↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Клепач Галина Миколаївна

 1. Клепач, Галина Миколаївна Основи біотехнології та генної інженерії [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 8.010103 “ПМСО. Біологія” / Галина Миколаївна Клепач ; [відп. за вип. С. Я. Волощанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 75 с.
 2. Клепач, Галина Миколаївна Основи біології та генетики людини [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030102 “Психологія” / Галина Миколаївна Клепач, Тетяна Миколаївна Куцериб ; [відп. за вип. Г. М. Кассак] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 92 с. : іл.
 3. Клепач, Галина Миколаївна Молекулярна біологія [Текст] : метод. вказ. до самост. роботи для фах. ОКР “Бакалавр”напряму підготов. 6.040102 “Біологія” / Галина Миколаївна Клепач ; [відп. за вип. С. С. Монастирська ] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 150 с. : мал.
 4. Клепач, Галина Миколаївна Основи психогенетики [Текст] : метод. вказ. для практ. занять для фах. ОКР “Магістр” спец. 8.03010201 “Психологія” / Галина Миколаївна Клепач ; [відп. за вип. С. С. Монастирська]. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012. – 110 с.
 5. Клепач, Галина Миколаївна Генетика з основами селекції [Текст] : матер. до самост. роб. для студ. заочн. ф-ми навч. напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Галина Миколаївна Клепач ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 208 с.
 6. Клепач Г. Психогенетика: методичні вказівки до практичних занять [для фахівців ОКР “Магістр” спеціальності 8.03010201 “Психологія”] : навч.-метод. посібник / Г.М. Клепач. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2012. – 110 с.
 7. Клепач Г. Генетика з основами селекції. Матеріали до самостійної роботи [для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 “Біологія”]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 208 с.
 8. Gayda G., Demkiv O., Klepach H., Gonchar M., Wolf D., Nisnevich M. Formaldehyde: detection and biodegradation / In the Book “Formaldehyde” (Amy Patton), – Chapter – ISBN 978-1-63482-412-5. – New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015.-P. 117 – 142(1,083 д.а.).
 9. Gayda G., Stasyuk N., Klepach H., Gonchar M. Arginase-based electrochemical sensors to L-arginine assay for prediction of ethyl carbamate formation in fermented beverages/ Review in the book “Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds” (cross-border project PL- BY-UA 2007-2013, cofinanced by the European Union) – Р. 73 – 88. (0,625 д.а.)
 10. Клепач Г., Болехівська Г. Дослідження сапрофітної мікрофлори рекультивованих ґрунтів відвалів Бориславського озокеритового родовища // Acta Carpathica 10. – – C. 73 – 78 (0,25 д.а.).
 11. Клепач Г. Оцінка генотоксичності субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища за використання Drosophila melanogaster // Acta Carpathica 21. –2014. – C. 30 – 35 (0,25 д.а.)
 12. Іскович Л., Клепач Г.М. Аналіз динаміки чисельності сапрофітної мікрофлори рекультивованих відвалів Бориславського озокеритового родовища // Acta Carpathica 19. –2014.– С. 139 – 144. (0,25 д.а.)
 13. Клепач Г. Використання біотест-систем для оцінки генотоксичності і мутагенної активності чинників навколишнього середовища / Путівник наукового семінару докторантів // Acta Carpathica 15. – 2014.– С. 27 – 31 (0,167 д.а.).
 14. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. – №6 /1(11). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а.)
 15. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise. – №8/1(13). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а.)
 16. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. – №6 /1(11). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46 д.а.)
 17. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise. – №8/1(13). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а.)
 18. Бішко Б., Клепач Г. Дослідження методів екстрагування біологічно активних речовин із живиці Pinus sylvestris // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету “Cучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології”. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – Вип. ІV. – С. 25 – 32 (0,33д.а.).
 19. Іскович Л.І., Клепач Г.М. Дослідження динаміки мікрофлори на рекультивованих насипах Бориславського озокеритового родовища // Збірник тез Х міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь і поступ біології” (м. Львів, 16 – 19 квітня 2015 р.). – С. 341 – 342. (0,1 д.а.)
