Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 21-24.
 6. Гойванович Н.К, Бриндзя І.В, Івасівка А.С. Моніторинг якості криничних вод Старосамбірського району Львівщини. Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 7(34). С. 151 – 157.

 

Климишин Олександр Семенович
доктор біологічних наук, професор

Перелік публікацій

Підручники

 1. Климишин О.С., Шидловський І.В. Природнича музеологія: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.
 2. Климишин О.С., Шидловський І.В. Природнича музеологія. – Львів, 2017. – 208 с. – (Навчальний посібник). Електронне видання, режим доступу: http://zoomus.lviv.ua/files/nature, вільний.
 3. Климишин О.С. Основи природничої музеології. – LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 177 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Спеціалізація ксилотрофних аскомікотів до деревного субстрату (на прикладі гірських лісових екосистем Сколівських Бескидів) // Праці наук. т-ва ім. Шевченка. Екологічний збірник. – Львів, 2016. – Т. XXXXVI. – С. 139–152.
 2. Климишин О.С., Сичак Н.М.Таксономічна структура колекційних фондів родини Orchidaceae у провідних гербаріях Львова. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(4): 379–388.
 3. .Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Аналіз ксилотрофної аскомікобіоти (Аscomycota) об’єктів ПЗФ Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2017. – Вип. 33. – С. 143–152.
 4. Климишин О.С., Савицька А.Г. Історія становлення і сучасна структура бріологічного гербарію Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2018. – Вип. 34. – С. 19–28.
 5. Климишин О.С., Гураль Р.І. Портал державного природознавчого музею нан україни в мережі інтернет // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 23–28.
 6. Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів (Аscomycota) мертвого букового субстрату // Щорічник Інституту екології Карпат НАН України “Наукові основи збереження біотичної різноманітності”. – Львів, 2016. – Т. 7 (14). – № 1. – С. 11–26.
 7. Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів гірських лісових екосистем // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2016. – Вип. 32. – С. 49–60.
 8. Климишин О.С., Савицька А.Г. Бріологічний гербарій Державного природознавчого музею НАН України та його созологічна складова // Вісник Львівськ. у-ту. Сер. біол. – 2018. – Вип. 78. – С. 174–177.
 9. Климишин О.С. Історія видавничої діяльності Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2019. – Вип. 35. – С. 145–148.
 10. Климишин О. С. Природничі музеї: показники ефективності та критерії оцінювання / Дзюбенко Н. В., Климишин О. С., Бокотей А. А. // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2020. – Вип. 36. – С. 15-20.
 11. Климишин О. С. Розробка і реалізація спеціальних природничомузейних освітніх програм та проектів / Климишин О. С., Позинич І. С. // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2020. – Вип. 36. – С. 21-26.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Климишин О.С. Роль музейної освітньої діяльності у вихованні екоцентричної свідомості населення // Праці наукової конференції “Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку” (Київ, 7–8 жовтня 2019 року). – Київ, 2019. – С. 279–280.
 2. Климишин О. Участь ксилотрофної аскомікобіоти у процесах деструкції відмерлої деревини у лісах Сколівських Бескидів / О. Климишин // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). – Львів: Простір-М, 2020. – С. 221-225 (0,50 др. арк.); 1,0
 3. Климишин О. С. Музейна справа як особлива сфера науки та культури / О. С. Климишин, Н. В. Дзюбенко // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.] : матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Україна, м. Київ, 11 вересня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 67-75 (0,40 др. арк. / 0,10 др. арк арк.) 0,9;
 4. Климишин О .С. Застосування інноваційних педагогічних технологій в музеях природничого профілю / О. С. Климишин, І. С. Позинич // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи : матеріали VIII науково-практичної конференції (Україна, м. Київ, 1-2 жовтня 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : ТОВ «КАПІТАЛДРУК», 2020. – С. 63-65.
 5. Климишин О. С. Проведення уроку на тему «Адаптації» на базі музейної експозиції «Мистецтво виживання» / Позинич І. С., Климишин О. С. // Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 19 березня 2021 р.). Київ, 2021. С. 172-180. URL: https://openscilab.org/ru/?p=3510

 

