“Фундатор української академічної науки, який бачив через століття…” До 160-річчя від дня народження Володимира Івановича Вернадського (1863–1945)

Володимир Іванович Вернадський

(1863–1945)

 

Володимир Іванович Вернадський – природознавець, філософ, біогеохімік, організатор науки, громадський діяч. Народився 12 березня 1863 р. Закінчив природниче віділення фізико-математичного факультету Петербурзького університету.

У 1888–1890 подорожував Європою, вивчаючи музеї Парижа та Лондона, працював у Мюнхені й Парижі. Великий вплив на Вернадського мали дружні стосунки з М. Драгомановим.

Від 1914 – директор Геологічного музею в Петербурзі. У 1917–1921 рр. працював в Україні, організатор і перший президент Української Академії наук, почесний академік ряду зарубіжних академій. Наукові праці присвячено дослідженням хімічного складу земної кори, атмосфери, гідросфери, міграції хімічних елементів у земній корі, ролі і значення радіоактивних елементів в її еволюції.

Від 1916 головною науковою метою Вернадського стало вивчення живої речовини і життя як космічного феномену. Сформулював положення про біосферу та ноосферу як сфери впливу життя і людського розуму.

1922–1926 рр. читав лекції з геохімії у Сорбонському університеті. За його активної участі в складі АН були створені: Комісія з історії знань (1926), Віділ живої речовини (1927) та інші наукові установи.

Творець науки біогеохімії, засновник вітчизняної школи геохіміків, основоположник учення про біосферу та ноосферу, історик науки, філософ, натураліст.

Вернадський захворів на висипний тиф і всю зиму 1919–1920 року лікувався. 6 січня 1945 р помер.

 Джерело: Попович М.В. Вернадський Володимир Іванович / М. В. Попович, Д. Є. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України. Т. 4. В–Вог / гол. ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін. – Київ, 2005. – С. 271.

 Бібліографічний список літератури :

 Твори Володимира Вернадського:

 

 1. Про науковий світогляд ; Філософські погляди натураліста ; Декілька слів про ноосферу / В. Вернадський // Тисяча років української філософської думки : антологія / уклад. А. Р. Бурий ; М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2018. – Т. 2. – С. 411–417.

 

 1. Українське питання і російська громадськість / В. Вернадський // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (голов. ред.), І. Верба, М. Жулинський та ін. – Київ, 2000. – № 35–36 : Культура і наука світу : внесок України. – С. 386–396.

 

 

Про життя та діяльність Володимира Вернадського:

 

 1. Будзанівська Н. Українська Академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920–1930-х рр. / Н. Будзанівська // Історія України. – 2014. – Квіт. (№ 8). – С. 5–7. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Володимир Вернадський (1863–1945) : учений, громадсько-політичний діяч, перший президент Української академії наук // Сто найвідоміших українців / [худож. Т. Фоменкова]. – Київ ; Москва, 2002. – С. 379–387.

 

 1. Головчук Ю. Неосфера Вернадського : усний журнал /  Ю. Головчук, С. Кравець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – Квіт. (№7). – С. 8–17 : фото. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Голубець М. Кілька постулатів академіка В. І. Вернадського як заповіт всесвітнього людству на ХХІ століття (з погляду еколога) / М. Голубець // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 12–26.

 

 1. Горський В. С. Філософські ідеї в творчості діячів української культури початку ХХ ст. / В. С. Горський // Історія української філософії : навч. посібник / В. С. Горський ; [наук. ред. В. І. Гусєв]. – Київ, 2001. – С. 284–318.

 

 1. Грабовська І. Засновник учення про ноосферу : [про Володимира Вернадського] / І. Грабовська // Історичний календар 2000 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1999. – Вип. 6. – С. 30–31.

 

 1. Гринів Л. С. Розвиток ідей В. І. Вернадського в новітній економічній науці / Л. С. Гринів // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 44–52.

 

 1. Гриньова М. В. Вчення про ноосферу В. І. Вернадського – основа сучасного природознавства / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2017. – № 3. – С. 48–54. – Бібліогр. вкінці ст. (13 назв).

 

 1. Донік О. М. Перший президент Української Академії наук / О. М. Донік // Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800 – 1917 рр. : 1800–1917 рр. / [авт. кол. : керів. проекту : А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов, авт. : О. М. Донік, редкол. : В. А. Смолій, С. В. Кульчицький, О. П. Реєнт та ін.]. – Київ, 2011. –С. 212–213.

 

 1. Дражевська Л. В. І. Вернадський / Л. Дражевська // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (голов. ред.), І. Верба, М. Жулинський та ін. – Київ, 2000. – № 35–36 : Культура і наука світу : внесок України. – С. 366–385.

