Кафедра біології та хімії

Завідувач кафедри – кандидат біологічних наук, доцент Монастирська Світлана Семенівна.

Попередній завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Кузьмак Микола Іванович.

Поштова адреса –  м. Дрогобич, вул. Т. Шеченка 23, контактний телефон(03244) 3-77-00, e-mail: bioddpu@ukr.net

Рік заснування кафедри – 1998.

Попередня назва кафедри – кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації, кафедра біології.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 22 викладачі, з них: 3 доктори наук, 18 кандидатів наук, викладач -1.

Напрям наукових досліджень кафедри біології та хімії:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Раціональне природокористування.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини.

Тематика НДР кафедри: Дослідження хіміко-біологічних параметрів екосистем Передкарпаття

Керівник: Кепач Г.М, Доцент кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук.

Термін виконання: 2016-2020 рр.

У науковій роботі кафедри беруть участь студенти, аспіранти. Свої здібності до наукової роботи студенти можуть проявити у студентських наукових гуртках. На кафедрі функціонують 3 наукові студентські гуртки: “Школа ХХІ століття”, “Екологічна стежина”, „Хімік-дослідник ”, дискусійний клуб „Синкаріон”.

Щорічно на кафедрі проводяться викладацькі і студентські наукові конференції, олімпіади серед учнів шкіл Дрогобицького району.

Міжнародна співпраця кафедри:

Жешувський університет, Польща (режим доступу):

http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/uniwersytet-rzeszowski/

Вища школа КАТНО, Бельгія (режим доступу):

katho.be/
        Полонійна академія в Ченстохові, Польща (режим доступу):
        http://mazhesto.com/akademija-polonijna-v-chenstohovi/

 

Кафедра приймала участь у міжнародному проекті  „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території” за програмою прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (2013-2015 рр.).

 

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра біології та хімії

Освітній рівень „Бакалавр”: „Ботаніка”, „Загальна цитологія та гістологія”, „Зоологія”, „Біохімія”, „Генетика з основами селекції”, „Мікробіологія і вірусологія”, „Методика викладання біології”, „Фізіологія рослин”, „Основи природознавства”, „Молекулярна біологія”, „Основи сільського господарства”, „Ґрунтознавство”, „Основи наукових досліджень в біології”, „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти”, „Біотехнологія”, „Основи флористики”, „Радіобіологія”, „Імунологія”, „Еволюційне вчення”, „Неорганічна хімія”, „Органічна хімія”, „Аналітична хімія”, „Фізколоїдна хімія”, „Методика викладання хімії”, „Хімія з основами біогеохімії”.

Освітній рівень „Магістр”: „Експериментальну методи дослідження в біології”, „Методика викладання біології у вищій школі”, „Наукові засади підготовки вчителів біології у вищій школі”, „Основи біоценології”, „Теоретичні проблеми сучасної біології”, „Основи біотехнології та генної інженерії”, „Практикум з вищих рослин”, „Основи психогенетики”.

Викладачі кафедри читають загальний  курс „Цивільний захист” для студентів усіх факультетів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а також «Біологія», «Біохімія» та «Біохімія спорту», «Методика викладання валеології» для студентів інституту фізичної культури і здоров’я, «Основи природознавства» для студентів напряму підготовки «Педагогічна освіта».

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Монастирська Світлана Семенівна

Монастирська Світлана Семенівнадоцент, кандидат біологічних наук.

Народилася: 21 січня 1960 року в с. Золотий Потік Тернопільської області.

Освіта:

1977р. – закінчила СШ №1 м. Трускавець.

1978 – 1983 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біохімія; кваліфікація: „Біохімік. Викладач”.

1983 – 1988 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі біохімії Львівського державного університету.

1988 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Біохімія”.

Трудова діяльність:

1988 – 1993 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ-43 Львівського університету.

серпень 1993 р. – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін факультету вчителів початкових класів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

1998 р. –  доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2000 – 2009 рр. – завідувач кафедри біології.

з 2010 р. – доцент кафедри біології та хімії.

з 2017 р. – завідувач кафедри біології.

Державні та галузеві нагороди та почесні звання

Нагороджена знаком «Відмінник освіти» та нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

e-mail:

s.monastyrska@dspu.edu.ua

svitlana.monastyrska@gmail.com

 

Лесик Ярослав Васильович

Лесик Ярослав Васильович – доктор ветеринарних наук,  старший науковий співробітник

Народився: 5 червня 1972 року в місті Миколаєві Львівської області.

Освіта:

1989 р. – закінчив Миколаївську СШ № 3.

1990–1995 рр. – навчання на факультеті ветеринарної медицини Львівської академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького.

2005–2008 рр. – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва Інститут біології тварин УААН.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь кандидат ветеринарних наук.

2010 р. – отримав вчене звання «старший науковий співробітник».

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь доктор ветеринарних наук.

Трудова діяльність:

1995–2004 рр. – головний лікар ветеринарної медицини кооперативу «Україна» с. Демня Миколаївського району Львівської області.

2004–2006 рр. – фахівець лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.

2006 р. –  молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії  Інституту біології тварин УААН.

Січень 2008 р. – науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.

Жовтень 2008 р. і до тепер – заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН.

Вересень 2016 р. – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У авторському доробку понад 160 наукових праць, в тому числі 123 статті – у фахових виданнях з ветеринарних наук, з яких 9 включені до міжнародних наукометричних баз даних, довідник, науково-практичний посібник, 3 методичні рекомендації, 6 патентів, 2 технічні умови. 

Державні та галузеві нагороди та почесні звання

Я. Лесик є членом спеціалізованої вченої ради зі захисту докторських дисертацій у Інституті біології тварин НААН та членом вченої ради і координаційно-методичних рад з виконання ПНД НААН № 28 і 35 цього ж інституту, член редколегії всеукраїнського журналу «Біологія тварин». За значний внесок у розвиток науки в Україні нагороджений почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2009 р., 2010 р.), Управління ветеринарної медицини (2011 р.), лауреат премії імені С. Гжицького (рішення  вченої ради Інституту біології тварин НААН від 19 вересня 2016 р., протокол № 10).

e-mail:

lesyk.ya@dspu.edu.ua

lesykyv@gmail.com

 

Старчевський Михайло Казимирович

Старчевський Михайло Казимирович – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біології та хімії

Народився: 5 листопада 1953 року в с.Тисмениця, Івано-Франківської області.

Освіта:

1971 – 1976 рр. – навчання у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

1976 – 1979 рр. – аспірант інституту загальної і неорганічної хімії академії наук СРСР

1980 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплекси паладію в каталізі окислювальних перетворень алкілароматичних вуглеводнів.

1980 р. – рішенням ВАК присвоєне звання старшого наукового співробітника по спеціальності «Фізична хімія»

2001 р – захистив докторську дисертацію на тему «Окислення спиртів С17 у розчинах кластерів паладію»

Трудова діяльність:

08.1976 – 12.1976 рр – інженер лабораторії №1 Бориславського філіалу Державного науково-дослідного інституту Хлорпроект

12.1979 – 10.1994 рр. – старший науковий співробітник лабораторії №1 Державного науково-дослідного інституту Хлор проект

10.1994 – 09.2000 рр. – виконуючий обов’язки провідного наукового співробітника лабораторії №1 Бориславського науково-дослідного інституту «Синтез»

09.2000 – 04.2005 рр. – провідний науковий співробітник лабораторії №1 ВАТ «Бориславський науково-дослідний інститут «Синтез»

04.2005 – 08.2005 рр. – доцент кафедри курортного менеджменту відділення економіки і менеджменту ДДПУ ім. І.Франка.

09.2005 – 07. 2006 рр. – старший науковий співробітник наукової групи кафедри іннватики ДДПУ ім. І.Франка

08.2006 – 08 2016 рр. – директор ТзОВ «Інтер-Синтез»

Вересень 2016 р. – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

E-mail: starchev.m@dspu.edu.ua

 

Волошанська Світлана Ярославівна

Волошанська Світлана Ярославівна – доцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 21 червня 1959 року у м. Дрогобич Львівської області.

Освіта:

1976 р. –  закінчила СШ №14 м. Дрогобич.

1976 – 1981 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „Біохімія”; кваліфікація: „Біохімік. Викладач”.

1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі у Передкарпатській філії Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва Західних районів України.

1989 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Біохімія” під керівництвом доктора біологічних наук, професора Я.І. Слабіцького.

Трудова діяльність:

1981р. – молодший науковий співробітник у Передкарпатській філії Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва Західних районів України.

1990 р. – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін факультету вчителів початкових класів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

1998 р. –  доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

1998 – 2005 рр. – заступник декана з навчально виховної роботи.

2002 р. – нагороджена знаком „Відмінник освіти України”.

Жовтень 2005 р. – декан біолого-природничого факультету.

e-mail:

s.voloshanska@dspu.edu.ua

bioddpu@ukr.net

 

Стахів Василь Іванович

Стахів Василь Івановичдоцент, кандидат біологічних наук

Народився: 10 жовтня 1964 року в с. Вороблевичі Дрогобицького району.

Освіта:

1982 р. – закінчив Вороблевицьку СШ Дрогобицького району.

1982 – 1989 р.р. – навчання у Львівському зооветеринарному інституті, спеціальність ветеринарія (1983 – 1985 р.р. – служба в армії).

1989 – 1992 р.р. – навчання в аспірантурі Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

1993 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю годівля с/г тварин та технологія кормів.

Трудова діяльність:

1989 – 1990 рр. – старший лаборант лабораторії амінокислотного та мінерального живлення НДІЗіТ західних районів УРСР.

1992 – 1994 рр. – науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН.

1994 – 1997 рр. – старший науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН.

1997 – 2000 рр. – завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіБТ УААН;

1999 – 2001 рр. – викладач  кафедри біології біологічного факультету (за сумісництвом).

2000 – 2001 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН.

2001 р. – доцент кафедри біології.

2000 – 2005 рр. – заступник декана з наукової та виховної роботи.

2005 – 2008 рр. – заступник декана з виховної роботи.

2008 р. – до сьогодні – заступник декана з науково-дослідної та міжнародної співпраці.

e-mail:

stakhiv.v@dspu.edu.ua

vasylstakhiv@ukr.net

 

Коссак Григорій Михайлович

Коссак Григорій Михайловичдоцент, кандидат педагогічних наук.

Народився 7 липня 1957 року в м. Дрогобич.

Освіта:

1972 р. – закінчив 8 клас СШ № 2 м. Дрогобич;

1972 – 1976 рр. – навчався у Самбірському медичному Училищі на фельдшерському відділенні;

1980 – 1986 рр. – навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка, за спеціальністю “Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук;

Трудова діяльність:

1976 – 1985 рр. – фельдшер здоровпункту Медсанчастини нафтовиків (м. Дрогобич);

1985 – 2006 рр. – вчитель біології ЗОШ № 4 м. Дрогобича;

1999 – 2004 рр. – викладач кафедри біології за сумісництвом;

2004 – 2006р.р. – старший викладач кафедри біології за сумісництвом;

з 2006 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

з 2007 р. – заступник декана біолого-природничого факультету з навчально-виховної роботи.

e-mail:

kossak1957@dspu.edu.ua

gk_kossak@ukr.net

 

Шпек Микола Петрович

Шпек Микола Петровичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук

Народився: 21 липня 1960 року в с. Тишковичі Мостиського району Львівської області

Освіта:

1967 – 1975 рр. – навчання в Хідновицькій ВШ Мостиського району Львівської області.

1975 – 1977 рр. – навчання в Хирівській СШ Ст.Самбірського району  Львівської області.

1978 – 1980 рр. – служба в лавах РА.

1981 – 1986 рр. – навчання у Львівському сільськогосподарському інституті, агрономічний факультет, денне відділення  (м. Дубляни Львівської області).

1986 – 1989 рр. – навчання в аспірантурі (стаціонарно) в науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва Західних областей України, с.Оброшино; Пустомитівського району Львівської області.

Червень 1991р. захистив кандидатську дисертацію.

Трудова діяльність:

1989 – 1992 рр. – науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва Західних областей України, науковий співробітник лабораторії технології вирощування сільськогосподарських  культур (с. Оброшино, Пустомитівського району, Львівської області).

1993 – 1994 рр. – Дрогобицька райдержадміністрація, головний спеціаліст з питань екології (м. Дрогобич, Львівської області).

1994 – 1999 рр. – управління агропромислового комплексу Дрогобицького району, головний агроном.

1999 по 2001 рр. – стрийський державний аграрний коледж, викладач землеробства, рослинництва та кормовиробництва (м. Стрий Львівської області).

З 2001 – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Викладаю курс «Основи сільського господарства», «Ґрунтознавства» та «Фітопатології».

З 1999 – дорадник Дрогобицького регіонального відділення ЛАДС.

e-mail:

shpek.m@dspu.edu.ua

shpek.mp@gmail.com

 

Клепач Галина Миколаївна

Клепач Галина Миколаївнадоцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 15 лютого 1974 року в м. Дрогобич Львівської області.

Освіта:

1991р. – закінчила Уличненську СШ Дрогобицького району;

1991 – 1996 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „Біологія”; кваліфікація: „Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Мікробіологія”.

Трудова діяльність:

1996 – 1999 рр. – вчитель біології і хімії.

1998 – 1999 рр. – викладач кафедри біології. валеології та фізичної реабілітації (за сумісництвом).

1999 – 2002 рр. – викладач кафедри біології валеології та фізичної реабілітації.

1999 – 2004 рр. – інженер Львівського відділення Інституту біохімії ім. О.П. Палладіна (за сумісництвом).

2002 – 2006 рр. –  викладач кафедри біології.

2004 – до сьогодні – молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України (за сумісництвом).

2006 – до сьогодні – доцент кафедри біології хімії.

e-mail:

h.klepach@dspu.edu.ua

pavlishko@yahoo.com

 

Павлишак Ярослава Ярославівна

Павлишак Ярослава Ярославівнадоцент, кандидат сільськогосподарських наук

Народилася: 22 жовтня 1972 року в с. Унятичі Дрогобицького району.