Скробач Тарас Богданович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Скробач Тарас,Головчук Марія. Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник до виконання практичних робіт / Тарас Скробач, Марія Головчук. ‒ Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, 2017. – 64 с.
 2. Скробач Т.Б.,Гриник Г.Г., Шпек М.П. Картографія з основами топографії: методичні матеріали до проведення лабораторних занять / Т.Б. Скробач, Г.Г.Гриник, М.П.Шпек. – Дрогобич: Ред. вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, – 2017. –  96 с

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Mykytchyn O.I. Modeling the forest cover transformation based on cartographic sections for different periods. / O.I. Mykytchyn, B. Skrobach// Acta Carpathica. Vol.27., 2017  P.48-54
 2. Stasуk Irуna, Dmуtryshyn Bogdan, Taras Skrobach The role of objects of the nature reserve fund for the sustainable development of ukrainian forestry // Smart Society, Czestochowa 2-3 April, SS-05/01, P.47-52.
 3. Andrіy Letnyаnchуn, Roman Mah, Taras Skrobach Plantation cultivation of forests as a means of increasing the productivity of forests for drohobych state forestry enterprise, // Smart Society, Czestochowa 2-3 April, SS-05/01, P.112-119.
 4. Heorhiy Hrynyk, Andriy Zadorozhnyy, Taras Skrobach, Olena Hrynyk. Features of aboveground phytomass structure of beech forest stands in Polonynsky Range of the Ukrainian Carpathians. // Acta Carpathica 33-34. – – P.  5 -17.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Цайтлер М.Й. Формування піонерних екосистем на відвалах Бориславського озокеритового родовища у системі едафотоп-фітоценоз / М.Й. Цайтлер, Т.Б. Скробач// Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 211-220.
 2. Тимочко І.Я. Вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. та їхні потенційні біологічні запаси у різних типах лісу в умовах Передкарпаття / І.Я. Тимочко, О.М. Гриник, Ю.А. Мельник, Т.Б. Скробач// Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 93-102.
 3. Микитчин О.І. Трансформація лісового покриву в басейновій геосистемі річки Бережниця / О.І.Микитчин, Т.Б. Скробач// Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28.5. – С. 332-400.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Владислав Кислюк, Олена Гриник, Володимир Кислюк, Тарас Скробач. Залежність врожаю калини звичайної (Viburnum opulus L.) від лісівничо-таксаційних показників деревостану // Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Віктор Сеньків. ‒ Дрогобич: Редакційновидавничий відділ Дрогобицького державного педа-гогічного університету імені Івана Франка, 2018. ‒  С. 155-159.
 2. Тарас Скробач. Перспективи плантаційного лісовирощування в умовах ДП “Дрогобицьке лісове господарство”. Матеріали ІV Міжнародної  науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» 27–28 жовтня 2020 р, м. Дрогобич. С.41-43.
 3. Скробач Т.Б.Про доцільність створення дендропарку біолого- природничого факультету ДДПУ імені Івана Франка у місті Дрогобич. / Т.Б. Скробач //Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, НЛТУ України, 2019. – С. 66-67.

 

Сеньків Віктор Миколайович
кандидат технічних наук, доцент

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Сеньків В.М.Урбоекологія: Методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*”/ В.М. Сеньків, Н.О. Стецула, А.Г. Дзюбайло,. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 2. Сеньків В. М.Методичні рекомендації доо проведення навчальної польової практики комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика): для студентів напряму підготовки 6.040104 “Географія” / О.І. Микитчин, В.М. Сеньків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 3. Сеньків В.М.,Техноекологія: Методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*”/ В.М. Сеньків, – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 58 с.

