↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Дрозд Інеса Федорівна

 1. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: навч. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.); Шпек М.П.(С. 1-27), Матис В.М.(С. 28-55), Дрозд І.Ф.(С. 56-82).
 2. Дрозд І.Ф. Мінливість висоти льону олійного у різні терміни висіву в умовах Передкарпаття / І.Ф. Дрозд, В.О. Лях // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип.79 – Херсон: Грінь, 2012. – С.27-35.
 3. Дрозд І.Ф. Мінливість біометричних показників льону олійного в умовах Західного регіону України / І.Ф. Дрозд, М.П. Шпек // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 16-18 травня 2012 р. – Тернопіль: Крок, 2012. – С.65-69.
 4. Дрозд І.Ф. Мінливість маси 1000 насінин льону олійного в умовах Передкарпаття / І.Ф. Дрозд // Вісник Степу. Науковий збірник. – Ювілейний вип. Ч.2. – Кіровоград: «КОД», 2012. – С. 118-121.
 5. Дрозд І.Ф. Еколого-біологічна характеристика та особливості вирощування Linum Usitatissimum L. Карпатського регіону Львівщини / І.Ф. Дрозд // Problemy ochrony przyrody, korzystania ze srodowiska i promocji walorow turystycznych poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i zachodniej Ukrainy / Monografia pod redakcja Janusza R.Raca. – Muzeum Regionalnego: Brzozow, 2012. – S.441-455.
 6. Лях В.О. Мінливість господарсько цінних ознак у льону олійного в умовах Передкарпаття / В. О. Лях, І. Ф. Дрозд // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 66-72.
 7. Монастирська С. С. Стан пігментної системи рослин різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття / С. С. Монастирська, І. Ф. Дрозд, М. П. Шпек // Вісник Подільського аграрно-технічного університету. –  Кам’янець-Подільський. – 2013. – С. 270 – 273.
 8. Дрозд І. Ф. Прояв та мінливість морфологічних, біохімічних та господарсько-цінних ознак льону олійного в умовах Передкарпаття : aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 “Селекція і насінництво”/ І. Ф. Дрозд. – Дніпропетровськ, 2013. – 24 с.
 9. Монастырская С. С. Изучение фотосинтезирующей активности растений-фиторемедиантов в условиях техногенных экотопов Западной Украины / С. С. Монастырская, И. Ф. Дрозд // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) № 4 (часть 3) – Москва, 2014 – С. 106–108.
 10. Волошанская С. Я. Исследование химического состава почв в зоне распространения Juniperus communis на территории Львовского Прикарпатья С. Я. ВолошанскаяИ. Ф. Дрозд // Актуальные проблемы биоэкологи : материалы междунар. науч. конф. 23-25октября 2014 г. Минск – Минск: БГУ, 2014. – С. 65-66.
 11. Дрозд И. Ф. Перспективы использования стеблей льна масличного в условиях Прикарпатья Украины / И. Ф. Дрозд // Международная научная экологическая конференция: «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства». – Краснодар. – Кубанский госагроуниверситет, 2015. – Ч.1. – С. 169-173.
 12. Дрозд І. Ф. Вплив грунтово-кліматичних умов Передкарпаття на олійність насіння льону олійного / І. Ф. Дрозд // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. інтернет-конф. 7-8 травня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 27-29.
 13. Дрозд І. Ф. Вплив умов вирощування на прояв та мінливість ознаки «маса 1000 насінин» льону олійного в умовах Західного Лісостепу / І.Ф. Дрозд // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. – 2015. – Вип.57. – С.68-76.
 14. Шпек М.П., І. Ф. Дрозд, Т. Б. Скробач. Ґрунтознавство : методичні вказівки до лабораторних робіт [для фахівців ОР «Бакалавр» напряму підготовки «6.040106. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –  90с. (5,6 д.а.)
 15. Скро­бач Т. Б., І.Ф. Дрозд, М.І. Го­лов­чук.  Аг­ро­еко­ло­гія : ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції до прак­тич­них робіт [для сту­ден­тів ІІ (ма­гіс­терсь­ко­го) рів­ня ви­щої ос­ві­ти спе­ці­аль­нос­ті 8.04010601 “Еко­ло­гія та охо­ро­на нав­ко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща”*] / Дро­го­бич : Ви­дав­ни­чий від­діл Дро­го­биць­ко­го дер­жав­но­го пе­да­го­гіч­но­го уні­вер­си­те­ту імені Івана Франка, 2015. – 39 с. (2,4 д.а.)
