Іван Франко. Повість “Лель і Полель” (135 років з дати написання)

       Повість Івана Франка “Лель і Полель” написана ще у 1887 році польською мовою для конкурсу, оголошеного редакцією газети “Kurjer Warszawski”. Терміном подання творів було визначено спочатку 30 вересня, а потім – кінець грудня 1887 р. Дізнавшись про конкурс, І. Франко розпочав роботу над повістю.

Плани Івана Франка залишилися нездійсненими. 28 квітня 1888 р. відбулося засідання конкурсної комісії. Повість премії не дістала і взагалі не побачила світу в жодному з тодішніх польських періодичних видань.

Письменник зробив спробу надрукувати повість українською мовою і звернувся до редакції журналу “Зоря”. Але й тут вона не була прийнята з огляду на її ідейно-естетичне спрямування.

Після невдалих спроб надрукувати повість Франко опублікував її окремі частини як самостійні оповідання.

Вперше надруковано українською мовою у видавництві “Рух” 1929 року. Реконструкція і переклад повісті зроблені М. Возняком.

У повісті “Лель і Полель” Іван Франко широко показав життя Галичини кінця 19 століття. У центрі повісті – історія двох братів-близнюків – Владислава й Гната (Владко й Начко) Калиновичів, які вийшли з самих “низів”. По закінченні університету перший стає адвокатом, другий – редактором.

Автор змалював ще й закостенілу галицьку інтелігенцію, представники якої
вважали нечуваною справою запрягтися в ярмо для піднесення розвитку рідного народу, а думали та дбали лише про власне збагачення. Ці описи контурно відтворюють типову поведінку чиновників кінця ХІХ століття. Впливи цих героїв є чи не найвизначнішими на розвиток подій у романі. Адже Калиновичі могли б досягти успіху у власній справі, однак авторський задум передбачив показати, як підступна реальність тисне на ініціаторів змін у суспільстві.

 

Бібліографічний список літератури

 

Художнє видання  повісті І. Франка Лель і Полель

 

 1. Лель і Полель : сучасна повість / Іван Франко ; [мал. та худож. оф. А. Базилевича]. – Київ : Молодь, 1961. – 211 с. : ілюстр.

 

 1. Лель і Полель / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. : Т. 1-25 : Художні твори / Іван Франко ; [редкол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.] ; упорядкув. та комент.: В. С. Дроб’язка, В. Н. Климчука]. – Київ, 1979. – Т. 17 : Повісті та оповідання (1887-1888). – С. 390.

 

 1. Лель і Полель : сучасна повість : для ст. шк.віку : пер. з пол. / Іван Франко ; післямова І. П. Пасемка. – Київ : Веселка, 2005. – 198 с. : іл.

 

 1. Лист до Ол. Борковського [від 20 груд. 1888 р. – це відповідь І. Франка О. Борковському з приводу рецензії на повість “Лель і Полель”] / Іван Франко // Твори : в 20 т. / Іван Франко ; ред. тома: П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця. – Київ, 1951. – Т. 6 : Повісті. – С. 491-492.

 

Дослідження повісті І. Франка Лель і Полель

 

 1. Бердник Ю. Тема самогубства у творчості Івана Франка / Юлія Бердник // Тези доповідей XVII (8-9 жовтня 2002 р.), XVIIІ (9-10 жовтня 2003 р.), XІX (10-11 жовтня 2004 р.) франківських щорічних наукових конференцій / [відп. ред. І. О. Денисюк]. – Львів, 2007. – С. 172–175.

Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Бровіньок Т. Естетичні принципи освоєння сучасності та конфлік особи і середовища у повісті І. Франка “Лесь іПолель” / Т. Бровіньок // Укр. літературознавство. – Львів, 1980. – Вип. 34. Іван Франко. – С. 87–95. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Бровіньок Т. Колізія двійництва в романі Франка “Лель і Полель” / [Т. Бровіньок [Гундорова] // Рад. літературознавство. – 1981. – № 6. –     С. 57–65.