Публікації у монографіях

 1. Senkiv V.M.Sugar substitutes and their effect on human body / N.O. Stetsula, M. Senkiv, V.O. Obukh, B. Wanot // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Health and nutrition”, edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 68-80. (0,93/0,42 др.арк.)
 2. Senkiv V.M.Baking сharacteristics of winter wheat grain depending on elements of cultivation technology / A.G. Dzyubajlo, M. Senkiv, L.Z. Slobodian // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Health and nutrition”, edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 143-155.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Senkiv V.M.Formation of the lupine narrow-haired symbiotic potential depending on the cultivation technology elements / Dzyubajlo A.G., Senkiv V.M., Peregrym O.R. // Acta Carpatica. – 2017. – vol. 27. – P. (0,37 др. арк).
 2. Senkiv V.M.The effect of cultivation technology elements on the formation of the soybeans symbiotic potential / Dzyubajlo A.G., Senkiv V.M. // Acta Carpatica. – 2017. – vol. 26.
 3. Senkiv V.Design improvement of the extra cleaning and disinfection systems at the CE „Drogobychvodokanal”. /  Senkiv, M. Lydun // Acta Carpatica. – Rzeszow. 2018. Vol. 29-30. – P. 43-52
 4. Viktoriia Zholobetska, Viktor Senkiv Waste manegement in consumer goods industry / Smart Society. Conference Proceedings (Student Edition). – 2020. – P. 156-164
 5. Viktor Senkiv,Marta Lydun Design improvement of the extra cleaning and disinfection systems at the CE „Drogobychvodokanal” // Acta Carpatica. – 2018. – vol. 29. – P. 43-52.
 6. Viktor Senkiv, Mariia Kravtsiv Sustainable development in the water supply and water supply system / Acta Carpatica. – 2019. – vol. 31-32. – P. 34-43
 7. Dzyubajlo A.G., Senkiv V.M., Peregrym O.R. Formation of the lupine narrow-haired symbiotic potential depending on the cultivation technology elements /  // Acta Carpatica. – 2017. – vol. 27. – P. 89-96
 8. Dzyubajlo A.G., Senkiv V.M. The effect of cultivation technology elements on the formation of the soybeans symbiotic potential /  // Acta Carpatica. – 2017. – vol. 26. – P.
 9. Senkiv V.M. Besedina O. Introducing the systems with open access to information about the environmental state – comparing ukrainian and european experience/ // Acta Carpatica. – 2016. – vol. 23. – P. 147-152

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. В.М Сеньків. Організація лабораторного практикуму з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» / Молодь і ринок. – 2015. – №9(128). – С. 108-112.
 2. А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, Л.Є. Андрейко, М.І. Головчук Формування продуктивності пшениці ярої_в умовах Передкарпаття / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип. 24. Частина 1., 2016. – С. 62-68
 3. В.М Сеньків. Характеристика впливу нафтовидобутку на довкілля в межах Битківського родовища / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – Спец. випуск. – Камянець-Подільський. – С. 163-165.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Сеньків В.М.Особливості викладання засад здорового способу життя у курсі «Екологія людини» / В.М. Сеньків, Р. Мах // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Дрогобич: Посвіт, 2018.
 2. Сеньків В.М., Мах Р. Особливості викладання засад здорового способу життя у курсі «Екологія людини» / Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Дрогобич: Посвіт, 2018.
 3. Сеньків В.М. Використання комп’ютерних технологій під час викладання екологічних дисциплін  /В.М. Сеньків Використання комп’ютерних технологій під час викладання екологічних дисциплін. // Зб. мат. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. –Дрогобич, 2016. – С.135-137

 

Стецула Надія Осипівна
кандидат біологічних наук, доцент

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Стецула Н.О. Біоекологія: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт [для студентів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*] / Надія Стецула // Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 2. Стецула Н.О. Біоекологія: підручник [для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»] / Надія Стецула // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. 114 с.
 3. Стецула Н.О. Охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу: навчально-методичний посібник / Н.О. Стецула, Л.З. Слободян // Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 55 с.
 4. Сеньків В.М. Урбоекологія: методичні вказівки до проведення практичних робіт [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*” ] / В.М. Сеньків, Н.О. Стецула// Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 88 с.
 5. Стецула Н.О.Методика викладання екології: навчальний підручник / Надія Стецула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 168 с.
 6. Стецула Н.О.Охорона атмосферного повітря: методичні рекомендації до виконання практичних робіт / Надія Стецула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017 – 98 с.
 7. Стецула Н.О.Методичні рекомендації до проведення пропедевтичної практики [для студентів напрямок підготовки 6.040104 Географія*] / Н. Стецула, Г. Ревак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького дер жавного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с.
 8. Стецула Н.О.Екологія / геоекологія : метод. посіб. до самос. роб. для студ. / Надія Стецула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 48 с.

Публікації у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Zoltán Barkaszi, Yaroslav Dovhanych, Nelia Koval, Nadia Stetsula, Igor Zagorodniuk & Volodymyr Pushchak. Diversity and habitat preferences of muroid rodents (Rodentia, Muroidea) in the Ukrainian Eastern Carpathians. Biologia (2021). Volume 76. Issue 9, 2021. (База даних Scopus).

