↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Коссак Григорій Михайлович

Коссак Григорій Михайлович – доцент, кандидат педагогічних наук.

e-mail:

kossak1957@dspu.edu.ua

gk_kossak@ukr.net

 

 

 

Освіта:

1972 р. – закінчив 8 клас СШ № 2 м. Дрогобич;

1980 – 1986 рр. – навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка, за спеціальністю “Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук;

Трудова діяльність:

1985 – 2006 рр. – вчитель біології ЗОШ № 4 м. Дрогобича;

1999 – 2004 рр. – викладач кафедри біології за сумісництвом;

2004 – 2006р.р. – старший викладач кафедри біології за сумісництвом;

з 2006 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

з 2007 р. – заступник декана біолого-природничого факультету з навчально-виховної роботи.

2014 р. – подяка Міністерства освіти та науки України.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Коссак Г., Шпек М.,  Дрозд І. Вплив найближчого оточення учнів на реалізацію подальших життєвих планів та вибір профільного рівня навчання. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2021. № 3 (189). С. 119-123. (фахове виданнях категорії Б, у наукометричній базі даних Index Copernicus, ERIH PLUS)
 2. RosolovskyA., Kossak G. Formation of ecological thinking through the use of local material in the educational process. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. Р. 136-140 (зарубіжна конференція, 0,18 др. арк., 0,5  авт.ч.)
 3. Shpek M., Lupak O., Kossak H., Kovalchuk H., Lytvyn O., Borysiuk V. Ecological and biological characteristics of cultivating medicinal plants Melissa officinalis and Thymus vulgaris in the conditions of the West Ukraine. Acta Carpathica, 2020, № 33–34, Р. 89-98. (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 4. Коссак Г., Монастирська С. Особливості організації освітнього процесу у закладах середньої та вищої освіти у період пандемії. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи : збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 20 травня 2021 року. С. 184-186.
 5. Voloshanska S., Drozd I., Kossak H., Sozanska O. Analysis of Herbal tea consumption among student youth. Мonitoring of energy drinks consumption among schoolchildren in Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2020, 107-122.
 6. Коссак Г., Шпек М. Формування дослідницьких компетентностей в учнів у процесі пізнавальної діяльності з біології. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 163-166.
 7. Шпек М., Коссак Г. , Петрунів В. Вплив біологічних препаратів на морфо метричні показники та урожайність чебрецю звичайного (Tvulgaris) культивованого в умовах Передкарпаття Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 136-140.
 8. Shpek M., Stakhiv V., Kossak H., Lupak O., Lytvyn O., Petruniv V. Ecological-morphological features of motherwort (L. villosuus), cultivated in the preccarpathy conditions / Human health : realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 10 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 121-129.
 9. Voloshanska S., Kossak H., Drozd I., Stopa A. Мonitoring of energy drinks consumption among schoolchildren in Drohobych. Chapter 4. State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 52-60.
 10. Hoivanovych N., Antonyak H., Kossak H., Krupinska E. Monitoring quality of well waters in Sambir region by physical and chemical indicators. Chapter 8. State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P.91-100.
 11. Pavlyshak Ya., Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the family Lamiaceae in the flora of Precarpathian region and their State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 108-116.
 12. Коссак Г., Монастирська С., Гвоздецька Г. Методичні рекомендації до виробничої (педагогічної) практики студентів біолого-природничого факультету. Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 26 с.
 13. Коссак Г.М. , Н.К. Гойванович. Методика навчання біології: методичні рекомендації до лабораторних робіт студентів біолого-природничого факультету Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 70 с.
 14. Гойванович Н. К., Антоняк Г. Л., Коссак Г. М. Моніторинг показників якості криничних вод Стрийського району. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. №5 (75), 12 с. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/ Dopovidi/issue/view/450 .
 15. Коссак Г., Шпек М.,  Павлишак Я., Дрозд І. Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці // Молодь і ринок. 2019.  С. 41–45.
 16. Shpek M., Stakhiv V., Kossak H., Lupak O., Lytvyn O., Petruniv V. Ecological-morphological features of motherwort (L. villosuus), cultivated in the preccarpathy conditions / Human health : realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 10 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 121-129
 17. Коссак Г. М. Методика викладання біології у вищій школі: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 09 «Біологія», спеціальності 091 «Біологія» студентів напряму підготовки 8.04010201 “Біологія”– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. – 160 с.