Іван Франко “Мойсей” (115 років з дати написання)

Репродукція ілюстрації до поеми І. Франка “Мойсей”. Гравюра.

Художник Євгеній Безніско

Поема написана протягом січня – червня 1905 р. Вперше надруковано 1905 р. окремою книжкою: Іван Франко. Мойсей. Поема. Львів. Накладом автора, 1905, 102 с. “Мойсей” – філософська поема, яка складається з прологу і 20 пісень (роздумів). У ній на основі біблійного сюжету показано шлях нації до незалежності, непрості взаємини пророка i народу.

Поштовхом до створення образу Мойсея була скульптура Мікеланджело — образ біблійного Мойсея, яку побачив І.Франко, перебуваючи в 1904 р. в Італії.

 

Бібліографічний список літератури

 

Поема “Мойсей” в художній літературі

 

 1. Мойсей : поема / Іван Франко ; передмова автора. – 2-е вид. – Львів : Загальна Друкарня, 1913. – 64 с. – (Літ.-Наук. б-ка ; ч. 153). – На тит. стор. : ціна 60 сотиків. – [Прижиттєве видання].
 1. Мойсей : поема / Іван Франко ; ілюстр. О. Савченка-Більського. – Париж : Вид-во Петра Ардана, 1945. – 96 с. : ілюстр. – (Б-ка ” Життя і слово ” за ред. П. Стефуранчина ; Ч. 1).
 1. Мойсей / Іван Франко // Вибрані поезії / І.Я.Франко ; за ред. О. І. Білецького. – Київ, 1948. – С. 219–533.
 1. Мойсей : поема / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. : поезія / І.Я.Франко ; [редкол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес та ін. ; ред. тому Ф. П. Погребенник ; упорядкув. та комент. М. Л. Гончаренка та Ф. П. Погребенника] ; АН УРСР Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Киїів, 1976. – Т. 5. – С. 201-264.
 1. Моисей (отрывок) / Иван Франко ; переклад з укр. Х. О. Алчевської // Твори / Х.О.Алчевська ; [упоряд., передм. та приміт. Л. М. Грузинської]. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 297-298. – Текст рос. м.
 1. Мойсей : [поема] / Іван Франко // Українська література для школярів : хрестоматія : у 2-х т. / [упоряд. В. М. Лапшина]. – Донецк, 1997. – Т. 1. – С.304-364.
 1. Мойсей : [поема] / Іван Франко // Живиця. Хрестоматія української літератури ХХ століття : у 2-х кн. / [за ред. М. М. Конончука ; упоряд.: М. М. Конончук, Н. І. Бондар, Т. І. Конончук ]. – Київ, 1998. – Кн. 1. –     С. 18-74.
 1. Мойсей : поема / Іван Франко // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. : в 4-х кн. – Київ, 2001. – Кн. 1 : Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм: від “Зів’ялого листя” (1896) І. Франка до “В космічному оркестрі” (1921) П. Тичини. – С. 61-62.
 1. Мойсей : поема / Іван Франко ; авт. вст. статті Дм. Павличко ; ред. вид. та авт. ком. М. Шалата. – Дрогобич : Коло, 2005. – 128 с.
 1. Мойсей : поема / Іван Франко ; [худ. оформл. А. А. Марковської]. – Львів : Каменяр, 2008. – 80 с. – (Моя Франкіана).
 1. Мойсей : поема = Moses : poem / Іван Франко ; у перекл. нім. м. І. Гузар ; [ілюстр. І.-І. Карпинець]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 232 с. : 8 арк. мал. – Текст парал. укр. та нім. м.
 1. Мойсей : поема ; Перехресні стежки : повість / І. Я. Франко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 384 с. – (Б-ка школяра).
 1. Мойсей / Іван Франко // Іван Франко. Українське перо іспанських класиків / Autores, Y, V, Cordinador ; Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia : [б. в.], 2015. – С. 17-88. – Текст ісп. м.
 2. Moses and other poems / Ivan Franko. – The Shevchenko Scientific Society. – New York : [б. в.], 1973. – 164 p. – Текст англ. м.
 1. Moїse : poeme / Ivan Franko ; Traduit de l’ukrainien par A. Swirko. – 1969. – 78 c. – Текст фр. м.
 1. Народе мій ; Пролог до поеми “Мойсей”. Мовами народів світу / Іван Франко ; [упоряд. і авт. вступ. статті та приміт. Ф. Погребенник]. – Львів : Каменяр, 1989. – 152 с.
 1. Поезії. Мойсей. Украдене щастя : Драма з сіл. життя / Іван Франко ; [вступ. ст. Д. Павличка]. – Київ : Дніпро, 1989. – 567 с. – (Б-ка укр. класики “Дніпро”).
 1. Пролог до поеми “Мойсей” : [вірші] / Іван Франко // Українська література : хрестоматія для 10 класу згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк, 1999. – С. 147–155.
 1. Пролог до поеми “Мойсей” / Іван Франко // Верховина : літературна мозаїка / [ред. кол. : О. Маковець, О. Астаф’єв]. – Сіфорд, США ; К. : Вікторія, 2010. – № 51-52. – С. 26-27.
 1. Пролог до поеми “Мойсей” / Іван Франко // Дрогобич – місто Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 224-227.