Публікації у монографіях

 1. Stetsula N.O. Перспективи та принципи популяційних досліджень зооценозів (на прикладі мікротеріофауни Українських Карпат) / O. Stetsula // Anthropogenic factors of develop on the natural environment of the example of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. Monograph edited by Janusz R. Rak.  Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.  Brzozow. 2014. рр. 256–265.
 1. Stetsula N.O. Sugar substitutes and their effects on the human body / O. Stetsula, V.M. Senkiv, V.О. Obukh, B. Wanot // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Helth and nutrition”, edited by Nadiya Scotna. – Drogobych: Posvit, 2018. –  S. 68-81.
 2. Stetsula N., Pisotska L., Yevdokymenko N., Stakhiv V. Kirlianography of bioelectric  properties in plants / Stetsula, L. Pisotska, N. Yevdokymenko, V. Stakhiv. // Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 4. “Health and Nanobiotechnology”, edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych: Posvit, 2020. Р. 161-173.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Stetsula N.O. To the ecological culture through ecological education / O. Stetsula, S.B. Pavliukh // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2015. – Vol. 24. – рр. 217–222.
 2. Stetsula N.O. Adventives species in regional theriofauna / O. Stetsula,P. Dudych // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2017. – Vol. 27. – S. 229–235.
 3. Stetsula N. Hydromineral base of Skhidnytsya deposit / Stetsula, A. Priyma, Ju. Bratkovskaya //  Acta Carpatica. Rzeszow. 2019. Vol. 31-32. P. 25-36.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Стецула Н.О. Природоохоронний статус раритетних ссавців Передкарпаття / Н.О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2015. – № 1 (62). – С. 137 – 144.
 2. StetsulaN. Diversity of Muroid Rodent Communities in Key Habitats of the Skole Beskids (Eastern Carpathians) /  Stetsula, Z. Barkasi, I. Zagorodniuk / Ecology and geography of mammals // Proceedings of the Theriological School. – 2016. – Vol. 14. – S. 139–146.
 3. Стецула Н.Методика формування географічних компетентностей у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Стецула, Г. Мельник // Молодь і ринок. – 2017. – № 6. – С. 89 – 94.
 4. Стецула Н.Формування картознавчих компетентностей учнів на уроках географії / Н. Стецула, Г. Коссак // Молодь і ринок. – 2017. – № 11 (154). – С. 41–46.
 5. Стецула Н.О. Динамічна компонента у складі теріофауни Сколівських Бескид (Українські Карпати) / Н. Стецула // Theriologia Ukrainica. — 2019. — Т. 17. — С. 43–54.
 6. Стецула Н.О. Екологізація освіти як ключова тенденція сталого розвитку суспільства. Молодь і ринок №6–7 (185–186), 2020. С. 115-121.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Стецула Н.О. Різноманіття екосистем на території Дрогобицького району / Н. Стецула, В. Пилипів  // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету / упоряд. Галина Кречківська. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 . – С. 6 – 11.
 2. Стецула Н.О. Екологічна стежина “Алеями парку села Снятинка” / Н.О. Стецула, А. Бунь // Матеріали ІХ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упор. Матис М.М., Слободян Л.З., Бриндзя І.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2017. – С. 59-61.
 3. Стецула Н.О. Алгоритм обліку дрібних ссавців пастко-лініями в різних типах лісових екосистем / Н.О. Стецула // Методики обліку теріофауни. Упорядники: І. Загороднюк, І. Дикий. Українське теріологічне товариство НАН України. Київ, Львів, Луганськ: 2009. 70-80 с. (Novitates Theriologicae. Pars 7).
 4. Стецула Н. Таксономічне багатство мікротеріофауни Дрогобиччини / Надія Стецула, Юрій Деркач // Сучасні проблеми біології, хімії та екології / упор. Галина Кречківська. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 14–25.
 5. Стецула Н.О. Механізми гомоестазу природних систем / Н.О. Стецула // Ювілейна LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. К.: НТУ, 2019. С. 119.
 6. Стецула Н.О. Найбільша кішка у фауні України та Європи / Н. Стецула, А. Костишин, В. Бунь, І. Середня //. Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. Дрогобич, 2019. С. 39‒41.
 7. Стецула Н.О. Зубр в Україні: сьогодення і майбутнє / Н. Стецула, І. Климишин, І. Ях, Н. Пилип, А. Брильовський, Р. Бунь //  Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. Дрогобич, 2019. С. 48‒50.
 8. Стецула Н.О. Хижаки в Україні: співжиття людини та дикої природи / Н. Стецула, Л. Брильовська, І. Лепак, В. Брильовський // Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. Дрогобич, 2019. С. 50‒52.
 9. Стецула Н.О. Впровадження STEM-освіти на уроках географії / Н. Стецула, Н. Новикова, У. Маланяк, Н. Ліснянська // Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 169-173.
 10. Стецула Н.О. Квест як вид позакласної роботи з географії / Н. Стецула, О. Величко, О. Столяр //   Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 159-163.
 11. Стецула Н.О. Биоэлектрические функции растений / Н. Стецула, Л. Песоцкая, В. Стахив //    Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 90-93.
 12. Стецула Н.О. Роль екологічної освіти у підготовці вчителя природничих дисциплін / Н.О. Стецула // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 175 с.

