↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Брюховецька Ірина Володимирівна

 1. Брюховецька, Ірина Володимирівна Аналітична хімія. Якісний аналіз [Текст] : метод. матер. до лабор. занять : для студ. напрямів підгот. 6.040101 “Хімія” та 6.040102 “Біологія” / Ірина Володимирівна Брюховецька, Лілія Михайлівна Кропивницька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 112 с.
 2. Брюховецька, Ірина Володимирівна Методика складання та розв’язування задач з хімії [Текст] : тексти лекцій : для фах. ОР “Спеціаліст” спец. 7.04010201. “Біологія” / Ірина Володимирівна Брюховецька ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 186 с.
 3. Брюховецька, Ірина Володимирівна Фізична та колоїдна хімія [Текст] : метод. реком. до провед. лаборат. занять : для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040101. “Хімія” та 6.040102. “Біологія” / Ірина Володимирівна Брюховецька ; ДДПУ ім. І. Франка. – [2-ге вид., допов.]. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 68 с.
 4. Брюховецька, Ірина Володимирівна Хімія [Текст] : метод. реком. до лаб. занять : для фах. I (бакалавр.) рівня вищої освіти напр. підгот. 6.040104. “Географія” / Ірина Володимирівна Брюховецька ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. біології та хімії. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 98 с
 5. Брюховецька І.В. Хімія навколишнього середовища. Тексти лекцій ( для студентів напряму підготовки «6.040106. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2013. – 565 с.
 6. Брюховецька І.В. Фізична та колоїдна хімія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять ( для студентів біологічного факультету). 2-ге вид., доп. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2013. – 138 с.
 7. Брюховецька І.В. Хімія: Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять [для фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040104. Географія»] / Ірина Володимирівна Брюховецька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – 99 с. (6,2 д.а.)
 8. Пукшин М., Брюховецька І.В. Класифікація за значенням індексу забруднення води природних вод окремих джерел Львівщини // Acta Carpathica 10. –  2013. – С.205-210  (0,25 д.а.)
 9. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Самбірського району // Технічні вісті. Науковий часопис українського інженерного товариства у Львові. – 2014. – №1, 2. – С.71. (0,04 д.а.)
 10. Зоряна Гутович, Ірина Брюховецька. Мультимедійні презентації на уроках хімії // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології (збірник наукових праць студентів-випускників біол. ф-ту). – Вип. V. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С.190-195 (0,2 д.а.)
 11. Брюховецька І. В. Ентеросорбенти – ефективні детоксиканти людського організму в умовах забрудненого довкілля. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. –
  Р. 23 – 31 (0,38 д.а.).
 12. Брюховецька І. Фізична та колоїдна хімія: методичні рекомендації для самостійної роботи [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напрямів підготовки «6.040101. Хімія» та «6.040102. Біологія»] / Ірина Володимирівна Брюховецька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 36 с. (2,25 д.а).
 13. Брюховецька І. Діоксинисучасні пріоритетні органічні забруднювачі довкілля // Acta Carpathica 24. – 2015. –  С. 272 – 283 (0,5 д.а.)
 14. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Дрогобицького району // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2015/1(41), 2(42). – Львів, 2015. – С. 114. (0,04 д.а.)
 15. Брюховецька І. В. Діоксини – суперекотоксиканти сучасності / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 94 – 95. (0,08 д.а.)
 16. Ковальчук Г. Я., Брюховецька І. В. Оцінювання особистої участі школярів у процесі групової навчальної діяльності на уроках хімії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання). – Полтава, 2016. – С.202 – 203. (0,08 д.а.)
 17. Брюховецька І. В. Ключові компетентності майбутнього учителя хімії в умовах сучасної школи // Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах: матеріали науково-методичної конференції, 19 квітня 2016р. – Львів, 2016. – С. 9. (0,04 д.а.)
 18. Брюховецька І. В., Ковальчук Г. Я. Нові підходи до організації перевірки знань і вмінь учнів на уроках хімії // Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах: матеріали науково-методичної конференції, 19 квітня 2016р. – Львів, 2016. –  С. 33. (0,04 д.а.)
 19. Безручка М. С., Брюховецька І. В. Застосування хроматографічних методів в аналізі об’єктів довкілля // Збірник тез “Захист навколишнього середовища збалансоване природокористування” (ІІІ студентський конгрес, Львів, 21–22 квітня 2016 р.) – Львів: 2016. – С. 8 − 10. (0,13 д.а.)
 20. Попович Ю. О., Брюховецька І. В. Вплив діоксинів на живі організми та методи їх виявлення // Збірник тез “Захист навколишнього середовища збалансоване природокористування” (ІІІ студентський конгрес, Львів, 21–22 квітня 2016 р.) – Львів: 2016. – С. 123 − 125. (0,13 д.а.)
 21. Іскович Л., Брюховецька І. Методика складання тестових завдань з хімії / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 254 – 264. (0,46 д.а.)
 22. Костів Н., Брюховецька І. Метод проектів як реалізація особистісного підходу при вивченні хімії / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 265 – 276 . (0,5 д.а.)
 23. Ірина Брюховецька. Хімія: навчальний посібник для самостійної роботи [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040104. Географія»] / Ірина Володимирівна Брюховецька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 74 с. (4,63 д.а.)
 24. Bryuchovetska І.   І.  Dioxins – modern priority organic pollutants of environment // Acta Carpathica 27. – 2017. – C. 20 – 31 (0,5 д.а.)
 25. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. «Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Сколівського району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2016/1(43), 2(44). – Львів, 2016. – С. 96. (0,015 д.а.)
 26. Ковальчук Г. Я., Брюховецька І. В. Інноваційні підходи до проведення лекційних занять у вищій школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання), м. Полтава, 18 − 19 травня 2017 р. – Полтава, 2017. – С. 155 – 157 (0,065 д.а.)
 27. Брюховецька І. В. Умови успішного вивчення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва в шкільному курсі хімії // Науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії», м. Львів, 24 березня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 17 (0,04 д.а.)
 28. Брюховецька І. В., Ковальчук Г. Я. Метод проектів як реалізація особистісного підходу при вивченні хімії в школі // Науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії», м. Львів, 24 березня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 64.
  (0,02 д.а.)