↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Монастирська Світлана Семенівна

 1. Монастирська, Світлана Ботаніка (анатомія та морфологія рослин) [Текст]: робочий зошит до проведення лаборат. робіт для студ. ОКР “Бакалавр” напряму підгот. “Біологія” /Світлана Монастирська, Галина Кречківська; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Біологіч. фак-т.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 38 с.: ілюстр.
 2. Монастирська, Світлана Ботаніка (розділ “Нижчі рослини”) [Текст]: робочий зошит до проведення лаборат. робіт для студ. денної форми навчання напряму підгот. 6.040102 “Біологія” /Світлана Монастирська, Галина Кречківська; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Біологіч. фак-т.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 43 с.: ілюстр.
 3. Монастирська, Світлана Семенівна Ботаніка [Текст]: метод. вказ. до самост. роботи [для студ. біолог. ф-ту] / Світлана Семенівна Монастирська, Галина Володимирівна Кречківська; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. Івана Франка.т– Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012.– 84 с.
 4. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія [Текст]: навч. посіб. для студ. ОКР “Бакалавр” напрямів підгот. “Біологія”, “Здоров’я людини” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Дмитрівна Стецик; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012 – 71 с.
 5. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія та біохімія спорту [Текст]: метод. вказівки до лаб. занять : для студ. напр. підгот. 6.010203 “Здоров’я людини” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Дмитрівна Стецик; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 80с.
 6. Монастирська, Світлана Польова практика з ботаніки та зоології [Текст]: метод. реком. для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” денної та заочної форм навч. /Світлана Монастирська, Василь Стахів, Ярослава Павлишак ; [відп. за вип. А. С. Івасівка]. – Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 74 с.
 7. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія [Текст]: метод. вказівки до лабораторних занять : для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. “Біологія” та “Хімія” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Стецик; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014.– 96 с.
 8. Монастирська, Світлана Семенівна Біогеографія [Текст]: метод. вказ. до практ занять : для фах. І (бакалавр.) рівня вищ. освіти гал. знань 0401 “Природничі науки” напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навкол. серед. та збаланс. природокористування” /Світлана Семенівна Монастирська, Ірина Володимирівна Бриндзя ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 66 с.: : іл.
 9. Монастирська, Світлана Семенівна Ботаніка з основами фізіології рослин [Текст]: роб. зошит із розділу “Вищі рослини” : для фах. ОР “Бакалавр” напр. підгот. “Географія” /Світлана Семенівна Монастирська, Галина Володимирівна Кречківська; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 48 с.
 10. Монастирська, Світлана Семенівна Біохімія [Текст]: метод. вказівки до лаб. занять : (для студ. напр. підгот. “Екологія, охорона навколишнього серед. та збаланс. природокористування” /Світлана Семенівна Монастирська, Розалія Дмитрівна Стецик; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015.– 52 с.
 11. Дзюбайло А.Г., Монастирська С.С., Досвядчинська М.Р. Загальне землезнавство. Підручник з грифом МОН. – Дрогобич, 2013. – 246 с. (15,25 д.а.); Дзюбайло А.Г.(С.1-82), Монастирська С.С.(С.83-165), Досвядчинська М.Р.(С.166-246).
 12. Волошанська С.Я, Монастирська С.С., Гойванович Н.КМетодичні вказівки до практичних робіт студентів з курсу „Імунологія” для студентів галузі знань 0401 „Природничі науки” напряму підготовки „Біологія” заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 22 с. (1,38 др.арк.); Волошанська С.Я. (С. 1-7), Монастирська С.С. (С. 8-14), Гойванович Н.К.(С. 15-22).
 13. Кречківська Г., Монастирська С., Павлишак Я. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» спеціальності «Біологія» заочної форми навчання. – Дрогобич, 2013. – 55с. Кречківська Г.(С. 1-18), Монастирська С.(С. 19-37), Павлишак Я.(С. 38-55).
 14. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія та біохімічні основи спорту”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 77 с. Монастирська С.С.(С. 1-38), Стецик Р.Д.(С. 39-77).
