Шляхетний лицар України. До 180-річчя від дня народження Михайла Драгоманова

Михайло Драгоманов (1841-1895рр.)

український публіцист, фольклорист, філософ, економіст, громадський діяч.

Народився 6 (18) вересня 1841 року у м. Гадячі на Полтавщині в родині дворян. М. Драгоманов навчався у Полтавській гімназії, де цікавився гуманітарними дисциплінами і, насамперед, минулим українського народу.  У 1859 р. М. Драгоманов вступив на історико-філологічний факультет Київського університету Св. Володимира. Ще під час навчання він викладав у недільній школі на Подолі, а після її закриття – у Тимчасовій педагогічній школі.

Закінчивши університет, Драгоманов працює в Другій київській гімназії. Саме педагогічна діяльність приводить його 1863 р. до київської “Громади”.

Драгоманов досліджував історію стародавнього світу, простежуючи механізм функціонування суспільства та держави, і дійшов висновку, що суспільство є цілісною системою, розвиток якої тісно пов’язаний з економікою, соціальними відносинами, політикою, духовною культурою.

У 1864 р. Драгоманов одружується з актрисою Людмилою Кубинською, яка стане йому вірною помічницею. У першій половині 1870-х pp. вона організувала товариство денних початкових шкіл у Києві, перекладала й популяризувала в російських журналах твори українських письменників. Першою ґрунтовною працею М. Драгоманова стала “Малороссия в ее словесности”. Драгоманов доводив, що сучасний український народ є спадкоємцем не лише козаків, а й державницьких традицій Київської Русі, Галицького князівства.

З 1864 р. Михайло Петрович працював приват-доцентом, а з 1870 р. – доцентом Київського університету Св. Володимира. Згодом з метою вдосконалення своєї кваліфікації М. Драгоманов від’їздив за кордон на три роки. Він досліджував місцеві архіви у Гейдельберзі, Берліні, Римі, Відні, Флоренції та ін.

1873 р. М. П. Драгоманов повернувся до Києва та брав активну участь у громадському житті. У Женеві він створив осередок політичної еміграції, центр, за висловом І. Франка, «українського руху та української думки», що діяв протягом 20 років. Заснував він також вільну безцензурну українську друкарню, в якій видавав збірники «Громада» (пізніше — журнал «Громада»), а також твори, які в Росії не могли бути видані: П. Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Люборацькі» А. Свидницького, твори Т. Г. Шевченка та інші.

У 1878 році Михайло Драгоманов виступив на Міжнародному літературному конгресі в Парижі з протестом проти заборони російським урядом українського письменства. Його антицарські памфлети «Турки внутрішні і зовнішні», «Дітозгубство, здійснюване російським урядом», «До чого довоювались», «Внутрішнє рабство і війна за визволення» та інші заборонялися в Росії, але були відомі у світі і принесли Драгоманову славу «українського Герцена».

В 1890 році Михайло Петрович разом із І. Франком, М. Павликом та іншими брав участь у заснуванні Русько-української радикальної партії. Протягом 1870 — 90 років був співавтором українських революційно-демократичних видань у Галичині. У журналах «Друг», «Народ», «Світ» він друкував літературно-критичні, наукові та публіцистичні статті.

За шість років до смерті, переслідуваний реакціонерами та поліцією і в Росії, і в Австрії, Драгоманов переїхав до Болгарії, де зайняв місце професора щойно відкритого Софійського університету. Він зробив цінний внесок у становлення освіти і науки у Болгарії.

За кілька років до смерті М.П. Драгоманов написав працю “Чудацькі думки про українську національну справу”. Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії.

Помер М. Драгоманов 2 липня 1895 р. в Софії.

