Великий учений-гуманіст (До 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського (1871–1942)

Агатангела Кримського (А. Хванько)  (1871–1942), українського вченого, історика, письменника і перекладача (15. 01. 1871 – 25. 01.  1942)

Видатний український вчений, академік АН України, історик, письменник і перекладач. Один із провідних лінгвістів і засновників сходознавства в Україні. Автор фундаментальних досліджень зі славістики, арабістики, іраністики, семітології, тюркології.

Написав понад 1000 наукових праць (монографій, підручників, статей) з історії літератур, мов, етнографії, фольклору, мистецтва, релігії народів Близького та Середнього Сходу, Кавказу, Західної Європи. Досліджував українську мову: її походження, історію, правопис, розвиток літературної мови, діалекти. Редактор перекладних словників та багатьох наукових збірників.
Агатангел Юхимович народився в м. Володимирі-Волинському Волинської губернії. Він походив зі стародавнього татарського роду, який до кінця XVII ст. проживав у Бахчисараї, столиці колись могутнього Кримського ханства.  Сім’я була змушена покинути цей край через внутрішні заворушення. У дитячі роки його батьки переїхали до містечка Звенигородка (тепер – Черкаської області), де минули дитячі роки Агатангела, якого рідні в дитинстві звали Хваньком. Вже у три роки хлопчик навчився читати, а в п’ять – батько віддав його до Звенигородського реального училища, а згодом – у гімназію в Острозі (1881–1884), також вчився у Другій київській гімназії (1884–1885).
Продовжив своє навчання у славетній Колегії Павла Галагана (1885–1889), де й завершилося його інтелектуальне «дозрівання». Вчителем словесності був відомий український філолог Павло Житецький, який відіграв неабияку роль в його становленні. Саме він тактовно, проте наполегливо підвів 18-річного юнака до вирішального вибору, який визначив усе його подальше життя: стати переконаним, свідомим українцем, людиною, зміст життя якої – духовне та культурно-національне відродження рідного народу. У Колегії Агатангел оволодів грецькою, турецькою, італійською, староєврейською та санскритською мовами і називав роки навчання «великою школою життя».
У Москві навчався в Лазаревському інституті східних мов, де навчали мов майбутніх дипломатів, політиків, економістів. До того ж закінчив історико-філологічний факультет Московського університету та залишився при кафедрі арабської філології для підготовки до професури, складав магістерські іспити з арабської і слов’янської філології.
З 1918 р. постійно проживав у Києві, де працював секретарем Української Академії наук, заснованої гетьманом Павлом Скоропадським. Був творцем українського сходознавства, очолював історико-філологічний відділ, кабінет арабо-іранської філології, комісію словника живої мови, комісію історії української мови, діалектологічну та правописну комісії. Залишив унікальні дослідження української мови, які виклав у “Українській граматиці”, “Нарисах з історії української мови”.
У 1918–1921 рр. працював професором всесвітньої історії в Київському університеті. Водночас був редактором “Записок Історично-філологічного відділу Української Академії наук”. З 1921 р. – директором Інституту української наукової мови, а з 8 серпня 1925 р.  – головою Київського філіалу Всесоюзної асоціації сходознавства, створеного при ВУАН.
Слід відмітити його неймовірну ерудицію й пам’ять, завдяки якій, цитував великий обсяг інформації. Принципово вважав, що необхідно спілкуватися українською мовою. Свідомо обрав саме українську не лише для спілкування, а й наукової та творчої праці.
Збірка поезій “Пальмове гілля. Екзотичні поезії” містить оригінальні вірші А. Кримського та його власні переклади арабських поезій українською мовою. На думку дослідників, збірка є унікальною пам’яткою літератури.
Так, у 1910 р. Іван Франко пише про вченого-орієнталіста як про “високоталановитого поета” і “дуже оригінального повістяра”. З ім’ям А. Кримського тісно пов’язане становлення Всенародної бібліотеки України (нині – Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського). Він брав участь у підготовці першого Статуту Бібліотеки (1918), разом із В. Вернадським започаткували в 1919 р. зібрання єврейських рукописів і друкованих видань на підтримку нового наукового напряму УАН – дослідження єврейської культурної спадщини в Україні.
Дослідники досі б’ються, рахуючи, скількома мовами володів Агатангел Кримський. А він сам жартома відповідав: “Легше буде сказати, яких я мов не знаю”. Цифра коливається від 60 до 100. Він скаржився, що “нічого не може забути”. Можливо, в цьому теж полягав великий секрет його феноменальної працездатності.