 

 1. Ван Сяоюй. Психоаналітичні рефлексії роману “Лель і Попель” Івана Франка: поміж фактами і літературною фікцією / Сяоюй Ван // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : зб. матер. IІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – Баку ; Ужгород ; Дрогобич, 2017. – С. 449–452.

 

 1. Вервес Г. Повість Івана Франка “Lelum i Polelum” [“Лель і Полель”] / Григорій Вервес // Міжслов’янські літературні взаємини : окремий відбиток. – Київ, 1963. – Вип. 3. – С. 108–134.

 

 1. Возняк М. З історії “Леля і Полеля” [І. Франка] / Михайло Возняк // З життя і творчості Івана Франка / Михайдо Возняк. – Київ, 1955. –          164–168.

 

 1. Войтків О. “Під тягарем власного страждання”: психологічні портрети братів Калиновичів : [про роман Івана Франка “Лель і Попель”] / О. Войтків // Дивлячись на цей гірський світ : літ. зб. / [редкол.: Є. Нахлік, Р. Кушнір, С. Пилипчук [та ін.]]. – Львів, 2018. – С. 169–181.

 

 1. Горошко І. “Любов – се запах пахощів понад усі аромати”: олфакторний код прози Івана Франка : [олфактологія як наука про запах у прозі Франка] / Ірина Горошко // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 14–17.

Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Гузар З. Іван Франко – прозаїк і драматург / Зенон Гузар // Франко І. Вибрані твори : у 3 т. / Іван Франко. – Дрогобич, 2004. – Т. 2 : Проза. Драматургія. – С. 5–33.

           Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Гузар З. Куди пішли легендарні скарби опришка: повість “Лель і Полель” [Івана Франка] / Зенон Гузар // Вступ до франкознавства / Зенон Гузар. – Дрогобич, 2008. – С. 236–264.

 

 1. Гузар З. Повісті та романи [І. Франка] / Зенон Гузар // Стежками життя і творчості Івана Франка : пам’ятка для студента / Зенон Гузар. – Дрогобич, 2004. – С. 108–123.

Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Гундорова Т. Зображення “нового” героя як субєкта. Пошуки нового конфлікту [у прозі І. Франка] / Тамара Гундорова // Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років / Тамара. – Київ, 1985. – С. 49–82. – Бібліогр. в підрядк. прим.

            Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Гундорова Т. Колізія двійництва в романі [І. Франка] “Лель і Полель” і новий естетичний тип характеру / Тамара Гундорова // Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років / Тамара Гундорова. – Київ, 1985. – С. 108–138. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Жук Н. Повість [І. Франка] “Лель і Полель” / Ніна Жук // Проза Івана Франка / Ніна Жук. – Київ, 1977. – С. 124–135.

 

 1. Каневська Л. “Простір страждання” Франкового героя-інтелігента (психолого-біографічний ракурс) / Л. Каневська // Слово і Час. – – № 9. – С. 44-53..

              На с. 52 про повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Кравченко Ж. Інтелігенція в прозовій творчості Ів. Франка : [“Лель і Полель”, “Основи суспільності”, “Перехресні стежки”] / Ж. Кравченко // Іван Якович Франко – великий український письменник. 1856–1956 : метод. та бібліогр. матер. – Одеса, 1956. – С. 20–21.

 

 1. Крупка М. Світ жінки у прозі Івана Франка / Мирослава Крупка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак [та ін.]]. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 796-805. – Бібліогр. в кінці ст.

Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Кухар Р. Картини Львова в повісті Івана Франка “Лель і Полель” / Роман Кухар // Визвольний шлях. – 1966. – № 12 (225). – С. 1364–1373.

 

 1. Кухар Р. Картина Львова в повісті Івана Франка “Лель і Полель” / Роман Кухар // Записки Наукового Товариства імені Шевченка / ред. В. Стецюк. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто, 1968. – Т. 33 : Іван Франко. – С. 149–158.

 

 1. Легкий М. “Ім’я нове написане”, або про деякі нерозшифровані найменування у прозі Івана Франка / Микола Легкий // Слово і час. – – № 8. – С. 3–10.

             Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Легкий М. Майстерність Франка-портретиста / Микола Легкий // Франкознавчі студії / [редкол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, В. Винницький [та ін.]]. – Дрогобич, 2007. – Вип. – С. 182–193.

           Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Нестеренко І. Повернений скарб : драма на три дії за мотивами повісті “Лель і Полель” І. Франка / І. Нестеренко // Каменяр на сцені : репертуар. зб. : п’єси за мотивами творів І. Франка. – Київ, 1966. – С. 165–211.

 

 1. Пасемко І. До перекладу повісти Івана Франка “Lelum i Polelum” [“Лель і Полель”] українською мовою / Іван Пасемко // Літопис Бойківщини. – ЗСА ; Канада ; Україна, 2006. – № Ч.2/71(82). – С. 35–43. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Пасемко І. До питання перекладу повісті Івана Франка “Лель і Полель” (з польської мови українською мовою) / Іван Пасемко // Українство: світові обшири : есеї : статті : розвідки / Іван Пасемко. – Харків, 2006. – С. 33–44. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Пасемко І. До питання перекладу повісті Івана Франка “Лель і Полель” з польської мови українською мовою / Іван Пасемко // Київська старовина. ­– 2004. – № 3. – С. 79–85.

 

 1. Пасемко І. “Не лише зауваження” : [про переклад повісті Івана Франка “Лель і Полель”] / Іван Пасемко // Дзвін. – 2005. – № 4. – С. 121–131.

 

 1. Петличний І. Речення з безособово-предикативними словами в мові художньої прози І. Франка / Іван Петличний // Іван Франко. Статті і матеріали / [редкол.: І. О. Денисюк, І. І. Дорошенко, Б. Г. Кубланов [та ін.]]. – Львів, 1964. – Зб. 11. – С. 163–174.

Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Подмазко А. Проблемні аспекти модерності у франкознавстві / Алла Подмазко // Франкознавчі студії : зб. наук. пр. / [редкол.: Є. Пшеничний (гол. ред..), Л. Винар, Б. Винницький, А. Войтюк]. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 94–100. – Бібліогр. в кінці ст.

           Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Походзіло М. Повісті з життя інтелігенції [І. Франка] : [“Лель і Полель”, “Борис Граб”, “Для домашнього огнища”, “Основи суспільності”, “Перехресні стежки”] / Микола Походзіло // Іван Франко в школі / Микола Походзіло. – Київ, 1970. – С. 173–199.

 

 1. Сколоздра-Шепітко О. Периферія онімного простору Франкової прози / Одеся Сколоздра-Шепітко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [упорядк.: І. Сабадош, О. Миголинець]. – Ужгород, 2016. – Вип. 21 : Ареалогія й ономастика. – С. 260–262. – Бібліогр. в кінці ст.

Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Сколоздра-Шепітко О. Периферія онімного простору Франкової прози / Олнся Сколоздра-Шепітко // Львівська ономастична школа : хрестоматія / [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. – С. 497–500. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

             Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Тихолоз Н. “Той ліс – зразок ще первісного світа…” (Ліс у життєтворчості Івана Франка) / Наталя Тихолоз // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак [та ін.]]. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 660–676. – Бібліогр. в кінці ст.

             Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 1. Ціхоцький І. “Словар” дна: соціальна стратифікація Франкових арготизмів : [на прикл. “На дні”, “Хлопська комісія”, “Яндруси”, “Лель і Полель”, “Івась Новітній”] / Іван Ціхоцький // Мова прози Івана Франка : (стилістичні новації) / Іван Ціхоцький. – Львів, 2006. – С. 185–209. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Ціхоцький І. Мовна анатомія образу: аспекти вивчення Франкових типажів / І. Ціхоцький // Мова прози Івана Франка : (стилістичні новації) / Іван Ціхоцький. – Львів, 2006. – С. 47–57. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Згадано повість І. Франка Лель і Полель.

 

 

Підготувала О. Грубяк