Освіта:

1990 р. –  закінчила Лішнянську СШ Дрогобицького району.

1990 – 1995 рр. – навчання в Тернопільському державному педагогічному інституті, спеціальність „Біологія та хімія”.

2003 р – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Трудова діяльність:

з 1996 р. – працюю в Передкарпатській дослідній станції ІЗіТ західного регіону УААН в лабораторії землеробства.

з 2007 р. – старший науковий співробітник Передкарпатської дослідної станції ІЗіТ західного регіону УААН.

з 2005 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

з 2013 – до сьогодні – доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

ya.pavlyshak@dspu.edu.ua

pavlyshak22@ukr.net

 

Ковальчук Галина Ярославівна

Ковальчук Галина Ярославівнадоцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 5 жовтня 1961 року в м. Дрогобич Львівської області.

Освіта:

1978 р. –  закінчила СШ №1 м. Дрогобич;

1979 – 1984 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність хімія; кваліфікація: „Хімік. Викладач”;

2006 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю фізіологія людини і тварин.

Трудова діяльність:

1991 – 1998 рр. –  викладач кафедри біології та біохімії Медичного інституту ім. Ю. Котермака.

1998 – 2000 рр. – вчитель хімії Дрогобицького педагогічного ліцею.

2000 – 2004 рр. – викладач кафедри біології, кафедри хімії та екології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2004 – 2006 рр. – старший викладач кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

з 2005 р. – молодший науковий співробітник госпрозрахункової науково-виробничої групи клінічної бальнеології і фітотерапії відділу експериментальної бальнеології.

2006 р. – доцент кафедри біології та кафедри анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького державного педагогічного університету.

e-mail:

h.kovalchuk@dspu.edu.ua

galinakovalchuk5@gmail.com

 

Івасівка Анжеліка Степанівна

Івасівка Анжеліка Степанівна доцент, кандидат біологічних наук

Народилася: 21 травня 1966 року в м. Трускавець Львівської області.

Освіта:

1983 р. – закінчила СШ №2 м. Трускавець;

1985 – 1990 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність «Викладач біології та хімії».

1992 – 1996 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі мікробіології Львівського державного університету.

2002 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Ґрунтознавство».

Трудова діяльність:

1992 – 1998 рр. – асистент кафедри мікробіології Дрогобицького приватного медичного інституту ім. Ю. Котермака.

з 1993 р. – лікар-бактеріолог санаторію «Карпати», м. Трускавець.

з 2002 р. – лікар-бактеріолог вищої категорії санаторію «Карпати», м. Трускавець.

з 2006 р. – доцент кафедри біології.

e-mail:

a.ivasivka@dspu.edu.ua

angelikka17@ukr.net

 

Кропивницька Лілія Михайлівна

Кропивницька Лілія Михайлівнадоцент, кандидат технічних наук

Народилася 19 червня 1976 року в с. Ільник Турківського району Львівської області.

Освіта:

1993 р. – закінчила Ільницьку СШ.

1993 – 1998 рр. – навчання у Державому університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

2003р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Хімія-технологія неорганічних речовин».

Трудова діяльність:

2003р. – асистент кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка».

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії і технології неорганічних речовин.

2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2008 – 2013       рр. – завідувач кафеди хімії;

з 2013 – до сьогодні – доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

liliyakrop@dspu.edu.ua

KropLiliya@ukr.net

 

Брюховецька Ірина Володимирівна

Брюховецька Ірина Володимирівнадоцент, кандидат хімічних наук

Народилася 9 березня 1969 року в с. Ждани Лубенського району Полтавської області.

Освіта:

1986 р. – закінчила СШ № 4 м. Борислав.

1986 – 1991 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність «Хімік. Викладач хімії».

1999р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю.

«Фізична хімія»

Трудова діяльність:

1991 – 1993 рр. – інженер в НВТ ТОВ «Гелі ос Лтд».

1996 – 1997 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії № 2 ВАТ  Бориславський НДІ «Синтез».

З 1997 р. – до сьогодні – вчитель хімії середньої школи № 5 м. Борислав.

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.

2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії та екології.

2008 – 2013 рр. – доцент кафедри хімії.

з 2013 р. – до сьогодні – доцент кафедри біології та хімії.

2013 р. – присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».

2015 р. – присвоєно вчене звання «доцент».

e-mail:

bruhovetska.ir@dspu.edu.ua

vlad-bruhovecki@i.ua

 

Прийма Андрій Мирославович

Прийма Андрій Мирославовичдоцент, кандидат технічних наук

Народився 24 березня 1970 року в смт. Східниця Львівської області.

Освіта:

1987 р. – закінчив Бориславську СШ №7.

1987 – 1992 рр. – навчання у Державному університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

1992 – 1995 рр. – навчання в аспірантурі у Державному університеті «Львівська політехніка».

1997 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю; 05.17.041 «Технологія продуктів органічного синтезу».

Трудова діяльність:

1995 – 2000 рр. – ВАТ «ГАЛЛАК».

2000 – 2003 рр. – компанія «Грамед».

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.

2005 – 2014 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2007 р. – курси із цивільної оборони (Інститут Державного управління у сфері цивільного захисту м. Київ).

2013 р. – курси цивільного захисту (Обласний штаб цивільного захисту).

2014 р. – доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

a.pryima@dspu.edu.ua

apryima@ukr.net

 

Гвоздецька Галина Володимирівна

Гвоздецька Галина Володимирівнадоцент, кандидат хімічних наук

Народилася 14 жовнтня 1950 року в с. Ясенів Бродівського району Львівської області.

Освіта:

1967 р. – закінчила Ясенівську ЗОШ.

1967 – 1972 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність «Хімік. Викладач хімії».

1982р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «Неорганічна та хімія».

Трудова діяльність:

1972 – 1974 рр. – вчитель хімії Бориславської СШ №7.

1974 – 1979 рр. – молодший науковий співробітник Бориславського ДНДІ «Синтез».

1979 – 1983 рр. – аспірант кафедри аналітичної хімії.

1984 – 1989 рр. – старший науковий співробітник Бориславського ДНДІ «Синтез».

1989 р. – вчитель хімії Бориславської державної гімназії.

1999 – 2003 рр. – доцент кафедри біології, валеології та фізичної реабілітації  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2003 – 2008 рр. – завідувач кафедри хімії.

2008 р. – до сьогодні – доцент кафедри хімії, кафедри біології та хімії.

E-mail: hvozdetska.h@dspu.edu.ua

 

Кречківська Галина Володимирівна

Кречківська Галина Володимирівнадоцент, кандидат біологічних наук

Народилася 22 липня 1980 в с. Максимівка, Старосамбірського району, Львівської області.

Освіта:

1997р. – закінчила Стар’явську СШ Старосамбірського району.

1997 – 2003 рр. – навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біологія; кваліфікація: „Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 – 2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.16 «Екологія».

2014 р. – лауреат обласної премії молодих вчених у галузі природничих наук.

Трудова діяльність:

2001 – 2002 рр. – лаборант відділення фізичної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету.

2002 – 2003 рр. – лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2003 – 2005 р – старший лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2005 – 2014 рр. – викладач кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

З 2014 р. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

krechkivska.g@dspu.edu.ua

gkrechkivska@gmail.com

 

 

Гойванович Наталія Костянтинівна

Гойванович Наталія Костянтинівна – викладач, кандидат біологічних наук

Народилася: 27 лютого 1985 в м. Владивосток, Приморський край, Росія.

Освіта:

2002 р. – закінчила Новоміську СШ Старосамбірського району.

2002 – 2007 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „ПМСО. Біологія та хімія; кваліфікація: „Вчитель біології та хімії”.

2007 – 2008 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка, спеціальність „ПМСО. Біологія; кваліфікація: „Викладач біології”.

2008 – 2012 рр. – навчання у аспірантурі в Інституту біології тварин НААН України.

Трудова діяльність:

2008 – 2010 рр. – старший лаборант кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;

з 2011- 2018 рр. – викладач кафедри біології та хімії

з 2018р – доцент кафедри біології та хімії

e-mail:

n.hoyvanovych@dspu.edu.ua

natahoyvan@gmail.com

 

Кавецький Тарас Степанович

Кавецький Тарас Степанович – викладач, кандидат фізико-математичних наук

Народився: 26 грудня 1974 року в м. Дрогобичі Львівської області

Освіта:

1981-1991 рр. – навчання в СШ № 5 (м. Дрогобич, Львівська область).

1991-1996 рр. – навчання в Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка, фізико-математичний факультет, денне відділення (м. Дрогобич, Львівська область).

1997-2000 рр. – навчання в аспірантурі (стаціонарно) в Львівському національному університеті імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра радіоелектронного матеріалознавства (м. Львів).

Червень 2002 р. – захистив кандидатську дисертацію (м. Львів).

2009-2012 рр. – навчання в докторантурі (стаціонарно) в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Інститут фізики, математики та інформатики, кафедра теоретичної фізики і методики викладання фізики (м. Дрогобич, Львівська область).

Грудень 2008 р. – отримав почесне звання лауреата премії Президента України для молодих вчених (м. Київ).

Трудова діяльність:

1996-1997 рр. – Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, інженер (м. Дрогобич, Львівська область).

2000-2001 рр. – ТзОВ спільне українсько-російське підприємство “Сенсор” (м. Дрогобич, Львівська область).

2001-2010 рр. – Науково-виробниче підприємство “Карат”, молодший науковий співробітник, науковий співробітник (м. Львів).

2003-2004 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, завідувач лабораторії (м. Львів).

2004-2014 рр. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник.

З 2013 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доцент кафедри біології та хімії.

З 2015 р. –доцент кафедри біології та хімії.

e-mail:

t.kavetskyy@dspu.edu.ua

kavetsyy@yahoo.com

 

Дрозд Інеса Федорівна

Дрозд Інеса Федорівнастарший викладач, кандидат сільськогосподарських наук.

Народилася 13 травня 1969 року в м. Барановичі Брестської області, Білорусь.

Освіта:

1986 р. – закінчила СШ №2 м. Дрогобич.

1987–1992 рр. – навчання у Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті, спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

2002–2005рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на біологічному факультеті, за спеціальністю «Вчитель біології, валеології та екології».

2007–2011 рр. – аспірант заочної форми навчання Інституту олійних культур НААН м. Запоріжжя.

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «06.01.05 – селекція і насінництво».

Трудова діяльність:

2004–2007рр. – старший лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

з 2007 р. – до сьогодні – завідувач лабораторіями кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

з 2014 р. – до сьогодні – старший викладач кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (за сумісництвом).

e-mail:

drozd.i@dspu.edu.ua

inessadr@ukr.net

 

Николаїшин Оксана Валеріївна

Николаїшин Оксана Валеріївна – старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук.

Народилася: 1 вересня 1990 року в м. Дрогобич, Львівської області.

Освіта:

2006 році – закінчила СШ №8 м. Дрогобич.

2006 – 2011 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, спеціальність „ПМСО. Біологія і хімія”; кваліфікація: „Вчитель біології, хімії, валеології та основ екології”.

2011 – 2012 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, спеціальність „Біологія”; кваліфікація: „Викладач біології, біолог”.

2013 – 2015 рр. – навчання у аспірантурі в Інституті сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

Трудова діяльність:

2015 р. – старший лаборант кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

2016 р. – науковий співробітник сектора насінництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

з 2018 р. – старший викладач кафедри біології та хімії.

e-mail: dytsooksana@gmail.com

 

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

Монографії

 1. Лупак О. М., Клепач Г., Антоняк Г.Л. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects: monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. –
  P. 59 – 68 (0,42 д.а).
 1. Ковальчук Г.Я., Стахів В.І., Нестер М.М. Соціально-педагогічні аспекти профілактики йододефіцитних захворювань серед студентської молоді. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 107 – 115 (0,38 д.а.).
 2. Брюховецька І. В. Ентеросорбенти – ефективні детоксиканти людського організму в умовах забрудненого довкілля. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects: monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. –
  Р. 23 – 31 (0,38 д.а.).
 1. Voloshanska S., Drozd I. Evaluation of fatty acid composition of oil flax seeds in relation to varieties and growing conditions. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – P. 8 – 14 (0,3 д.а.)
 2. Антоняк Г. Л., Гойванович Н. К., Волошанська О. О. Вплив афлатоксинів на здоров’я людини. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects: monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 241 – 250  (0,42 д.а).
 1. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Стан поінформованості школярів дрогобицького регіону щодо медико-біологічних аспектів захворювання на туберкульоз. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 138 – 143 (0,25 д.а.).
 2. Кропивницька Л., Стаднічук О., Мартинюк І. Гідрохімічні показники деяких природних вод Турківського району Львівської області та їх залежність від сезонних змін. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 52 – 59 (0,33 д.а.).