 20. Іскович Л.І. (Наук. кер. Клепач Г.М.). Оцінка динаміки чисельності мікрофлори рекультивованих відвалів Бориславського озокеритового родовища / Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за біологічних наук (24 – 26 березня, 2015 р.) – Чернівці, 2015. – С. 44 – 45. ( 0,1 д.а.)
 21. Лупак О. М., Клепач Г., Антоняк Г.Л. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects: monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – P. 59 – 68 (0,42 д.а).
 22. Клепач Г. Біотехнологія: методичні рекомендації до практичних занять [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 “Природничі науки” за напрямом підготовки 6.04.0102 “Біологія”]/  Г.М. Клепач. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка,  – 96 с. (6,02 д.а.)
 23. Клепач Г., Цюркало Г. чисельність мікробіоти рекультивованих едафотопів хвостосховища Стебницького ДГХП “полімінерал”// Acta Carpathica 23. – 2015. –
  С. 41 – 46 (0,25 д.а.)
 24. Клепач Г., Янишин А. Мікробіота едафотопів хвостосховища державного гірничо-хімічного підприєства “Полімінерал” // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 189 – 199 (0,46 д.а.)
 25. Demkiv O., Klepach H., Gayda G., Gonchar M. Methods of formaldehyde assay in vaccines // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 209 – 219 (0,46 д.а.)
 26. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide // Sensor Letters (Scopus, IF 0,558), 2016. – Vol. 14. – P. 1 – 9. (0,38 д.а.)
 27. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 28. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide // Sensor Letters (Scopus, IF 0,558), 2016. – Vol. 14. – P. 1 – 9. (0,38 д.а.)
 29. noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide Sensor – Vol. 14. – P. 1 – 9.Letters (IF 0,558)
 30. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 31. Притула-Сокирко О., Клепач Г. Оцінка токсичності та мутагенності формальдегіду методом Allium-тесту / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 51 – 59. (0,38 д.а.)
 32. Левицький В., Клепач Г. Оцінка генотоксичності насипів Бориславського озокеритового родовища за використання Allium-тесту / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 60 – 70. (0,46 д.а.)
 33. Demkiv O.M., Klepach H.M., Gayda G.Z., Gonchar M.V. Biological approaches to detection and degradation of formaldehyde / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  С. 52 – 54. (0,13 д.а.)
 34. Іскович Л.І., Клепач Г.М. Чисельність сапрофітної мікробіоти насипів Бориславського озокеритового родовища / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  С. 66 – 68. (0,13 д.а.)
 35. Янишин А.Р., Клепач Г.М. Чисельність мікробіоти едафотопів хвостосховища державного гірничо-хімічного підприєства “Полімінерал” / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 79 – 81. (0,13 д.а.)
 36. Stasyuk N.Y., Gayda G.Z., Klepach H.M., Gonchar M.V. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensors on hydrogen peroxide  / International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology (2-6 October 2016, Odesa, Ukraine). –  P. 19 (0,04 д.а.)
 37. Гункевич М.І., Лупак О.М., Клепач Г.М. Антиоксидантна система та антибактерійні властивості природної і культурної форм Matricaria recutita сорту “Перлина Лісостепу” / Збірник тез ХІІ міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь і поступ біології” (м. Львів, 19 – 21 квітня 2016 р.). – С. 330 – 331. (0,08 д.а.)
 38. Клепач Г., Монастирська С. Способи отримання екстрактів з деяких лікарських рослин та оцінка їх антибактерійної та інсектицидної дії // Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. – Vol. 2 / under the editorship of prof. N. V. Skotna. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 197 – 210 (0,33 д.а).
 39. Клепач Г. Молекулярна біотехнологія. Методичні рекомендації до практичних занять [для студентів другого магістерського рівня спеціальностей “Біологія” і “СО. Біологія”]. – Дрогобич: редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2017. – 104 с. (6,5 д.а.)