Про поему І. Франка Мойсей

 1. Амирян С. Поэма Ивана Франко “Моисей” и некоторые вопросы творчества А. Исаакяна / С. Амирян // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 1. – С. 120–123. – Текст рос. м.
 1. Баган О. Іван Франко і Василь Щурат як інтерпретатори модернізму : до історії відомої дискусії / Олег Баган // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 148–171. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Баган О. Світоглядна еволюція Івана Франка як ключ до розуміння його творчости / Олег Баган // Іван Франко: інтерпретації : збірник статей / О.Р.Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич, 2015. – С. 164–173.
 1. Багінська Ю. Поема Івана Франка “Мойсей” як заповіт українському народу : 10 клас / Ю. Багінська // Дивослово – 1996. – № 8. – С. 22–28.
 1. Басс І. Поема “Мойсей” [І. Франка]. Приїзд Коцюбинського до Львова / Іван Басс // Іван Франко : біографія / І. І. Басс. – Київ, 1966. – С. 221–224.
 1. Бендик М. Релігійні аспекти поеми Івана Франка “Мойсей” / Мирон Бендик // Церква. Нація. Культура. : наук. зб. / [ред. і упоряд. О. Баган]. – Дрогобич, 2004. – Вип. 1 : Іван Франко і релігія. – С. 7–14.
 1. Біловус Н. Вірю в силу духа! : [про поему “Мойсей” І. Франка] : конспект комбінованого уроку з використанням індивід. інформ. проектів : 10 клас / Наталія Біловус // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 11–14.
 1. Бондаренко Ю. Релігійна модель історії в поемі Івана Франка “Мойсей” / Юрій Бондаренко // Дивослово. – 2004. – № 11. – С. 19–24.
 1. Василів К. Знакова природа сакральних сем у поемах І. Франка “Мойсей” і “Страшний суд” / Катерина Василів // Франко в школі : зб. наук.-метод. праць. – Дрогобич, 2003. – Вип. 1. – С. 142–145.
 1. Вишневський О. Оптимізм нашого поступу крізь призму Франкового “Мойсея” / Омелян Вишневський // Нагуєвицькі читання – 2007. Іван Франко і сучасна Україна : матер. Всеукр. наук. конф. (Нагуєвичі, 1-2 вересня 2007) / редкол.: П. Іванишин, С. Квіт, П. Кононенко та ін. – Дрогобич, 2008. – С. 177–193.
 1. Вишневський О. Українська педагогіка на шляху до свободи (Шукаючи себе у Франковому “Мойсеї”) / Омелян Вишневський // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 32–36.
 1. Вільчинська Т. Концепт “Бог” у поемі Івана Франка “Мойсей” / Тетяна Вільчинська // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 113–121. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Войтюк А. Іван Франко про елемент умовності в художньому образі / Адам Войтюк // Матеріали міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народж. та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка. – Львів, 1968. – С. 52–53.
 2. Войтюк А. Месія. Поема-містерія. Наслідування “Мойсею” І. Франка / Адам Войтюк. – Трускавець : [б. в.], 1992. – 16 с.
 1. Галик В. Нові факти до історії перекладу Володимиром Кобрином Франкової поеми “Мойсей” на польську мову (за змістом збереженого епістолярію 1913-1914 рр. від перекладача до письменника) / Володимир Галик // Східноєвропейський історичний вісник / [редкол.: В. Т. Борщевич, В. Марек, М. М. Вегеш та ін. ; гол. ред.: В. І. Ільницький ; відп. ред. М. Д. Галів]. – Дрогобич, 2018. – Вип. 3 : Спеціальний випуск. – С. 32–40. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Галик В. Презентація франкового “Мойсея” в Дрогобичі : до 115-річчя від передостаннього приїзду Івана Франка в Дрогобич / Володимир Галик // Календар класного керівника на 2016 – 2017 навчальний рік : посіб. для вчителя / [упоряд. Ю. Кишакевич]. – Дрогобич, 2016. – С. 118–120. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Глинчак В. До вершин “Пролога” [до поеми І. Франка “Мойсей”] / Василь Глинчак // Жовтень. – 1971. – № 8. – С. 130–132.