 

 1. Дубровіна Л. Наукова вершина Вернадського – ноосфера : 150 років від дня народж. першого президента Академії наук України / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Урядовий кур’єр. – 2013. – 12 берез. (№ 46). – С. 13.

 

 1. Ємченко О. Біоколиска Вернадського / О. Ємченко // Історичний календар 98 : наук.-поп. та літер. альманах / упоряд. : А. Денисенко, В. Туркевич ; [редкол. : А. В. Дениссенко. В. Д. Туркенич, С. В. Грабар та ін. ; авт. : М. Барбон, П. Богоніс, Д. Бондарець та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 4. – С. 70–71.

 

 1. Загородній А. Фундатор вітчизняної академічної науки : [В. І. Вернадський] / А. Загородній, О. Онищенко, Л. Дубровіна // Віче. – 2013. – № 5. – С. 14–17.

 

 1. Коваленко О. Хто розповість про ноосферу? : [про Володимира Вернадського] / О. Коваленко // Науково-інформаційний вісник / [редкол.: І. С. Зозуля (гол.), Є. Є. Александров, В. І. Андрейцев та ін.] ; АН ВО України. – Київ, 2013. – № 4 (87) : лип.-серп.-верес. – C. 68–71.

 

 1. Корнійчук В. П., Хомяк К. Д. Володимир Вернадський і О. Богомолець – організатори науки в Україні / В. П. Корнійчук, К. Д. Хом’як. – Київ, 2011. – 96 с.

 

 1. Корсак К. Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського / К. Корсак // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 27– 35.

 

 1. Крисаченко В. Цивілізаційна концепція В. Вернадського / В. Крисаченко // Українознавство. – 2011. – № 4. – С. 154–159.

 

 1. Кудря О. Культурологічні аспекти неосферної концепції В. Вернацького в контексті сучасності / О. Кудря // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / [редкол.: В. П. Андрущенко, І. В. Бичко, В. П. Загороднюк та ін.; гол. ред.: А. М. Колодний, П. А. Кравченко] ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський ДПУ ім. В. Г. Короленка. – Київ–Полтава, 2008. – Вип. 19. – С. 137–148. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Курбет О. Іван Вернадський – вчений-економіст, педагог, громадянин / О. Курбет // Економічна теорія. – 2021. – № 3. – С. 111–118.

 

 1. Матета О. Політико-психологічнний аспект у концептуальних ідеях академіка В. І. Вернадського / О. Матета // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 2. – С. 55–67.

 

 1. Назарук М. Вчення Володимира Вернадського про біосферу та ноосферу і сучасні проблеми географічної науки : [до 150-річчя від дня народження] / М. Назарук, О. Турчинська // Педагогічна думка. – 2013. – № 3. – С. 72–75. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Невмержицька О. Виховання особистості крізь призму поглядів Володимира Вернадського / О. Невмержицька, М. Пагута // Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І.Франка; [редкол.: М. М. Чепіль(гол. ред.), О. М. Кобрій, О. Є. Карпенко та ін.]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 11/43 : Педагогіка. – С. 91–102.

 

 1. Ноосфера вченого-енциклопедиста : [155 років від дня народження Володимира Вернадського] // Урядовий кур’єр. – 2018. – 8 берез. (№ 47). – С. 3 : фото.

 

 1. Новикова Н. Велична постать вченого, мислителя, громадського діяча Володимира Івановича Вернадського в історії України / Н. Новикова, Ю. Панишко // Педагогічна думка. – 2014. – № 1. – С. 60–64.

 

 1. Новохатський К. В. І. Вернадський і Україна : нововиявлене листування вченого / К. Новохатський // Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журнал / НАН України. – 2014. – № 5. – С. 34–38.

 

 1. Онищенко О. В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / О. Онищенко // Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журнал / НАН України. – 2013. – № 2. – С. 3–11.

 

 1. Онопрієнко В. І. Український Вернадський. Роздуми над книгою / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 11. – С. 73–81. – Рец. на кн.: Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Том. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918–1921). – Київ, 2011. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Орленко П. Перший президент Академії Наук України : [про В. І. Вернадського] / П. Орленко // Історичний календар 2003 / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – 2003. – Вип. 9. – С. 145–147.

 

 1. Остапенко П. В. Володимир Вернадський : [біографія] / П. В. Остапенко // Усі видатні постаті історії України : біограф. нарис : літерат. для додатк. користув. : алф. покажчик / [П. В. Остапенко]. – Харків, 2006. – С. 232–239.

 

 1. Пастух Р. Володимир Вернадський : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух. – Дрогобич, 2010. – С. 154–155.