 40. Klepach H.., Yanyshyn A. Microbiota of edaphotopes of the tailings dam of the PJSC Stebnitske mining and chemical enterprise “Polimineral”// Acta Carpathica 25-26. – 2016. –
  19 – 27 (0,18 д.а.)
 41. Kavetskyy T., Smutok O., Gonchar M., Demkiv O., Klepach H., Kukhazh Y., Šauša O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A. L. Laccase-containing ureasil-polymer composite as sensing layer of amperometric biosensor// Journal of Applied Polymer Science (Scopus, IF 1,86). – Vol. 134, Iss. 36. – 2017. – P. 45278 – 45285 (7pp.) (0,16 д.а.)
 42. Демків О., Банах С., Клепач Г., Гайда Г., Смуток О., Гончар М. Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів і перспективи біоаналітичного використання. // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 73. – 2016. – С. 54 – 64. (0,35 д.а.)
 43. Kavetskyy T., Smutok O., Gonchar M., Demkiv O., Klepach H., Kukhazh Y., Šauša O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A. L. Laccase-containing ureasil-polymer composite as sensing layer of amperometric biosensor // Journal of Applied Polymer Science (Scopus, IF 1,86). – Vol. 134, Iss. 36. – 2017. – P. 45278 – 45285 (7pp.) (0,16 д.а.).
 44. Kavetskyy T., Smutok O., Gonchar M., Demkiv O., Klepach H., Kukhazh Y., Šauša O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A.L Laccase-containing ureasil-polymer composite as sensing layer of amperometric biosensor Journal of Applied Polymer Science (Scopus, IF 1,86) 134, Iss. 36. – 2017. – P. 45278 – 45285.
 45. Демків О., Банах С., Клепач Г., Гайда Г., Смуток О., Гончар М. Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів і перспективи біоаналітичного використання. // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 73. – 2016. – С. 54 – 64. (0,35 д.а.).
 46. Лупак О. М., Клепач Г.М., Антоняк Г.Л. Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України // Біологічні студії. – 2017. – Том 14, № 3 – 4. – С. 28 – 29 (0,04 д.а).
 47. Kavetskyy T. , Smutok O., Gonchar M.V., Demkiv O.M., Klepach H.M., Kukhazh Y., Šauša O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A.L. Stepanov A.L. Urea-silicate composite with chalcogenide particles as a perspective polymer matrix for construction of amperometric biosensor / Book of abstracts 4-th International Conference on Oxide and Non-oxide Materials for Optoelectronics and Energy Application (16 – 19. 03. 2017, Borovetz, Bulgaria). – 2017. – P. 26 (0,04 д.а.).
 48. Войтків О.І., Волошанська С.Я., Клепач Г.М. Біологічно активні речовини та антибактерійні властивості екстрактів Juniperus communis // Збірник тез ХІІІ міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь і поступ біології” (м. Львів, 25 – 27 квітня 2017 р.). – С. 278 – 279 (0,03 д.а.).
 49. Kavetskyy T., Smutok O., Gonchar M., Demkiv O., Klepach H., Kukhazh Y., Šauša O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A.L. Ureasil-based polymer matrices as sensitive layers for construction of amperometric biosensors for monitoring the level of wastewater pollution / Book of abstracts NATO Advanced Study Institute (SPS.ASI 985310) “Advanced Technologies for Detection and Defence Against CBRN Agents” (Sozopol, Bulgaria, 12 – 20.09.2017). – P. 89 (5.2 – 2) (0,04 д.а.).
 50. Gayda G., Stasyuk N.Y., Klepach H., Zakalzkiy A., Zakalzka O., Semashko T., Gonchar M. peroxidase- like nanozymes as efficient platforms for oxidase-based amperometric biosensors // Abstracts 7rdInternational Weigl Сonference  (26 – 29 September, 2017, Lviv, Ukraine). – P. 100 (0,03 д.а.).