 1. Гнідан О. Поема Івана Франка “Мойсей”. (Майстерність в інтерпретації біблійних легенд) / О. Д. Гнідан // Історія української літератури ІХ – ХХ століття : практичні заняття : навч. пос. для студ. пед. ін-тів / О.Д.Гнідан. – Київ, 1987. – С. 43–64. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 1. Горак Я. Дорога до “Мойсея” [І. Франка] / Яким Горак // Дзвін. – 2015. – № 8. – С. 145–153.
 1. Грабинська Л. Невмирущий образ в поемі І. Франка “Мойсей” / Л. Грабинська // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2007. – № 3-4 (26-27) : березень-квітень. – С. 158–160.
 1. Градовський А. “Вицвіт віри тої – Бог”. Поема І. Франка “Мойсей” / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 11. – С. 2–5. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Грибіниченко Т. Біблія і поема “Мойсей” Івана Франка, філософське звучання поеми / Т. О. Грибіниченко, Г. О. Козачук // Вчимося писати твір з української літератури / Т. О. Грибіниченко, Г. Козачук. – Київ, 2000. – С. 98–103.
 1. Грицай Л. Поема “Мойсей”. Основна сюжетна лінія. Біблійна основа. Пролог до поеми – заповіт українському народові : розробка уроку / Л. Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 52–58. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Гузар З. Поема “Мойсей” [Івана Франка] / Зенон Гузар // Вступ до франкознавства / З. Гузар. – Дрогобич, 2008. – С. 352–355.
 1. Демчук О. Поема І. Франка “Мойсей” і Біблія / Олег Демчук // Франко в школі : зб. наук.-метод. праць / [редкол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін.]. – Дрогобич, 2003. – Вип. 1. – С. 146–159.
 1. Домашич М. Меридіани визначення національної свідомості на уроці української літератури : урок укр. л-ри : 10 кл. ; поема “Мойсей ”               І. Франка у вимірі сучасної епохи ренесансу нації / М. Домашич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 11. – С. 2–5.
 1. Домбровський О. Поема “Мойсей” у світлі біблійної символіки / О. Домбровський // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка / ред. В. Стецюк. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто, 1967. – Т. 182. – С. 133–149.
 1. Донцов Д. “Мойсей” І. Франка / Д. Донцов // Літературна есеїстика / Д. Донцов. – Дрогобич, 2010. – С. 545–562.
 1. Євшан М. Пісня про Мойсея. Студія над твором І. Франка / Микола Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан ; упоряд., передм. та примітки Н. Шумило. – Київ, 1998. – С. 435–443.
 1. Забужко Н. Заповіт українському народові. Аналіз поеми “Мойсей” І. Франка / Н. Я. Забужко // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 9. – С. 21–32.
 1. Завадка Б. Проблема сатанізму в поемі “Мойсей” І. Франка / Богдан Завадка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25-27 вересня 1996р.) / [редкол.: Л. Бондар, М. Гнатюк, І. Денисюк та ін. ; ред. : М. Ільницький, Б. Якимович]. – Львів, 1998. – С. 429–433. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 1. Заславський І. “Мойсей” Івана Франка у типологічних зв’язках з колом поетичних ідей та образів М. Лермонтова / І. Я. Заславський // Іван Франко – майстер слова і дослідник літератури [відп. ред. М. Т. Яценко]. – Київ, 1981. – С. 312–331.
