“Молися, сину, за Вкраїну…” До 425-річчя від дня народження Петра Могили

 До 425-річчя від дня народження Петра Могили (1597-1647), українського політичного діяча, митрополита Київського і Галицького

  

Могила Петро  21 (31) грудня 1596 — 1 (11) січня 1647) — український політичний, церковний і освітній діяч молдавського походження. Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі (1633—1647), екзарх Константинопольського патріарха. Архімандрит Києво-Печерського монастиря (з 1627). Представник молдавського боярського роду Могил. Народився у Сучаві, Молдавія.

Освіту Петро Могила здобув у Львівській братській школі, заснованій 1586 року для захисту та збереження православної віри. Рід Могил підтримував тісні контакти з Львівським братством, надав кошти для розбудови та оздоблення Свято-Успенської братської церкви.

Подальшу освіту Петро Могила здобував у європейських університетах: спочатку в Замойській академії, згодом вчився у різних навчальних закладах Нідерландів, Парижу.

Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов’я.

Після повернення до Речі Посполитої був одним з претендентів на молдовський трон. Його протектором був Станіслав Жолкевський. Пізніше пішов на військову службу, брав участь у Цецорській битві 1620 року та Хотинській битві 1621 року (в підрозділі Яна Кароля Ходкевича).

Після смерті 21 березня 1627 року архімандрита Печерської лаври Захарія Копистенського у грудні 1627 р. був посвячений на його посаду.

У власноручних записах Петра Могили зберігся ряд канонів, церковних піснеспівів, що частково увійшли до майбутніх лаврських видань: канон на причащання священиків, канон на вихід душі, канон на створення світу і плач вигнаних з раю прародителів, канон покаянний, подячний духовний піснеспів на честь пресвятої Богородиці у зв’язку з чудовим позбавленням нею Києво-Печерської обителі від нашестя ляцького війська (1630 р.) та інші. Ці невеликі твори, написані церковно-слов’янською мовою, свідчать про неабиякий літературний хист Петра Могили.

12 березня 1633 року Владислав затвердив митрополитом Петра Могилу. Королівською грамотою Могилі віддали Києво-Софіївську церкву, зберегли за ним і Києво-Печерська архімандрію, доручили нагляд над Пустинно-Микільським монастирем. Невдовзі було отримане благословіння патріарха константинопольського (патріарх надавав новому митрополиту звання «екзарха святого константинопольського трону»).

Після наставлення митрополитом Петро Могила з новою силою розгорнув подвижництво у церковній, освітній, будівничій галузях та книгодрукуванні. Уся його діяльність була спрямована на відновлення повнокровного життя Православної Церкви. Новий митрополит висунув перед пастирями суворі, але справедливі вимоги. Стосувалися вони передовсім обов’язкової загальної і богословської освіти, ретельного дотримання канонічних правил. У своїх грамотах, посланнях Петро Могила щораз концентрував увагу священнослужителів на необхідність своїм життям і діяльністю служити прикладом для мирян, виконуючи заповіді Божі, невтомно піклуватися про паству, сумлінно оберігаючи свою гідність від найменших проступків.

Під керівництвом Могили склали перший православний катехізис — «Православне сповідання віри». Для його затвердження у 1643 році в Яссах скликали загально-православний синод. Але оскільки з розглядом цього документу справа зволікалася, Могила видрукував короткий катехізис. Повний катехізис було видано вже після смерті Петра Могили в Європі грецькою, латинською та польською мовами.

Помер Петро Могила 1 (11 січня) 1647 року, коли йому виповнилося лише п’ятдесят. На посаді митрополита він прослужив всього чотирнадцять років. 3 (19) березня 1647 року тіло покійного, згідно з його волею, було перенесено й покладено у Великій церкві Києво-Печерської лаври. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Українські Православні Церкви усіх конфесій. Взагалі Петро Могила був канонізований усіма 15-ма автокефальними Церквами Вселенської Церкви.

Джерело: Дзюба О. М. Могила Петро // Енциклопедія історії України. Т. 7. / ред. рада : В. М. Литвин (гол.), В. М. Геєць, Л. В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (гол.), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.] ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ, 2010. – C. 12-14.