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki

Бібліографічний список літератури

Твори Агатангела Кримського : 

 1. Кримський А. Вибрані твори / А. Е. Кримський. – Київ : Дніпро, 1965. – 660 с. : іл., портр.
 1. Кримський А. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / А. Ю. Кримський ; [упорядкув. і передм. Ю. Коваліва]. – Київ : ВЦ Академія, 2017. – 320 с. – (In crudo).
 1. Кримський А. Єфремов Сергій Олександрович / А. Кримський // Етнонаціональний розвиток України : терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – С. 53–56.
 1. Кримський А. Пальмове гілля : екзотичні поезії / А. Ю. Кримський. – Київ : Дніпро, 1971. – 372 с.
 1. Кримський А. Поезії / А. Ю. Кримський ; [упорядкув., вступ. ст. і примітки О. Бабишкіна ; ред. кол. : М. П. Бажан, О. Є. Засенко, С. А. Крижанівський]. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 340 с.
 1. Кримський А. [Рецензія] / А. Кримський // Літературно-науковий вістник. – 1898. – Р. I, Т. 3. Кн. 7 (за липень). – С. 117–120. – Рец. на кн. Д. М. Кулида. Лирни творы 1890 –1897 р. – Ч. 1. – Кременчукъ : Друкарня И. А. Дохмана, 1898.
 1. Кримський А. Твори в п’яти томах. Т. 5. Кн. 1. Листи (1890-1917) / А. Ю. Кримський ; ред. тому С. Д. Зубков. – Київ : Наукова думка, 1973. – 548 с.

 

Про життя та діяльність Агатангела Кримського : 

Книги : 

 1. Бабишкін О. Агатангел Кримський / О. К. Бабишкін. – Київ : Дніпро, 1967. – 114 с. – (Літературний портрет).
 1. Веркалець М. А. Ю. Кримський у колі своїх сучасників / М. М. Веркалець ; Тов-во ”Знання” УРСР. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Сер. 6 ” Духовний світ людини “; №6).
 1. Кримський А. Ю. – україніст і орієнталіст : збірник : матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження / АН УРСР ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [ ред. кол. : І. К. Білодід (відпов. ред.), М. О. Баскаков, Р. В. Болдир, М. А. Жовтобрюх ]. – Київ, 1974. – 176 с.
 1. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Агангела Кримського / С. Д. Павличко ; [передм. О. Пріцака ; ред. О. Вербило]. – Київ : Вид-во С.Павличко Основи, 2000. – 328 с.

Статті : 

 1. Агатангел Кримський : укр. історик, письменник і перекладач // Історія України. – 2015. – Жовтень. – № 19. – С. 22.
 1. Агатангел Кримський (1871–1941 рр.) // Сто великих українців : [короткі біограф. нариси] / Н.В.Астапенко, О.К.Барашков, А.В.Дарибогова, Л.М.Дідух. – Київ, 2008. – С. 309–313.
 1. Агатангел Кримський (1871–1942) : сходознавець, історик, мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, письменник, перекладач // Сто найвідоміших українців / [худож. Т. Фоменкова]. – Київ; Москва, 2002. – С. 387–391.
 1. Богдан С. Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів комунікантів: Агатангел Кримський / С. Богдан // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2008. – Т. 4. Кн. 2. – С. 315–340.
 1. Будзанівська Н. Українська Академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920–1930-х рр. / Н. Будзанівська // Історія України. – 2014. – Квітень. – № 8. – С. 5–7. – Бібліогр. в кінці ст.

Згадуэться Агатангел Кримський. 