Джерело: https://dovidka.biz.ua/mihaylo-dragomanov-biografiya-skorocheno

 

Бібліографічний список  літератури:

Твори Михайла Драгоманова :

 1. Драгоманов М. “Переднє слово” : до “Громади” 1878 : уривки / М. Драгоманов // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Київ, 2001. Т. 5 : (Кінець XIX – початок XX ст.) кн. 2. С. 253–254.
 2. Драгоманов М. “С Галицкой границы” : письма в редакцию “Санкт-Петербургских ведомостей” / М. Драгоманов // Пам’ять століть. 1996. № 2. С. 27–40.
 3. Драгоманов М. Антракт з історії українофільства (1841-1895) ; Шевченко, українофіли й соціалізм ; Чудацькі думки про українську національну справу ; Пропащий час / М. Драгоманов // Тисяча років української філософської думки : антологія / уклад. А. Р. Бурий, ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 2018. Т. 2. С. 3–43.
 4. Драгоманов М. П. Вибране : мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні / М. П. Драгоманов ; [упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук]. Київ : Либідь, 1991. 688 с.
 5. Драгоманов М. Вибрані праці : у 3 т., 4 кн. Т.1, Кн.1. Історія : Педагогіка : Публіцистика / М. Драгоманов ; [редкол.: В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусик, В. П. Бех та ін. ; упор. та прим. В. Ф. Погребенник ; вступ. сл. В. Андрущенко, В. Погребенник]. Київ : Знання України, 2006. 344 с.
 6. Драгоманов М. Вибрані праці : у 3-х т., 4 кн. Т. 2. Фольклористика : Літературознавство / М. Драгоманов ; [редкол.: В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусишин, В. П. Бех та ін. ; упор. та прим. В. Ф. Погребенник]. Київ : Знання України, 2007. 440 с.
 7. Драгоманов М. Вибрані праці : у 3-х т., 4 кн. Т.1, кн.2. Історія : Публіцистика : Політологія / М. Драгоманов ; [редкол.: В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусик, В. П. Бех та ін. ; упор. та прим. В. Ф. Погребенник ; ]. Київ : Знання України, 2007. 272 с.
 8. Драгоманов М. Вибрані твори : збірка політ. творів з примітками. Т. 1 / М. Драгоманов ; під заг. ред. П. Богацького ; Укр. соціологічний інститут в Празі. Прага; Ню Йорк : Укр. поступове т-во в Америці, 1937. 415 с.
 9. Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и П. К. Тацит : Ч. 1 / М. Драгоманов // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол.: Ю. Буряк (голов. ред.), І. Гирич (заст. голов. ред.), М. Жулинський, В. Загорій [та ін.]. Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. Вип. 2(84) : Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина. С. 5–418.
 10. Драгоманов М. Листи до Ів. Франка і инших : 1887-1895 / М. Драгоманов ; видав І. Франко. Львів : Накладом укр.- руської вид. спілки, 1908. 432 с.
 11. Драгоманов М. П. Листи на Наддніпрянську Украіну / М. П. Драгоманов. 2-е вид. [б. м.] : Наклад і друк партійної друкарні, 1915.  117 с. (Партія Українських Соціялїстів-Революціонерів). Текст рос. м.
 12. Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну / М. Драгоманов // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / Київ : Дніпро, 2001. Т. 5 : (Кінець XIX – початок XX ст.) кн. 2. С. 118–153.
