↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Шпек Микола Петрович

 1. Шпек, Микола Петрович Фітопатологія [Текст]: метод. вказ. до лаборат. роб. : для студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія” денної ф-ми навч. /Микола Петрович Шпек, Василь Мирославович Матис; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014.– 56 с.
 2. Шпек, Микола Петрович Ґрунтознавство [Текст] : метод. вказівки до лаб. занять для фах. ОР “Баклавр” напр. підгот. 6.040106. “Екологія, охорона навкол. середовища та збаланс. природокористування” / Микола Петрович Шпек, Інеса Федорівна Дрозд, Тарас Богданович Скробач ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 89 с.
 3. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.ФОснови сільського господарства: навч. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.); Шпек М.П.(С. 1-27), Матис В.М.(С. 28-55), Дрозд І.Ф.(С. 56-82).
 4. Шпек М.П. Робочий зошит для проведення лабораторних робіт з курсу „Грунтознавство. Частина ІІ” для студентів напряму підготовки „Екологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 32 с.
 5. Шпек М.П., Матис В.М. Фітопатологія: Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 57с.
 6. Шпек М.П., І. Ф. Дрозд, Т. Б. Скробач. Ґрунтознавство : методичні вказівки до лабораторних робіт [для фахівців ОР «Бакалавр» напряму підготовки «6.040106. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –  90с. (5,6 д.а.)
 7. Марія Коваль, Микола Шпек. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність нагідок лікарських в умовах Передкарпаття України // Acta Carpatica – 2013. – С.85-89. (0,25 д.а.);
 8. Шпек М., Гункевич М., Кузан І. Вплив біологічних препаратів на кількісні показники Anacyclus purethrum в умовах Передкарпаття України // Acta Carpatica – 2014. – С.53 – 59. (0,25 д.а.)
 9. Шпек М., Стахів В., Мушинська О. Вплив агробіологічних факторів на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття України // Acta Carpatica – 2014. – С.37 – 43. (0,25 д.а.)
 10. Шпек М., Стахів В., Павлишак Я., Литвин О. Вплив комплексного мінерального добрива «Еколіст» на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття України // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Львів: Львів.нац.аграр.ун-т, – №19. – С.55-59 (0,2 д.а.);
 11. Шпек М., Коссак Г., Литвин О. Вплив на продуктивність насіння ріпаку ярого біологічних препаратів (гаупсину і триходермину) та термінів їх внесення // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Львів: Львів.нац.аграр.ун-т,  – №19. – С.65-70 (0,25 д.а.)
 12. Шпек М.П., Матис В.М. Дрозд І.Ф. Фітопатологія : курс лекцій: навч. посіб. (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040102 „Біологія”). – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 110 с. (6,5 д.а.)
 13. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.,  Ковальчук Г., Стахів Л. Таксаційна інвентаризація зелених насаджень території санаторію «Молдова» м. Трускавця // Acta Carpathica 23. – 2015. – C. 113 – 120 (0,33 д.а.)
 14. Коссак Г., Стахів В., Шпек М. Екологічне виховання учнів на уроках біології із використанням місцевого матеріалу // Acta Carpathica – 2015. – C. 133 – 138
  (0,25 д.а.)
 15. Коссак Г., Шпек М., Стахів В. Вплив біологічних препаратів на кількісні показники ромашки лікарської в умовах Передкарпаття України // Acta Carpathica – 2015. – С. 112 – 117 (0,25 д.а.)
 16. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.  Біологічні особливості та шкідливість борщівника Сосновського (Heracleum sosnowskyi) // Acta Carpathica 24. – 2015. –
  С. 261 – 266 (0,25 д.а.)
 17. Lupak O., Antonyak H., Shpek M. Efficiency of implementing growth regulators during Calendula officinalis L. cultivation of the sort „Poliova krasunia” // Acta Carpathica 23. – 2015. – 47 – 51 (0,21 д.а.)
 18. Лупак О. М., Шпек М. П., Антоняк Г. Л. Формування продуктивності Calendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – 2016. – № 20. – С. 60 – 65. (0,25 д.а.)
 19. Лупак О.М., Шпек М.П., Антоняк Г.Л. Вивчення впливу біостимуляторів росту на фотосинтетичний апарат рослин Calendula officinalis L. / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.106 – 107. (0,08 д.а.)
 20. Стахів В.І., Кравців Р.Й., Коссак Г.М., Шпек М.П., Босак В.М. Особливості екології та розповсюдження слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території м. Дрогобича / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 77 – 79 (0,13 д.а.)
 21. Коссак Г.М., Шпек М.П., Стахів В.І. Цілісний вплив виховання на формування екологічних переконань в учнів на уроках біології / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 125 – 127 (0,13 д.а.)
 22. Литвин О. Ф., Дудар І. Ф., Бомба М. І., Дудар О. О., Шпек М. П. Створення нових сортів картоплі як напрям одержання екологічно чистих продуктів харчування // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 121 – 124. (0,17 д.а.)
 23. Шпек М. П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. 2017. – 98 с. (2,12 д.а.)
 24. Скробач Т.Б., Гриник Г.Г., Шпек М. П. Картографія з основами топографія: методичні матеріали до проведення лабораторних занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. 2017. –96 с. (2,0 д.а.)
 25. Коссак Г., Шпек М., Кузьмак М. Поетапність у формуванні цілісних переконань в учнів у процесі вивчення біології у загальноосвітній школі // Acta Carpathica – 2017. – C. 37 –41 (0,07 д.а.)
 26. Дрозд І., Шпек М., Лупак О., Литвин О. Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України // Вісник Львівського Національного аграрного університету: агрономія. – – №21.  – С. 142-147. (0,07 д.а.)
 27. Лупак О.М., Шпек М.П., Антоняк Г.Л. Вплив біостимуляторів росту на фотосинтетичний апарат та продуктивність Calendula officinalis L. / Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п’ятої  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 27-28 грудня  2016 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016 – С. 106 – 108. (0,07 д.а.)