Збірники

 1. Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів упор. Надія Стецула, Василь Стахів // Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 150 с.
 2. Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Віктор Сеньків. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 285 с.
 3. Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 174 с.

 

 

Микитчин Оксана Іванівна,
кандидат географічних наук, доцент

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Микитчин О.І.Методичні рекомендації до проведення навчальної польової практики комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика. / О.І. Микитчин, В.М. Сеньків. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 2. Микитчин О.І.Геоінформаційні технології в географії: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт в програмному забезпечені Digitals. / Оксана Микитчин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 58 с.
 3. Микитчин О.І.Економічна і соціальна географія України”: методичні рекомендації до проведення практичних робіт. / Оксана Микитчин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 80 с.
 4. Микитчин О.І.Основи теорії суспільної географії: методичні рекомендації до проведення практичних робіт. / Оксана Микитчин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 60 с.
 5. .Микитчин О.І. Геоінформаційні системи в екології : методичні рекомендації до проведення практичних робіт. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету               імені Івана Франка, 2021. 90 с.

Публікації у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science)

 1. Kovalchuk I.P., Г.Geoinformation modeling of antropogenic transformation of the basin geosystems (case study of Dnister right tributaries)/ I.P. Kovalchuk, I. Mykytchyn, A.I. Kovalchuk // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. – 2019. – Вип. 51. С. 124‒139.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Микитчин О.І.Моделювання ступеня антропогенного навантаження в розрізі адміністративних одиниць (на прикладі Стрийського району Львівської області) / О.І. Микитчин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки. – Херсон, 2016 – Вип 5. – С. 95-100.
 2. Микитчин О.І.Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя дністра). / О. І. Микитчин, О.І. Микитчин // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 5. – С 62-76.
 3. Микитчин О.І.Трансформація лісового покриву в басейновій геосистемі річки Бережниця / О.І. Микитчин, Т.Б. Скробач// Науковий вісник НЛТУ України. Том 28. №5 – Львів, 2018. – С. 32-40.
 4. Микитчин О.І.Заплавно-русловий комплекс малої річки : оцінка стану, оптимізаційні заходи / І.П Ковальчук., О.І. Микитчин, Ю.М. Андрейчук, Є.А. Іванов // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Науково-виробничий журнал. № 1-2. 2016. – С. 82-91.
 5. Микитчин О.І. Величко О.О. Аналіз сільськогосподарського освоєння території Дрогобицького району засобами ГІС. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки  Суми, 2020. Том 2. Вип.1. С. 142-152.
 6. Ющенко Ю., Пасічник М., Білоконь М., Николаєв А., Микитчин О.Дослідження сучасного стану антропогенної трансформації молодого річкового ландшафту Пруту (в межах Чернівецької області). Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. Вип. 824: Географія. c.55-63.

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Kovalchuk I.P. Assesment of minor rivers flood-plain and stream-way complex condition (case study of the Berezhnytsya River, Dniestr basin) / I.P.Kovalchuk, I.Mykytchyn,Ju.M. Andreychuk, E.A. Ivanov, B.S. Zhdanyuk / GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 4, No. 2 (2016), 61-68. Semi-Annual Journal eISSN 2449-9706, ISSN 2353-4524, DOI: 10.5281/zenodo.223916
 2. Mykytchyn O.I. Modeling the forest cover transformation based on cartographic sections for different periods. / O.I. Mykytchyn, T.B. Skrobach // Acta Carpathica. Vol.27.201748-54
 3. Микитчин О.І. Роль геоінформаційних систем в професійній підготовці вчителів географії. Pedagogical culture and professionalism of teachers of biology, ecology, geography, geology, chemistry and physics. Lublin, 2021. C.36-39.