 15. Монастирська С., Стахів В., Павлишак Я. Методичні рекомендації до проведення польової практики з ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання ( для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія».). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 99 с. Монастирська С.(С. 1-32), Стахів В.(С. 33-66), Павлишак Я. (С. 67-99).
 16. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Біохімія” для студентів ОКР „Бакалавр” напрямів підготовки „Біологія” та „Хімія”. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 96 с.
 17. Монастирська С.С. Біохімія: методичні вказівки до лабораторних занять (для студентів напряму підготовки „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористувагння”) / Монастирська С., Стецик Р. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 53 с. (3,25 д.а.);
 18. Монастирська С.С. Біогеографія: методичні вказівки до практичних занять (для студентів напряму підготовки „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористувагння”) / Монастирська С., Бриндзя І. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 66 с. (4,12 д.а.);
 19. Монастирська С.С. Кречківська Г.В. Ботаніка з основами фізіології рослин: Робочий зошит для виконання лабораторних робіт (для студентів напряму підготовки „Географія”). – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 33 с. (2,0 д.а.);
 20. Сабан Юлія, Монастирська Світлана. Вміст аскорбінової кислоти у сировині ялівцю звичайного (Juniperus communis) // Acta Carpatica 12. – 2014. – С. 11 – 17 (0,25 д.а.);
 21. Чубик Зоряна, Монастирська Світлана. Характеристика техногенно деградованих грунтів Прикарпаття та оцінка їх методом біотестування // Acta Carpatica 12. – 2014. –      С. 71 – 77 (0,25 д.а.);
 22. Монастирська Світлана. Особливості видового складу рослин Бориславського міського парку //  Acta Carpatica 16. – 2014. – С. 151-157 (0,25 д.а.);
 23. Білінська Лідія, Монастирська Світлана. Еколого-фітоценотичний аналіз флори Іршавського району Закарпаття //  Acta Carpatica 19. – 2014. – С. 19 – 23 (0,25 д.а.);
 24. Монастирська С. Облік ресурсів лікарських рослин // Путівник наукового семінару докторантів // Acta Carpathica 15. – 2014.– С. 33 – 37 (0,2 д.а.)
 25. б) у міжнародних наукометричних базах даних – 1 / 0,3 д.а.
 26. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23. (0,3 д.а.)
 27. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23. (0,3 д.а.)
 28. 5.5. тези, опубліковані в Україні (всього) – 1 / 0,05 д.а.
 29. Чубик З., Монастирська С., Стецик Р., Кунда-Пронь І. Цитологічна оцінка токсичності техногенно деградованих грунтів Прикарпаття” // Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів „Молодь і поступ біології” (Львів, 20-23 квітня 2015 року) / Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 235-236 (0,05 др. арк.);
 30. Ковальчук Г.Я., Монастирська С.С. Використання імітаційно-моделюючих ігор при вивченнні шкільного курсу біології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (Полтава, 21-22 травня 2015 р.) / за редакцією професора М.В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 99 – 101. (0,125 д.а.)
 31. Кузьмяк О., Монастирська С. Зміна морфологічних та клінічних показників крові при різних інфекційних захворюваннях у дітей Самбірського району //  Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  С.153-158. (0,25 д.а.)
 32. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Стан поінформованості школярів дрогобицького регіону щодо медико-біологічних аспектів захворювання на туберкульоз. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 138 – 143 (0,25 д.а.).
 33. Юрович В.,  Кузьмак М., Монастирська С. Основи природознавства: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 63 с. (3,94 д.а).
 34. Стахів В.І., Монастирська С.С. Методичні рекомендації до виконання та написання магістерських робіт з біології. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 40 с. (2,5 д.а).
 35. Монастирська С.С. Радіобіологія: методичні рекомендації до практичних занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 42 с. (2,63 д.а).
 36. Кречківська Г., Монастирська С. БОТАНІКА. Вищі рослини: робочий зошит до проведення лабораторних робіт [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Біологія”]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2016. –  60 с (3,75 д.а.).
 37. Монастирська С., Стецик Р. Дендрофлора міста Дрогобича та її збагачення // Acta Carpathica 23. – 2015. – С. 53 – 60 (0,33 д.а.)