 

 1. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л.,
  Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. –    Р. 239 – 251  (0,5 д.а.).
 1. Івасівка А., Філь В. Вплив температурного режиму на якість та безпеку харчових продуктів. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – P. 109 – 117 (0,56 д.а.)
 2. Voloshanska S., Drozd Features of chemical composition and biological activity of Origanum vulgare L. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – P. 220 – 230 (0,5 д.а.)
 1. Клепач Г., Монастирська С. Способи отримання екстрактів з деяких лікарських рослин та оцінка їх антибактерійної та інсектицидної дії – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – С. 197 – 210 (0,58 д.а).
 1. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Martyniuk I. State of the decentralized water supply sources and ways of improving the properties of water. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 211 – 219 (0,38 д.а.).
 2. Acke L., Voloshanska S., Kropyvnytska L., Stadnichuk O. The influence of energy drinks on human health. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 76 – 81 (0,3 д.а.).
 3. Стахів Л.Г., Стахів В.І., Кравців Р.Й. Розвиток творчого мислення педагогічного потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі валео-екологічної професійної підготовки. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 318 – 333 (0,67 д.а.).
 4. Krechkivska G., Pavlyshak Y., Voloshanska S. The research of sewage and surface water of the dumps of Boryslav ozokerite deposit. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 156 – 165 (0,42 д.а).
 5. Ivasivka A., Hoivanovych N., Stakhiv V. Comparative analysis of antimicrobial properties of Persicaria bistorta L., Mentha piperita and Vaccinium Myrtillius L. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 46 – 58 (0,54 д.а.)
 6. Drozd I., Gąsior J., Dytso O. Organic farming as a prerequisite of a healthy diet Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 166 – 174. (0,38 д.а.)
 7. Kovalchuk H., Lupak O., Musina S., Pittelion L. Nutrition state of student youth in current conditions Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – Р. 215 – 226. (0,5 д.а.)
 8. Monastyrska S., Stetsyk R., Kravtsiv R. Trends in prevalence of thyroid diseases among the population in Verkhovyna district of Ivano-Frankivsk region. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – Р. 81 – 92 (0,5 д.а.).
 9. Farafonov S., Stakhiv V., Kravtsiv R. Comparative characteristics of the EU and Ukrainian standards for the purchase of dairy raw milk, their approaching to EU reguirements. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – Р. 175 – 192  (0,8 д.а.).
 10. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Martyniuk I. The evaluation of the hydroecosystem (natural waters) toxicity in Turka and Skole districts of Lviv region. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 117 – 130 (0,6 д.а.).
 11. Lesyk Ya., Dychok A. Prospects of using sulfur in the rabbits feeding. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 130 – 142. (0,6 д.а.).
 12. Fil V., Ivasivka A., Shypytiak Ye. Students’ overweight as a factor of developing obesity Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – Р. 237 – 243 (0,5 д.а.)

 

Статті у фахових виданнях

 1. Федяков Р.О., Коваль Н.К., Стефанишин О.М., Антоняк Г.Л. Процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах щурів за умов введення афлатоксину В1 // Біологія тварин. – 2010.– Т.12. – № 1. – С. 98 – 100. (0,19 д.а.)
 2. Старчевський М.К., Карман Н.С.,Старчевський В.Л. Газо хроматографічне визначення оцтового ангідриду в продуктах окиснення ацетальдегіду в оцтовокислому розчині гігантського кластеру паладію Pd561Phen60(OAc)180 / // Вісник НУ «Львів. політехн.». Хімія, технологія речовин та їх застосування. Львів – 2003. – №12. С.85-88.
 3. Старчевський М.К., Гладій С.Л., Паздерський Ю.А., Карман Н.С., Старчевський В.Л., Варгафтик М.Н., Моісєєв І.І. Окиснення ацетальдегіду в розчині кластеру Pd561Phen60(OAc)180 // Катализ и нефтехимия. – 2003. – №12.-С.53-56.
 4. Старчевський М.К., Карман Н.С., Старчевський В.Л., Гладій С.Л., Паздерський Ю.А. Вплив стеричних факторів на селективність окиснення альдегідів С26 в розчинах кластеру Pd561Phen60(OAc)180 // Катализ и нефтехимия. – 2004. – №1.-С.32-55.
 5. Старчевський М.К., Леочко Н.С., Сиротинська І.Д., Павуш М.З., Старчевський В.Л. Кінетичні закономірності окиснення аліфатичних альдегідів, каналізованого гігантськими кластерами паладію // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2008, Серія хімія, вип. 5, с.14-20.
 6. Дрозд І.Ф., Шпек М.П. Олійність насіння сортів льону олійного в різних умовах вирощування // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН України. – 2010. – Вип.15. – С. 45 – 49. (0,31 д.а.)
 7. Кравців Р.Й, Салата В.З., Ярошович І.Г. Вплив різних форм мікроелементів та їх хелатів на живу масу гусей, що утримувалися в зоні, забрудненій радіонуклідами // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2009. Т. 11. – №2(41), ч.4. – С 109-114.
 8. Кравців Р.Й, Усаченко Л.М., Ковалів Л.М. Динаміка вмісту білків і азотових сполук в крові відгодівельних бугайців за мікроелементної корекції раціонів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2009. Т. 11. – №2(41), Частина 4. – С 100-108.
 9. Кравців Р.Й., Калин Б.М., Фоміна М.В., Буцяк Г.А. Техногенний вплив на агроекосистеми та якість сільськогосподарської продукції // Агроекологічний журнал. Київ. – 2009. – червень. – С.163-165.
 10. Лесик Я. В. Показники клітинного та гуморального імунітету організму кролів за згодовування різних кількостей хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. — Вип. 172, Ч.1, Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва». — С. 91–97.
 11. Лесик Я. В. Глікопротеїни крові та показники неспецифічної резистентності організму кролів за випоювання наноаквацитрату хрому та хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. — 2012. — № 37. — С. 82–86.
 12. Лесик Я. В. Гематологічні показники та антиоксидантний статус організму кролів за випоювання цитрату і хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р.С. Федорук, С. Й. Кропивка // Біологія тварин. — 2012. — Т. 14, № 1-2. — С. 144–149.
 13. Лесик Я. В. Дезінтоксикаційна здатність печінки та вміст розчинного білка у тканинах організму кролів за умов випоювання цитрату та хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. І. Храбко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Вип. 13, № 3-4. — С. 74–78.
 14. Лесик Я. В. Імунобіологічна реактивність організму самок кролів за згодовування хлориду хрому // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. –– 2012. — Том 14. — № 3 (53), Ч. 2. — С. 156–160.
 15. Лесик Я. В. Дезінтоксикаційна здатність організму та розвиток внутрішніх органів кролів за згодовування різних кількостей хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. — Вип. 172, Ч.4. — 33–38.
 16. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні показники крові кролів за введення до раціону наноаквацитрату та хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — 2012. — № 1 (32). — Т. 3, Ч. 1. — С. 329–334.
 17. Lesyk Ya. V. Resistance of the rabbit dams’ organism at drinking supplemuted by chlorella suspension, sodium sulfate, chromium chloride and citrate // Біологія тварин. –– 2013. –– Т. 15, № 2. –– С. 90–96.
 18. Лесик Я. В. Репродуктивна здатність та показники антиоксидантного стану організму кролематок за згодовування хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Бюлетень Інституту ветеринарної медицини «Ветеринарна біотехнологія». — 2013. — № 22. — С. 321–327.
 19. Лесик Я. В. Відтворна здатність кролематок за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ветеринарна медицина. –– 2013. –– Вип. 97. –– С. 448–450.
 20. Резистентність організму кролематок та життєздатність кроленят за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, О. П. Долайчук // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15, № 3. — С. 54–62.
 21. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей сполук Хрому(ІІІ) / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З. Ґжицького. –– 2013. –– Том 15. –– № 1 (55), Ч. 1. –– С. 94–98.
 22. Лесик Я. В. Стан антиоксидантної системи організму кролематок за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З. Ґжицького. –– 2013. –– Том –– № 3 (57), Ч. 2. –– С. 210–215.
 23. Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей цитрату і хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –– 2013. –– Вип. 14, № 3–4. –– С. 29–34.
 24. Імунобіологічний стан організму кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р.  С. Федорук, І. І. Ковальчук, О. П. Долайчук // Біологія тварин. –– 2013. –– Т. 15, № 1. –– С. 86–94.
 25. Лесик Я. В. Вдосконалений комбікорм для кролів / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Аграрна наука виробництву. –– 2013. –– № 4 (66). –– C. 26.
 26. Лесик Я. В. Дезінтоксикаційна здатність організму та маса тушки і внутрішніх органів кролів за умов згодовування хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. І. Храбко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –– 2014. –– Вип. 15, № 2–3. –– С. 93–97.
 27. Лесик Я. В. Вікова динаміка вмісту глікопротеїнів у крові кролів за згодовування різної кількості хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. –– 2014. –– Т. 16, № 2(59), Ч. 2. –– С. 196–200.
 28. Лесик Я. В. Мікроелементи тканин кролів за згодовування хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. –– 2014. — Т. 16, № 3 (60), Ч. 2. — С. 199–204.
 29. Лесик Я. В. Показники неспецифічної резистентності крові кролів за випоювання цитрату і хлориду хрому [Електронний ресурс] / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. –– № 172, Ч. 6. –– 43–49. Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nb/2012_7/12kiy.pdf
 30. Лесик Я. В. Антиоксидантний стан організму кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р.С.Федорук, С. Й. Кропивка // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –– 2013. –– Вип. 14, № 1–2. –– С. 102–107.
 31. Кречківська Г.В. Дослідження агрохімічного стану шахтних відвалів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Подільського аграрного університету. – Кам’янець-Подільський. – 2010.– С.123 – 128. (0,28 д.а.)
 32. Філь В.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Бариляк Л.Г. Особливості стану нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму у дітей з різною резистентністю до гіпоксії, котрі мешкають на теренах, забруднених радіонуклідами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 15 „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” / За ред. Г.М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 660 – 667. (0,5 д.а.)
 33. Дрозд І.Ф. Жирнокислотний склад насіння льону олійного в умовах Західного регіону України // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 2011. – №40. – С. 72 – 76. (0,31 д.а.)
 34. Дрозд І.Ф. Особливості впливу метеорологічних умов на формування господарсько цінних ознак у льону олійного // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – №2. – С. 178 – 181. (0,25 д.а.)
 35. Матис В., Дзюбайло А., Павлишак Я. Формування елементів структури врожаю сортів ріпаку ярого залежно від удобрення азотом // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. – 2010. – №14(2). – С. 63 – 67. (0,31 д.а.)
 36. Гвоздецька Г.В., Білик І.Т. Екологічна стежка як одна із форм природоохоронної роботи серед молоді / Збірник наукових праць. Випуск ІІ. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини». Миколаїв 16-17 грудня 2011. – С.273-275. – 0,13 д.а.
 37. Гида В. М. Гвоздецька Г.В. Екологічно збалансована технологія отримання діфторангідридів перфторкарбонових кислот і фтористого сульфурилу. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Камянець-Подільський, 2011. – С. 163-166. – 0,17 д.а.
 38. Кропивницька Л.М. Можливості застосування сучасних комп’ютерних технологій у шкільному курсі хімії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія // зб. наук. праць. – Випуск 34/ Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ „Планер”, 2012. – С.222. – 225. – 0,17 д.а.
 39. Павлишак Я.Я., Бегей С.С. Вплив способів обробітку ґрунту на формування урожаю конюшино-тимофіївкової сумішки та біологічну активність ґрунту // Сільський господар. – 2011. – № 11-12. – С. 31 – 33. (0,13 д.а.)
 40. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. „Уроки серед природи” у світлі ідей педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського держав-ного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 41. – С. 115 – 119. (0,2 д.а.)
 41. Флюнт І.С., Уграк Ю.К., Філь В.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Кузан М.М. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т. 10, № 2. – С. 81 – 87. (0,3 д.а.)
 42. Флюнт І.С., Угрин М.Р., Тимочко О.Б., Величко Л.М., Мартинюк О.І., Філь В.М., Яремчук Я.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Стецик Р.Д. Нейрон-гормональний механізм поліваріантної дії бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Том 9, №4. – С. 39 – 45. (0,3 д.а.)
 43. Коваль Н.К., Антоняк Г.Л. Динаміка показників системи глутатіону в клітинах щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Частина ІІ. – С. 210 – 213. (0,17 д.а.)
 44. Досвядчинська М.Р., Федяков Р.О.,  Антоняк Г.Л. Мікотоксини грибів роду Аspergillus як забрудники кормового та продовольчого зерна // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Частина ІІ. – С. 104 – 106. (0,13 д.а.)
 45. Дрозд І.Ф. Мінливість маси 1000 насінин льону олійного в умовах Передкарпаття // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Ч.2. – С. 118 – 121. (0,17 д.а.)