 

Бібліографічний список  літератури

Про життя та діяльність Петра Могили:

Книги :

 1. Акимович Є. О. Українська культура в історичному вимірі (IX–XVII ст.) / Є. О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с.
 2. Васянович Г. П.  Педагогічний Пантеон : наука і поезія / Г. П. Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Норма, 2016. – 326 с.
 3. Грушевський М. С. Історія України-Руси : В 11-ти т., 12-ти кн. : [редкол. : П. С. Сохань, Г. В. Боряк, Л. Винар та ін.] ; НАН України. Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Т.8. Роки 1626–1650 / М. С. Грушевський. – репр. вид. – Київ. : Наук. думка, 1995. – 289 с.
 4. Жуковський А.  Петро Могила й питання єдности церков / А. Жуковський ; [передм., упор. тексту та ілюстр., комент. Ю. Іванченка ; худ. І. Динник ; відп. за вип.: В. Кузьменко, Н. Прибєга ]. – Київ : Мистецтво, 1997. – 302 с. : ілюстр. – Бібліогр. С. 200–219.
 5. Захара  І. С.  Академічна філософія України (XVII- I пол. ХVIII ст.) : XVII- I полов. ХVIII ст. / І. С. Захара ; [відп. ред. А. І. Пашук]. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 2000. – 238 с.
 6. Костомарів М.  Істория України в житєписях визначнїйших  дїячів / М. Костомарів ; [пер. і пер. сл. О. Барвінський] ; НТШ. – репр. вид. – Львів : НТШ, 1918. – 493 с.
 7. Костомаров  М.  Галерея портретів : біографічні нариси : для серед. та ст. шк. віку / М. І. Костомаров ; [редкол.: О. М. Апанович, Я. П. Гоян, Ю. М. Мушкетик ; упоряд. і передм. В. О. Замлимський ; пер. з рос. М. М. Ілляш ; ред. О. Ємченко ; худ. С. Семендяєв]. – Київ : Веселка, 1993. – 328 с. : ілюстр.
 8. Костомаров М.  Історичні постаті / М. І. Костомаров ; Пер. з рос. Ірина Станіславівна Голуб. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 620 с.
 9. Крекотень В. Вибрані праці / В. І. Крекотень ; НАН України; Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Обереги, 1999. – 344 с.
 10.  Крисаченко В. Українознавство : хрестоматія-посібник : у 2 кн. Кн.2 / В. С. Крисаченко ; [гол. ред. М. С. Тимошик ; ред. В. О. Осадчий].
  1. Київ : Либідь, 1997. – 464 с.
 11. Між двох вогнів : друга половина XVI – перша половина XVII ст. / [ред. кол. : В. А. Смолій, О. І. Гуржій, Р. П. Іванченко та ін. ; упор. і авт. перед. І. О. Ворончук]. – Київ : Україна, 1996. – 413 с. – (Історія України в прозових творах та документах).
 12. Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху ренесансу та бароко ХV– XVІІІ століть : в 4-х книгах; літ-ра високого бароко. Кн. 2 / керівник проекту В. Яременко; упоряд.: В. Шевчук, В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2006. – 800 с.
 13. Українська література XVII ст. : Синкрет. писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / [ редкол.:  І. Дзеверін, О. Гончар, Ю. Григор’єв та ін.; упоряд., приміт. і вступ. стаття В. Крекотня; ред. тому О. Мишанич ]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 608 с.
 14. Федорів  Ю.  Історія церкви в Україні = Historia cerkwi na Ukrainie / Ю. Федорів. – Люблін : Futura, 1991. – 364 c.
 15. Федорів Ю.  Історія Церкви в Україні / Ю. Федорів, отець. – репр. вид. – Львів : Свічадо, 2001. – 364 с.
 16. Феномен Петра Могили : біографія : діяльність : позиція : монографія / В. Климов, А. Колодний, А. Жуковський та ін. ; Ін-т філософії НАН України. – Київ : Дніпро, 1996. – 270 с.
 17. Шкрібляк  М. “Церковний Переяслав” на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій ранньомодерної України-Руси = “Ecclesiastic Pereyaslav” on the Background of Unions Collision, Political and Ideological Strategies of Early Modern Ukraine-Rus’ : монографія / М. В. Шкрібляк. – 2-ге вид., доп. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 400 с. : іл. – Бібліогр.: с. 369–399.
 18. Ярмусь С.  Досвід віри українця : вибрані твори / С. Ярмусь ; [упор. і авт. аналіт. післясл., наук. ред. А. Колодний ; передсл. Патріарх Філарет ; відп. за вип. С. Маслаков]. – 2-ге вид. – К. : Світ Знань, 2007. – 488 с. – (Мислителі української діаспори). – Бібліогр. с. 476–477.