 1. Зубрицька М. Смисл і абсурдність буття у поемі І. Франка “Мойсей” / Марія Зубрицька // Сучасність. – 1993. – № 2. – С. 110–115.
 1. Ісак Н. Зіставлення Франкової поеми “Мойсей” із біблійною оповіддю / Наталія Ісак // Франко в школі : зб. наук.-метод. праць / [редкол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін.; передм. В. Скотний]. – Дрогобич, 2003. – Вип. 1. – С. 160–170.
 1. Каневська Л. “Мойсей” Івана Франка як психологічна автопроекція / Лариса Каневська // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка / [ред. тому О. Купчинський ; редкол. : І. Вакарчук, І. Денисюк, М. Жулинський [та ін.]]. – Львів, 2005. – Т. 250 : Праці Філологічної секції. – С. 138–152.
 1. Каспрук А. Герої і псевдогерої. [Поеми “Похорон”, “Мойсей” І. Франка] / Арсеній Каспрук // Філософські поеми Івана Франка / А.А.Каспрук. – Київ, 1965. – С. 98–182.
 1. Клим’юк Ю. Філософська основа конфлікту поеми Івана Франка “Мойсей” / Юрій Клим’юк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 709–720. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кобилянський Б. Мовностилістичні риси Франкового “Мойсея” / Броніслав Кобилянський // Тези одинадцятої щорічної міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження Івана Франка (15-17 вересня). – Львів, 1966. – С. 73–74.
 1. Косів Г. Франків “Пролог” до поеми “Мойсей” у різночасових перекладах Віри Річ / Ганна Косів // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 1126–1136. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кравець Я. “Пролог” до поеми І. Франка “Мойсей” у франкомовних інтерпретаціях (з історії питання “І. Франко та франкомовний світ”) / Ярема Кравець // Тези доповідей XVII (8-9 жовтня 2002 р.), XVIIІ (9-10 жовтня 2003 р.), XІX (10-11 жовтня 2004 р.) франківських щорічних наукових конференцій / [відп. ред. І. О. Денисюк]. – Львів, 2007. – С. 36–40.
 1. Крат Н. Народ і його буття на сторінках поеми І. Франка “Мойсей” : конспект уроку / Н. Крат // Українська мова та література. – 2012. – № 1. – С. 12–14.
 1. Кузик Д. Франків “Мойсей” англійською / Данило Кузик // Франкова криниця. – 2004. – 20 серп. – С. 2. – Рец. на кн.: “Мойсей” / перекл. Б. Мельник (канад. перекл., англ. мовою).
 1. Кульчицький О. Мойсей як проблема народу й провідництва. Проблема провідника й національної збірноти в “Мойсеї” Ів. Франка / Олександр Кульчицький // Тисяча років української філософської думки : антологія / уклад. А. Р. Бурий. – Дрогобич, 2018. – Т. 2. – С. 1104–1107.
 1. Лесик В. Патріотична поема Івана Франка “Мойсей” / Василь Лесик // Українська філологія: школи, постаті, проблеми / [редкол.: Т. Салига (відп. ред.), Я. Гарасим, М. Білоус та ін.]. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 207–214.