 16. Дрозд І.М., І. Ф. Дрозд. Морфо-біологічні особливості сортів декоративного льону (linum grandiflorum) в умовах Передкарпаття  // Acta Carpathica 10. – 2013. – С. 33-38. (0,25 д.а.);
 17. Дрозд І., Ю. Махно  Оцінка генофонду льону олійного на продуктивність в різних умовах вирощування // Acta Carpathica 16. – 2014. –  С. 31-37. (0,25 д.а.);
 18. Дрозд І. Ф. Оцінка інтродукційної здатності виду Рицина звичайна (ricinus communis l.) в умовах Передкарпаття // Acta Carpathica 21.  – 2014. – С. 6 – 11. (0,25 д.а.);
 19. Дрозд И. Ф. Перспективы использования стеблей льна масличного в условиях Прикарпатья Украины // Международная научная экологическая конференция: «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного  и сельскохозяйственного производства». – Краснодар. – Кубанский госагроуниверситет, 2015. – Ч.1. – С. 169-173. (0,2 д.а.);
 20. Туряб О. Дрозд І. Біолого-екологічні особливості росту і розвитку олійних культур родини Хрестоцвіті (Вrassicaceae) в умовах Передкарпаття / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  С. 33-37. (0,2 д.а.);
 21. Дрозд І. Ф. Вплив грунтово-кліматичних умов Передкарпаття на олійність насіння льону олійного // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. інтернет-конф. 7-8 травня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 27-29. (0,12 д.а.)
 22. Voloshanska S., Drozd I. Evaluation of fatty acid composition of oil flax seeds in relation to varieties and growing conditions. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – P. 8 – 14 (0,3 д.а.)
 23. Шпек М.П., Матис В.М. Дрозд І.Ф. Фітопатологія : курс лекцій: навч. посіб. (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040102 „Біологія”). – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  110 с. (6,5 д.а.)
 24. Дрозд І.Ф. Вплив умов вирощування на прояв та мінливість ознаки «маса 1000 насінин» льону олійного в умовах Західного Лісостепу // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. – 2015. – Вип.57. – С.68 – 76. (0,38 д.а.)
 25. Погоріляк Н., Дрозд І. Визначення видової різноманітності поширених рослин родини Складноцвіті в околицях міста Виноградів / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.136 – 143 (0,33 д.а.)
 26. Дрозд І.Ф., Стецик Р.Д. Перспективи використання Linum grandiflorum в декоративному озеленені / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 28 – 29. (0,08 д.а.)
 27. Волошанська С.Я.,  Дрозд І.Ф. Перспективи використання насіння льону олійного як складової раціонального харчування // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 279–281. (0,13 д.а.)
 28. Брала участь у підготовці учня 10-А класу Дрогобицького педагогічного ліцею Сирка Мирослава для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів наукових товариств,  КЗЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».  Екологічний проект на тему: «Еколого-біологічні особливості вирощування льону олійного в умовах Передкарпаття». Учень посів ІІ місце.
 29. а) відповідно до вимог МОН України 1/ 0,25 д.а.;
 30. Voloshanska S., Drozd Features of chemical composition and biological activity of Origanum vulgare L. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – P. 220 – 230 (0,25 д.а.)
 31. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2017 –   98  с. (3 д.а.)
 32. Gasior Jan, Wlasniewski Stanislaw, Drozd Inesa, Krechkivska Halyna, Nazarkiewicz Malgorzata. Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing // Journal of environmental studies. – 2016. –  Vol. 25 – №6. – P. 2373-2385. (0,5 д. а.)
 33. Gasior Jan, Wlasniewski Stanislaw, Drozd Inesa, Krechkivska Halyna, Nazarkiewicz Malgorzata. Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing // Journal of environmental studies. – 2016. –  Vol. 25 – №6. – P. 2373-2385. (0,2 д. а.)
 34. Jan Gasior, Stanislaw Wlasniewski, Inesa Drozd, Halyna Krechkivska, Malgorzata Nazarkiewicz Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing Journal of environmental studies Vol. 25 – No. 6 – 2016. –  P. 2373-2385.
 35. Дрозд І.Ф., Шпек М. П., Лупак О. М., Литвин О. Ф. Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України // Вісник Львівського аграрного університету: Агрономія. – 2017. – №21. – С. 142 – 147.
  (0,07 д.а.)