 

Статта:

 1. Астаф’єв  О.  Повернення Петра Могили / О. Астаф’єв // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 97–108.
 2. Білодід О.  Загадка Петра Могили / О. Білодід // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – 1993. – № 3. – С. 56–70.
 3. Близьке і далеке світло Петра Могили // Віче. – 1996. – №6. – С. 102–107.
 4. Васильєв О.  Православні Катехизиси кінця ХVI – першої половини XVII ст. : (суттєві особливості катехізичного вчення. Вчення Степана і Лаврентія Зизаніїв та Петра Могили. Матеріал до порівняльного аналізу) / О. Васильєв // Історія в школі. – 2007. – № 7–8. – С. 61–64. – Закінч. Поч. у № 6 за 2007 р.
 5. Васянович  Г.  Моральна відповідальність вченого : полемічні нотатки щодо оцінки О. Дм. Блажейовським постаті П. Могили, його доби і колегії / Г. Васянович // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 75–76.
 6. Вірний  М.  Один з велетнів. Петро Могила / М. Вірний // Слов’янське віче ХХІ століття. – 1998. – № 2. – С. 187–190.
 7. Возняк М.  Петро Могила та його колегія / М. Возняк // Історія української літератури : у 2 кн. / М. С. Возняк ; передм. М. І. Гнатюка. – Львів : Світ, 1992. – Кн. 1. – С. 377–383.
 8. Голубєв С.  Київський митрополит Петро Могила та його сподвижники / С. Голубєв // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Ю. Буряк, І. Верба, М. Жулинський [та ін. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2004. – № Вип. 60 : Святитель Петро Могила. – С. 49–226.
 9. Горський В. С.  Філософія України доби Бароко. Києво-Могилянська академія / В. С. Горський // Історія української філософії : навч. посібник / В.С.Горський ; [наук. ред. В. І. Гусєв]. – Київ : Наук. думка, 2001. – С. 79–100.
 10. Грінченко Б.  Петро Могила / Б. Грінченко // Зібрання творів : [у 2 кн.] / Б.Грінченко ; упоряд.: О. М. Мислива, А. І. Мовчун, В. В. Яременко ; комент. прим. В. В. Яременка ; ред. рада: Л. Л. Хоружа, В. В. Яременко, А. І. Мовчун та ін. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – Кн. 2 : Педагогічна спадщина. – С. 117–122.
 11. Гуляєва О. Українські землі в першій половині XVII ст. Київський митрополит Петро Могила : лабораторно-практична робота / О. Гуляєва // Історія України : газета. – 2014. – Черв. (№ 12). – С. 11–13.
 12. Денисенко В.  Феномен Петра Могили як фундатора Києво-Могилянської академії / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2006. – № 2. – С. 36–42.
 13. Дзюба О.  Петро Могила. Церковний і освітній реформатор / О. Дзюба // Світогляд : науково-популярний журнал. – 2007. – № 4. – С. 12–20.
 14. Доманицький  В.  Могилянсько-Мазепинська академія (1632–1982) / В. Доманицький // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Ю. Буряк, М. Жулинський, В. Загорій . – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія, персоналії, поступ. – С. 424–440.
 15. Дрожжин В. П.  Петро Могила / В. П. Дрожжин // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси : історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев, О. Г. Сокирко ; [ред. В. В. Вороніна]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 320–350.
 16. Думич В. Петро Могила – великий реформатор українського православ’я : до 420-річчя від дня народження / В. Думич // Календар класного керівника на 2016 – 2017 навчальний рік : посіб. для вчителя / В. С. Блашків, М. Д. Галів, У.Б.Галів, В. М. Галик ; [упоряд. Ю. Кишакевич]. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2016. – С. 105–107.
 17. Жиленко І.  Митрополит Петро – святитель Київський чи Московський? / І. Жиленко // Людина і світ. – 2000. – № 8. – С. 46–51.
 18. Замлинський  В.  Петро Могила / В. Замлинський, В. Пащенко // Історія України в особах : IX – XVIII ст. / [авт. кол. : В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін.]. – Київ : Україна, 1993. – С. 255–265.
 19. Заповіт Митрополита Петра Могили // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя; [упоряд.: О. О. Любар]. – Київ : Знання, 2005. – С. 65–66.
 20. Збанацький  А. Г.  Петро Могила (1596–1647 рр.) / А. Г. Збанацький // Сто великих українців : [короткі біограф. нариси] / Н. В. Астапенко, О. К. Барашков, А. В. Дарибогова, Л. М. Дідух. – Київ : Арій, 2008. – С. 94–97.