 13. Драгоманов М. Література українська, заборонена російським урядом / М. Драгоманов // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / Київ : Дніпро, 2001. Т. 5 : (Кінець XIX – початок XX ст.) кн. 2. С. 18– 39.
 14. Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х томах; статті, розвідки. Т. 1 / М. П. Драгоманов ; [редкол.: О. І. Дей, О. Є. Засенко, О. Я. Лисенко; упоряд. і примітки І. С. Романченка ]. Київ : Наук. думка, 1970. 532 с.
 15. Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х томах; статті, розвідки, дописи. Т. 2 / М. П. Драгоманов ; [редкол.: О. І. Дей, О. Є. Засенко, О. Я. Лисенко; упоряд. і примітки І. С. Романченка і В. В. Лисенко]. Київ : Наук. думка, 1970. 594 с.
 16. Драгоманов М. Нарис української соціалістичної програми / М. Драгоманов // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. :    Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (гол.ред.), І. Верба та ін. Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. Вип. 39–40 (ІІ) : Україна-філософський спадок століть. С. 671–685.
 17. Драгоманов М. Переднє слово (до “Громади”, 1878) ; Старі хартії вільности / М. Драгоманов // Політологія : кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. : хрестоматія / за ред. О. Семківа ; [уклад. ; Семків О. І., Гринів О І., Остудін В. І., Поліщук М. В. ]. Львів : Світ, 1996. C. 7–31.
 18. Драгоманов М. Переднє слово [До “Громади” 1878 р.] / М. Драгоманов // Українознавство : хрестоматія-посібник : у 2 кн. / В.С.Крисаченко ; Київ : Либідь, 1996. Кн.1.  253–275.
 19. Драгоманов М. Переднє слово до книжки: Іван Франко. В поті чола / М. Драгоманов // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філолог. ф-тів ВНЗ / [ упоряд., автор передмови та приміток П. М. Федченка ; гол. ред. М.Тимошик ]. Київ : Либідь, 1998. Кн. 2. С. 68–71.
 20. Драгоманов М. Програма “Громади” (1880 р.) / М. Драгоманов // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова), О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упоряд. О. Сліпушко]. Київ : Дніпро, 2001. Т. 5 : (Кінець XIX – початок XX ст.) кн. 2. С. 254–258.
 21. Драгоманов М. Рай і Поступ / М. Драгоманов. 3-тє вид. Київ : 1906. 394 с.
 22. Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу / М. П. Драгоманов // Вибране : мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні / М. П. Драгоманов ; [упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук]. Київ, 1991. С. 498.
 23. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу : уривки / М. Драгоманов // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / Київ : Дніпро, 2001. Т. 5 : (Кінець XIX – початок XX ст.) кн. 2. С. 262–264.
 24. Драгоманов М. Чудернацькі думки про національну справу (уривки) / М. Драгоманов // Календар класного керівника на 1994-1995 навчальний рік / упоряд. О. Василів, О. Заяць, В. Перепелиця, Ю. Кишакевич, І. Савшак. Дрогобич, 1994. С. 122–123.
 25. Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм : уривки / М. Драгоманов // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / Київ, 2001. Т. 5 : (Кінець XIX – початок XX ст.) кн. 2. С. 258–262.