Публікації у наукових виданнях

 1. Микитчин О.І. Геоінформаційне моделювання рельєфу басейнової геосистеми р. Бережниця для оптимізації природокористування / О.І. Микитчин, // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ міжнародної конференції (26-28 вересня 2018 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 76-77. (0,17 др. арк.)
 2. Ковальчук А.І. Стан річково-басейнової системи Бистриці (басейн Дністра, івано-Франківська область) та його відображення у створюваному геоекологічному атласі / А.І. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, І.П. Ковальчук, О.І. Микитчин// Картографія та вища школа : сучасний стан і стратегія розвитку : матеріали IV Міжнародної конференції, присвяченої 180-річчю кафедри геодезії та картографії (Київ, 27-28вересня 2018 р) /гол. ред. колегії Я.Б.Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – С. 52-55 (0,17 / 0,077 др. арк.)
 3. Микитчин О.І., Ковач Х.І. Аналіз міграційних процесів Львівської області. Збірник матеріалів І Всеукраїнської заочної наукової конференції, присвяченої 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, 8 грудня 2020 р. С. 122-126.
 4. Микитчин О.І., Юкал Д.О. Демографічний стан Львівської області. Збірник матеріалів І Всеукраїнської заочної наукової конференції, присвяченої 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, 8 грудня 2020 р. С. 127-131.
 5. Пісоцька І.М., Микитчин О.І. Несприятливі фізико-географічні процеси на території Львівської області. Збірник матеріалів І Всеукраїнської заочної наукової конференції, присвяченої 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, 8 грудня 2020 р. С. 139-143.
 6. Маланяк У.М, Кіт М.Г., Микитчин О.І. Геоінформаційне моделювання освоєності території Дрогобицького району Львівської області. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2020.  С. 288-291

 

Слободян Людмила Зеновіївна
викладач

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Цайтлер М.Й., Слободян Л.З. Основи екології: Навчальний посібник. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 232 с.
 2. Цайтлер М.Й. Стратегія сталого розвитку: методичні рекомендації до практичних занять. / М.Й. Цайтлер , Л.З. Слободян – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 48 с.
 3. Цайтлер М. Заповідна справа: методичні рекомендації до практичних занять / М. Цайтлер, Л. Слободян.– Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 88 с.
 4. Дзюбайло А.Г., Слободян Л.З. Загальне землезнавство: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія”. Дрогобич: ДДПУ, 2016. 80 с.
 5. Цайтлер М., Слободян Л.Загальна екологія: навчальний посібник до виконання практичних робіт. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 120 с.

Публікації у монографіях

 1. Dziubailo A. Baking characteristics of winter wheat grain depending on elements ofcultivation technology / A. Dziubailo, V. Senkiv,  Slobodian // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. Health and nutrition, edited by NadiyaScotna. ‒ Drohobych: Posvit, 2018. ‒ S. 143 ‒ 155.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Кагало О.О. Демутаційні процеси в рослинному покриві техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / О.О. Кагало, Л.З. Слободян // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т.8, Вип.1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – С. 82 – 88

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Kuchmanych N.,Bryndzia I., Slobodyan L. Estimation for the influence of phenol content in groundwater and surface waters of Boryslav on the prevalence of chronic hepatitis. Sustainable development and human health. Czestochowa, 2020. С. 151–161.
 2. Slobodyan L.Rare and azonal plants species in the conditions of technogenic ecosystems of Lviv Precarptathian / Lyudmyla Slobodyan // АctaCarpathica. – № 27, 2017. – С. 67 – 72