 21. Здоровенко В.  Культурні процеси за литовсько-польської і польсько-козацької доби / В. Здоровенко // Історія української культури : навч.-метод. посіб. / В.В.Здоровенко ; [відп. за вип. В. Г. Скотний ; ред. Валентина Здоровенко] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Швидкодрук, 2011. – С. 144–150.
 22. Йосипенко С.  Церковні реформи Петра Могили і становлення нової православної релігійності у другій половині ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. / С. Йосипенко // Мандрівець. – 2008. – № 1. – С. 70–77.
 23. Карнаух  Л.  Метаморфози людини бароко в “Київських чудах” Петра Могили / Л. Карнаух // Молода нація : альманах / [гол. ред. О. Проценко ; редкол.: В. Агеєва, О. Бабкіна, Т. Батенко та ін.]. – Київ : Смолоскип, 1999. – Вип. 13. – С. 113–120.
 24. Коляда  І.  Методика організації та проведення комбінованого уроку по темі: “Становище церкв на тернах України в першій половині XVII ст.” : історія України : 8 клас / І. Коляда, М. Міщенко // Історія в школі. – 2016. – № 7–8. – С. 33–42.
 25. Костомаров  М.  Київський митрополит Петро Могила / М. Костомаров // Галерея портретів : біографічні нариси : для серед. та ст. шк. віку / М. І. Костомаров ; [редкол. : О. М. Апанович, Я. П. Гоян, Ю. М. Мушкетик ; упор. і передм. В. О. Замлимський ; пер. з рос. М. М. Ілляш ; ред. О. Ємченко ; худ. С. Семендяєв]. – Київ : Веселка, 1993. – С. 103–122.
 26. Кралюк  П.  Незвична пісня про битву під Берестечком : про незвичний вірш, або пісню, про Берестецьку битву, який з’явився в 1651 році / П. Кралюк // Літературна Україна. – 2015. – 5 берез. (№ 10). – С. 11.
 27. Мицик  Ю.  Нововиявлені листи православних ієрархів XVII ст. / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал / гол. наук. ред. В. А. Смолій ; НАН України. – 2014. – № 6. – C. 165–178.
 28. Могила  П.  Книга Душі, йменована Злото : [П. Могила] / П. Могила // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Ю. Буряк, М. Жулинський, В. Загорій [та ін.]. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. –  Вип. 59. – С. 24–86.
 29. Могила  П. Генеалогічні оповідання : про рід Проскур-Сущанських : про Проскур-Сущанських : про Стеткевичів-Любавицьких / М. Петро // Корені та парості: український генеалогікон / [упоряд. тексту та ілюстр., перекл., авт. вст. ст. та прим. В. Шевчук ; гол. ред. С. Головко ; ред. : О. Вербило, О. Вітруненко]. – Київ : Либідь, 2008. – С. 200–216 : ілюстр.
 30. Могила П. Про загибель роду Острозьких / М. Петро // Корені та парості: український генеалогікон / [упоряд. тексту та ілюстр., перекл., авт. вст. ст. та прим. В. Шевчук ; гол. ред. С. Головко ; ред. : О. Вербило, О. Вітруненко]. – Київ : Либідь, 2008. – С. 196–200 : ілюстр.
 31. Нартов В.  Петро Могила / В. Нартов // Видатні особистості України / В.В.Нартов. – Харків : КСД, 2007. – С. 57–62.
 32. Окара  А.  Петро Могила та занепад православної духовності у 17-18ст. / А. Окара // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (голов. ред.), І. Верба, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2002. –  Вип.   49–50. – С. 379–386.
 33. Пастух Р.  Петро Могила : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух. – Дрогобич : Коло, 2010. – С. 56–57
 34. Присухін С.  Філософія в Києво-Могилянській академії: Петро Могила, Інокентій Гізель, Теофан Прокопович та інші / С. Присухін // Слово Просвіти. – 2021. – 8–14 лип. (№27). – С. 8–9.
 35. Радишевський  Р.  Барокові польськомовні поети кола Петра Могили / Р. Радишевський // Мандруючи світами і віками : збірник на пошану Ю. Пелешенка : [монографія] / під ред. І. Набитовича. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 164–179.
 36. Резакевич К.  Суперечки з приводу Петра Могили / Київ Резакевич // Пам’ять століть. – 1997. – № 1. – С. 148–151.
 37. Семчинський  С.  До контроверзи про рік народження Петра Могили : деякі палеографічні проблеми / С. Семчинський // Записки Наукового товариства імені Шевченка / [ред., авт. вст. ст. : Я. Дашкевич, О. Купчинський] ; НТШ. – Львів : [б. в.], 1996. – Т. CCXXXI [231] : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 195–205.