 

 1. Протасов О. О. Наукова спадщина академіка В. І. Вернадського і вивчення життя в гідросфері / О. О. Протасов // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 27–33.

 

 1. Роковець Л. Шум, вібрація, інфразвук, випромінювання – фізичні забруднювачі повітря ; Біосфера і людина / Л. Роковець // Фізика. – 2017. – Січ. (№ 1). – С. 50–55. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Рудишин С. Наукова думка В. І. Вернадського як планетарне явище / С. Рудишин, І. Коренева // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Самодрин А. В. І. Вернадський і А. С. Макаренко: концептуалізація шляхів створення розумної школи / А. Самодрин, Л. Поркіна // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 1. – С. 6–10.

 

 1. Ситник К., Багнюк В. Геній науки і наукової просвіти : про В. Вернадського / К. Ситник, В. Багнюк // Наука і суспільство. – 2013. – № 3/4. – С. 5–13.

 

 1. Ситник К. М. Геніальний син України Володимир Іванович Вернадський / К. М. Ситник, Т. В. Андріанова // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 14–26.

 

 1. Сташко Ж. Вернадський Володимир Іванович (1863–1945) : [філософ укр. походження, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму] / Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – Серп. (№ 15). – С. 32.

 

 1. Українська філософія: історія та сучасність // Людина – світ – культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : [до 170-річчя філос. ф-ту Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / [ред. комісія: А. Є. Конверський (гол.), В. А. Бугров, І. С. Добронравова та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 100–153.

 

 1. Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – 2013. – Берез. (№ 6). – С. 12–16. – Закінчення. Поч. у № 5 за 2013 рік. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – 2013. – № 5. – С. 4–21.

 

 1. Федотова Л. Володимир Вернадський в Україні / Л. Федотова // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 40–41.

 

 1. Хлистун Ю. С. Заборонений рік : Роль В. І. Вернадського в заснуванні Української Академії наук у Києві / Ю. С. Хлистун // Аксіоми для нащадків : Українські імена у світовій науці : зб. нарисів / упоряд. і передм. О. К. Романчука. – Львів, 1992. – С. 27–49.

 

 1. Хорунжий Ю. Володимир Вернадський у ноосфері / Ю. Хорунжий // Мужі чину : історичні парсуни / Ю.М.Хорунжий. – Київ, 2005. – С. 122–132.

 

 1. Цимбалюк М. Вернадський і наша ноосфера : [інтерв’ю з І. Драчем про В. Вернадського] / М. Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2013. – 21-27 берез.№ 12. – С. 7.

 

 1. Чемерис В. Гори Вернадського / В. Чемерис // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та кульутри / шеф-ред. О. Романчук; редкол.: Г. Бачинський, М. Деркач, М. Жулинський, С. Злупко та ін. – 2003. – листоп.–груд. – № 11–12 (121–122). – С. 44–47 : фото.

 

 1. Чернов А. Володимир Вернадський: “Мені дорога всіляка вісточка про Україну” / А. Чернов // Українське слово. – 2013. – № 21. – С. 9,13.

 

 1. Чижевський Д. Філософські твори : у 4-х томах. Т. 2. Між інтелектом і культурою : Дослідження з історії української філософії / Д. Чижевський ; під заг. ред. В. С. Лісового ; [редкол.: В. Лісовий (гол. ред.), Ю. Бадзьо, І. Валявко та ін. ; відп. за вип.: Р. Семків, О. Проценко] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, НАН України, НТШ в Америці. – Київ : Смолоскип, 2005. – 264 с. – Бібліогр. с. 255–256. – (Т. 2).

   Згадується В. Вернадський.

 

 1. Члени-засновники Національної академії наук України : зб. нарисів / Ін-т історії України, НАН України ; [упоряд. С. В. Кульчицький]. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1998. – 375 с.

Згадується В. Вернадський.

 

 1. Шаров І. Вернадський Володимир Іванович / І. Шаров // 100 видатних імен України / І. Ф. Шаров ; [відп. за вип. М. І. Шпаковатий]. – Київ, 1999. – С. 73–76.

 

 1. Шендеровський В. Перший президент української академії наук : розглянуто роль Вернадського, як українського громадського діяча / В. Шендеровський // Дивослово. – 2013. – № 2. – С. 54–57.

 

 1. Шуляр В. Природовідповідна (ноосфера) складова сучасного уроку української літератури : присвячені 150-річчю від дня народж. В. Вернадського / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 1. – С. 15–17.

 

 1. Шумілова А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 5. – С. 24–28. – Бібліогр. в кінці ст. (29 назв).

 

Підготувала:Василиків О. М.