 

Про життя та діяльність Михайла Драгоманова:

 1. Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т. Г. Андрусяк ; [ред. Л. Л. Кирієнко] ; Фонд сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій “Право для України”. Львів : Світ, 1998. 190 с.
 2. Андрущенко В. П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко // Безпека життєдіяльності. 2006. № 12. С. 26–27. Закінч. Поч. у № 11 за 2006 р.
 3. Андрущенко В. П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко // Безпека життєдіяльності. 2006. № 11. С. 26–28.
 4. Баган О. Змагання титанів і епох. До теми: “Іван Франко і Михайло Драгоманов” / О. Баган // Визвольний шлях. 2006. Р. 59 №7–8 С. 62–68.
 5. Гаврилик В. М. Драгоманов і польський громадсько-політичний рух кінця 50-х – середини 60-х років XIX ст. / В. Гаврилик // Дрогобицький краєзнавчий збірник : засновано 1994 р. / ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 1995. Вип. 1 : 1994. С. 53–55.
 6. Гнатюк І. Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Вибрані вірші та поеми / І. Ф. Гнатюк. Львів, 1995. С. 72–73.
 7. Гнатюк І. Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Дім і час : поезії / І. Ф. Гнатюк. Київ : Дніпро, 1989. С. 63.
 8. Гнатюк І.  Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Хресна дорога : поетичні твори / Харків : Майдан, 2004. C. 213.
 9. Голобородько Я. Ю. Михайло Драгоманов : погляд на українську літературу / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. 2011. № 27. С. 35–39.
 10. Горецький М.  Михайло Драгоманов і В’ячеслав Чорновіл – провідні політичні публіцисти України / М. Горецький // Історія в школі. 2015. № 5–6. С. 21–25. Бібліогр. в кінці ст.
 11. Діалоги про українську національну справу. Б. Грінченко – М. Драгоманов / НАН України, Ін-т укр. археографії ; [упоряд. А. Жуковський ; відп. ред., предм. П. Сохань]. Київ : [б. в.], 1994. 288 с. (Джерела з історії суспільно-політичного руху в України 19 – поч. 20 ст.; вип. 1).
 12. Дмитренко М. Михайло Драгоманов – дослідник фольклору / М. Дмитренко // Слово і час. 2005. № 6. С. 12–24.
 13. Дмитренко М. Михайло Драгоманов: національне та інтернаціональне : фольклористична концепція М. Драгоманова / М. Дмитренко // Українська фольклористика другої половини ХІХ століття : школи, постаті, проблеми / М. К. Дмитренко ; НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського ; Відділ фольклористики. Київ, 2004. С. 210–244.
 14. Донцов Д. Драгоманов і ми / Д. Донцов // Літературна есеїстика / Д.Донцов ; Наук.- ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. Дрогобич, 2010. С. 122–129. (Вісниківська бібліотека).
 15. З починів соціалістичного руху. М. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток / зладив М. Грушевський. Вена, 1922. 214 с. (діаспора)
 16. Заславський Д. Михайло Драгоманов : життя і літературно-дослідницька діяльність / Д. Заславський, І. Романченко. Київ : Дніпро, 1964. 200 с.
 17. Зорівчак Р. Михайло Драгоманов і англійська література : (до 150-річчя від дня народження) / Р. Зорівчак // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1992. Т.224 : Праці філологічної секції. С. 107–118.
 18. Иванова Р. Иван Франко и Михайло Драгоманов / Р. Иванова // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович.  Київ, 1990. Кн. 2, 3. С. 317–323. Текст рос. м.
 19. Іванчнко Р. Драгоманов про національне питання / Р. Іванчнко // Етнонаціональний розвиток України : терміни, визначення, персоналії.  Київ, 1993. С. 48–51.
 20. Йосипенко С. Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура / С. Йосипенко // Мандрівець. 2014. № 6. С. 79–84. Бібліогр. в кінці ст.
 21. Каневська Л. Іван Франко & Михайло Драгоманов : “Неєлейно з нагоди ювілеїв” / Л. Каневська // Вивчаємо українську мову та літературу. 2012. № 2. С. 30–32.
 22. Канцедал Л. Михайло Драгоманов-гімназист у родинних зв’язках : на матер. листів до батьків часу навчання в Полтав. гімназії (1853-1859) / Л.    Канцедал // Рідний край / Полтавський держ. пед. ун-т. 2012. № 2 (27). С. 258–260. Бібліогр. в кінці ст.
 23. Кашинський П. М. Драгоманов у світлі чужих тайних документів / П. Кашинський // Український націоналізм : історія та ідеї : наук. зб. /  Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; ДДПУ ім. І. Франка ; Каф. нової та новітньої історії України ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. Дрогобич, 2014. Вип. 2. С. 565–570.
 24. Квіт С. Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. 2001. № 10. С. 52–55.
 25. Коляда І. Михайло Драгоманов – Апостол правди і науки : (до 150-річчя наук. діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова) : бібліогр. наук.-попул. нарис / І. Коляда // Історія в школі. 2016. № 2–3. С. 12–16. Закінч. Поч. у № 1–12 за 2015 р. ; № 1 за 2016 р. Бібліогр. в кінці ст.
