↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Кропивницька Лілія Михайлівна

 1. Кропивницька, Лілія Михайлівна Хімія з основами біогеохімії [Текст] : роб. зошит до провед. лаборат. робіт : для студ. денної ф-ми навч. напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навкол. середовища та збалансоване природокористування”. Ч. 1 / Лілія Михайлівна Кропивницька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 50 с.
 2. Кропивницька, Лілія Михайлівна Хімія з основами біогеохімії [Текст] : роб. зошит до провед. лаборат. робіт : для студ. денної ф-ми навч. напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навкол. середовища та збалансоване природокористування”. Ч. 2 / Лілія Михайлівна Кропивницька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 59 с.
 3. Кропивницька Л.М. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040.106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Хімія з основами біогеохімії Частина 2. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 57 с. (3,56 д.а.)
 4. Кропивницька Л., Стаднічук О., Платонов М. Біоіндикаційна оцінка токсичності гідроекосистем прикордонних територій Львів­щини (на прикладі Старосамбірського району) // Acta Carpathica –  2013. – С.181-187 (0,25 д.а.);
 5. Попович Ю., Кропивницька Л., Стаднічук О. Проблеми розуміння поняття «харчові добавки» сучасною молоддю // Acta Carpathica 19. –  2013. – С.187-192 (0,25 д.а.);
 6. Кропивницька Л., Стаднічук О. Вплив твердості води на фітотоксичність природних вод Львівщини // Acta Carpathica 21. –  2013. – С.47-54 (0,25 д.а);
 7. Кропивницька Л., Слободян Л. Стан агро- і біоценозів прикордонних територій в умовах антропогенного навантаження. Путівник. // Acta Carpathica 11. –  2013. – 51с. (2,1 д.а);
 8. Л.Кропивницька. О. Стаднічук, М. Платонов, І. Мартинюк. Вплив дегазуючих систем на довкілля./ Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2015. – № 19. С 8-12  (0,2 д.а.)
 9. Кропивницька Л.М., Стаднічук О.М. Використання набутих навичок з дисципліни «Хімія» на прикладі теми «Харчові добавки»./Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика» присвяченої 15-річчю створення кафедри хімії у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.25-27 березня 2015 р. –  Вінниця: «Нілан-ЛТД», С 26-28 (0,13 д.а.)
 10. Стаднічук О.М., Кропивницька Л.М. Комп̕ютер на занятті – за і проти./Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика» присвяченої 15-річчю створення кафедри хімії у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.25-27 березня 2015 р. –  Вінниця: «Нілан-ЛТД», С 50-52  (0,13 д.а.)
 11. Acta Carpathica 11 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Lilija Kropywnycka, Witalij Fil. – Дрогобич, 2013. – 51 с. (3.2 д.а.)
 12. Кропивницька Л., Стаднічук О., Мартинюк І. Гідрохімічні показники деяких природних вод Турківського району Львівської області та їх залежність від сезонних змін. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 52 – 59 (0,33 д.а.).
 13. Кропивницька Л., Стаднічук О., Платонов М. Біоіндикаційна оцінка токсичності гідроекосистем прикордонних територій Львівщини (на прикладі Старосамбірського району) // Acta Carpathica 23. – 2015 – С. 33 – 39 (0,29 д.а.)
 14. Кропивницька Л., Стаднічук О., Мартинюк І, Платонов М. Сезонна мінливість твердості води у верхів҆ї (гірській частині) річки Стрий // Acta Carpathica 24. – 2015. –  С. 200 – 208 (0,38 д.а.)
 15. Мартинюк І.М., Стаднічук О.М., Кропивницька Л.М. Вплив воєнних дій на стан довкілля / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.68 – 71 (0,17 д.а.)
 16. Стаднічук О.М., Кропивницька Л.М., Черняк Ж.В. Біотестування як один із засобів розвитку екологічного мислення майбутніх вчителів біології, хімії та екології / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 127 – 129 (0,13 д.а.)
 17. Мартинюк І.М., Стаднічук О.М., Горчинський І.В., Кропивницька Л.М. Вплив військової діяльності на екологічний стан природних вод Яворівського району Львівської області / Вода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 6-8 липня 2016 р.). – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С.149 – 154 (0,25 д.а.)
 18. Кропивницька Л.М., Стаднічук О.М., Мартинюк І.М. Гідрохімічні показники деяких природних вод Турківського району Львівської області // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 299 – 302 (0,17 д.а.)
 19. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Martyniuk I. State of the decentralized water supply sources and ways of improving the properties of water. – Promoting healthy lifestyle: health audenvironment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof.
  V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 211 – 219 (0,1 д.а.).
 20. Acke L., Voloshanska S., Kropyvnytska L., Stadnichuk O. The influence of energy drinks on human health. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 76 – 81 (0,1 д.а.).
 21. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // In book: Advanced Technologies for Detection and Defence Against CBRN Agents (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), Dordrecht: Springer, in press. (0,1 др. арк.)
 22. Кропивницька Л. Аналітична хімія. Кількісний аналіз:. Методичні рекомендації  для підготовки до   лабораторних та практичних  робіт,  для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 65 с. (4,06 д.а.)
 23. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,1 др. арк.)
 24. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,1 др. арк.)
 25. Кропивницька Л.М., Стаднічук О.М. Сезонна мінливість твердості води у верхів′ї річки Стрий / «Вода: проблеми та шляхи вирішення»  Збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю (м. Рівне, 5-8 липня 2017 року.) – Житомир:Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 184 – 188 (0,18 д.а.)
 26. Стаднічук О.М., Мартинюк І.М., Кропивницька Л.М. Вплив  нітрогенвмісних сполук у криничних водах Волочиського району Хмельницької області / Наука. Освіта. Практика.  Збірник матеріалів Науково-практичної конференції
  (м. Житомир, 12 жовтня 2017 року). – Житомир:Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 333 – 339 (0,2 д.а.)
 27. Стаднічук О.М., Кропивницька Л.М., Мартинюк І.М. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя хімії методами інтерактивних технологій / Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць. – Випуск 3. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 89 – 92 (0,12 д.а.)