 1. Луцак С. Ідейно-художній стрижень “Мойсея” Мікеланджело Буонарроті та Івана Франка в інтерпретації Дмитра Павличка / Світлана Луцак // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – C. 115–124. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Лучук О. “Пролог” до поеми Івана Франка “Мойсей” у різночасових перекладах англійською мовою (історико-літературний контекст) / Ольга Лучук // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів :, 2008. – Т. 1. – С. 1103–1109. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Марченко Л. Мотиви поеми “Мойсей” у ліриці І. Франка початку ХХ ст. / Л. Марченко // Українське літературознавство. – Львів, 1966. – Вип. 1 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 70–76. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 1. Могильницька Г. Духовний заповіт українському народові. Вивчаючи “Мойсея” Івана Франка / Галина Могильницька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 56–63.
 2. Молчанова В. Біблійні мотиви та образи в українській літературі. Поема “Мойсей” Івана Франка / В. Молчанова, В. Мірошникова // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 63–68.
 1. Неврлий М. “Мойсей” І. Франка в контексті світової літератури / Микола Неврлий // Минуле й сучасне : зб. слов’янознавчих праць / М.Я.Неврлий ; [передм. І. Дзюби]. – Київ, 2009. – С. 30–49.
 1. Олійник В. Історично-біблійні основи Франкової поеми “Мойсей” /       В. Олійник // Визвольний шлях. – 1967. – № 7-8 (232-33). – С. 876–886.
 1. Онищенко В. Проблема національної самосвідомості в поемі Івана Франка “Мойсей” : урок-дослідження з укр. л-ри : 10 клас / Валентина Онищенко // Дивослово. – 2009. – № 11. – С. 21–23.
 1. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка / Дмитро Павличко ; [уклад. Б. Якимович ; вст. сл. Т. Салиги ; редкол. : І. Вакарчук (голова), Р. Зорівчак, М. Ільницький та ін.] ;. – Львів : б. в., 2001. – 32 с. – (Doctor Honoris Causa).
 1. Павличко С. Філософські поеми Івана Франка “Смерть Каїна”, “Похорон”, “Мойсей” і європейський романтизм / Соломія Павличко // Іван Франко і світова культура : матер. Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 верес. 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 1. – С. 214–218.
 1. Пачків О. Проблема лідера та нації. Поема Івана Франка “Мойсей” / О. Пачків // Українська мова та література. – 2017. – Листопад, (№ 21-22). – С. 18–25.
 1. Поліщук Я. “Мойсей” Івана Франка у контексті традиції / Ярослав Поліщук // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / редкол. Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, В. Винницький, А. Войтюк, М. Гольберг, М. Ільницький, З. Гузар, М. Шалата, Л. Гулевич. – Дрогобич, 2005. –    Вип. 3. – С. 234–245.
 1. Рудяков П. “Мойсей” І. Франка та “Мойсей” С. С. Краньчевича /            П. Рудяков // Іван Франко і світова культура : матер. Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 2, 3. – С. 366–369.
 1. Садловський Ю. Біблійні мотиви у творчості Івана Франка та Яніса Райніса: “Мойсей” і “Йосип та його брати” / Юрій Садловський // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 552–557. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Салига Т. Перезва Д. Павличка з прологом І. Франка до поеми “Мойсей” / Т. Салига // Літературна Україна. – 2020. – 15 лют. – С. 8–9.
 1. Сеник Л. Поема І. Франка “Мойсей” (сакрально-біблійний і політичний аспект) / Любомир Сеник // Нагуєвицькі читання – 2007. Іван Франко і сучасна Україна : Матер. Всеукр. наук. конф. (Нагуєвичі, 1-2 верес. 2007) / редкол.: П. Іванишин, С. Квіт, П. Кононенко та ін. – Дрогобич, 2008. – С. 150–160.