 38. Монастирська С., Стецик Р., Кореновська Н. Особливості відтворення Anemona nemorosa L. в умовах Передкарпаття // Acta Carpatica 24. – 2015. –  С. 177 – 188
  (0,5 д.а.);
 39. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Антоняк Г.Л. Оцінка якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. –
  С. (0,33 д.а.)  (0,33 д.а.)
 40. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С.                    (0,33 д.а.)
 41. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 42. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Антоняк Г.Л. Оцінка якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. –
  С. (0,33 д.а.)  (0,33 д.а.)
 43. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С.                    (0,33 д.а.)
 44. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск . – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 45. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантних властивостей деяких лікарських рослин Дрогобицького району // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень», присвяченої 100-річчю ДСЛР ( 14-15 липня 2016 р.). – Полтава, 2016. – С. 178 – 181 (0,17 д.а.)
 46. Монастирська С., Кореновська Т. Характеристика насіннєвої продуктивності анемони дібровної (Anemona nemorosa L.) у Самбірському районі Львівської області // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення» (Дрогобич, 11-13 жовтня 2016 р.) – Дрогобич, 2016. – С. 40 – 42. (0,13 д.а.)
 47. Монастирська С., Ізак З. Використання тест-об’єктів салату посівного (Lactuca sativa) та цибулі звичайної (Allium cepa) для моніторингу стану грунтів / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 71 – 73. (0,13 д.а.)
 48. Гориніна Л., Монастирська С. Лікарські рослини у флорі національного природного парку «Сколівські Бескиди» / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. –  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 96 – 106. (0,46 д.а.)
 49. Gąsior Jan, Voloshanska Svietlana, Nazarkiewicz Małgorzata, Monastyrska Svietlana. The effect of various additives on the physicochemical properties of soil on the surface of industrial waste site in Stebnik //  Proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science  „Soil Resources and Sustainable Development”. – Wrocław, 2015. – P.313 (0,2 д.а.)
 50. Монастирська С., Кузьмак М., Стецик Р. Аналіз стану ендокринних порушень дитячого населення Дрогобицького району // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С.333 –  337. (0,21 д.а.);
 51. Монастирська С., Ізак З. Особливості використання рослин для біотестування грунтів техногенних територій Прикарпаття // Збірник тез “Захист навколишнього середовища збалансоване природокористування” (ІІІ студентський конгрес, Львів, 21–22 квітня 2016 р.) – Львів: 2016. – С. 60–61. (0,08 д.а.)
 52. Гоцинець С., Монастирська С., Гойванович Н. Вивчення санітарно-гігієнічних показників криничних вод Долинського району Івано-Франківської області / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 46 – 50 (0,21 д.а.)
 53. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Гоцинець С.В. Аналіз екологічних показників якості криничної води Долинського району / Вода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю
  (м. Рівне, 6-8 липня 2016 р.). – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 27 – 33.
  (0,29 д.а.)
 54. Сорока І., Монастирська С. Дослідницька і проектна діяльність учнів на уроках біології у 6-му класі / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 227 – 236 (0,42 д.а.) 
 55. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л., Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. – Promoting healthy lifestyle: health audenvironment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 239 – 251  (0,09 д.а.).
 56. Клепач Г., Монастирська С. Способи отримання екстрактів з деяких лікарських рослин та оцінка їх антибактерійної та інсектицидної дії // Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. – Vol. 2 / under the editorship of prof. N. V. Skotna. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 197 – 210 (0,25 д.а).
 57. Монастирська С., Волошанська С., Стецик Р. Клініко-лабораторні методи досліджень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 64 с. (4 д.а.).
 58. Monastyrska S., Stetsyk R., Korenovska N. Seed productivity of Anemone nemorosa in the conditions of Subcarpathia // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 56 – 63 (0,33 д.а.)
 59. Ізак З., Бережанська Б., Монастирська С. Токсичність грунтів у межах автозаправних станцій м. Дрогобич / Молодь і поступ біології: Збірник тез XIІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів (25 – 27 квітня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.131 –  132 (0,04 д.а.).