 46. Антоняк Г.Л., Федяков Р.О., Коваль Н.К. Вплив афлатоксину В1 на процеси перокисного окислення ліпідів та антиоксидантну систему еритроцитів і гепатоцитів щурів // Вісник Одеського національного університету. Серія Біологія. – 2011. – Т.16, Вип. 6. – С. 5 – 11. (0,3 д.а.)
 47. Кречківська Г.В., Царик Й.В. Дослідження  ґрунтових мікроорганізмів на шахтних відвалах Бориславського озокеритового родовища // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Вип. 6. – С.55 – 61. (0,3 д.а.).
 48. Кречківська Г.В. Вивчення мікрофлори поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С.137 – 140. (0,17 д.а.)
 49. Кречківська Г.В. Дослідження вмісту біогенних та техногенних органічних речовин у ґрунто-субстратах  відвалів Бориславського озокеритового родовища та їх вплив на рослинний покрив // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2011. – №1 (50). – С. 50 – 55. (0,25 д.а.)
 50. Матис В.М., Дзюбайло А.Г. Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету: Серія. Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 9(49). – С. 73 – 78. (0,25 д.а.)
 51. Дрозд І.Ф. Мінливість висоти льону олійного у різні терміни висіву в умовах Передкарпаття / І.Ф. Дрозд, В.О. Лях // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип.79 – Херсон: Грінь, 2012. – С.27 – 35. (0,38 д.а.)
 52. Кропивницька Л.М., Брюховецька І.В. Твердість води окремих природних джерел Львівщини// Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова.- Серія №20. Біологія: Зб. Наукових праць.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – №5 – С.167-173. – 0,36 д.а.
 53. Кропивницька Л.М., Брюховецька І.В. Визначення окремих сумарних показників якості води природних джерел Львівщини//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 94-97. – 0,18 д.а.
 54. Брюховецька І.В., Прийма А.М. Визначення вмісту хлорид-йонів та органолептичних показників якості води окремих природних джерел Львівщини//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 98-101. – 0,18 д.а.
 55. Стаднічук О.М., Кропивницька Л.М., Брюховецька І.В. Сезонна мінливість твердості води природних джерел гірських районів Львівщини//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 128-131. – 0,18 д.а.
 56. Гида В.М., Гвоздецька Г.В., Гида І.В. Кінетика реакції декарбонілювання фтор-4-метил-3,6-діокса-7-фторкарбонілоктансульфонілфториду-1//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Спеціальний випуск до VІІІ науково – практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 12-15. – 0,18 д.а.
 57. Стаднічук О.М., Леськів Г.З., Кропивницька Л.М. Моніторинг поверхневих вод Львівської області//Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №20. Біологія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – №5. – С 162-167. – 0,23 д.а.
 58. Стецик Р.Д., Малик О.Г., Монастирська С.С. Медико-біологічні та соціальні аспекти профілактики захворювань на туберкульоз // Науковий часопис Національного пед. універ. імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – Випуск 7. – – С. 265-271 (0,32 др. арк)
 59. Філь В.М., Івасівка А.С., Чепелюк А.Г. Дискримінантний аналіз показників, які характеризують дітей з різною резистентністю до гіпоксії // Науковий часопис Національного пед. універ. імені М.П. Драгоманова. Серія 15.  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – Випуск 7. – – 348-354 с. (0,32 др. арк)
 60. Павлишак Я.Я., Коваль Н.К., Кавчак В.С. Поширення дикорослих лікарських рослин на території курорту «Східниця» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С. 3-9. (0,32 др. арк)
 61. Антоняк Г.Л., Коваль Н.К., Досвядчинська М.Р., Головчак Х.М. Вплив афлатоксину В1 на стан антиоксидантної системи в клітинах органів та еритроцитах крові білих щурів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С. 112-117. (0,27 др. арк)
 62. Кречківська Г.В. Дослідження стічних та поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С.174-181. (0,36 др.арк.)
 63. Кречківська Г.В., Монастирська С.С., Волошанська С.Я. Видовий склад та ресурсна характеристика деяких видів лікарських рослин гірської місцевості Дрогобицького району // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С.10-20. (0,5 др.арк.)
 64. Стахів В. І., Коссак Г. М., Стахів Л. Г. Особливості вирощування форелі райдужної у штучно-утворених умовах господарства „Голуба нива” с. Дуброва Миколаївського району // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С.68-74. (0,32 др.арк.)
 65. Клепач Г.М., Карп’як І.В. Дослідження способів екстракції біологічно активних речовин із Пижми звичайної (Tanacetum vulgare L.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. –  С. 108 – 116. (0,36 др.арк.)
 66. Кречківська Г.В. Дослідження стічних та поверхневих вод відвалів озокеритового родовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С.174 – 181. (0,36 др.арк.)
 67. Литвин О.Ф., Шпек М.П. Нагромадження нітратів в бульбах міжсортових гібридів картоплі залежно від біологічних особливостей батьківських форм // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. –  Серія № 20. Біологія. – Випуск 5. – С.68 – 74. (0,32 д.а).
 68. Іванців В.І., Кречківська Г.В., Бусленко Л.В. Дощові черв’яки (Lumbricidae) ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища / В. В. Іванців, К. В. Кречківська, Л. В. Бусленко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 10. – С. 113-118 (0,27 др.арк.)
 69. Павлишак Я.Я., Коваль Н.К. Видовий склад лікарських рослин родини Boraginaceae у флорі Передкарпаття // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 71-73. (0,18 др. арк.)
 70. Кречківська Г.В. Структурно-функціональна організація гетеротрофних комплексів відвалів Бориславського озокеритовидобутку //  Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 42-48. (0,32 др. арк.)
 71. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф., Шпек М.П. Стан пігментної системи рослин різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 270-273. (0,18 др. арк.)
 72. Брюховецька І.В. Дослідження якості води окремих природних джерел Сколівського району Львівщини. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», м. Кам’янець-Подільський, 27-28 листопада 2014 р. – Кам’янець-Подільський, 2014 р. – С.88-90. ( 0,13 д.а.)
 73. Гвоздецька Г.В., Гида В.М., Гида І.В. Дослідження екологічно безпечного процесу отримання тетрафтореран-β-сультону. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 14-16. (0,13 др. акр.)
 74. Кропивницька Л., Стаднічук О., Платонов М., Мартинюк І. Сезонна мінливість фітотоксичності поверхневих вод гірських районів Львівщини // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 23-25. (0,13 др. акр.)
 75. Kavetskyy T.S. Radiation-induced optical darkening and oxidation effects in As2S3 glass // Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2014, V.17, #3, P.308-312. (0,2 д.а.)
 76. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф. Дія абіотичних факторів на реакцію генотипів льону олійного // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 209 – (0,13 д.а.).
 77. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи // Молодь і ринок. – 2014. – №8(115). – С. 37 – 41. (0,25 д.а.).
 78. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Лікарські рослини у флорі Дрогобицького району // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 37 – (0,13 д.а.)
 79. Гойванович Н.К. Вивчення активності антиоксидантних ферментів деяких лікарських рослин Передкарпаття // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 49-51. (0,13 д.а.).
 80. Попович А.І., Кузишин С.Я., Флюнт І.С., Філь В.М., Івасівка А.С., Угрин М.Р. звязки адаптаційного потенціалу Баєвського з параметрами фізичної працездатності урологічних пацієнтів курорту Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2014. – №1. – С. 57 – 63. (0,29 д.а.)
 81. Попович А.І., Пецюх С.В., Кузишин С.Я., Флюнт І.С., Філь В.М., Зав’ялова В.О., Ходак О.Л., Федяєва С.І., Івасівка А.С., Угрин М.Р. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 6 – (0,5 д.а.)
 82. Коссак Г.М., Скробач Т. Б., Кречківська Г.В. Підготовка майбутніх вчителів до екологічного навчання у загальноосвітній школі. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – 412 с. С. 383 – (0,29 д. а.)
 83. Волошанська С.Я., Коссак Г.М., Скробач Т.Б., Харпачко Т.І. Фармакологічні властивості ялівцю звичайного (Juniperus communis L.) та екологічні особливості його поширення на Дрогобиччині // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. –С. 179 – (0,25 д.а.)
 84. Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я., Коссак Г.М. Фітотоксичність едафотопу відвалів Бориславського озокеритовидобутку // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип.24.9.- С. 75-81. (0,25 д.а.)
 85. L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, M.F. Galyautdinov, E.V. Nuzhdin, I.R. Safina, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-synthesized silver nanoparticles for optoelectronics // Intern. J. Appl. Fund. Res., 2015, #8, P.676-681 (0.25 д.а.).
 86. Л. Кропивницька. О. Стаднічук, М. Платонов, І. Мартинюк. Вплив дегазуючих систем на довкілля. / Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2015. – № 19. С 8-12 (0,2 д. а.).
 87. Шпек М., Стахів В., Павлишак Я., Литвин О. Вплив комплексного мінерального добрива „Еколіст” на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття України / Вісник ЛНАУ Агрономія № 19. – Льві, 2015. – С. 55 – 59 (0,31 д.а.);
 88. Шпек М.П., Коссак Г. М., О. Литвин. Вплив на продуктивність насіння ріпаку ярого біологічних препаратів (гаупсину та триходермину) та термінів їх внесення. // Вісник Львівського Національного аграрного університету. м. Дубляни. – 2015. – Вип. №19. – С. 65-70 (0,25 д.а. );
 89. Стахів Л., Стахів В. Свято квітів (дидактичний матеріал до проведення виховного заходу) / Початкова школа. – 2014. – № 11. – С. 60 – 63. (0,25 д.а.);
 90. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. – №6 /1(11). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а. );
 91. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise. – №8/1(13). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46 д.а. );
 92. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23. (0,3 д.а. );
 93. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 128-133. (0,25 д.а.);
 94. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174 (0,25 д.а.);
 95. Antonyak H., Olijnyk Cl., Koval N.al. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Випуск 69. – С. 41-48. (0,33 д.а.);
 96. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Антоняк Г.Л. Оцінка якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С. (0,33 д.а.) (0,33 д.а.)
 97. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С.                         (0,33 д.а.)
 98. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 99. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 100. Гойванович Н. К. Вплив афлатоксину В1 на прооксидантно-антиоксидантний баланс в клітинах білих щурів // Біологія тварин. – 2016. – № 3. – С. 17 – 23. (0,29 д.а.)
 101. Стахів Л., Стахів В. Формування креативних компетентностей у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок. – № 6(137), 2016. – С. 85 – 88 (0,17 д.а.).
 102.  Дрозд І.Ф. Вплив умов вирощування на прояв та мінливість ознаки «маса 1000 насінин» льону олійного в умовах Західного Лісостепу // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. – 2015. – Вип.57. – С.68 – 76. (0,38 д.а.)
 103. Лупак О. М., Шпек М. П., Антоняк Г. Л. Формування продуктивності Calendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – 2016. – № 20. – С. 60 – 65. (0,25 д.а.)
 104. Демків О., Банах С., Клепач Г., Гайда Г., Смуток О., Гончар М. Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів і перспективи біоаналітичного використання. // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 73. – 2016. –
  С. 54 – 64. (0,46 д.а.)
 105. Лупак О. М., Клепач Г.М., Антоняк Г.Л. Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України // Біологічні студії. – 2017. – Том 14, № 3 – 4. – С. 28 – 29 (0,08 д.а).
 106.  Дрозд І.Ф., Шпек М. П., Лупак О. М., Литвин О. Ф. Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України // Вісник Львівського аграрного університету: Агрономія. – 2017. – №21. – С. 142 – 147.
  (0,25 д.а.)
 107.  Іваницька А.І., Лесик Я. В., Цап М.М. Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 42 – 49
  (0,33 д.а.)
 108.  Дичок А.З., Лесик Я. В. Вплив сполук сульфуру на вміст протеїну в крові та продуктивність кролів // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин НААН. –  Львів, 2017. – Випуск 18, № 2. – С. 128-134 (0,3 д.а.)
 109. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2017. – Випуск 27(6). – С. 38 – 41 (0,17 д.а.)
 110.  Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Вип.2(136). – С.52 – 57. (0,25 д.а.)
 111.  Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1 // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 3(67). – 12 с. (http://journals.nubip.edu.ua/ index.php/Dopovidi/article/view/8725/8063 ) (0,54 д.а.)
 112. Сачко Р.Г., Лесик Я. В., Пилипець А.З., Голова Н.В., Гудима В.Ю. Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та їхній продукції в біохімічній провінції Закарпаття // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин НААН. –  Львів, 2016. – Випуск 17, № 2. – С. 208 – 212 (0,21 д.а.)
 113.  Федорук Р.С., Іскра Р.Я., Лесик Я.В., Ковальчук І.І. Репродуктивна функція організму корів і кролематок за введення до раціону цитратів мікроелементів // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 10. – С. 22 –27 (0,25 д.а.)
 114.  Дзюбайло А.Г., Матис В.М., Головчук М.І. Вміст хлорофілу в листках рослин ріпаку ярого і продуктивність фотосинтезу. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Випуск 60. – Львів-Оброшино, 2016. – С. 49-54. (0,35 д.а.)