 38. Семчинський С.  Петро Могила – митрополит, учений / С. Семчинський // Історичний календар 2002 / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – 2002. – Вип. 8. – С. 27–42.
 39. Сухих  Л.  З джерел про життя і діяльність Петра Могили / Л. Сухих, Д. Шовковий // Записки Наукового товариства імені Шевченка / [ред., авт. вст. ст. : Я. Дашкевич, О. Купчинський] ; НТШ. – Львів : [б. в.], 1996. – Т. CCXXXI [231] : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 437–454.
 40. Сухомлинська  О. В.  Педагогічна думка Княжої доби та Козаччини  (X – XVIII ст.) / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 9–255.
 41. Трофименко Т.  Петро Могила / Т. Трофименко // Історія української літератури : у 12 т. / М. Сулима, М. Корпанюк, Л. Ушкалов, Н. Поплавська ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; редкол.: В. Дончик (гол.), Л. Скупейко, Н. Бойко та ін. ; наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка, 2014. – Т. 2 : Давня література (друга половина ХVI-ХVIІІ ст.). – С. 159–163.
 42. Фаріон І.  Лінгофілософія Петра Могили / І. Фаріон // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2015. – № 11. – С. 27–34.
 43. Хижняк З. І.  Петро Могила / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський // Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В.К.Маньківський. – Київ : КМ Академія, 2003. – С. 40–47.
 44. Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах. Вип. 60. Святитель Петро Могила / редкол. : Ю. Буряк (голов. ред.), І. Верба, М. Жулинський [та ін. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2004. – 728 с. : іл.
 45. Чернова О. Перший український університет у м. Батурині 1760р. / О. Чернова // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Ю. Буряк (голов. ред.), М. Жулинський, В. Загорій [та ін.]. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – № Вип. 71 : Україна освітня : історія, персоналії, поступ. – С. 441–452.
 46. Шаманюк В.  Літописні записки П. Могили як зразок мемуарногомонастирського епосу / В. Шаманюк // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнародної конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львівському у-ті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.) / [ред. кол. : Салига Т.(відп. ред.), Гарасим Я., Білоус М. та ін.] ; Львівський нац. у-т ім. І. франка. – Львів : Світ, 1999. – №Ч. 1. – С. 516–522.
 47. Шаріпова Л.  Скарб безсмертя: Петро Могила та його твір “Книга душі нарицаєма Злото…” / Л. Шаріпова // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Ю. Буряк, М. Жулинський, В. Загорій [та ін.]. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – Вип. 59. – С. 87–115.
 48. Шевченко В. Жанрово-версифікаційні особливості історичних поем Дмитра Павличка / В. Шевченко // Про Дмитра Павличка : збірник статей / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ : ВЦ Просвіта, 2019. – С. 624–638.
 49. Шевчук В.  Вірші на честь Петра Могили. Петро Могила та його літературні твори / В. Шевчук // Муза Роксоланська : у 2 кн. : українська література XVI-XVIII ст. / В.О.Шевчук ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1 : Ренесанс. Раннє Бароко. – С. 354–366.
 50. Шевчук В.  Літописи споріднених монастирів / В. Шевчук // Пам’ять століть. – 1996. – № 2. – С. 97–116.
 51. Ямчук П.  Семіосфера сакрального дива та проблема іншого в “записній книжці” Петра Могили / П. Ямчук // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / редкол.: В. П. Андрущенко, І. В. Бичко, В. П. Загороднюк та ін.; гол. ред.: А. М. Колодний, П. А. Кравченко ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський ДПУ ім. В. Г. Короленка. – Київ – Полтава : [б.в.], 2008. – Вип. 19. – с. 183–195.       – Бібліогр. в кінці ст.
 52. Ярмусь С.  Петро Могила як виразник принципів християнського душпастирства / С. Ярмусь // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (голов. ред.), І.  Верба, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2002. – Вип. 49–50 : Київ – свята земля. – С. 363-377.

 

Виконала: Василиків О. М.