 1. Веркалець М. Азербайджанська словесність у дослідженнях А. Кримського / М. Веркалець // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах. – Київ, 2011. – Вип. 1(87) : Україна – Азербайджан. – С. 269–285.
 1. Головко Т. Про людину – без прикрас / Т. Головко // Урядовий кур’єр. – 2017. – 3 черв. (№ 102). – С. 7.

   Про Агатангела Кримського. 

 1. Голомб Л. Генріх Гайне в творчості українських поетів-ліриків початку XX століття / Л. Голомб // Романтизм у культурній генезі : матер. Міжнар. конф. “Німецький романтизм і європейська культура XX століття”. – Дрогобич, 1998. – С. 94–103. – Бібліогр. в кінці ст.

   Згадуэться Агатангел Кримський.

 1. Горблянський Ю. Пошуки характерів у художній прозі А. Кримського / Ю. Горблянський // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнародної конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львівському у-ті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 582–589.
 1. Драгомирецька М. “…Пишу до нього листа. Він цікава людина…” : Творчі взаємини Михайла Коцюбинського з Агатангелом Кримським / М. Драгомирецька // Дзвін. – 2014. – № 10. – С. 132–134.
 1. Євшан М. Агатангел Кримський / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М.Євшан ; упоряд., передм. та примітки Н. Шумило. – Київ, 1998. – С. 194–199.
 1. Зарінова М. Засади нормування лексичної системи мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і художня практика / М. Зарінова // Культура слова : збірник наук. праць. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 176–185. – Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

   Згадуэться Агатангел Кримський.