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Sibirny V., Demkiv O., Sigawi S., Paryzhak S., Klepach H., Korpan Y., Smutok O., Nisnevich M., Gayda G., Nitzan Y., Puchalski C., Gonchar M. Formaldehyde-oxidizing enzymes and genetically modified yeast Hansenula polymorpha cells in monitoring and removal of formaldehyde / In the Book “Waste Water – Evaluation and Management” (ed. S. G. Einschlag), ISBN 978-953-307-233-3. – In Tech, Croatia. – 2011. – 470 p.; Chapter 6, pp. 115 – 154. (2,5 д.а.)
 2. Smutok O., Gayda G., Dmytruk K., Klepach H., Nisnevich M., Sibirny A., Puchalski C., Gonchar M., Sibirny V. Amperometric biosensors for lactate, alcohols, and glycerol assays in clinical diagnostics / In the Book “Biosensors – Emerging Materials and Applications” (Ed. P. A. Serra), ISBN 978-953-307-328- In Tech, 2011. – 490 p.; Chapter 20, рр. 401 – 446. (2,88 д.а.)
 3. Babiak L.P., Ivasivka A.S., Monastyrska S.S., Kovalchuk G.Y. Kompleksovy wplyw zanieczyszcenia metalami ciezkimi i zwiazkami siarki na ekosystem flory i fauny // Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia. – Czestochowa, 2010. – S. 326 – (0,75 д.а.)
 4. Koval N., Fedyakow R. Acute toxicity of aflatoxin B1 // Materialy VІ Ogolnopolskiej konferencji naukowych mlodych pracownikоw nauki i studentоw “Nowe tendencje rozwoju rolnictwa I obszrow wiejskich” (20-22 kwietnia 2010 r., Rzeszow) – Uniwersytet Rzeszowski, 201 – S. 10 – 13. (0,25 д.а.)
 5. Кречківська Г., Сеньків В. Забруднення ґрунтів м. Борислав важкими металами // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 33 – 36. (0,25 д.а.)
 6. Krechkivska G., Voloshanska S., Ivasivka A. The researches of soil microorganisms on the dumps of Borislav ozokeryt field // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 77 – 83. (0,44 д.а.)
 7. Шпек О., Волошанська С. Вплив біостимуляторів росту рослин на кількісні показники та хімічний склад  нагідок лікарських в умовах Передкарпаття // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 92 – 95. (0,25 д.а.)
 8. Ковальчук О., Кунда-Пронь І., Клепач Г. Генетична активність ґрунтових вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Materialy V Ogolnopolskei Mlodziezowej Konferencii Naukowei „Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczei“ (Rzeszow, 20-22 kwietnia 2010). – S. 54 – 58. (0,31 д.а.)
 9. Koval N., Antonyak H. Process of lipid peroxidation and activity of antioxidant system in the cells of white rats under aflatoxin В1 injection // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r., Rzeszow). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 96 – 99. (0,25 д.а.)
 10. Drozd І.F., Shpek М.P., Lupac О.М., Drozd І.М. Influence of ground-climatic terms on growing of flax oily in the conditions of the western Ukraine // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r.). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 24 – 29. (0,38 д.а.)
 11. Товарницька Л., Шпек М. Вплив комплексних мінеральних добрив на морфологічні та якісні показники ярої пшениці в умовах Передкарпаття України // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r.). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 18 – 23. (0,38 д.а.)
 12. Лесик Я.В. Активность антиоксидантной системы организма крольчих при выпаивании суспензии хлореллы, сульфата натрия, хлорида и цитрата хрома / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Журнал «Актуальные вопросы ветеринарной биологии». — 2013. — № 3 (19). — С. 25–29.
 13. Лесик Я. В. Cодержание минеральных элементов в тканях организма кроликов при выпойке соединений хрома(ІІІ) // Международный научно-практический рецензируемый журнал «Микроэлементы в медицине». ― 2014. ― Т. 15, Вып. 1. –– С. 27–33.
 14. Лесик Я. В. Физиолого-биохимические показатели крови кроликов при выпойке суспензии хлореллы, сульфата натрия, хлорида и цитата хрома / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Журнал «Актуальные вопросы ветеринарной биологии». — 2014. — № 3 (23). — С. 8–12.
 15. Кравців М., Волошанська С. Сезонна активність фотосинтезуючих пігментів хвої ялівцю звичайного Juniperus communis в умовах Передкарпаття // Materialy I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskej Młodzieżowej Konferencji Naukowej nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.” (23 maja 2011 r.). – Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – S. 92 – 95. (0,25 д.а.)
 16. Koval N., Antonyak H. Process of lipid peroxidation and activities of antioxidant system enzymes in cells liver, brain and lung of white rats in conditions of aflatoxin В1 injection // VIII Konferencjа Młodych Badaczy p.t. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt” (19 – 20 września 2011 r., Warszawа). – Warszawа, 2011. – Р. 13 – (0,25 д.а.)
 17. Дрозд И.Ф. Продуктивность различных образцов льна масличного в зависимости от сроков посева в условиях Западной Украины / Сборник материалов 6-й Международной конференции молодых учёных и специалистов „Инновационные направления исследований в селекции и технологии возделывания масличных культур” (24-25 февраля 2011 г., Краснодар). – Краснодар, 2011. – С. 78 – 81. (0,25 д.а.)
 18. Sibirny W., Smutok O., Klepach H., Gayda G., Dmytruk K., Broda D., Gonchar M. Alcohol-selective amperometric biosensors based on natural and mutated alcohol oxidases // Nowoczesne metody analizy surowcόw rolniczych / pod red. Puchalskiego C., Bartosza G. – ISBN 978-83-933173-4 – 9. – Rzeszόw, 2011. – P. 241 – (0,54 д.а.)
 19. T. Kavetskyy, O. Šauša, J. Krištiak, T. Petkova, P. Petkov, V. Boev, N. Lyadov, A. Stepanov. New organic-inorganic hybrid ureasil-based polymer materials studied by PALS and SEM techniques//Materials Science Forum, 2013. Vol.733, P. 171-174. – 0,25 д.а.
 20. A. L. Stepanov, E.A. Evlyukhin, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.B. Evlyukhin, R. Kiyan, T. S. Kavetskyy, B.N. Chichkov. Synthesis of periodic plasmonic microstructures with copper nanoparticles in silica glass by lowenergy ion implantation//Applied Physics A, 2013. – Vol. 111, P. 261-264. – 0,25 д.а.
 21. T.S. Kavetskyy, M.F. Galyautdinov, V.F. Valeev, V.I. Nuzhdin, Yu.N. Osin, A.B. Evlyukhin, A.L. Stepanov. The formation of periodic diffractive plasmonic nanostructures with implanted copper nanoparticles by local ion etching of silica glass// Technical Physics Letters, 2013. – Vol. 39, No. 7, P. 591-593. – 0.19 д. а.
 22. Kavetskyy, A.L. Stepanov, V.V. Bazarov, V. Tsmots, J. Ren, G. Chen, X. Zhao. Comparative study of optical properties of polarizing oxide glasses with silver nanorods and chalcogenide glasses with copper nanoparticles// Physics Procedia, 2013. – Vol. 48, P. 191-195. – 0.31 д. а.
 23. А.А. Трифонов, Ю.Н. Осин, В.Ф. Валеев, В.И. Нуждин, Т.С. Кавецкий, А.Л. Степанов. Нетрадиционный способ получения нанопористого кремния при помощи имплантации ионами металла// Нанотехнологии: наука и производство, 2013 (за кордоном; ВИНИТИ РАН; фахове видання). – № 4(25), С. 46-52. – 0.44 д. а.
 24. Kavetskyy, V. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov. Positron annihilation study of nano-structurally modified inorganic and organic glasses// Abstracts of Inter-national Conference on Nanoscience & Technology (ChinaNANO 2013), Beijing, China, 5-7 September, 2013. – P. 112.– 0.05 д. а.
 25. Kavetskyy, S. Voloshanska, V. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov. Investigation of nanovoid topology in biomaterials (Juniperus communis based NEFROVIL)// Abstracts of Inter-national Conference on Nanoscience & Technology (ChinaNANO 2013), Beijing, China, 5-7 September, 2013. – P. 454.– 0.05 д. а.
 26. Kavetskyy, V. Tsmots, S. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, A.L. Stepanov. Ion irradiation effects on the molecular weight in PMMA probed by positrons// Abstracts of International Multidisciplinary Microscopy Congress – INTERM 2013, Antalya, Turkey, 10-13 October, 2013. – P. 160.– 0.05д. а.
 27. Волошанська С.Я., Дзюбайло А.Г., Цайтлер М.Й. Актуальні напрямки природоохоронної діяльності у Дрогобицькій урбоагломерації / Науковий щорічник „Пограниччя. Україна-Польща” – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С.543-559. (0,77 д.а.)
 28. Монастирська С.С., Коваль Н.К. Формування локальної екологічної мережі в межах Трускавецько – Східницької рекреаційної зони / Пограниччя. Польща – Україна. Науковий щорічник. – №4. – Дрогобич – Lublin, – С.489 – 509. (0,95 д.а.)
 29. Коваль М., Волошанська А., Шпек М. Вплив біостимуляторів росту рослин Гумісола та Вимпела на ріст, розвиток і врожайність квіток ромашки лікарської // Матеріали Міжнародної студентської конференції „Innowacje w rolnictwie szansą na zrównoważony rozwój” в рамках проекту „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”. – Жешув, 2013. – 5с. (0,23 друк. арк.)
 30. Кузів Н., Коваль Н. Мікотоксикози – важлива проблема тваринництва // Матеріали Міжнародної студентської конференції „Innowacje w rolnictwie szansą na zrównoważony rozwój” в рамках проекту „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”. – Жешув, 2013. – 6с. (0,27 друк. арк.)
 31. Шемеляк О., Клепач Г. Дослідження поширеності та біологічної активності екстрактів пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) // Матеріали Міжнародної студентської конференції „Innowacje w rolnictwie szansą na zrównoważony rozwój” в рамках проекту „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”. – Жешув, 2013. – 6с. (0,27 друк. арк.)
 32. Kavetskyy, V. Tsmots, S. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, A.L. Stepanov. Ion irradiation effects on the molecular weight in PMMA probed by positrons // Abstracts of International Multidisciplinary Miroscopy Congress – INTERM 2013 (Antalya, Turkey, 10-13 October, 2013), P. 160. (0.1 др. арк.)
 33. Kavetskyy, S. Voloshanska, V. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov. Investigation of nanovoid topology in biomaterials (Juniperus communis based NEFROVIL) // Abstracts of International Conference on Nanoscience & Technology (ChinaNANO 2013) (Beijing, China, 5-7 September, 2013), P. 454. (0.1 др. арк.)
 34. Gayda G., Klepach H., Stasyuk N., Demkiv O.,, Sibirny A., Broda D., Gonchar M. New enzymatic methods for wine assay // Abstracts of international conference “BIOCATALYSIS – 2013”: fundamentals & applications (July 2-5, 2013, Moscow). – Р. 71. (0,05 др.арк)
 35. Kavetskyy T.S., Šauša O., Petkova T., Boev V., Petkov P., Kukhta A.V. Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch A. L.Stepanov, eds.), Berlin: Springer, 2014. – P.81-86. (0.25 д. а.)
 36. Kavetskyy T.S., Borc J., Kukhazh Y.Y., Stepanov A.L. The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. 67-72. (0.25 д. а.)
 37. Kavetskyy T.S., Stepanov A.L. Fabrication of nanoporous silicon by ion implantation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. P.37-52 (0,7 д.а.)
 38. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747-751 (0.2 д а.)
 39. Kavetskyy T., Tsmots V., Kinomura A.,. Kobayashi Y, Suzuki R., Hamdy F.M. Mohamed, Šauša O., Nuzhdin V., Valee V., Stepanov A.L. Structural defects and positronium formation in 40 keV B+-implanted polymethylmethacrylat. The Journal of Physical Chemistry B, 2014. V.118, #15, P.4194-4200 (0.3 д.а.)
 40. Кавецкий Т.С., Цмоць В.М., Шауша О., Степанов А.Л. Об использовании методов позитронной аннигиляционной спектроскопии к изучению радиационно-стимулированных процессов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках. Физика и техника полупроводников, 2014. том 48, вып. 1, С. 11-14 (0.17 д.а.)
 41. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Šauša O., Stepanov A.L. On the application of methods of positron annihilation spectroscopy for studying radiation-stimulated processes in chalcogenide glassy semiconductors. Semiconductors, 2014.48, #1, P.9-12. (0,17 д.а.)
 42. Stepanov A.L., Xiao X., Ren F., Kavetskyy T., Osin Y.N.  Catalytic and biological sensitivity of TiO2 and SiO2 matrices with silver nanoparticles created by ion implantation: A Review. Reviews on Advanced Materials Science, 2013. V.34, P.107-122 (0,7 д.а.)
 43. Волошанська С., Бриндзя І., Грубінко В. Еколого-гідрохімічний стан малих річок Дрогобичини // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na przykladzie poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i Zachodniej Ukrainy. – Wydavnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow, 2014. – С.97 – 106. (0,4 д.а.)
 44. Волошанська С., Скробач Т., Кравців М. Рекультивація техногенно забруднених земель Дрогобичини сільськогосподарськими методами // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na przykladzie poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i Zachodniej Ukrainy. – Wydavnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow, 2014. – С.131 – 140. (0,4 д.а.)
 45. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747 – 751 (0.2 д.а.)
 46. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L.Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Fizika Nizkikh Temperatur, 2014. V.40, #8, P.959 – 963 (0,2 д.а.).
 47. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф. Изучение фотосинтезирующей активности растений-фиторемедиантов в условиях техногенных экотопов западной Украины. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) (Ежемесячный научный журнал). – Часть 3, №4. – – С. 106 – 109 (0,17 д.а.).
 48. Kavetskyy, J. Nowak, J. Borc, J. Rusnák, O. Šauša, A.L. Stepanov. Carbonization in boron-ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical measurements // Spectroscopy Letters, 2016, V.49, #1, P.5-10 (0.4д.а.,impact factor 0.852, Scopus).