 26. Куца О. Драгоманов та Леся Українка : діалог про “нову плавбу” в українській літературі / О. Куца // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнародної конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львівському ун-ті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.) /  Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 1999. Ч. 1. С. 465–472.
 27. Куца О. П.  Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня доктора філолог. наук : спец. 10.01.01 “Укр. література” / О. П. Куца ; ЛДУ ім. І.Франка. Львів, 1996. 40 с.
 28. Левченко Г. “Він научив мене, як люди терплять лихо і борються з долею!..” Леся Українка і Михайло Драгоманов у родинному колі / Г. Левченко // “Поезії дивнії чари”. Франкознавчі та інші студії : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т Івана Франка : Львів, Ін-т Івана Франка НАН України, 2020. С. 190–206. (Літературознавчі студії. Вип. 25). Бібліогр. в підрядк. прим.
 29. Лещенко М. П. Михайло Драгоманов і його шкільні вчителі: педагогічний наратив / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук // Імідж сучасного педагога. 2015. № 1. С. 3–10.
 30. Ліпницька І. Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов / І. Ліпницька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. 2008. № 8. С. 53–55.
 31. Лотоцький О. П. Куліш та М. Драгоманов у їх листуванні / О. Лотоцький // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / Київ, 2009. Вип. 78 : Пантелеймон Куліш : письменник, філософ, громадянин. С. 231–252.
 32. Лукеренко В. Світогляд М. П. Драгоманов / В. Лукеренко ; АН УРСР ; Ін-т філософії. Київ : Наукова думка, 1965. 128 с.
 33. Лущак В. Михайло Драгоманов про “українське хуторство” / В. Лущак // Історія в школі. 2015. № 5–6. С. 19–20. Бібліогр. в кінці ст.
 34. Матвіїшин В. Михайло Драгоманов і європеїзація літературного процесу в Галичині 70–90-х років XIX ст. / В. Матвіїшин // Український літературний європеїзм / В. Г. Матвіїшин. Київ, 2009. С. 128–136.
 35. Мельник Я.  М. Драгоманов: “…Пишу і про апокрифи” : [Апокрифи – Драгоманов – Франко] / Я. Мельник // Тези доповідей XVII (8–9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9–10 жовт. 2003 р.), XІX (10–11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наукових конференцій / [відп. ред. І. О. Денисюк] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкозн-ва. Львів, 2007. С. 68–71.
 36. Михайло Драгоманов (1841–1895) : публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист і громадський діяч // Сто найвідоміших українців / [худож. Т. Фоменкова]. Київ ; Москва, 2002. С. 264–271.
 37. Михайло Драгоманов : документи і матеріали : 1841–1994 / [упоряд. : Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова та ін.; редкол.: І. Бутич, О. Купчинський, О. Романів та ін. ; передм. І. Бутич] ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, НТШ. Львів : [б.в.], 2001. 731 с. : фото.
 38. Михайло Драгоманов у полеміці про українську літературно-національну справу 70-90-х років // Історія української літератури XIX століття (70–90-ті роки) : підруч. для студ. філолог. спец. ВНЗ : у 2-х кн. / Гнідан, Дем’янівська, Кіраль, Семенюк ; за ред. О. Д. Гнідан. Київ, 2003. Кн. 1. С. 52–73.
 39. Михайло Драгоманов у спогадах / уклали : І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. 312 с.
 40. Нартов В. Михайло Драгоманов / В. Нартов // Видатні особистості України : факти : документи : оцінки / В .В. Нартов Харків, 2007. С. 104–108.
 41. Нартов В. Михайло Драгоманов / В. Нартов // Видатні особистості України / В. В. Нартов. Харків, 2007. С. 104–108.
 42. Пастух Р.  Михайло Драгоманов : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух. Дрогобич, 2010. С. 137.
 43. Подолянин Н.  З минулих літ. І. Франко і М. Драгоманов / Н. Подолянин // Визвольний шлях. 1954. Р. І. (VIІ) № 3 (3–78). С. 103–110.
 44. Пустова Ф. Д. М. Драгоманов про народну пісню / Ф. Д. Пустова // Народна творчість та етнографія : інст. мистецтвознавства фольклору та етнографії / редкол. М. Т. Рильський, М. М. Гордійчук, К. Т. Гуслистий та ін. 1966. № 5. С. 36–43.
 45. Стельмах С.  Михайло Драгоманов – історик і громадський діяч / С. Стельмах // Історичний календар 2001 / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. 2001. Вип. 7. С. 349–351.
 46. Третяченко Т. Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки / Т. Третяченко // Рідний край / Полтавський держ. пед. ун-т. 2012. № 2 (27). С. 261–264.
 47. Франко І. Михайло Драгоманов. Пропащий час. Українці під московським царством (1654–1876) (1909) / І. Франко // Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. Київ, 2006. С. 617–619.
 48. Фудченко П. М. Михайло Драгоманов : життя і творчість / П. М. Фудченко. Київ : Дніпро, 1991. 362 с.
 49. Хорунжий Ю. Речник української демократії Михайло Драгоманов і його унікальна книгозбірня / Ю. Хорунжий // Мужі чину : історичні парсуни / Ю.М.Хорунжий. Київ, 2005. С. 61–88.

 

Виконала: Василиків О. М.