 1. Засенко О. А. Кримський – літературний критик / О. Засенко // Радянське літературознавство. – 1971. – № 10. – С. 14–24.
 1. Зіневич Н. Листи Олексія Баранникова до Агатангела Кримського / Н. Зіневич // Київська старовина. – 2010. – Вересень–Жовтень. – № 5. – С. 160–166. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Іванко А. Велетень української науки : Агатангел Кримський / А. Іванко // Історія України. – 2011. – № 10. – С. 3–5. 
 1. Іваннікова Л. Фольклорно-етнографічні матеріали півдня України в оцінці академіка Агатангела Кримського / Л. Іваннікова // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 4. – С. 20–24. 
 1. Кирей Р. Звенигородка пам’ятає Юхима Кримського : [про Юхима Кримського] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2018. – 14 квіт. (№ 72). – С. 6 : фото.
 1. Кишакевич Ю. Розправа… після нагороди : до 135-річчя від дня народження Агатангела Кримського / Ю. Кишакевич // Календар класного керівника на 2005–2006 навчальний рік : посіб. для учителів. – Дрогобич, 2005. – С. 145–147. – Бібліогр. в кінці ст. (1 назва).
 1. Ковалів Ю. Агатангел Кримський / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 1. – С. 88–95.
 1. Ковалів Ю. Агатангел Кримський / Ю. Ковалів // Історія української літератури : кінець XIX – поч. XXI ст. : у 10 т. : підручник / Ю.А.Ковалів. – Київ, 2013. – Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 397–406. – (Альма-матер).
 1. Лисиченко Л. Схід і захід у поетичному мовосвіті Агатангела Кримського / Л. А. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 3. – С. 34–35.
 1. Маленко О. Агатангел Кримський. Найбільший український поліглот / О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 3. – С. 30–31.
 1. Марченко В. Давня азербайджанська література в досліджаннях А.Ю.Кримського / В. Марченко // Хроніка 2000. – Київ, 2011. – Вип. 1(87) : Україна – Азербайджан. – С. 296–268. 
 1. Массовер Г. Лицар героїчної праці : до 145-річчя від дня народження А. Ю. Кримського (1871–1942) / Г. В. Массовер // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2016. – № 1. – С. 25–38. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Матяш І. Книгознавчий аспект наукової діяльності Агатангела Кримського / І. Матяш // Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журнал / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – 1997. – № 2. – С. 21–22.
 1. Митринська Г. Українські перекладачі ХХ століття : Агатангел Кримський, Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Валер’ян Підмогильний, Григорій Кочур, Микола Лукаш / Г. Митринська // Всесвітня література в сучасній школі : наук.-метод. журнал. – 2016. – № 6. – С. 36–40.
 1. Мухин М. З життєпису академіка А. Кримського / М. Мухин // Визвольний шлях. – 1963. – Р. X (ХVI). – № 6/112 (186). – С. 637–642.
 1. Нартов В. Агатангел Кримський / В. Нартов // Видатні особистості України : факти : документи : оцінки / В.В.Нартов ; [гол. ред. С. С. Скляр, ред. Г. В. Cологуб]. – Харків, 2007. – С. 222–227.
 1. Наулко В. “…Що доводиться чути етнографові…” (листування Федора Вовка) / В. Наулко, В. Старков // Пам’ятки України. – 1997. – № 1. – С. 61–69.
 1. Пастух Б. Роман “Андрій Лаговський” Агатангела Кримського як “історія хвороби” / Б. Пастух // Слово і час. – 2013. – № 5. – С. 64–69.
 1. Пастух Р. Агатангел Кримський : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух. – Дрогобич, 2010. – С. 166–167. 
 1. Погребенник В. Неофольклоризм поезії ранніх українських модерністів (Осип Маковей, Василь Щурат, Агатангел Кримський) / В. Погребенник // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 1(2). – С. 50–59.
 1. Полонська-Василенко Н. Академік Агатангел Юхимович Кримський / Н. Полонська-Василенко // Хроніка 2000. – Київ, 2000. – № 35–36 : Культура і наука світу : внесок України. – С. 430–439.
 1. Потапюк Л. Волинські провідники духовності: Агатангел Кримський і Західна Україна / Л. Потапюк // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 1. – С. 61–64. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Пріцак О. Про Агатангела Кримського : у 120-ті роковини народження / О. Пріцак // Україна. Наука і культура. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 103–120 : фото. 
 1. Пріцак О. Українець тюркського походження : [про Агатангела Кримського] / О. Пріцак // Історичний календар 2001. – 2001. – Вип. 7. – С. 63–70. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Процюк С. Мотиви трагізму в романі А. Кримського “Андрій Лаговський” (у зіставленні з новелістикою В. Стефаника) / С. Процюк // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 25–29.
 1. Радевич-Винницький Я. Кримський Агатангел / Я. Радевич-Винницький // Неукраїнці, яким вдячна Україна. – Львів, 2015. – С. 295–303.
 1. Сарбей В. Академік А. Ю. Кримський і Грузія / В. Сарбей // Хроніка 2000. – Київ, 2001. – Вип. 43 : Україна – Грузія. – С. 285–297.
 1. Сидоржевський М. Над часом і простором : до 150-річчя з дня народження Агатенгела Кримського / М. Сидоржевський // Українська літературна газета. – 2020. – 28 серп. (№17). – С. 9.
 1. Скопненко О. Принципи лексикографічного опрацювання сталих висловів (на матеріалі “Російсько-українського словника” за редакцією А. Кримського й С. Єфремова та білоруських словників 20–30-х рр. XX ст.) / О. Скопненко // Лексикографічний бюлетень : збірник наук. праць. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 31–39. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Сорока М. Як загинув Агатангел Кримський / М. Сорока // Історичний календар 97. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 25–26. 
 1. Тищенко О. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база “Російсько-українського словника” за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова. І. Лексична картотека: історія створення та репресій / О. Тищенко // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 44–71. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Тищенко О. Архівна картотека: шукаючи словникові матеріали четвертого тому “Російсько-українського словника” за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова / О. Тищенко // Лексикографічний бюлетень : збірник наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 40–52.
 1. Тищенко О. Лексикографічний контекст четвертого тому російсько-українського словника за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова: умовне відтворення реєстру / О. Тищенко // Українська мова. – 2015. – № 4. – С. 89–100. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Ткач Л. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. Ткач, О. Федунович-Швед // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 33–39.
 1. Томіленко Л. Галузева лексика в “Російсько-українському словнику” за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу / Л. Томіленко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 42–58. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Уштан І. Перекладознавчі погляди Агатангела Кримського : (на матеріалі епістолярної спадщини перекладача) / І. Уштан // Теорія і практика перекладу : матер. Міжнар. наук. конференції : наук. записки ф-ту ром.-герм. філології. – Київ ; Дрогобич, 2008. – Т. 1. – С. 244–254. – (Сер. Філологічні науки.). – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Черкаська Г. На тортурних муках [про Агатангела Кримського] / Г. Черкаська // За вільну Україну плюс. – 2015. – 29 січ. (№ 3). – С. 2. 
 1. Чубукова Т. Історія України першої половини ХХ століття в особах : Кримський А. : урок  / Т. Чубукова // Історія в школі. – 2011. – № 11–12. – С. 34–38. 
 1. Шеремета Ю. Агатангел Кримський та ідея “України”: реконструкція національного і політичного самоусвідомлення / Ю. Шеремета // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ століття : [зб. наук. праць]. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С.189–192.
 1. Шпак В. Найвидатніший орієнталіст України : 145-річчя з дня народження Агатангела Кримського / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2016. – 9 січ. (№ 4). – С. 5.