 49. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, V.V. Vorobev, T.S. Kavetskyy, Y.N. Osin. Synthesis of porous silicon by ion implantation // Adv. Mater. Sci., 2015, V.40, P.155-164 (0.6 д.а., impact factor 1.161, Scopus).
 50. Т. Кавецкий, В.И. Нуждин, В.Ф. Валеев, Ю.Н. Осин, А.Л. Степанов. Оптические свойства ZnO с наночастицами серебра, синтезированными методом ионной имплантации // Письма в ЖТФ, 2015, Т. 41, № 11, С. 48-55 (0.5 д.а., impact factor583, Scopus).
 51. S. Kavetskyy, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov. Optical properties of the synthesized ZnO with ion implanted silver nanoparticles // Tech. Phys. Lett., 2015, V.41, #6, P.537-539 (0.2 д.а., impact factor 0.583, Scopus).
 52. L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, M.F. Galyautdinov, E.V. Nuzhdin, I.R. Safina, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-synthesized silver nanoparticles for optoelectronics // Intern. J. Appl. Fund. Res., 2015, #8, P.676-681 (0.4 д.а., ВИНИТИ).
 53. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-implanted silver nanoparticles for diffraction grating sensors // Proceedings of VIII International Conference Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-8) (Minsk, Belarus, 14-18 September, 2015), V.1, P.220-223 (0.2 д.а.).
 54. S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Spectroscopic investigations of ion-induced processes in polymethylmethacrylate at low-energy boron-ion implantation // Proceedings of the XXII International Conference “Ion-Surface Interactions (ISI-2015)” (Moscow, Russia, 20-24 August, 2015), V.3, P.339-342 (0.3 д.а.).
 55. S. Kavetskyy, Y.Y. Kukhazh, J. Borc, A.L. Stepanov. Nanoindentation of boron-ion implanted polymethylmethacrylate up to 1100 nm indentation depth // Proceedings of the XXII International Conference “Ion-Surface Interactions (ISI-2015)” (Moscow, Russia, 20-24 August, 2015), V.2, P.132-135 (0.3 д.а.).
 56. Дрозд И. Ф. Перспективы использования стеблей льна масличного в условиях Прикарпатья Украины // Международная научная экологическая конференция: «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства». – Краснодар. – Кубанский госагроуниверситет, 2015. – Ч.1. – С. 169-173. (0,2 д.а.);
 57. Флюнт І. С.,  Філь В. М., Івасівка А.С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні // Materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukа і іnowacja – 2015” –Volume 9. Medycyna. – Przemyśl:  Nauka i studia, 2015. – С. 79-81 (0,2 д.а.);
 58. Trzciński, T.S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Optical band gap and carbon clusters in PMMA nanocomposite films formed by ion implantation: Case of boron, helium, and xenon ions // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 59. Kavetskyy, H. Švajdlenková, Y. Kukhazh, O. Šauša, K. Čechová, I. Maťko, N. Hoivanovych, O. Dytso, T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva. Swelling behavior of organic-inorganic ureasil-based polymers // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,4 д.а.)
 60. S. Kavetskyy, M.M. Kravtsiv, G.M. Telbiz, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, A.L. Stepanov. Surface plasmon resonance band of ion-synthesized Ag nanoparticles in high-dose Ag:PMMA nanocomposite films // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 61. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 62. Kavetskyy, O. Šauša, K. Čechová, H. Švajdlenková, I. Maťko, T. Petkova, V. Boev,
  V. Ilcheva, O. Smutok, Y. Kukhazh, M. Gonchar. Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments // Acta Phys. Pol. A, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 63. Samadishadlou, M. Farshbal, N. Annabi, T. Kavetskyy, R. Khalilov, S. Saghfi,
  A. Akbarzadeh, S. Mousavi. Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine // Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol., 2017, DOI: 10.1080/21691401.2017.1389746 (Scopus) (1,1 д.а.)
 64. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar, O. Demkiv, H. Klepach, Y. Kukhazh, O. Šauša,
  T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva, P. Petkov, A.L. Stepanov. Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor // J. Appl. Polym. Sci., 2017, V.134, P.45278(1-7) (Scopus). (0,4 д.а.)
 65. Akbarzadeh, L. Kafshdooz, Z. Razban, A.D. Tbrizi, S. Rasoulpour, R. Khalilov,
  T. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova, S. Kaamyabi, T. Kafshdooz. An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus // Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol., 2017, DOI:10.1080/21691401.2017.1307208 (Scopus). (0,3 д.а.)
 66. Trzciński, T. Kavetskyy, G. Telbiz, A.L. Stepanov. Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron // J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 2017, V.28, P.7115-7120 (Scopus). (0,4 д.а.)
 67. Kavetskyy, K. Iida, Y. Nagashima, A. Kuczumow, O. Šauša, V. Nuzhdin, V. Valeev, A.L. Stepanov. High-dose boron and silver ion implantation into PMMA probed by slow positrons: Effects of carbonization and formation of metal nanoparticles // J. Phys.: Conf. Ser., 2017, V.791, P.012028(1-4) (Scopus). (0,3 д.а.)
 68. Ahmadkhani, A. Baghban, S. Mohammadpoor, R. Khalilov, A. Akbarzadeh, T. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova. Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier // Drug Res., 2017, V.67, P.1-11 (Scopus). (0,7 д.а.)
 69. Gasior Jan, Wlasniewski Stanislaw, Drozd Inesa, Krechkivska Halyna, Nazarkiewicz Malgorzata. Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing // Journal of environmental studies. – 2016. –  25 – №6. – P. 2373-2385. (0,5 д.а.)
 70. Monastyrska S., Stetsyk R., Korenovska N. Seed productivity of Anemone nemorosa in the conditions of Subcarpathia // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 56 – 63 (0,33 д.а.)
 71. Klepach H.., Yanyshyn A. Microbiota of edaphotopes of the tailings dam of the PJSC Stebnitske mining and chemical enterprise “Polimineral”// Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 19 – 27 (0,25 д.а.)
 72. Pavlyshak Y., Hoivanovych N., Kavchak V. The current state of etheroids populations in the flora of the Precarpathia (Drohobych district) // Acta Carpathica 25-26.– 2016. – 41 – 45 (0,33 д.а.)
 73. Hoivanovych N., Pavlyshak Y., Kavchak V. Antioxidant properties of some medicinal plants in Skole district // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 64 – 71 (0,33 д.а.)
 74. Farafonov, Stakhiv V. Analysis of ethological factors impact on some blood biochemical parameters of heifer replacements Volyn beef breed under different density of their allocation in the byre // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – C. 28 – 35 (0,33 д.а.)
 75. Behey S., Martsinko T., Stakhiv V. Energy efficiency of shortly rotary fodder crop rotation in dependence on the methods of the main soil  cultivation and fertilization system in the conditions of Precarpathians // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – C. 86 – 93
  (0,25 д.а.)
 76. Bryuchovetska І. Dioxins – modern priority organic pollutants of environment // Acta Carpathica – 2017. – C. 20 – 31 (0,5 д.а.)
 77. Коссак Г., Шпек М., Кузьмак М. Поетапність у формуванні цілісних переконань в учнів у процесі вивчення біології у загальноосвітній школі // Acta Carpathica – 2017. – C. 37 – 41 (0,21 д.а.)
 78. Krechkivska H. Influence of soil invertebrates on soil formation processes // Acta Carpathica 27 – – С. 12 – 19 (0,33 д.а.)
 79. Стахів В., Кравців Р., Ковальчук Г., Івасівка А. Ефективність застосування лімацидів щодо зниження чисельності слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території міста Дрогобича// Acta Carpathica – 2017. – C. 61 – 73 (0,54 д.а.)
 80. Matys V.M. Phenological observations of phases of development of spring rape // Acta Carpathica – 2017. – C. 74 – 81 (0,33 д.а.)
 81. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.,  Ковальчук Г., Стахів Л. Таксаційна інвентаризація зелених насаджень території санаторію «Молдова» м. Трускавця // Acta Carpathica 23. – 2015. – C. 113 – 120 (0,33 д.а.)
 82. Коссак Г., Стахів В., Шпек М. Екологічне виховання учнів на уроках біології із використанням місцевого матеріалу // Acta Carpathica – 2015. – C. 133 – 138
  (0,25 д.а.)
 83. Гвоздецька Г., Степанців Н. Проведення експериментальних досліджень щодо визначення якості води деяких природних джерел ріки Західний Буг // Acta Carpathica – 2015. – С. 73 –78 (0,25 д.а.)
 84. Кречківська Г. Дослідження фізико-хімічних показників найбільших річок Старосамбірського району // Acta Carpathica – 2015. – С.79 – 85. (0,33 д.а.)
 85. Кавчак В., Ковальчук Г. Вивчення лікарських рослин у контексті еколого-валеологічного виховання майбутніх учителів біології // Acta Carpathica 23. – 2015. – С. 139 – 145. (0,33 д.а.)
 86. Павлишак Я., Гойванович Н. Систематичний аналіз родини Lamiaceae // Acta Carpathica – 2015. – С. 99 – 103 (0,21 д.а.)
 87. Гойванович Н., Антоняк Г. Вплив препарату «Е-селен» на вміст продуктів ПОЛ та стан антиоксидантної системи в клітинах щурів за експериментального афлатоксикозу // Acta Carpathica 23. – 2015. – С.127 – 132 (0,25 д.а.)
 88. Клепач Г., Цюркало Г. чисельність мікробіоти рекультивованих едафотопів хвостосховища Стебницького ДГХП “полімінерал”// Acta Carpathica 23. – 2015. –
  С. 41 – 46 (0,25 д.а.)
 89. Монастирська С., Стецик Р. Дендрофлора міста Дрогобича та її збагачення // Acta Carpathica 23. – 2015. – С. 53 – 60 (0,33 д.а.)
 90. Lupak O., Antonyak H., Shpek M. Efficiency of implementing growth regulators during Calendula officinalis L. cultivation of the sort „Poliova krasunia” // Acta Carpathica 23. – 2015. – 47 – 51 (0,21 д.а.)
 91. Кропивницька Л., Стаднічук О., Платонов М. Біоіндикаційна оцінка токсичності гідроекосистем прикордонних територій Львівщини (на прикладі Старосамбірського району) // Acta Carpathica 23. – 2015 – С. 33 – 39 (0,29 д.а.)
 92.  Voloshanska S., Kozar M., Kavetskyy T. Biological activity and nanostructural characterization of Juniperus communis and biomaterials on its basis: A short // Acta Carpathica 23 – 2015. – Р. 87 – 98. (0,92 д.а.)
 93. Kavetskyy T., Khalilov R., Nasibova A., Serezhenkov V., Voloshanska S. EPR spectroscopy study of Juniperus communis of Carpathian region of Ukraine // Acta Carpathica 24 – 2015. – С. 124 – 127 (0,17 д.а.)
 94. Гвоздецька Г., Гаврилюк М., Старчевський М. Дослідження хімічного складу води окремих природних джерел курорту Східниця // Acta Carpathica 24 – – С. 14 – 20 (0,29 д.а.)
 95. Krechkivska G., Voloshanska S., Ivasivka A. The researches of soil microorganisms on the dumps of Borislav ozokeryt field // Acta Carpathica 24 – – С. 128 – 123
  (0,25 д.а.)
 96. Кречківська Г. Вплив грунтових безхребетних на грунтотворчі процеси // Acta Carpathica 24 – – С. 83 – 91 (0,38 д.а.)
 97. Кавчак В., Ковальчук Г., Гордійчук М. Екологічні стежки: психолого-педагогічний аспект //Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 21 – 26  (0,25 д.а.)
 98. Івасівка А., Антоняк Г., Гойванович Н. Аналіз антибактеріальних властивостей м’яти перцевої (Mentha piperita L.) та фенхеля звичайного  (Foeniculum vulgare) // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 92 – 99  (0,33 д.а.)
 99. Павлишак Я.Я. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та  її аналіз // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 70 – 76  (0,29 д.а.)
 100. Павлишак Я., Гойванович Н.  Сучасний стан популяцій ефемероїдів у флорі Передкарпаття (Дрогобицький район) // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 164 – 168
  (0,21 д.а.)
 101. Гойванович Н., Павлишак Я., Білінська Л. Антиоксидантні властивості деяких лікарських рослин Сколівського району // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 77 – 82
  (0,25 д.а.)
 102. Монастирська С., Стецик Р., Кореновська Н. Особливості відтворення Anemona nemorosa L. в умовах Передкарпаття // Acta Carpatica 24. – 2015. –  С. 177 – 188
  (0,5 д.а.);
 103.  Клепач Г., Янишин А. Мікробіота едафотопів хвостосховища державного гірничо-хімічного підприєства “Полімінерал” // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 189 – 199
  (0,46 д.а.)
 104. Demkiv O., Klepach H., Gayda G., Gonchar M. Methods of formaldehyde assay in vaccines // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 209 – 219 (0,46 д.а.)
 105. Івасівка А., Філь В. Аналіз захворюваності на цукровий діабет у різних вікових группах // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 267 – 271  (0,21 д.а.)
 106. Коссак Г., Шпек М., Стахів В. Вплив біологічних препаратів на кількісні показники ромашки лікарської в умовах Передкарпаття України // Acta Carpathica – 2015. – С. 112 – 117 (0,25 д.а.)
 107. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.  Біологічні особливості та шкідливість борщівника Сосновського (Heracleum sosnowskyi) // Acta Carpathica 24. – 2015. –
  С. 261 – 266 (0,25 д.а.)
 108. Брюховецька І. Діоксинисучасні пріоритетні органічні забруднювачі довкілля // Acta Carpathica 24. – 2015. –  С. 272 – 283 (0,5 д.а.)
 109.  Кропивницька Л., Стаднічук О., Мартинюк І, Платонов М. Сезонна мінливість твердості води у верхів҆ї (гірській частині) річки Стрий // Acta Carpathica 24. – 2015. –  С. 200 – 208 (0,38 д.а.)
 110.  Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide // Sensor Letters (Scopus, IF 0,558), 2016. – Vol. 14. – P. 1 – 9. (0,38 д.а.)