 1. Сирко І. Симетричність та асиметричність англомовного перекладу поеми Івана Франка “Мойсей” / Ірина Сирко // Теорія і практика перекладу / за ред. М. Зимомря, В. Кемінь, І. Зимомря. – Київ ; Дрогобич, 2008. – Т. 1. – С. 195–201. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Сказинський Р. Коментар до поеми “Мойсей” Івана Франка : (значіння й композиція, зміст і характеристика осіб) / Р. Сказинський. – Львів : Накладом книгарні А. Бардаха, 1923. – 32 с.
 1. Скоць А. Вічні образи в поемах Івана Франка : (на матер. філософ. поем “Смерть Каїна ” і “Мойсей”) / Андрій Скоць // Іван Франко і світова культура : матер. Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 2, 3. – С. 304–307.
 1. Скоць А. Легенди віків і поема І. Я. Франка “Мойсей” / Андрій Скоць // Українське літературознавство. – Львів, 1968. – Вип. 3 : Іван Франко. Статті й матеріали. – С. 104–112.
 1. Скоць Ф. Міф про Оріона в поемі І. Франка “Мойсей” / Ф. Скоць // Українське літературознавство. – Львів, 1968. – Вип. 5 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 100–105.
 1. Стецик М. Поема Івана Франка “Мойсей” як лінгвоментальний феномен / Марія Стецик // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / редкол.: Н. В. Скотна, М. Ю. Федурко, Я. П. Яремко та ін. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38 : Філологія. – С. 123–134. – Бібілогр. в кінці ст. (20 назв).
 1. Ткачук М. Духовний заповіт українському народові. Філософська поема “Мойсей”. Неоромантична поетика / Микола Ткачук // Художній світ творів Івана Франка : навч. посіб. для студ. та учнів / М. П. Ткачук. – Тернопіль, 2016. – С. 82–92.
 1. Чехович К. Постать “Івана Вишинського” і “Мойсея” в творчості Івана Франка. Кн. 4 / К. Д. Чехович. – Львів, 1939. – 40 с.
 1. Шевельов Ю. “Мойсей” Івана Франка / Юрій Шевельов // Нові дні : універсальний ілюстр. місячник. – 1975. – Ч. 301. – С. 3–7 ; Ч. 302. –       С. 2–6.
 1. Шерех Ю. Другий “Заповіт” української літератури : [про поему “Мойсей” Івана Франка] / Ю. Шерех // Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології / Ю. Шерех. – Балтимор ; Торонто, 1991. – С. 116–143.
 1. Щербак М. Фразеопростір поеми Івана Франка “Мойсей”: концептуальний та експресивний аспекти / М. Щербак, М. Яким // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 236–244. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Щурат В. Тоді це було ще маревом… : про відносини Івана Франка з Теодором Герцлем та про поему “Мойсей” І. Франка / Василь Щурат // Спогади про Івана Франка / [упоряд., вступ. ст. і примітки М. Гнатюка]. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 276–277.
 1. Яким М. Фраземіка поеми Івана Франка “Мойсей” / М. Б. Яким, О. С. Пілько. – Дрогобич : Коло, 2005. – 68 с.
 1. Якимович Б. Поема Івана Франка “Мойсей”: де, коли і як народжувався один з найвидатніших творів світової літератури ХХ ст. / Богдан Якимович // Україна та українці: події далекі і близькі : події далекі і близькі : вибрані праці / Б.Якимович. – Львів, 2014. – С. 700–710.
 1. Ярема С. Психологічна драма провідника народу в поемі Івана Франка “Мойсей” (гортаючи сторінки праці Якима Яреми “Мойсей” – поема Івана Франка”) / Степан Ярема // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 720–725. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Ярема Я. Мойсей : поема Івана Франка ; критична студія / Яким Ярема. – В Тернополи : Накладом автора. З друк. подільської Йосифа Степкка, 1912. – 60 с. – [Прижиттєве видання І. Франка]. – (Унікальна).

 

Підготувала О. Грубяк