Публікації у наукових виданнях

 1. Кравчук Н. Аналіз природно-заповідного фонду Стрийського району Львівської області та його репрезентативність. / Н. Кравчук, Л.З. Слободян// Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2019.–  С. 26-28.
 2. Кравчук М. Використання рослин з фітонцидними властивостями. / М. Кравчук, Л.З. Слободян// Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2019. – С. 33-35.
 3. Слободян Л.З.Созологічна оцінка деяких фітоценозів техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л.З. Слободян // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства”. – Тернопіль: Крок, 2017. – С.104 – 10 6
 4. Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали X Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. Матис М.М., Слободян Л.З., Бриндзя І.В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 140 с.
 5. Кагало О.О., Слободян Л.З., Андрєєва О.О., Сичак Н.М. Анотований конспект судинних рослин техногенних екотопів гірничо-видобувного генезису Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу (Львівська область). Наукові основи збереження біотичної різноманітності. 2017. Том 8(15), № 1. С. 237 ‒ 282.
 6. Слободян Л.Фітоіндикація засоленості субстрату в межах техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті”. Ченстохов – Ужгород Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 25 – 26
 7. Слободян Л.Перспективи фітомеліорації девастованих територій Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 17 – 18
 8. Слободян Л.З.Созологічна оцінка деяких фітоценозів техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства”. Тернопіль: Крок, 2017. С.104 – 106
 9. Слободян А.,Слободян Л. Проблеми поводження з твердими побутовими відходами в сільській місцевості. Матеріали X Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції “Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття”. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. С.116 – 119
 10. Слободян Л., Романчак А. Аналіз природно-господарського потенціалу лісів ДП “Боринське Лісове господарство”. Тези науково-практичної конференції Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі “Екологія та екологічна безпека”. Полтава, 2017. С. 36 – 37
 11. Слободян Л.З.,Гребенач А. Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку регіону. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. 2018. С. 187 – 190
 12. Слободян Л.,Доскіч В. Трансформованість біогеоценотичного покриву в межах Дрогобицької агломерації. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку”. Дрогобич, 2020. С. 44‒47.

 

Досвядчинська Мар’яна Романівна
викладач

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Дзюбайло А.Г. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: методичні вказівки до самостійної роботи / А.Г. Дзюбайло, М.Г. Кіт, М.Р. Досвядчинська.– Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 102 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Antonyak H., Olijnyk Cl., Dosviadchynska M. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes Вісник Львівського університету..– 2015. – Серія біологічна. – Вип. 69. – С. 41 – 48.

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Dosviadchynska, M., Antonyak, H. (2019). Еffect of acute intoxication with aflatoxin b1 on the antioxidant system in red blood cells and lung cells of white rats. scientific journal of polonia university, 34(3), 84-90
 2. Antonyak H., Dosviadchynska Mycotoxinsn food and feed anti-mycotoxigenic effect of herbal peparations / H. Antonyak., Dosviadchynska M. // State of environment and human health.Czestochowa. 2019. – 36-51.
 3. Mariia Vyshotravka, Liudmyla Yurchak, Svitlana Voloshanska, Mariana Dosvyadchynska. Determination of hydrochemical parameters of the river Stryi and their role in water supply. Conference proceedings (student section). Series: SS-05/01 ISBN 978-83-7542-181-1 Edited by Svitlana Voloshanska, Svitlana Monastyrska, Nataliia Hoivanovych. Publishing House of Polonia University “Educator” Czestochowa, PL. Р. 100-106.

Публікації у наукових виданнях

 1. Досвядчинська М.Р. Енергетичні рослини – альтернативне джерело енергії / М.Р. Досвядчинська, Коваль К.В.// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів: Сучаснийстан і перспективи розвитку біо-й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. – 141-144 с.
 2. Досвядчинська М.Р. Дяків Я Охорона лікарських рослин/ Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів: Сучаснийстан і перспективи розвитку біо-й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. – 144-147с.
 3. Рудавська Ю. Визначення рівня фізичного здоров҆я учнів. ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА – ВИБІР XXI СТОЛІТТЯ // Матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. Слободян Л.З., Досвядчинська М.Р. ‒ Дрогобич:ДДПУ, 2019. ‒ С. 46-48.
 4. Козловська М. Основні правила сортування сміття.  ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА – ВИБІР XXI СТОЛІТТЯ // Матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. Слободян Л.З., Досвядчинська М.Р. ‒ Дрогобич: ДДПУ, 2019. ‒ С. 71 – 73.
 5. Досвядчинська М., Бриндзя І., Коваль К. Гідрологічний стан джерел с. Нагуєвичі. Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 21-24.