 

Статті з імпакт-фактором

 1. Sibirny V., Demkiv O., Klepach H., Honchar T., Gonchar M. Alcohol oxidase and formaldehyde dehydrogenase-based enzymatic methods for formaldehyde assay in fish food products / Food Chemistry (IF 3,146). – 2011. – Vol. 127, N – P. 774 – 779.
 2. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Low Temperature Physics, 2014 40, #8, P.747-751др. арк. 0.2 impact factor » 0.8 Scopus.
 3. T. Kavetskyy, V. Tsmots, A. Kinomura, Y. Kobayashi, R. Suzuki, Hamdy F.M. Mohamed, O. Šauša, V. Nuzhdin, V. Valeev, A.L. Stepanov Structural defects and positronium formation in 40 keV B+-implanted polymethylmethacrylate, The Journal of Physical Chemistry B, 2014, V.118, #15, P.4194-4200 др. арк. 0.3 impact factor »6 Scopus.
 4. Т.С. Кавецкий, В.М. Цмоць, О. Шауша, А.Л. Степанов Об использовании методов позитронной аннигиляционной спектроскопии к изучению радиационно-стимулированных процессов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках, Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 1, С. 11-14 др. арк. 0.17 impact factor »6 Scopus.
 5. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, O. Šauša, A.L. Stepanov On the application of methods of positron annihilation spectroscopy for studying radiation-stimulated processes in chalcogenide glassy semiconductors, Semiconductors, 2014, 48, #1, P.9-12 др. арк. 0.17 impact factor » 0.6 Scopus.
 6. L. Stepanov, X. Xiao, F. Ren, T. Kavetskyy, Y.N. Osin Catalytic and biological
  sensitivity of TiO2 and SiO2 matrices with silver nanoparticles created by
  ion implantation: A Review, Reviews on Advanced Materials Science, 2013, V.34, P.107-122 др. арк. 0,7 impact factor » 1.1Scopus.
 7. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov, Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Fizika Nizkikh Temperatur, 2014, V.40, #8, P.959-963 др.арк. 0.2 impact factor »8 .Scopus.
 8. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov, Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Low Temperature Physics, 2014, 40, #8, P.747-751.0.2 д. а. impact factor » 0.8 Scopus.
 9. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov, Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Fizika Nizkikh Temperatur, 2014, V.40, #8, P.959-963.0,2 д.а. impact factor »8 Scopus.
 10. T. Kavetskyy, J. Nowak, J. Borc, J. Rusnák, O. Šauša, A.L. Stepanov Carbonization in boron-ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical measurements, Spectroscopy Letters, 2015, http://dx.doi.org/1080/00387010.2015.1044113 д.а. 0.4impact factor 0.852 Scopus.
 11. L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, V.V. Vorobev, T.S. Kavetskyy, Y.N. Osin, Synthesis of porous silicon by ion implantation, Reviews on Advanced Materials Science, 2015, V.40, P.155-164 д.а. 0.6impact factor 1.161 Scopus.
 12. Т.С. Кавецкий, В.И. Нуждин, В.Ф. Валеев, Ю.Н. Осин, А.Л. Степанов Оптические свойства ZnO с наночастицами серебра, синтезированными методом ионной имплантации, Письма в Журнал технической физики, 2015 том 41, вып. 11, С. 48-55 д.а. 0.5 impact factor 583 Scopus.
 13. T.S. Kavetskyy, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov Optical properties of the synthesized ZnO with ion implanted silver nanoparticles, Technical Physics Letters, 2015 41, #6, P.537-539 д.а. 0.2 impact factor 0.583 Scopus.
 14. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide Sensor Letters (IF 0,558) 2016. – Vol. 14. – P. 1 – 9.
 15. T. Kavetskyy, O. Šauša, K. Čechová, H. Švajdlen-ková,I. Maťko, T. Petkova, V. Boev, V.Ilcheva, O. Smutok, Y. Kukhazh, M. Gonchar Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments Acta Phys. Pol. A (IF = 0.5)  2017, V
 16. M. Samadi-shadlou, M. Farshbal, N. Annabi, T. Kavetskyy, R. Khalilov, S. Saghfi, A.Akbarzadeh, S. Mousavi Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol. (IF = 6.0)  2017, DOI:10.1080/21691401.2017.1389746
 17. T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar, O. Demkiv, H. Klepach, Y. Kukhazh, O. Šauša,T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva, P. Petkov, A.L. Stepanov Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor J. Appl. Polym. Sci. (IF = 2.0) 2017, V.134, P.45278(1-7)
 18. A. Akbarzadeh, L. Kafshdooz, Z. Razban, A.D. Tbrizi, S. Rasoulpour, R. Khalilov, T. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova, S. Kaamyabi, T. Kafshdooz An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol.(IF = 6.0) 2017, DOI:10.1080/21691401.2017.1307208
 19. M. Trzciński,T. Kavetskyy, G. Telbiz, A.L. Stepanov Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron J. Mater. Sci.: Mater. Electron.(IF = 2.0) 2017, V.28, P.7115-7120
 20. L. Ahmad-khani, A. Baghban, S. Moham-madpoor, R. Khalilov, A. Akbarzadeh, Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier Drug Res. (IF = 2.0) 2017, V.67, P.1-11
 21. Jan Gasior, Stanislaw Wlasniewski, Inesa Drozd, Halyna Krechkivska, Malgorzata Nazarkiewicz Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing Journal of environmental studies (IF = 0.6) Vol. 25 – No. 6 – 2016. – P. 2373-2385.
 22. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide Sensor Letters (IF 0,558) 2016. – Vol. 14. – P. 1 – 9.
 23. T. Kavetskyy, O. Šauša, K. Čechová, H. Švajdlen-ková,I. Maťko, T. Petkova, V. Boev, V.Ilcheva, O. Smutok, Y. Kukhazh, M. Gonchar Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments Acta Phys. Pol. A (IF = 0.5)  2017, V
 24. M. Samadi-shadlou, M. Farshbal, N. Annabi, T. Kavetskyy, R. Khalilov, S. Saghfi, A.Akbarzadeh, S. Mousavi Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol. (IF = 6.0)  2017, DOI:10.1080/21691401.2017.1389746
 25. T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar, O. Demkiv, H. Klepach, Y. Kukhazh, O. Šauša,T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva, P. Petkov, A.L. Stepanov Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor J. Appl. Polym. Sci. (IF = 2.0) 2017, V.134, P.45278(1-7)
 26. A. Akbarzadeh, L. Kafshdooz, Z. Razban, A.D. Tbrizi, S. Rasoulpour, R. Khalilov, T. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova, S. Kaamyabi, T. Kafshdooz An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol.(IF = 6.0) 2017, DOI:10.1080/21691401.2017.1307208
 27. M. Trzciński,T. Kavetskyy, G. Telbiz, A.L. Stepanov Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron J. Mater. Sci.: Mater. Electron.(IF = 2.0) 2017, V.28, P.7115-7120
 28. L. Ahmad-khani, A. Baghban, S. Moham-madpoor, R. Khalilov, A. Akbarzadeh,
 29. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier Drug Res. (IF = 2.0) 2017, V.67, P.1-11
 30.  Jan Gasior, Stanislaw Wlasniewski, Inesa Drozd, Halyna Krechkivska, Malgorzata Nazarkiewicz Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing Journal of environmental studies (IF = 0.6) Vol. 25 – No. 6 – 2016. –
  P. 2373-2385.
 31. Stasyuk N.,Gayda G., Klepach H., Semashko T., Gonchar M. Nanoparticles of Noble Metals for Enzymatic Sensors: An Amperometric Glucose Biosensor for Wine Analysis (IF 0,32) 2017. – Vol. 15, N. 8. – Р. 647 – 654
 32. P. Hassanpour,Y. Panahi,A. Ebrahimi-Kalan,A. Akbarzadeh,S. Davaran, R. Khalilov,                      T. Kavetskyy      Biomedical applications of aluminum oxide nanoparticles  (IF = 0.841)2018, P.1-5.
 33. L. Kafshdooz, H. Pourfathi, A. Akbarzadeh,T. Kafshdooz,Z. Razban,R. Sheervalilou,N. Ebrahimi Sadr,R. Khalilov,S. Saghfi, T. Kavetskyy, L.Mammadova,M. Mehrizadeh,S. Ghasemali            The role of microRNAs and nanoparticles in ovarian cancer: a review.(IF = 3.026)     2018, P.1-7.
 34. M. Samadi-shadlou, M. Farshbal, N. Annabi, T. Kavetskyy, R. Khalilov, S. Saghfi, A. Akbarzadeh, S. Mousavi Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine. (IF = 3.026)       2018, P.1314-1330
 35. A. Akbarzadeh, L. Kafshdooz, Z. Razban, A.D. Tbrizi, S. Rasoulpour, R. Khalilov, T. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova, S. Kaamyabi, T. Kafshdoo An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus       (IF = 3.026)         2018, V.46, P.263-267

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Kavetskyy T.S., Šauša O., Petkova T., Boev V., Petkov P., Kukhta A.V. Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch A. L.Stepanov, eds.), Berlin: Springer, 2014. – P.81-86. (0,25 д.а.) Scopus.
 2. Kavetskyy T.S., Borc J., Kukhazh Y.Y., Stepanov A.L. The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. P.67-72 (0,25 д. а.) Scopus.
 3. Kavetskyy T.S., Stepanov A.L. Fabrication of nanoporous silicon by ion implantation. In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, C. Popov, W. Kulisch, eds.), Berlin: Springer, 2014. P.37-52 (0,7 д. а.) Scopus.
 4. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747-751. Scopus. (0.2 д а.)
 5. Kavetskyy T., Tsmots V., Kinomura A.,. Kobayashi Y, Suzuki R., Hamdy F.M. Mohamed, Šauša O., Nuzhdin V., Valee V., Stepanov A.L. Structural defects and positronium formation in 40 keV B+-implanted polymethylmethacrylat. The Journal of Physical Chemistry B, 2014. V.118, #15, P.4194-4200. Scopus. (0.3 д.а.)
 6. Кавецкий Т.С., Цмоць В.М., Шауша О., Степанов А.Л. Об использовании методов позитронной аннигиляционной спектроскопии к изучению радиационно-стимулированных процессов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках. Физика и техника полупроводников, 2014. том 48, вып. 1, С. 11-14. Scopus. (0.17 д.а.)
 7. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Šauša O., Stepanov A.L. On the application of methods of positron annihilation spectroscopy for studying radiation-stimulated processes in chalcogenide glassy semiconductors. Semiconductors, 2014. V.48, #1, P.9-12. Scopus. (0,17 д.а.)
 8. Stepanov A.L., Xiao X., Ren F., Kavetskyy T., Osin Y.N. Catalytic and biological sensitivity of TiO2 and SiO2 matrices with silver nanoparticles created by ion implantation: A Review. Reviews on Advanced Materials Science, 2013. V.34, P.107-122. Scopus. (0,7 д.а.).
 9. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Fizika Nizkikh Temperatur, 2014. V.40, #8, P.959-963. Scopus. (0.2 д.а. )
 10. Монастирська С.С., Дрозд І.Ф. Изучение фотосинтезирующей активности растений-фиторемедиантов в условиях техногенных экотопов западной Украины. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) (Ежемесячный научный журнал). – Часть 3, №4. – 2014. – С. 106 – 109 (0,17 д.а.)
 11. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Low Temperature Physics, 2014. V.40, #8, P.747-751. (0.2 д.а.). Scopus.
 12. Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Voloshanska S.Ya., Šauša O., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Stepanov A.L.Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA. Fizika Nizkikh Temperatur, 2014. V.40, #8, P.959-963. (0,2 д.а.) Scopus.
 13. T. Kavetskyy, J. Nowak, J. Borc, J. Rusnák, O. Šauša, A.L. Stepanov. Carbonization in boron-ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical measurements // Spectroscopy Letters, 2016, V.49, #1, P.5-10 (0.4 д.а., impact factor 0.852, Scopus).
 14. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, V.V. Vorobev, T.S. Kavetskyy, Y.N. Osin. Synthesis of porous silicon by ion implantation // Rev. Adv. Mater. Sci., 2015, V.40, P.155-164 (0.6 д.а., impact factor 1.161, Scopus).
 15. Т.С. Кавецкий, В.И. Нуждин, В.Ф. Валеев, Ю.Н. Осин, А.Л. Степанов. Оптические свойства ZnO с наночастицами серебра, синтезированными методом ионной имплантации // Письма в ЖТФ, 2015, Т. 41, № 11, С. 48-55 (0.5 д.а., impact factor 0.583, Scopus).
 16. T.S. Kavetskyy, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, A.L. Stepanov. Optical properties of the synthesized ZnO with ion implanted silver nanoparticles // Tech. Phys. Lett., 2015, V.41, #6, P.537-539 (0.2 д.а., impact factor 0.583, Scopus).
 17. A.L. Stepanov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, M.F. Galyautdinov, E.V. Nuzhdin, I.R. Safina, T.S. Kavetskyy. Structure and plasmonic properties of PMMA layers with ion-synthesized silver nanoparticles for optoelectronics // Intern. J. Appl. Fund. Res., 2015, #8, P.676-681 (0.4 д.а., ВИНИТИ).
 18. T.S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Effects of gamma-irradiation and ion implantation in chalcogenide glasses // In book: “Glass Nanocomposites: Synthesis, Properties and Applications” (B. Karmakar, K. Rademann, A.L. Stepanov, eds.), Elsevier Academic Press, 2016, Chapter 14, P.341-358 (1.1 д.а., Scopus).
 19. T.S. Kavetskyy, O. Šauša, T. Petkova, V. Boev, P. Petkov, A.V. Kukhta, A.L. Stepanov. Doppler broadening of the annihilation line study of organic-inorganic hybrid ureasil-based composites // In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), The Netherlands: Springer, 2015, Chapter 9, P.85-90 (0.4 д.а., Scopus).
 20. T.S. Kavetskyy, J. Borc, Y.Y. Kukhazh, A.L. Stepanov. The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation // In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), The Netherlands: Springer, 2015, Chapter 7, P.65-71 (д.а. 0.4, Scopus).
 21. T.S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Fabrication of nanoporous silicon by ion implantation // In book: NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security” (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), The Netherlands: Springer, 2015, Chapter 4, P.35-50 (0.9 д.а., Scopus).
 22. Прийма А., Прийма Т. Основні методи управління ризиками для оцінки якості готової продукції // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2014/1(39), 2(40).– Львів, 2014. – С. 72-73 (0.15 д.а.).
 23. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Самбірського району // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2014/1(39), 2(40).– Львів, 2014. – С. 71 (0.05 д.а.).
 24. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. – №6 /1(11). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а.);
 25. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise. – №8/1(13). – Харків, 2015. – С. 35 – 42. (0,46д.а.);
 26. Dzen Ye., Luchka I., Salyha Y., Malyk O. Certain biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes in bull blood under the influence of chelate chromium compounds // Біологія тварин. – 2015. – Том 17, №1. – С. 48-54 (0,3 д.а.);
 27. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 16-23. (0,3 д.а.);
 28. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 128-133. (0,25 д.а.);
 29. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174 (0,25 д.а.);
 30. Лесик Я. В. Фізіологічні показники крові та вміст фенолів у тканинах кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому // Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. І. Храбко / Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2013. — Вип. 9, Ч. 33. — Серія «Ветеринарна медицина». — С. 37–41.
 31. Лесик Я. В. Імунобіологічні показники крові за умов додавання до раціону кролів суспензії хлорели, сульфату натрію, цитрату і хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Фізіологічний журнал. — 2013. — Т. 59, № 5. — С. 78–83.
 32. Фізіолого-біохімічні показники крові та якість сперми кролів-плідників за умов випоювання сполук Сірки і Хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка, О. П. Долайчук // Біологія тварин. –– 2014. –– Т. 16, № 1. ― С. 107–111.
 33. Лесик Я. В. Резистентність організму кролів та динаміка маси тіла кроленят за умов випоювання сполук хрому(ІІІ) і сульфату натрію / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, О. П. Долайчук // Біологія тварин. –– 2014. –– Т. 16, № 3. –– С. 76–84.
 34. Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. М. Хомин, С. Й. Кропивка // Вісник Сумського національного аграрного університету. –– 2014. –– Вип. 1, Ч. 34, Серія «Ветеринарна медицина». –– С. 217–221.
 35. Antonyak H., Olijnyk Cl., Koval N. et.al. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Випуск 69. – С. 41-48. (0,33 д.а.);
 36. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Антоняк Г.Л. Оцінка якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С. (0,33 д.а.) (0,33 д.а.)
 37. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С.                         (0,33 д.а.)
 38. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 39. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 40. Гойванович Н. К. Вплив афлатоксину В1 на прооксидантно-антиоксидантний баланс в клітинах білих щурів // Біологія тварин. – 2016. – № 3. – С. 17 – 23. (0,29 д.а.)
 41. Прийма А., Прийма Т. Основні методи оцінки та аналізу ризиків на хімічному виробництві // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2015/1(41), 2(42). – Львів, 2015. – С. 105 – 106. (0,08 д.а.)
 42. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Дрогобицького району // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2015/1(41), 2(42). – Львів, 2015. – С. 114. (0,04 д.а.)
 43. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide // Sensor Letters (Scopus, IF 0,558), 2016. – Vol. 14. – P. 1 – 9. (0,38 д.а.)
 44. Trzciński, T.S. Kavetskyy, A.L. Stepanov. Optical band gap and carbon clusters in PMMA nanocomposite films formed by ion implantation: Case of boron, helium, and xenon ions // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 45. Kavetskyy, H. Švajdlenková, Y. Kukhazh, O. Šauša, K. Čechová, I. Maťko,
  N. Hoivanovych, O. Dytso, T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva. Swelling behavior of organic-inorganic ureasil-based polymers // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,4 д.а.)
 46. S. Kavetskyy, M.M. Kravtsiv, G.M. Telbiz, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, A.L. Stepanov. Surface plasmon resonance band of ion-synthesized Ag nanoparticles in high-dose Ag:PMMA nanocomposite films // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 47. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 48. Kavetskyy, O. Šauša, K. Čechová, H. Švajdlenková, I. Maťko, T. Petkova, V. Boev,
  V. Ilcheva, O. Smutok, Y. Kukhazh, M. Gonchar. Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments // Acta Phys. Pol. A, in press (Scopus). (0,3 д.а.)
 49. Samadishadlou, M. Farshbal, N. Annabi, T. Kavetskyy, R. Khalilov, S. Saghfi,
  A. Akbarzadeh, S. Mousavi. Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine // Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol., 2017, DOI: 10.1080/21691401.2017.1389746 (Scopus) (1,1 д.а.)
 50. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar, O. Demkiv, H. Klepach, Y. Kukhazh, O. Šauša,
  T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva, P. Petkov, A.L. Stepanov. Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor // J. Appl. Polym. Sci., 2017, V.134, P.45278(1-7) (Scopus). (0,4 д.а.)
 51. Akbarzadeh, L. Kafshdooz, Z. Razban, A.D. Tbrizi, S. Rasoulpour, R. Khalilov,
  T. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova, S. Kaamyabi, T. Kafshdooz. An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus // Artif. Cells, Nanomed. Biotechnol., 2017, DOI:10.1080/21691401.2017.1307208 (Scopus). (0,3 д.а.)
 52. Trzciński, T. Kavetskyy, G. Telbiz, A.L. Stepanov. Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron // J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 2017, V.28, P.7115-7120 (Scopus). (0,4 д.а.)
 53. Kavetskyy, K. Iida, Y. Nagashima, A. Kuczumow, O. Šauša, V. Nuzhdin, V. Valeev, A.L. Stepanov. High-dose boron and silver ion implantation into PMMA probed by slow positrons: Effects of carbonization and formation of metal nanoparticles // J. Phys.: Conf. Ser., 2017, V.791, P.012028(1-4) (Scopus). (0,3 д.а.)
 54. Ahmadkhani, A. Baghban, S. Mohammadpoor, R. Khalilov, A. Akbarzadeh,
  T. Kavetskyy, S. Saghfi, A.N. Nasibova. Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier // Drug Res., 2017, V.67, P.1-11 (Scopus). (0,7 д.а.)
 55. Gasior Jan, Wlasniewski Stanislaw, Drozd Inesa, Krechkivska Halyna, Nazarkiewicz Malgorzata. Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing // Journal of environmental studies. – 2016. – 25 – №6. – P. 2373-2385. (Scopus) (0,5 д.а.)
 56. Демків О., Банах С., Клепач Г., Гайда Г., Смуток О., Гончар М. Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів і перспективи біоаналітичного використання. // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 73. – 2016. –
  С. 54 – 64. (0,46 д.а.)
 57. Іваницька А.І., Лесик Я. В., Цап М.М. Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 42 – 49 (0,33 д.а.)
 58. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2017. – Випуск 27(6). – С. 38 – 41 (0,17 д.а.)
 59. Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Вип.2(136). – С.52 – 57. (0,25 д.а.)
 60. Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1 // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 3(67). – 12 с. (http://journals.nubip.edu.ua/ index.php/Dopovidi/article/view/8725/8063 ) (0,54 д.а.)
 61. Прийма А., Прийма Т. «Управління ризиками для якості у фармацевтичній промисловості» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2016/1(43), 2(44). – Львів, 2016. – С. 90-91. (0,08 д.а.)
 62. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. «Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Сколівського району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2016/1(43), 2(44). – Львів, 2016. – С. 96. (0,04 д.а.)

