↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Стецик Розалія Дмитрівна

 1. Стецик, Розалія Дмитрівна Фізіологія рослин [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. біол. ф-ту / Розалія Дмитрівна Стецик, Ярослава Ярославівна Павлишак ; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 42 с.
 2. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія та біохімічні основи спорту”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 77 с. Монастирська С.С.(С. 1-38), Стецик Р.Д.(С. 39-77).
 3. Павлишак Я., Стецик Р. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 42с. Павлишак Я.(С. 1-21), Стецик Р.(С. 22-42).
 4. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія” для студентів ОКР „Бакалавр” напрямів підготовки „Біологія” та „Хімія”. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 96 с.
 5. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Біохімія: методичні вказівки до лабораторних занять (для студентів напряму підготовки „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористувагння”) / Монастирська С., Стецик Р. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 53 с. (3,25 д.а.);
 6. Стецик Р., Кавчак В. Різноманітність та поширення ранньоквітучих рослин Хустського району // Acta Carpatica – 2014. – С. 127 – 133 (0,25 д.а.);
 7. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23 (0,3 д.а.)
 8. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23. (0,3 д.а.)
 9. Зубрицька О., Стецик Р., Волошанська С. Дослідження антиоксидантної активності у екстрактах ялівцю звичайного (Juniperus communis) // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 159-165 (0,3 д.а.)
 10. Чубик З., Монастирська С., Стецик Р., Кунда-Пронь І. Цитологічна оцінка токсичності техногенно деградованих грунтів Прикарпаття” // Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів „Молодь і поступ біології” (Львів, 20-23 квітня 2015 року) / Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 235-236 (0,05 др. арк.);
 11. Стахів Л.Г., Стахів В.І., Стецик Р.Д. Впровадження аудіовізуально-кінестетичних методів навчання ВНЗ під час проведення занять з природничих дисциплін / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі” (ХХІІ Каришинські читання, 21-25 травня 2015 року). – Полтава, 2015. – С. 194 – 196. (0,19 д.а.)
 12. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Стан поінформованості школярів дрогобицького регіону щодо медико-біологічних аспектів захворювання на туберкульоз. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 138 – 143 (0,25 д.а.).
 13. Павлишак Я.Я., Стецик Р.Д. Ботаніка з основами фізіології рослин. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Екологія».  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 144с. (9 д.а.).
 14. Монастирська С., Стецик Р. Дендрофлора міста Дрогобича та її збагачення // Acta Carpathica 23. – 2015. – С. 53 – 60 (0,33 д.а.)
 15. Монастирська С., Стецик Р., Кореновська Н. Особливості відтворення Anemona nemorosa L. в умовах Передкарпаття // Acta Carpatica 24. – 2015. –  С. 177 – 188
  (0,5 д.а.);
 16. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 17. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 18. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантних властивостей деяких лікарських рослин Дрогобицького району // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень», присвяченої 100-річчю ДСЛР ( 14-15 липня 2016 р.). – Полтава, 2016. – С. 178 – 181 (0,17 д.а.)
 19. Губаль О., Стецик Р. Поширення та різноманітність лікарських рослин Хустського району Закарпатської області / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип. VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 128 – 136. (0,29 д.а.)
 20. Дрозд І.Ф., Стецик Р.Д. Перспективи використання Linum grandiflorum в декоративному озеленені / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 28 – 29. (0,08 д.а.)
 21. Монастирська С., Кузьмак М., Стецик Р. Аналіз стану ендокринних порушень дитячого населення Дрогобицького району // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С.333 –  337. (0,21 д.а.);
 22. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л., Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. – Promoting healthy lifestyle: health audenvironment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 239 – 251  (0,09 д.а.).
 23. Монастирська С., Волошанська С., Стецик Р. Клініко-лабораторні методи досліджень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 64 с. (1,33 д.а.).
 24. Monastyrska S., Stetsyk R., Korenovska N. Seed productivity of Anemone nemorosa in the conditions of Subcarpathia // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 56 – 63 (0,11 д.а.)