Кафедра анатомії, фізіології та валеології

Кафедра анатомії, фізіології та валеології

 

Завідувач кафедри: Віталій Михайлович Філь, кандидат біологічних наук, доцент.

Попередній завідувач кафедри: Алєксєєв Олександр Іванович, кандидат медичних наук, доцент.

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 23 м. Дрогобич, Львівська обл., контактні телефони: (03244) 3-77-00; e-mail: kafedra_anatomii@ukr.net

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТУ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

Згідно наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 204 від 4 вересня 1998 року була створена кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації, до складу якої ввійшли загальноуніверситетська кафедра вікової фізіології, валеології та шкільної гігієни і частина кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін психолого-педагогічного факультету.

Завідувачем кафедри став доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Микола Іванович Кузьмак.

Перша кафедра за час існування має довгу та особливу історію: із курсів медичних сестер, які були організовані 1960 року у складі М. Ю. Гольденберга і М. М. Васильчика, вона з роками переросла у самостійну структуру – кафедру цивільної оборони. Із 1972 до 1986 р. її незмінним завідувачем був відомий хірург Прикарпатського краю, кандидат медичних наук Ю. С. Бачинський. Талановитий фахівець, досвід якого гартувався у військових госпіталях часів Великої Вітчизняної війни, вміло передавав свої знання студентам.

Співробітниками кафедри цивільної оборони були: М. Й. Романяк, доктор мед. наук, професор, М. Ф. Набок, канд. мед. наук, хірург за фахом, викладачі – Л. М. Кубліцька, В. М. Полянська, Л. Г. Левкут, В. В. Саратовський, Є. І. Пєшкін, а також лікарі-практики.

Під керівництвом Ю. С. Бачинського на кафедрі здійснювалася підготовка медичних сестер запасу для цивільної оборони.

Колектив постійно підтримував тісні зв’язки з лікувальними закладами міста Дрогобича і району, у клінічних відділеннях студенти набували практичних навичок догляду за хворими, надання першої медичної допомоги тощо.

У 1986 році на базі кафедри цивільної оборони була організована кафедра основ медичних знань, яку очолив М. Ф. Набок.

У 1990 році у зв’язку з новими вимогами до підготовки вчителя у час відродження і становлення національної школи кафедра основ медичних знань була реорганізована у кафедру валеології та охорони здоров’я дітей.

Завідувачем новоорганізованого навчального підрозділу був обраний професор М. І. Кузьмак.

За час функціонування кафедри валеології та охорони здоров’я дітей (1990 – 1998) її працівниками були досвідчені медики, біологи: доктор мед. наук, професор М. Й. Романяк, доктор біологіч. наук, М. І. Кузьмак, канд. мед. наук М. Ф. Набок, викладачі – М. І. Бойцун, В. В. Лабай, Б. І. Лабай, І. Є. Копко, О. В. Виграновський, Н. С. Єрохіна, Т. І. Мудрик, лаборанти – О. С. Кулінська, М. С. Кузьмин.

Кафедра анатомії, фізіології та валеології створена на базі кафедри анатомії, фізіології та хімії у зв’язку з реорганізацією та згідно з рішенням вченої ради університету від 20 лютого 2003 року (протокол № 7) та від 19 червня 2003 року (протокол № 11) п. 16 Статуту університету. Наказ № 277 від 29 серпня 2003 року.

РЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

 

 1. Проект «НІЗ (неінфекційні захворювання): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»
 1. Співпраця викладачів кафедри анатомії, фізіології та валеології біолого-природничого факультету із Дрогобицьким міським територіальним центром соціального обслуговування
 1. Співпраця викладачів кафедри анатомії, фізіології та валеології з Дрогобицьким педагогічним ліцеєм (літня практика учнів природничого класу педагогічного ліцею на базі лабораторій біолого-природничого факультету)

 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

 

Міжнародна неурядова організація DISOP, Бельгія (режим доступу):

http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/mizhnarodna-organizaciya-disop/

Жешувський університет, Польща (режим доступу):

http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/uniwersytet-rzeszowski/

Товариство VZW «Oradea», м. Орадя, Румунія (режим доступу):

http://www.vzworadea.eu/

Вища школа КАТНО, Бельгія (режим доступу):

katho.be/

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

 

Тематика НДР кафедри: «Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя різних груп населення Дрогобицького-Східницького регіону в умовах сучасної соціоекологічної ситуації».

Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Керівник роботи: Філь Віталій Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач  кафедри анатомії, фізіології та валеології

 

 • Використання інформаційних технологій у моделюванні здорового способу життя та оцінка фізичного розвитку і фізичної працездатності (Філь В. М.).
 • Управління здоров’ям з позиції інтегрального підходу в процесі оздоровлення за дії впливу бальнеологічного комплексу на курорті Трускавець (Флюнт І. – С. С.).
 • Вивчення соматичного здоров’я як маркера здорового способу життя у формуванні здоров’язберігаючої поведінки людини (Копко І. Є.).
 • Дослідження рівня сформованості здорового способу життя за показниками функціонального стану організму студентської та учнівської молоді (Ковальчук Г. Я.).
 • Методологічні основи педагогіки здоров’язбереження у формуванні здоров’я сучасної молоді (Волошин О. Р.).
 • Фітопрофілактика як метод у практиці оздоровлення людини (Лупак О. М.).

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
КАФЕДРА АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

 

 1. Перший (бакалаврський) рівень:
 • анатомія людини;
 • анатомія людини з основами спортивної морфології;
 • валеологія;
 • вікова фізіологія та шкільна гігієна;
 • основи медичних знань та педіатрія;
 • основи здорового способу життя;
 • оздоровчі технології та діагностика фізичного розвитку;
 • фізіологія та гігієна харчування;
 • патологічна фізіологія;
 • патологічна анатомія та фізіологія
 • фізіологія людини;
 • фізіологія людини і тварин;
 • фізіологія людини та рухової активності.
 1. Другий (магістерський) рівень:
 • анатомія та фізіологія людини і тварини;
 • неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини;
 • вікова фізіологія та шкільна гігієна;
 • здоров’язберегаючі педагогічні технології;
 • основи геронтології;
 • основи домедичної допомоги;
 • фізіологія адаптацій
 • фізіологічні основи навчальної діяльності;

 

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

Професорсько-викладацький склад кафедри: 6 викладачів, з них 1 професор, 4 кандидатів наук, доцентів, 1 викладач.

Навчально-допоміжний персонал кафедри: 1 працівник – 1 старший лаборант.

 

ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Філь Віталій Михайлович

Філь Віталій Михайлович

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент

У 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Вплив оздоровлювального напою «Трускавецька кришталева з алое» на фізіолого-біохімічний статус організму» за спеціальністю 03.00.13. – фізіологія людини і тварин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Автор 145 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми використання інформаційних технологій при визначенні стану здоров’я молоді.

e-mail:

v.fil@dspu.edu.ua

fillvitalij@gmail.com

Флюнт Ігор-Северин Степанович

Флюнт Ігор-Северин Степанович

Доктор медичних наук, професор

У 2004 році успішно захистив докторську дисертацію «Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія у Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (м. Київ).

Автор 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми урології, сексопатології, фізіотерапії, патологічної фізіології, теоретичної фізики.

e-mail:

i.fliunt@dspu.edu.ua

fluntigor777@gmail.com

Копко Ірина Євгенівна

Копко Ірина Євгенівна

Кандидат біологічних наук, доцент

У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія у Львівському інституті біології тварин.

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження актуальних питань валеологічної освіти та оздоровлення населення, підготовки кадрів валеологів.

e–mail:

i.kopko@dspu.edu.ua

irynakopko77@gmail.com

Ковальчук Галина Ярославівна

Ковальчук Галина Ярославівна

Кандидат біологічних наук, доцент

У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Фізіологічна активність мінеральної води «Нафтуся» до і після її мікробної депривації» за спеціаль-ністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин у Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (м. Київ).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: нові прояви фізіологічної активності мінеральної води «Нафтуся», дослідження рівня індивідуального здоров’я студентів та учнів шкіл Дрогобиччини, впровадження сучасних педагогічних технологій у практику викладання дисциплін валеологічного спрямування.