Агатангел Кримський та Іван Франко : 

 1. Веркалець М. Літературні взаємини Івана Франка з Агатангелом Кримським : до проблеми сходознавчих інтересів / М. Веркалець // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 2, 3. – С. 384–386.
 1. Вівчар С. Спільна праця Івана Франка й Агатангела Кримського у справі україномовних видань / С. Вівчар // Дивлячись на цей гірський світ : літературознавчий збірник. – Львів, 2018. – С. 257–267.
 1. Горблянський Ю. Інтелектуалізм у художній прозі Івана Франка та Агатангела Кримського / Ю. Горблянський // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 688–694. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Дорошенко В. Про Ів. Франка гарну статю умістив А. Кримський в 71-ім півтомі петербурзького Енцикльопедичного Словаря Брокгауза та Ефрона (т. XXXVI, пол. 71, ст. 473–476) / В. Дорошенко // Літературно-науковий вістник. – 1903. – Р. VI. Т. 21. – Кн. 1. – С. 71 [2-й розд.]. – Підпис: В. Д.
 1. “Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона”. Томъ XXXVI, кн. 71 : [вміщено ст. А. Кримського про Івана Франка] // Літературно-науковий вістник. – 1903. – Р. VI. Т. 21. – Кн. 1. – С. 142 [2-й розд.]. – Підпис: Г. Ков. Кол. 
 1. Кримський А. Академіки на могилі Ів. Франка / А. Кримський // Вибрані твори / А.Е.Кримський. – Київ, 1965. – С. 497–499.
 1. Кримський А. Др. Іван Франко. Огляд його двадцятип’ятилітньої письменницької діяльності / А. Кримський // Вибрані твори / А.Е.Кримський. – Київ, 1965. – С. 437–472.
 1. Кримський А. Листи до І. Франка / А. Кримський // Вибрані твори / А.Е.Кримський. – Київ, 1965.
 1. Кримський А. Франко І. В поті чола / А. Кримський // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філолог. ф-тів ВНЗ / [ упоряд., автор передмови та приміток П. М. Федченка ; гол. ред. М.Тимошик ]. – Київ, 1998. – Кн. 2. – С. 269–282.
 1. Крымскій А. Франко (Иванъ Яковлевичъ) / А. Крымскій // Энциклопедическій словарь / изд.: Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – СПб, 1902. – Т. 36 (71) : Финляндія – Франконія. – С. 473–478. – Текст рос. м. – Прижиттєва франкіана.
 1. Микитюк В. Франкові вчителі та учні: морально-етичні і творчі пріоритети / В. Микитюк // Іван Франко в історії української педагогіки : монографія / В.І.Микитюк. – Дрогобич, 2018. – С. 141–161.

                Згадується Агатангел Кримський.

 1. Франко І. Іван Вишенський : (поема, присв. А. Кримському) / І. Франко // Іван Вишенський в оцінці Івана Франка : монографія / М. Г. Шульський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Тернопіль, 2016. – С. 172–185.

 

Виконала: Кивацька Р. Д.