 

Патенти на корисну модель та ТУ України

 1. Патент України на корисну модель UА № 84419, МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Спосіб підвищення резистентності та продуктивності кролів / Лесик Я. В., Федорук Р. С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201302980; заявл. 11.03.13, опуб. 25.10.13, Бюл. № 20.
 2. Патент України на корисну модель UА № 91013. МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Спосіб підвищення відтворної здатності та молочності кролематок / Лесик Я. В., Федорук Р. С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201309104; заявл. 19.07.13, опуб. 25.06.14, Бюл. № 12.
 3. Патент України на корисну модель UА № 92139. МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Спосіб підвищення продуктивності кролематок і збереженості кроленят / Лесик Я. В., Федорук Р. С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201308807; заявл. 15.07.13, опуб. 11.08.14, Бюл. № 15.
 4. Патент України на корисну модель UА № 88855, МПК (2006.01) А23К 1/16, А23К 1/22. Білково-мінеральна добавка для підвищення відтворювальної здатності кролематок / Лесик Я. В., Федорук Р.С.; заявник і патентовласник Інститут біології тварин НААН. — № u 201308806; заявл. 15.07.13, опуб. 10.04.14, Бюл. № 7.
 5. Лесик Я. В., Федорук Р. С. Технічні умови. Комбікорм для кролематок ТУ У 10.91-30995014-0010:2014. – 16 с.
 6. Патент України на корисну модель UА № 111561. Фіточай «Нирковий» / Волошанська С.Я., Сушко Л.П. ДДПУ ім. Івана Франка. – № u 201605852; заявл. 30.05.2016, опуб. 10.11.2016, Бюл. №21.
 7. Влізло В.В., Лесик Я. В., Вудмаска І.В. Гранульований комбікорм для лабораторних щурів і мишей // Патент на корисну модель UA №115538 U. – 2017. – 16 с.
 8. Влізло В.В., Лесик Я. В., Вудмаска І.В., Сачко Р.Г. Комбікорм гранульований для лабораторних щурів і мишей // ТУ У 10.9-30995014-0010:2017. – 22 с.

 

ЗБІРНИКИ

 1. Acta Carpathica 23 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2015. – 170 с. ( 21,25 д.а.)
 2. Acta Carpathica 24 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2016. –  300 с. (37,5 д.а.)
 3. Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Василь Стахів, Надія Стецула. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 150 с. (9,38 д.а.)
 4. Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології / упор. Галина Кречківська. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 300с. (38,04 д.а.)
 1. Acta Carpathica 25-26  // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – Жешув, 2016. – 67 с. (5 д.а.)
 1. Acta Carpathica 27 // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – Дрогобич, 2017. –  140 с. (10 д.а.)
 2. Promoting healthy lifestyle: health and environment: monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna // редактори-упорядники Svitlana Voloshanska, Henrik Sobchuk, Mykola Odrekhivskyi, Vitaliy Fil, Vasyl Stakhiv, Olena Voloshyn, Halyna Kovalchuk. – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – 384 p. (31,62 д.а.)
 3. Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників /ред-упор Кречківська Галина. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – Випуск №7. – 289 с. (36,25 д.а).
 4. Acta Carpathica 28 // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – 2017. –  144 с. (16 д.а.)
 5. Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів / упор. Стахів В., Стецула Н., Сеньків В. – Дрогобич, 2018. – 287 с. (36,75 д.а.).
 6. Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: Educator, 2018. – 213 р. (13,3 д.а.)

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри

 1. Юрович В.,  Кузьмак М., Монастирська С. Основи природознавства: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 63 с. (3,94 д.а).
 2. Стахів В.І., Монастирська С.С. Методичні рекомендації до виконання та написання магістерських робіт з біології. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 40 с. (2,5 д.а).
 1. Монастирська С.С. Радіобіологія: методичні рекомендації до практичних занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 42 с. (2,63 д.а).
 2. Кречківська Г., Монастирська С. БОТАНІКА. Вищі рослини: робочий зошит до проведення лабораторних робіт [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Біологія”]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2016. –  60 с. (3,75 д.а.).
 3. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з  курсу “Біологія” для студентів напряму підготовки “Здоров’я людини”. – Дрогобич: Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 73 с. (4,56 д.а).
 4. Волошанська С.Я., Гойванович Н.К. Робочий зошит для виконання практичних робіт з  курсу “Імунологія” для студентів напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 37 с. (2,31 д.а).
 5. Брюховецька І. Фізична та колоїдна хімія: методичні рекомендації для самостійної роботи [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напрямів підготовки «6.040101. Хімія» та «6.040102. Біологія»] / Ірина Володимирівна Брюховецька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 36 с. (2,25 д.а).
 6. Стахів В. Еволюційне вчення: навчальний посібник для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040102 «Біологія». – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, 2016. – 44 с (2,75 д.а.).
 7. Клепач Г. Біотехнологія: методичні рекомендації до практичних занять [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 “Природничі науки” за напрямом підготовки 6.04.0102 “Біологія”]/  Г.М. Клепач. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка,  – 96 с. (6,02 д.а.)
 8. Прийма А.М. Автомобільні експлуатаційні матеріали. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. / Прийма А.М.  – Дрогобич, 2016. – 45 с. (2,81 д.а.)
 9. Ковальчук Г. Я. Біоорганічна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040101 «Хімія»] / Галина Ярославівна Ковальчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с. (3 д.а.)
 10. Шпек М.П., Матис В.М. Дрозд І.Ф. Фітопатологія : курс лекцій: навч. посіб. (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040102 „Біологія”). – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 110 с. (6,5 д.а.)
 11. Павлишак Я.Я., Стецик Р.Д. Ботаніка з основами фізіології рослин. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки  «Екологія».  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 144 с. (9 д.а.).
 12. Кавчак В.С., Павлишак Я.Я. Польова практика з основ природознавства. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки  „Початкова освіта”.  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 156 с. (9,75 д.а.).
 13. Гвоздецька Г.В. Тестові завдання з неорганічної хімії. Частина II. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 24 с. (1,5 д.а.)
 14. Клепач Г. Молекулярна біотехнологія. Методичні рекомендації до практичних занять [для студентів другого магістерського рівня спеціальностей “Біологія” і
  “СО. Біологія”]. – Дрогобич: редак.-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2017. – 104 с. (6,5 д.а.)
 15. Монастирська С., Волошанська С., Стецик Р. Клініко-лабораторні методи досліджень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 64 с. (4 д.а.).
 16. Кропивницька Л. Аналітична хімія. Кількісний аналіз:. Методичні рекомендації  для підготовки до   лабораторних та практичних  робіт,  для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 65 с. (4,06 д.а.).
 17. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2017 –   98  с. (6,12 д.а.)
 18. Брюховецька І. Хімія: навчальний посібник для самостійної роботи [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040104. Географія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 74 с. (4,63 д.а.).
 19. Ковальчук Г. Я. Біоорганічна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 92 с. (5,75 д.а.)
 20. Коссак Г. М. Методика викладання біології у вищій школі: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 09 «Біологія», спеціальності 091 «Біологія» студентів напряму підготовки 8.04010201 “Біологія”– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. – 160 с. (10 д.а.).
 1. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Основи природознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності  «Початкова освіта». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 100 с. (6,25 д.а.).
 1. Скробач Т.Б., Гриник Г.Г., Шпек М. П. Картографія з основами топографія: методичні матеріали до проведення лабораторних занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. 2017. – 96 с. (6,0 д.а.)
 2. Стахів В., Кравців Р. Основи філогенії рослин і тварин : методичні рекомендації до практичних занять [для магістрів спеціальності 014.05 „Середня освіта (Біологія)” та спеціальності 091 „Біологія”]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 96 с (6,0 д.а.).
 3. Стахів В., Гойванович Н. Робочий зошит для проведення лабораторних занять із „Гістології з основами цитології та ембріології” [для бакалаврів спеціальності 014 „Середня освіта (Біологія)” та спеціальності 091 „Біологія”]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 89 с (5,56 д.а.).                                             
 4. Івасівка А.С., Волошанська С.Я., Гойванович Н.К. Навчальний посібник для самостійної роботи з курсу «Біологія та основи генетики» для студентів напряму підготовки «Фізична реабілітація» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. –
  89 с. (4 д.а.).
 5. Монастирська С., Стецик Р. Біохімічні основи рухової активності : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 62 с. (3,88 д.а.)
 6. Кречківська Г., Монастирська С. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей “Біологія” та «Середня освіта (Біологія)». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 146 с. (9,13 д.а.)
 1. Брюховецька І. Методика викладання хімії: методичні рекомендації для виконання та написання курсових робіт [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040101. Хімія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 36 с. (2,25 д.а.)
 2. Брюховецька І. Методика викладання хімії: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040101. Хімія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 48 с. (3,0 д.а.)
 3. Брюховецька І. Хімія навколишнього середовища: тексти лекцій [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040101. Хімія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 334 с. (20,9 д.а.)
 1. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з курсу «Біологія та основи генетики». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 83 с. (5,2 д.а.)
 2. Павлишак Я.Я. Практикум з вищих рослин. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  Біологія та 014 Середня освіта (Біологія). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 127с. (7,9 д.а.)
 3. Стахів В., Кравців Р. Теоретичні проблеми сучасної біології : методичні матеріали до практичних занять [для студентів ЗВО]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 100 с. (6,25 д.а.).
 4. Стахів В., Волошанська С., Гойванович Н., Кравців Р. Зоологія. Розділ „Хордові”. Робочий зошит для проведення лабораторних занять. 2-ге видання, доповн. і переробл. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 92 с. (10,25 д.а.).
 5. Шпек М.П., Дрозд І.Ф., Матис В.М. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – 40 с.  (2,0 д.а.)
 6. Ковальчук Г.Я. Органічна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина І [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014. Середня освіта (Хімія)]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 88 с. (5,5 д.а.)
 7. Ковальчук Г. Я. Органічна хімія: методичні рекомендації до самостійної роботи. [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014. Середня освіта (Хімія)]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 66 с. ( 4,13 д.а.)
 8. Прийма А.М., Кропивницька Л.М. Хімія. Методичні рекомендації до виконання та написання курсових робіт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с. (2,5 д.а.)