e-mail:

h.kovalchuk@dspu.edu.ua

galynakovalchuk5@gmail.com

 Волошин Олена Романівна

Волошин Олена Романівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Автор 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання молоді, інноваційні методи навчання, імплементація здоров’я-зберігаючих технологій у навчальних закладах України.

e–mail:

o.voloshyn@dspu.edu.ua

olenavoloshyn2015gmail.com

Лупак Оксана Миколаївна

Лупак Оксана Миколаївна

Викладач, аспірант

Автор 60 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми біології, валеології, фармакогнозії та екології.

e-mail:

o.lupak@dspu.edu.ua

oksana_lupak@ukr.net

Німилович Мар’яна Степанівна

Німилович Мар’яна Степанівна

Старший лаборант кафедри

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула повну вищу освіту за спеціальністю ПМСО. Біологія та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ДОРОБОК
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ
ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Філь В. М., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І. Є., Матис М. М. Педіатрія: методичні рекомендації до практичних занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 96 с.
 2. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І. Є., Матис М. М. Педіатрія: методичні рекомендації до практичних занять. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 96 с.
 1. Філь В. М., Лупак О. М. Вікова анатомія та фізіологія: методичні рекомендації до практичних робіт. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 138 с.
 2. Філь В. М., Матис В.М. Фізіологія вищої нервової діяльності: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 95 с.
 3. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Спадкові хвороби людини: курс лекцій. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 165 с.
 4. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Спадкові хвороби людини: курс лекцій. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 165 с.
 1. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Спадкові хвороби людини: курс лекцій. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 165 с.

Флюнт І. – С. С., доктор медичних наук, профессор

 

 1. Флюнт І. С. Основи валеології : курс лекцій / І. С. Флюнт, Є. Г. Шипитяк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 193 с.
 2. Флюнт І. С. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : методичні матеріали до практичних робіт [для студентів напряму підготовки «Біологія» заочної форми навчання] / І. С. Флюнт, Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.

Копко І. Є., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І.Є., Матис М. М. Педіатрія: методичні рекомендації до практичних занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016.– 96 с.
 2. Копко І. Є., Волошин О. Р. Основи геронтології : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 131 с.
 3. Волошин О. Р., Копко І. Є. Патологічна анатомія. Курс лекцій. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 172 с.

Ковальчук Г. Я., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : практичні заняття : навчальний посібник / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 135 с.
 2. Ковальчук Г. Я. Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності у початковій школі. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 74 с.
 3. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: методичні матеріали до самостійної роботи студентів / Галина Ярославівна Ковальчук, Оксана Миколаївна Лупак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 151 с.

Волошин О. Р., кандидат педагогічних наук, доцент

 

 1. Копко І. Є., Волошин О. Р. Основи геронтології : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 131 с.
 2. Волошин О. Р., Копко І. Є. Патологічна анатомія. Курс лекцій / Олена Романівна Волошин, Ірина Євгенівна Копко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 172 с.

Лупак О. М., викладач

 

 1. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : практичні заняття : навчальний посібник / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 135 с.
 2. Філь В. М., Лупак О. М. Вікова анатомія та фізіологія: методичні рекомендації до практичних робіт. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 138 с.
 3. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: методичні матеріали до самостійної роботи студентів / Галина Ярославівна Ковальчук, Оксана Миколаївна Лупак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 151 с.
 4. Мельничук Р. В., Куценко Н. І., Куценко О. О., Лупак О. М. Методичні рекомендації з оцінювання нагідок лікарських за показниками декоративності. ДСЛР ІАП НААН. Київ: ТОВ «ДІА», 2018. 40 с.
НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ ПРАЦІ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ
ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Статті / тези у нефахових виданнях

Монографії

Відповідно до вимог МОН України

За кордоном

У країнах ОЕСР

Статті у фахових виданнях

У фахових виданнях категорії Б

В інших наукових виданнях

На міжнародних конференціях

Статті / тези у зарубіжних виданнях

У  країнах ОЕСР

У наукометричній базі даних Scopus

Для соціо-гуманітарних Copernicus